SAT Data and Information Center

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์

แสดงข้อมูลและสารสนเทศผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรสังกัดคณะฯ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล pubswatch.psu.ac.th
* ฐาน TCI ปี 2565 อยู่ระหว่างรอการอัปเดตข้อมูล ส่วนข้อมูลปีก่อนหน้าและในฐานอื่นยังคงสามารถอ้างอิงได้ตามปกติ (ท่านสามารถดูข้อมูล TCI จากฐาน HRMIS ในเมนูผลงานอื่น)


จำนวนผลงานตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง จำแนกตามประเภท (ฐาน pubswatch)
ปี พ.ศ.WoS/ISIScopusTCIรวม%yoy
25617310413137na
2562727614108-21.2
256369971112112.0
2564751001913713.2
2565821164135-1.5
256613121*18-86.7
รวม38450562656
*ใช้ข้อมูล TCI จากฐาน HRMIS แทนระหว่างรอการอัปเดตข้อมูลจากฐาน pubswatch ส่วนข้อมูลปีก่อนหน้าและในฐานอื่นยังคงสามารถอ้างอิงได้ตามปกติ

จำนวนผลงานตีพิมพ์ Scopus จำแนกตามสาขาวิชา
ปี พ.ศ.คณิตศาสตร์ฯเทคโนโลยียางฯเกษตรและประมงวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนฯสำนักงานฯรวม
255921266197077
2560112217346089
25612326262941104
256218286232076
2563193616257197
25641823233250100
25652625293071116
256634140012
รวม (%)139 (20%)190 (28%)124 (18%)196 (28%)38 (6%)3 (0%)690


จำนวนผลงานตีพิมพ์ ISI/WoS จำแนกตามสาขาวิชา
ปี พ.ศ.คณิตศาสตร์ฯเทคโนโลยียางฯเกษตรและประมงวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนฯสำนักงานฯรวม
255918245156066
256010228296072
2561122515272073
256215275235072
256313315184069
2564102012334075
2565202217224082
256625261013
รวม (%)100 (18%)176 (32%)69 (13%)173 (31%)32 (6%)0 (0%)550


จำนวนผลงานตีพิมพ์ TCI จำแนกตามสาขาวิชา
ปี พ.ศ.คณิตศาสตร์ฯเทคโนโลยียางฯเกษตรและประมงวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนฯสำนักงานฯรวม
25590011104
256040213011
256170320113
256230273014
256320254011
256450393019
25650111104
รวม (%)21 (27%)1 (1%)14 (18%)26 (33%)15 (19%)1 (1%)78

สรุปภาพรวม ผลงานตีพิมพ์จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำแนกตามประเภทและปีที่เผยแพร่ (ตั้งแต่ปี 2000/2543)
ปี พ.ศ.ISIScopusTCIISI\Scopusรวม
25350 10*01
25360 40*04
25370 10*01
25390 1102
25400 1102
25410 1102
25420 1203
25430 7108
25440 101011
25453 75012
25467 172019
25477 142016
25487 153220
254920 348345
255013 367245
255124 3710350
255218 373343
255313 263332
255419 506258
255540 545968
255623 551359
255773 118911138
255855 796792
255966 7741394
256072 891111111
256173 1041320137
256272 761418108
256369 971113121
256475 1001918137
256582 116415135
256613 121*518
รวม8441,2771541611,592

ผลงานตีพิมพ์ รายบุคคล

จำนวนผลงานตีพิมพ์ของบุคลากร จำแนกตามประเภท
ลำดับชื่อ-สกุลISIScopusTCIISI\Scopusรวม
1อาซีซัน แกสมาน76823691
2กรรณิการ์ สหกะโร72880795
3นาบิล หะยีมะแซ678501499
4อภิรดี แซ่ลิ่ม62931212117
5ประวิทย์ คงจันทร์55671573
6อโนมา ธิติธรรมวงศ์53540862
7ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์48570663
8ธรรมรัตน์ แก้วมณี28230831
9ซุกรี หะยีสาแม27402345
10ซีตีไซยีดะห์ สายวารี25361239
11เบญจ ทองนวลจันทร์25270229
12อนุวัติ แซ่ตั้ง24271432
13รัตนา จริยาบูรณ์23261330
14ปฐมารัตน์ รัตนช่วย22221730
15สุบฮาน สาและ21210526
16ฤสา แม็คแนล192111133
17สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์18205429
18อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์16212225
19วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม14170421
20ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์14111315
21พายัพ มาศนิยม13212124
22จรีรัตน์ รวมเจริญ13180018
23อนิรุทธ ผลอ่อน12221023
24ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย12140115
25พัน ยี่สิ้น12135018
26ภควรรษ ทองนวลจันทร์12130013
27เทวี ทองแดง คาร์ริลา11231024
28อาทิตย์ อินทรสิทธิ์9148224
29ระพีพร เรืองช่วย9144624
30สมพร ช่วยอารีย์9141318
31อภิชัย บัวชูก้าน9121316
32อัตชัย เอื้ออนันตสันต์8160117
33พวงทิพย์ แก้วทับทิม81012426
34พจนารถ แก่นจันทร์880210
35ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ86208
36ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์7161219
37นิฟาตมะห์ มะกาเจ7143017
38ภาขวัญ ริยาพันธ์7122115
39ศิวพร ปิ่นแก้ว7122115
40นูริน ดือเร๊ะ792314
41รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม79009
42ฟารีดา หะยีเย๊ะ782313
43เสาวภา โชติสุวรรณ771412
44มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์6181019
45อารีนา ฮะซานี6113014
46อารียุทธ สมาแอ6112013
47สมรักษ์ พันธ์ผล68008
48สล้าง มุสิกสุวรรณ5141015
49จารุวรรณ มณีศรี5121013
50พัชรินทร์ ภักดีฉนวน51111022
51วไลรัตน์ บัวชูก้าน5110213
52วีรยา คุ้มเมือง5111012
53กิตติยา คงกระพันธ์5110011
54อารีเฟ็น รัศมีศาสน์56028
55อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร55049
56วันเพ็ญ นาเกลือ55027
57อุไรวรรณ ขุนจันทร์55027
58อารินดา มะอาลี4123015
59ณัฏฐากร วรอัฐสิน481110
60รอดียา มะนอ43014
61มายือนิง อิสอ3130114
62สันธนา ชัยมนตรี39009
63เทียนทิพย์ ไกรพรม376114
64ทัดดาว ปานสมบัติ36006
65ปิยะ ผ่านศึก35038
66ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม34026
67แววฤดี แววทองรักษ์33306
68พิมลรัตน์ ทองโรย33115
69จารุณี แซ่หลี25005
70เซาฟี บูสะมัญ24015
71สมนึก สอนนอก23205
72เกื้อ ฤทธิบูรณ์23104
73พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์23003
74ปฐมาวดี ทองแก้ว22204
75ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล22002
76วานีตา เสมชูโชติ22002
77จันธิรา แก้วศรีทอง17007
78อมมี เบญจมะ16208
79ลักษณา ไชยมงคล14408
80นภารัตน์ ไวยเจริญ13205
81ใบศรี สร้อยสน13104
82ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์13104
83สายฝน สิทธิมงคล12002
84ศุภรดา สุรพันธนากร12002
85ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล11102
86สุธา เกลาฉีด0161017
87สมศักดิ์ บัวทิพย์06006
88จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล05005
89อนุรักษ์ บูสะมัญ05005
90เกรียงศักดิ์ ดำชุม04004
91เอกนรินทร์ เรืองรักษ์04004
92สุนารี บดีพงศ์03306
93พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี03104
94ธนากร จันทสุบรรณ03104
95อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์02204
96จิติมา สุวรรณมาลา02204
97นิรัติศัย เพชรสุภา02103
98ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์02002
99สุจริต ส่วนไพโรจน์01304
100อารยา เจียรมาศ01102
101ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม01001
102ชุมพร หนูเมือง00303
103ชุติมา มัญชวินทร์00101
รวม1,0531,4701501761,796

Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th