SAT Data and Information Center

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


รายการข้อมูลและตัวชี้วัด

แสดงรายการข้อมูลและตัวชี้วัดทั้งหมดของคณะฯ ซึ่งดึงมาจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ณ ปัจจุบัน (การกรองเป็นการกรองผลลัพธ์ที่ปรากฏในหน้านี้ หากท่านต้องการค้นหาเพิ่มเติมให้คลิกปุ่ม ค้นหา)

กรอง
รหัส ตัวชี้วัด กลุ่ม [ปี, ผล] ดำเนินการ
1ร้อยละของบัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
2ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
3สัดส่วนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อผู้สำเร็จการศึกษา
5สัดส่วนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อผู้สำเร็จการศึกษา
7ร้อยละของบัณฑิต ป. โท ที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
9ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ป เอก ต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
10ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ป โท ต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
11จำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (แสนบาท/คน)
12จำนวนโครงการวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปสู่การบริการสู่ชุมชน
13จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
14ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนการอ้างอิง (citations) บทความวิจัย
15ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI/Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
17ร้อยละบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ ในฐาน ISI/Scopus
18จำนวนศูนย์ เครือข่าย หรือหน่วยการผลิตของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างชัดเจนและเป็นต้นแบบได้จริง
19จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน
22ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
23ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินการตามแผน
25ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
27ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาโท
28ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาเอก
รวมทั้งหมด 333 รายการ

Page : of 17 with records/page

Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th