SAT Data and Information Center

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลผลงานประเภทอื่น

แสดงข้อมูลและสารสนเทศผลงาน proceeding หนังสือ-ตำรา และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของบุคลากรสังกัดคณะฯ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล HRMIS และ PRPM (นับเฉพาะผลงานบุคลากรที่คงอยู่)

จำนวนผลงาน 5 ปีย้อนหลัง จำแนกตามประเภท
ปี พ.ศ.Proceedingหนังสือ-ตำราสิทธิบัตร/อนุฯรวม%yoy
2561696176na
2562618574-2.6
2563386448-35.1
256454566535.4
2565335745-30.8
256683213-71.1
รวม2633325321
จำนวนผลตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง *จากฐาน HRMIS จำแนกตามประเภท
ปี พ.ศ.ISIScopusTCIรวม%yoy
2561563815109na
2562671526108-0.9
2563543615105-2.8
25645534241137.6
25655543181162.7
2566154120-82.8
รวม30217099571

สรุปภาพรวมผลงานจำนวนผลงานวิชาการอื่น จำแนกตามประเภทและปีที่เผยแพร่
ปี พ.ศ.Proceedingหนังสือ-ตำราสิทธิบัตร/อนุสิทธิฯรวม
25400 101
25411 001
25422 002
25431 001
25441 102
25452 002
25461 001
25473 205
254810 2012
254930 1031
255073 3076
255167 4071
255277 3080
255347 3050
255436 1037
255549 2051
255651 1153
255746 0349
255865 0065
255969 4780
256045 6152
256169 6176
256261 8574
256338 6448
256454 5665
256533 5745
25668 3213
รวม93967371,043

จำนวนผลงานสะสมประเภทอื่นของบุคลากร (ฐาน HRMIS และ PRPM)

ลำดับชื่อ-สกุลProceedingหนัง/ตำราสิทธิบัตร/อนุสิทธิฯโครงการวิจัย
1กรรณิการ์ สหกะโร732016
2ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย540016
3ประวิทย์ คงจันทร์403126
4ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์383227
5รัตนา จริยาบูรณ์383122
6จารุวรรณ มณีศรี313320
7วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม292812
8อาซีซัน แกสมาน280167
9นาบิล หะยีมะแซ283117
10พัชรินทร์ ภักดีฉนวน251120
11สุจริต ส่วนไพโรจน์24008
12อภิรดี แซ่ลิ่ม212025
13เทวี ทองแดง คาร์ริลา200034
14ซีตีไซยีดะห์ สายวารี202028
15อโนมา ธิติธรรมวงศ์180135
16สุพัฒน์ คงพ่วง180010
17อนุวัติ แซ่ตั้ง161112
18เสาวภา โชติสุวรรณ16008
19พวงทิพย์ แก้วทับทิม151024
20จันธิรา แก้วศรีทอง15003
21มนูญ ศิรินุพงศ์141012
22ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ14002
23อุไรวรรณ ขุนจันทร์13009
24จรีรัตน์ รวมเจริญ13002
25ระพีพร เรืองช่วย121015
26พายัพ มาศนิยม110025
27สล้าง มุสิกสุวรรณ110015
28ซุกรี หะยีสาแม104021
29เทียนทิพย์ ไกรพรม100020
30เศวต ไชยมงคล101013
31สมพร ช่วยอารีย์100013
32ฤสา แม็คแนล90030
33ธรรมรัตน์ แก้วมณี91129
34มายือนิง อิสอ91024
35อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์90023
36อมมี เบญจมะ90013
37จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล9006
38นิรัติศัย เพชรสุภา9004
39ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์8008
40นภารัตน์ ไวยเจริญ8006
41ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์8016
42โรมรัน ชูศรี8001
43รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม70010
44สมรักษ์ พันธ์ผล7005
45ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม7003
46อารยา เจียรมาศ60016
47พิณทิพย์ จันทรเทพ60011
48ศิวพร ปิ่นแก้ว60011
49นารีมัส เจะและ6000
50พัน ยี่สิ้น53021
51ลักษณา ไชยมงคล50015
52ปฐมาวดี ทองแก้ว50010
53จิติมา สุวรรณมาลา5007
54อภิชัย บัวชูก้าน5007
55อัมรินทร์ ทองหวาน5017
56สุบฮาน สาและ40016
57สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์40015
58เบญจ ทองนวลจันทร์40014
59ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์40013
60พจนารถ แก่นจันทร์40211
61อนิรุทธ ผลอ่อน42010
62ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์4009
63สุธา เกลาฉีด4006
64มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์4004
65ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์4103
66ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล4013
67ศุภรดา สุรพันธนากร4022
68แววฤดี แววทองรักษ์4002
69สมศักดิ์ บัวทิพย์32014
70อารียุทธ สมาแอ33012
71เกรียงศักดิ์ ดำชุม32010
72พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์30010
73ใบศรี สร้อยสน3008
74ภาขวัญ ริยาพันธ์3106
75กิตติยา คงกระพันธ์3005
76อัตชัย เอื้ออนันตสันต์3005
77เกียรติปริญญา ลุนแจ้ง3004
78ปานจันทน์ สุจริตธุรการ3001
79อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์20010
80ชุมพร หนูเมือง20110
81นิฟาตมะห์ มะกาเจ2209
82ปิยะ ผ่านศึก2009
83วันเพ็ญ นาเกลือ2046
84เซาฟี บูสะมัญ2305
85อารีเฟ็น รัศมีศาสน์2005
86สุนารี บดีพงศ์2015
87วไลรัตน์ บัวชูก้าน2005
88อารีนา ฮะซานี2104
89สมคิด ศรีสุวรรณ2014
90เกื้อ ฤทธิบูรณ์2003
91อารินดา มะอาลี2003
92วีรยา คุ้มเมือง2003
93ศิริพร อาจณรงค์2002
94สายฝน สิทธิมงคล2001
95เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ10010
96เอกนรินทร์ เรืองรักษ์1009
97ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา1006
98พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี1025
99มนูญ อ่องทวีสุข1015
100สุภาพร แสงแก้ว1005
101นูริน ดือเร๊ะ1005
102สุกัลยา เหมมณี1015
103อาทิตย์ อินทรสิทธิ์1204
104ชุติมา มัญชวินทร์1004
105อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร1103
106อนุรักษ์ บูสะมัญ1003
107ฟารีดา หะยีเย๊ะ1002
108จารุณี แซ่หลี1002
109แขม ล่องนภา1002
110มะลีเป็ง แวหามะ1001
111เปาวฤทธิ์ ยุโส้1001
112ทัดดาว ปานสมบัติ1001
113วานีตา เสมชูโชติ1000
114รอดียา มะนอ1000
115บุรฉัตร ศรีพิทักษ์1000
116พิมลรัตน์ ทองโรย0007
117สมชาย กอพูนพัฒน์0007
118สันธนา ชัยมนตรี0006
119บุญเลิศ จันทร์ไสย์0005
120ณัฏฐากร วรอัฐสิน0005
121กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์0104
122ภควรรษ ทองนวลจันทร์0004
123ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล0103
124ธนากร จันทสุบรรณ0202
125ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม0022
126พรรณี เจริญธนวิธ0002
127ศรีลา สะเตาะ0002
128สุนารี สุวรรณโร0002
129ธวัช รัตนพันธ์0002
130สมนึก สอนนอก0002
131รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ0001
132อับดุลรอนิง สิบู0001
133อภิชาติ ตันโลหะกุล0001
134ชาญวิทย์ เบญจมะ0001
135วันอนันต์ ฮารน0001
136ปฐมารัตน์ รัตนช่วย0001
137ฟารีดะห์ เจะอาลี0011
138ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ0001
139เดะมะ กะนิแร0001
140ซีตีรอปีอะห์ มามะ0001
141สุจรรยา บุญประดิษฐ์0001
142แวกอรีเจาะห์ กามาลี0001
143ประทีป เอื้อนมงคล0001
144จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว0001
145อัสมะ สาเม๊าะ0001
รวม1,00062421,260

แสดงผลงานวิชาการรวม 5 ปีย้อนหลังของบุคลากรสายวิชาการ

นับผลงานตีพิมพ์ หนังสือ-ตำรา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ proceeding ที่บันทึกในฐาน HRMIS

Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th