SAT Data and Information Center

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์

แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th

กรอง
ตาราง ผลงานตีพิมพ์ WoS/ISI
ลำดับรายละเอียดผลงาน
1Dewi, IR., Rujiralai, T., Putson, C. and Cheewasedtham, W. (2023). A novel double metal-dithizone functionalized polyurethane electrospun nanofiber and film for colorimetric determination of hexavalent chromium. RSC ADVANCES, 13(5), 2852-2859.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra07636e
2Masa, A., Jehsoh, N., Dueramae, S. and Hayeemasae, N. (2023). Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide. POLYMERS, 15(4)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym15041040
3Kraibut, A., Saiwari, S., Kaewsakul, W., Noordermeer, JWM., Sahakaro, K. and Dierkes, WK. (2023). Dynamic Response and Molecular Chain Modifications Associated with Degradation during Mixing of Silica-Reinforced Natural Rubber Compounds. POLYMERS, 15(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym15010160
4Ruamcharoen, J., Munlee, R. and Ruamcharoen, P. (2023). Eco-friendly bio-based composites of cassava starch and natural rubber compatibilized with nanoclays. POLYMER COMPOSITES, 44(2), 1071-1082.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/pc.27154
5Raketh, M., Kongjan, P., Trably, E., Samahae, N. and Jariyaboon, R. (2023). Effect of organic loading rate and effluent recirculation on biogas production of desulfated skim latex serum using up-flow anaerobic sludge blanket reactor. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 327
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116886
6Iqbal, TH., Hajisamae, S., Lim, A., Jantarat, S., Wang, WX. and Tsim, KWK. (2023). Feeding habits of four-finger threadfin fish, Eleutheronema tetradactylum, and its diet interaction with co-existing fish species in the coastal waters of Thailand. PEERJ, 11, 1-25.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.7717/peerj.14688
7Tanhan, P., Lansubsakul, N., Phaochoosak, N., Sirinupong, P., Yeesin, P. and Imsilp, K. (2023). Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Concentration in Seafood Collected from Pattani Bay, Thailand. TOXICS, 11(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/toxics11010018
8Hayeemasae, N., Soontaranon, S. and Masa, A. (2023). Influence of different vulcanizing agents on structures and properties of sepiolite-filled natural rubber composites. EXPRESS POLYMER LETTERS, 17(2), 181-195.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2023.13
9Semchuchot, W., Chotwiwatthanakun, C., Santimanawong, W., Kruangkum, T., Thaijongrak, P., Withyachumnarnkul, B. and Vanichviriyakit, R. (2023). Sesquiterpenoid pathway in the mandibular organ of Penaeus monodon: Cloning, expression, characterization of PmJHAMT and its alteration response to eyestalk ablation. GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 331
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2022.114176
10Liang, HQ., Kaewmanee, T. and Aruin, AS. (2023). The feasibility of using an auditory cue to elicit anticipatory postural adjustments for a posterior perturbation. EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH, 241(1), 289-299.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s00221-022-06520-6
11Conde, A., Dureh, N. and Ueranantasan, A. (2023). Trends and patterns of cholera epidemic in West Africa: a statistical modeling study. JOURNAL OF WATER AND HEALTH, 21(2), 261-270.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.2166/wh.2023.241
12Sripornsawat, B., Georgopoulou, A., Tulaphol, S., Thitithammawong, A., Johns, J., Nakaramontri, Y. and Clemens, F. (2023). Use of modified deep eutectic solvent as an additional chemical in a flexible conductive natural rubber sensor for motion analysis. EXPRESS POLYMER LETTERS, 17(1), 69-89.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2023.6
13Hayeemasae, N., Masa, A., Othman, N. and Surya, I. (2023). Viable Properties of Natural Rubber/Halloysite Nanotubes Composites Affected by Various Silanes. POLYMERS, 15(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym15010029
14Sama-Ae, A., Phon-On, A., Makaje, N. and Hazanee, A. (2022). A Distance Between Two Points and Nearest Points in a Metric Space of Curvature Bounded Below. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 229-239.
Cited: 0
15Tsupphayakorn-aek, P., Suwan, A., Tulyapitak, T., Saetung, N. and Saetung, A. (2022). A novel UV-curable waterborne polyurethane-acrylate coating based on green polyol from hydroxyl telechelic natural rubber. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 163
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106585
16Karrila, S., Karrila, T. and Karrila, A. (2022). A proof of the Minkowski inequalities based on convex homogeneous functions. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 98-105.
Cited: 0
17Mhamad, A., Dureh, N. and Hazanee, A. (2022). A Simple Statistical Model for Forecasting COVID-19 Infections with Application to South and Southeast Asian Countries. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 127-134.
Cited: 0
18Hayeeye, F., Benhawan, A. and Sattar, M. (2022). Adsorption efficiency of batik dye by modified Dialium cochinchinense activated carbon beads: kinetics and thermodynamics. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 269, 200-211.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28751
19Laemoh, A. and Waewthongrak, W. (2022). Allelopathic Effect of Eichhornia crassipes Aqueous Extract against Growth of Mimosa pudica. SAINS MALAYSIANA, 51(10), 3153-3162.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5110-03
20Khaleng, R., Saelim, R., Musikasuwan, S., Chaimontree, S. and Damchoom, K. (2022). An Investigation of the Predicting Model for Daily Temperature in the Capital of Laos. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 135-145.
Cited: 0
21Ninjan, R., Thongnuanchan, B., Lopattananon, N. and Nakason, C. (2022). Anti-rust primer for steel based on natural rubber bearing methacrylic functionality. EXPRESS POLYMER LETTERS, 16(6), 573-590.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.43
22Rattanaya, T., Kongjan, P., Cheewasedtham, C., Bunyakan, C., Yuso, P., Cheirsilp, B. and Jariyaboon, R. (2022). Application of palm oil mill waste to enhance biogas upgrading and hornwort cultivation. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 309
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114678
23Bourchookarn, A., Paddock, CD., Macaluso, KR. and Bourchookarn, W. (2022). Association between Growth Rate and Pathogenicity of Spotted Fever Group Rickettsia. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, 16(1), 374-383.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.1.31
24Raketh, M., Kongjan, P., Sani, K., Trably, E., Cheirsilp, B. and Jariyaboon, R. (2022). Biodegradation efficiencies and economic feasibility of single-stage and two-stage anaerobic digestion of desulfated Skim Latex Serum (SLS) by using rubber wood ash. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 162, 721-732.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.04.043
25Kongjan, P., Tohlang, N., Khaonuan, S., Cheirsilp, B. and Jariyaboon, R. (2022). Characterization of the integrated gas stripping-condensation process for organic solvent removal from model acetone-butanol-ethanol aqueous solution. BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 182
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2022.108437
26Baru, F., Saiwari, S. and Hayeemasae, N. (2022). Classification of natural rubber foam grades by optimising the azodicarbonamide content. POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, 32(2)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.20210111
27Wongvasana, B., Thongnuanchan, B., Masa, A., Saito, H., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2022). Comparative Structure-Property Relationship between Nanoclay and Cellulose Nanofiber Reinforced Natural Rubber Nanocomposites. POLYMERS, 14(18)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.3390/polym14183747
28Thamwiriyasati, N., Kanchanawarin, C., Imtong, C., Chen, CJ., Li, HC. and Angsuthanasombat, C. (2022). Complete structure elucidation of a functional form of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba d-endotoxin: Insights into toxin-induced transmembrane pore architecture. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 620, 158-164.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.06.065
29Salaeh, S. and Kao-ian, P. (2022). Conductive epoxidized natural rubber nanocomposite with mechanical and electrical performance boosted by hybrid network structures. POLYMER TESTING, 108
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2022.107493
30Uma, M., Musikasuwan, S., Saelim, R., Chaimontree, S. and Damchoom, K. (2022). Daily Temperature Predictive Model and Trend Analysis in Yangon, Myanmar Over 25 Years. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 146-156.
Cited: 0
31Javaid, H., Manor, R., Kumarnsit, E. and Chatpun, S. (2022). Decision Tree in Working Memory Task Effectively Characterizes EEG Signals in Healthy Aging Adults. IRBM, 43(6), 705-714.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.irbm.2021.12.001
32Sani, K., Jariyaboon, R., O-Thong, S., Cheirsilp, B., Kaparaju, P., Raketh, M. and Kongjan, P. (2022). Deploying two-stage anaerobic process to co-digest greasy sludge and waste activated sludge for effective waste treatment and biogas recovery. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 316
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115307
33Aini, NAM., Othman, N., Hussin, MH., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. (2022). Effect of hybrid carbon black/lignin on rheological, mechanical and thermal stability properties of NR/BR composites. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 51(6), 293-305.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2021.1981718
34Abdulmana, S., Lim, A., Wongsai, S. and Wongsai, N. (2022). Effect of land cover change and elevation on decadal trend of land surface temperature: a linear model with sum contrast analysis. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 149(1-2), 425-436.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04038-z
35Uthaipan, N., Kongprabat, T., Suwan, A., Chaisit, T., Saetung, A. and Saetung, N. (2022). Effect of Surface Treatment of Carbon Black Filled Insulation Foam Based on Modified Recycled Palm Oil. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 30(11), 4662-4674.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-022-02533-y
36Hayeemasae, N., Waesateh, K., Soontaranon, S. and Masa, A. (2022). EFFECT OF VULCANIZATION SYSTEMS AND CROSSLINK DENSITY ON TENSILE PROPERTIES AND NETWORK STRUCTURES OF NATURAL RUBBER. JURNAL TEKNOLOGI-SCIENCES & ENGINEERING, 84(6), 181-187.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.16467
37Soe, KK., Pradit, S., Jaafar, Z. and Hajisamae, S. (2022). Effects of mesh size, fishing depth and season on the catch and discards of short mackerel Rastrelliger brachysoma gillnet fishery at the mouth of Pattani Bay, Thailand. FISHERIES SCIENCE, 88(1), 15-27.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s12562-021-01581-y
38Chanjula, P., Wungsintaweekul, J., Chiarawipa, R., Phesatcha, K., Suntara, C., Prachumchai, R., Pakdeechanuan, P. and Cherdthong, A. (2022). Effects of Supplementing Finishing Goats with Mitragyna speciosa (Korth) Havil Leaves Powder on Growth Performance, Hematological Parameters, Carcass Composition, and Meat Quality. ANIMALS, 12(13)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/ani12131637
39Aini, NAM., Othman, N., Hussin, MH., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. (2022). Efficiency of interaction between hybrid fillers carbon black/lignin with various rubber-based compatibilizer, epoxidized natural rubber, and liquid butadiene rubber in NR/BR composites: Mechanical, flexibility and dynamical properties. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 185
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115167
40Thatribud, A. and Rassamesard, A. (2022). Electronic and optical properties of lead halide perovskite (MAPbX(3)) (X = I, Br, and Cl) by first principles calculations. PHYSICA SCRIPTA, 97(5)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ac6543
41Walong, A., Thongnuanchan, B., Uthaipan, N., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2022). Enhancing cellular structure, mechanical properties, thermal stability and flame retardation of EVA/NR blend nanocomposite foams by silicon dioxide-based flame retardant. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 38(1), 70-88.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/14777606211042028
42Jehloh, D., Ma-a-Lee, A. and Tongkumchum, P. (2022). Factors associated with Children Under Five Years of age with 30-day Readmissions after Hospitalization for Pneumonia in Yala Hospital. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 250-255.
Cited: 0
43Elhag, AI., Rahmah, S., Rasid, RA., Shahin, S., Noor, GAGR., Muda, MS., Ibrahim, MZ., Ishak, SD., Loh, JY., Amornsakun, T., Nhan, HT., Chen, YM. and Liew, HJ. (2022). Fatty acids in the inedible parts of jade perch Scortum barcoo. AQUACULTURE INTERNATIONAL, 30(5), 2263-2277.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10499-022-00901-y
44Hajisamae, S., Soe, KK., Pradit, S., Chaiyvareesajja, J. and Fazrul, H. (2022). Feeding habits and microplastic ingestion of short mackerel, Rastrelliger brachysoma, in a tropical estuarine environment. ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES, 105(2), 289-302.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-022-01221-z
45Soe, KK., Hajisamae, S., Sompongchaiyakul, P., Towatana, P. and Pradit, S. (2022). Feeding Habits and the Occurrence of Anthropogenic Debris in the Stomach Content of Marine Fish from Pattani Bay, Gulf of Thailand. BIOLOGY-BASEL, 11(2)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3390/biology11020331
46Kraiprom, T., Jantarat, S., Yaemkong, S., Cherdthong, A. and Incharoen, T. (2022). Feeding Thai Native Sheep Molasses Either Alone or in Combination with Urea-Fermented Sugarcane Bagasse: The Effects on Nutrient Digestibility, Rumen Fermentation, and Hematological Parameters. VETERINARY SCIENCES, 9(8)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/vetsci9080415
47Ilyas, RA., Sapuan, SM., Bayraktar, E., Abu Hassan, S., Hayeemasae, N., Atikah, MSN. and Shaker, K. (2022). Fibre-Reinforced Polymer Composites: Mechanical Properties and Applications. POLYMERS, 14(18)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14183732
48Sekimoto, A., Ohira, T., Shigematsu, A., Okumura, T., Mekuchi, M., Toyota, K., Mishima, H., Kawamura, R., Hatano, K., Kawago, U., Kitani, Y., Sekiguchi, T., Amornsakun, T., Hirayama, J., Hattori, A., Matsubara, H. and Suzuki, N. (2022). Functional analysis of a matrix peptide involved in calcification of the exoskeleton of the kuruma prawn, Marsupenaeus japonicus. AQUACULTURE, 559
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738437
49Ruamcharoen, J., Phetphaisit, CW. and Ruamcharoen, P. (2022). Green rigid polyurethane foam from hydroxyl liquid natural rubbers as macro-hydroxyl polyols. JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS, 58(3), 555-568.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/0021955X221074405
50Chirapart, A., Khreauthong, S., Praiboon, J., Rattanasaensri, S. and Ruangchuay, R. (2022). Growth and epiphytic responses of Gracilaria fisheri to Ascophyllum seaweed extract under controlled culture conditions. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, 34(6), 3107-3115.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10811-022-02827-7
51Owusu, BA., Lim, A., Intawong, C., Rheanpumikankit, S., Suksri, S. and Ingviya, T. (2022). Haematological, renal, and hepatic function changes among Rayong oil spill clean-up workers: a longitudinal study. INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, 95(7), 1481-1489.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s00420-022-01834-y
52Thitipramote, N., Imsonpang, S., Sukphopetch, P., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Nantitanon, W. and Chaiyana, W. (2022). Health Benefits and Safety of Red Pigmented Rice (Oryza sativa L.): In Vitro, Cellular, and In Vivo Activities for Hair Growth Promoting Treatment. COSMETICS, 9(6)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/cosmetics9060111
53Makaje, N., Sama-Ae, A., Phon-On, A. and Hazanee, A. (2022). Hybrid Finite Integration Method for Solving Partial Differential Equations. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 212-228.
Cited: 0
54Suzuki, N., Honda, M., Sato, M., Yoshitake, S., Kawabe, K., Tabuchi, Y., Omote, T., Sekiguchi, T., Furusawa, Y., Toriba, A., Tang, N., Shimasaki, Y., Nagato, EG., Zhang, LL., Srivastav, AK., Amornsakun, T., Kitani, Y., Matsubara, H., Yazawa, T., Hirayama, J., Hattori, A., Oshima, Y. and Hayakawa, K. (2022). Hydroxylated benzo[c]phenanthrene metabolites cause osteoblast apoptosis and skeletal abnormalities in fish. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 234
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113401
55Netkham, H., Tirawanichakul, S., Khummueng, W. and Tirawanichakul, Y. (2022). Impingement drying of germinated brown rice varieties at intermediate temperatures: drying kinetics and analysis of quality. JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, 61(1), 69-80.
Cited: 1
56Kaesaman, A., Boontawee, H., Chewchanwuttiwong, S. and Nakasone, C. (2022). Influence of benzyl esters of vegetable oils on curing, mechanical and dynamic properties of silica filled natural rubber and styrene-butadiene rubber compounds. EXPRESS POLYMER LETTERS, 16(5), 540-556.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.40
57Hayeemasae, N., Saiwari, S., Soontaranon, S. and Masa, A. (2022). Influence of Centrifugation Cycles of Natural Rubber Latex on Final Properties of Uncrosslinked Deproteinized Natural Rubber. POLYMERS, 14(13)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3390/polym14132713
58Masa, A. and Hayeemasae, N. (2022). Insight into Mechanical Properties and Strain-induced Crystallisation of Epoxidized Natural Rubber Filled with Various Silanized Halloysite Nanotubes. MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, 25
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0602
59Sittijunda, S., Baka, S., Jariyaboon, R., Reungsang, A., Imai, T. and Kongjan, P. (2022). Integration of Dark Fermentation with Microbial Electrolysis Cells for Biohydrogen and Methane Production from Distillery Wastewater and Glycerol Waste Co-Digestion. FERMENTATION-BASEL, 8(10)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/fermentation8100537
60Tongkaew, P., Tohraman, A., Bungaramphai, R., Mitrpant, C. and Aydin, E. (2022). Kluai Hin (Musa sapientum Linn.) peel as a source of functional polyphenols identified by HPLC-ESI-QTOF-MS and its potential antidiabetic function. SCIENTIFIC REPORTS, 12(1)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08008-3
61Hwanhlem, N., Salaipeth, L., Charoensook, R., Kanjan, P. and Maneerat, S. (2022). Lactic Acid Bacteria from Gamecock and Goat Originating from Phitsanulok, Thailand: Isolation, Identification, Technological Properties and Probiotic Potential. JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 32(3), 355-364.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4014/jmb.2110.10040
62Pianroj, Y., Karrila, S., Tinpun, K. and Phon-On, A. (2022). Lagrange Multipliers, an Elementary Practical Zeroth-Order Approach. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 54-61.
Cited: 0
63Kasoh, K., Musikasuwan, S. and Saelim, R. (2022). Land Surface Temperature Prediction in Chiang Mai Province Thailand Using MODIS LST Data. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 106-116.
Cited: 0
64Chetae, N., Saelim, R. and Musikasuwan, S. (2022). Land Surface Temperature Variation in Bangkok Metropolitan Area, Thailand, During 2001-2020. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 117-126.
Cited: 0
65Tsuppayakorn-aek, P., Sukmas, W., Pluengphon, P., Inceesungvorn, B., Phansuke, P., Kaewtubtim, P., Ahuja, R., Bovornratanaraks, T. and Luo, W. (2022). Lattice dynamic stability and electronic structures of ternary hydrides La(1-x)Y(x)H(3)via first-principles cluster expansion. RSC ADVANCES, 12(41), 26808-26814.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra03194a
66Ridho, MR., Agustiany, EA., Dn, MR., Madyaratri, EW., Ghozali, M., Restu, WK., Falah, F., Lubis, MAR., Syamani, FA., Nurhamiyah, Y., Hidayati, S., Sohail, A., Karungamye, P., Nawawi, DS., Iswanto, AH., Othman, N., Aini, NAM., Hussin, MH., Sahakaro, K., Hayeemasae, N., Ali, MQ. and Fatriasari, W. (2022). Lignin as Green Filler in Polymer Composites: Development Methods, Characteristics, and Potential Applications. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2022
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1155/2022/1363481
67Phon-On, A., Tinpun, K. and Karrila, S. (2022). Lipschitz Range in an Elementary Proof of the Brouwer Fixed Point Theorem, and a Proof of the Nash Equilibrium. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 36-44.
Cited: 0
68Buya, S., Tongkumchum, P., Rittiboon, K. and Chaimontree, S. (2022). Logistic Regression Model of Built-Up Land Based on Grid-Digitized Data Structure: A Case Study of Krabi, Thailand. JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, 50(5), 909-922.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s12524-022-01503-0
69Ritraksa, S., Photphanloet, C., Shuaib, SE., Intarasit, A. and Riyapan, P. (2022). Mathematical modeling to study the interactions of two risk populations in COVID-19 spread in Thailand. AIMS MATHEMATICS, 8(1), 2044-2061.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3934/math.2023105
70Rakhman, SA., Utaipan, T., Pakhathirathien, C. and Khummueng, W. (2022). Metal and Metal Oxide Nanoparticles from Mimusops elengi Linn. Extract: Green Synthesis, Antioxidant Activity, and Cytotoxicity. SAINS MALAYSIANA, 51(9), 2857-2871.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5109-10
71Vonghirundecha, P., Chusri, S., Meunprasertdee, P. and Kaewmanee, T. (2022). Microencapsulated functional ingredients from a Moringa oleifera leaf polyphenol-rich extract: Characterization, antioxidant properties, in vitro simulated digestion, and storage stability. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 154
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112820
72Ammatawiyanon, L., Tongkumchum, P., Lim, A. and McNeil, D. (2022). Modelling malaria in southernmost provinces of Thailand: a two-step process for analysis of highly right-skewed data with a large proportion of zeros. MALARIA JOURNAL, 21(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1186/s12936-022-04363-8
73Xiao, J., Lyu, SL., Iqbal, TH., Hajisamae, S., Tsim, KWK. and Wang, WX. (2022). Molecular phylogenetic and morphometric analysis of population structure and demography of endangered threadfin fish Eleutheronema from Indo-Pacific waters. SCIENTIFIC REPORTS, 12(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-07342-w
74Karrila, S., Phon-On, A. and Tinpun, K. (2022). On Using Absolute Norms, especially p-norms, to Generate Convex log Barriers for Constrained Convex Optimization. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 45-53.
Cited: 0
75Xuan, ZY., Wang, XF., Hajisamae, S., Tsim, KWK., Yang, J. and Wang, WX. (2022). Otolith microchemistry reveals different environmental histories for two endangered fourfinger threadfin species. MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, 700, 161-178.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3354/meps14187
76Sani, K., Jariyaboon, R., O-Thong, S., Cheirsilp, B., Kaparaju, P., Wang, Y. and Kongjan, P. (2022). Performance of pilot scale two-stage anaerobic co-digestion of waste activated sludge and greasy sludge under uncontrolled mesophilic temperature. WATER RESEARCH, 221
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118736
77Ng, PKL., Yeesin, P. and Promdam, R. (2022). Phricotelphusa sukreei, a new species of arboreal freshwater crab (Crustacea: Brachyura: Gecarcinucidae) from Thailand. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 70, 451-460.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26107/RBZ-2022-0025
78Sakpetch, P., Benchama, O., Masniyom, P., Salaipeth, L. and Kanjan, P. (2022). Physicochemical characteristics and flavor profiles of fermented fish sauce (budu) during fermentation in commercial manufacturing plant. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 59(2), 693-702.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s13197-021-05064-x
79Thitithammawong, A., Saiwari, S., Salaeh, S. and Hayeemasae, N. (2022). Potent Application of Scrap from the Modified Natural Rubber Production as Oil Absorbent. POLYMERS, 14(23)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14235066
80Thongrod, T., Lim, A., Ingviya, T. and Owusu, BA. (2022). Prediction of PM2.5 and PM10 in Chiang Mai Province: A Comparison of Machine Learning Models. 2022 37TH INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON CIRCUITS/SYSTEMS, COMPUTERS AND COMMUNICATIONS (ITC-CSCC 2022), 337-340.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/ITC-CSCC55581.2022.9894884
81Kanjan, P., Kimtun, A., Chaimongkol, S. and Sakpetch, P. (2022). Probiotic Weissella cibaria KY10 derived from digestive tract of healthy shrimp exhibits strong antibacterial effects against Vibrio parahaemolyticus causing AHPND in shrimp. AQUACULTURE RESEARCH, 53(7), 2597-2607.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1111/are.15777
82Jehsoh, N., Masa, A., Surya, I., Ismail, H. and Hayeemasae, N. (2022). Reducing the Payne Effect of the Natural Rubber/Sepiolite Composite by Introducing Modified Palm Stearin. POLYMER-KOREA, 46(1), 6-12.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.7317/pk.2022.46.1.6
83Sukkhum, S., Lim, A., Ingviya, T. and Saelim, R. (2022). Seasonal Patterns and Trends of Air Pollution in the Upper Northern Thailand from 2004 to 2018. AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 22(5)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4209/aaqr.210318
84Saiwari, S., Nobnop, S., Bueraheng, Y., Thitithammawong, A., Hayeemasae, N. and Salaeh, S. (2022). Segregated MWCNT Structure Formation in Conductive Rubber Nanocomposites by Circular Recycling of Rubber Waste. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS, 4(10), 7463-7475.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1021/acsapm.2c01203
85Lim, LS., Au, HL., Amornsakun, T., Musikarun, P., Liew, HJ., Tan, KA., Lal, MTM., Mukai, Y. and Kawamura, G. (2022). Sense organs development in larvae of the Sultan fish Leptobarbus hoevenii. FISHERIES SCIENCE, 88(4), 461-475.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12562-022-01602-4
86Arti, DK., Cheewasedtham, W. and Rujiralai, T. (2022). Simultaneous quantification of volatile fatty acids and nonvolatile organic acids in Hevea brasiliensis latex. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 45(18), 3491-3500.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.202200061
87Munawar, M., Prasetya, TAE., McNeil, R. and Jani, R. (2022). Statistical modeling for land surface temperature in Borneo island from 2000 to 2019. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 147(3-4), 1627-1634.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-021-03891-8
88Saiwari, S., Hayeemasae, N., Soontaranon, S., Kalkornsurapranee, E., Jaratrotkamjorn, R. and Masa, A. (2022). Structure-Property relationships in natural rubber representing several clonal varieties of Hevea Brasiliensis. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 38(4), 295-310.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/14777606221127372
89Hayeemasae, N., Masa, A., Ahmad, HS., Shuib, RK., Ismail, H. and Surya, I. (2022). Sustainable Recycling of Waste from Nitrile Gloves: Prolonging the Life Span by Designing Proper Curing Systems. POLYMERS, 14(22)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14224896
90Sripitak, B., Jariyaboon, R., Raketh, M., Reungsang, A., Mamimin, C., O-Thong, S. and Kongjan, P. (2022). The Three-stage High Solid Anaerobic Digestion (TSHS- AD) under Ambient Temperature for Enhanced Biogas Production from Cow Manure. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 49(5), 1273-1295.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12982/CMJS.2022.078
91Dureh, A., Eso, M. and McNeil, R. (2022). The Unrest Situation in The Southernmost Provinces of Thailand from 2004-2018. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 17-26.
Cited: 0
92Salaeh, S., Nobnop, S., Thongnuanchan, B., Das, A. and Wiessner, S. (2022). Thermo-responsive programmable shape memory polymer based on amidation cured natural rubber grafted with poly(methyl methacrylate). POLYMER, 262
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.125444
93Vichaidid, T. and Saeingjaew, P. (2022). Thermoluminescence and electron spin resonance dating of freshwater fossil shells from Pa Toh Roh Shelter archaeological site in southern Thailand. HELIYON, 8(9)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10555
94Boukaew, S., Cheirsilp, B., Yossan, S., Khunjan, U., Petlamul, W. and Prasertsan, P. (2022). Utilization of palm oil mill effluent as a novel substrate for the production of antifungal compounds by Streptomyces philanthi RM-1-138 and evaluation of its efficacy in suppression of three strains of oil palm pathogen. JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, 132(3), 1990-2003.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1111/jam.15304
95Ajinsamajan, A., Rungvichaniwat, A. and Saetung, A. (2022). Utilization of silicon dioxide powder from industrial wastes as novel filler in rubber isolator application. JOURNAL OF METALS MATERIALS AND MINERALS, 32(1), 93-100.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.55713/jmmm.v32i1.1205
96Jansakun, C., Chulrik, W., Chaichompoo, W., Yotmanee, P., Lehboon, K., Chunglok, W., Sattayakhom, A., Hiransai, P., Kamdee, K., Utaipan, T., Suksamrarn, A. and Chunglok, W. (2021). 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one alleviates lipopolysaccharide-induced inflammation by targeting NF-kappa B translocation in murine macrophages and it interacts with MD2 in silico. MOLECULAR MEDICINE REPORTS, 23(3)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3892/mmr.2021.11848
97Jaafar, F., Na-Nakorn, U., Srisapoome, P., Amornsakun, T., Duong, TY., Gonzales-Plasus, MM., Hoang, DH. and Parhar, IS. (2021). A Current Update on the Distribution, Morphological Features, and Genetic Identity of the Southeast Asian Mahseers, Tor Species. BIOLOGY-BASEL, 10(4)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3390/biology10040286
98Riyapan, P., Shuaib, SE. and Intarasit, A. (2021). A Mathematical Model of COVID-19 Pandemic: A Case Study of Bangkok, Thailand. COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE, 2021
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1155/2021/6664483
99Wang, Y., Jing, YY., Lu, CY., Kongjan, P., Wang, J., Awasthi, MK., Tahir, N. and Zhang, QG. (2021). A syntrophic co-fermentation model for bio-hydrogen production. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 317
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128288
100Tongkaew, P., Purong, D., Ngoh, S., Phongnarisorn, B. and Aydin, E. (2021). Acute Effect of Riceberry Waffle Intake on Postprandial Glycemic Response in Healthy Subjects. FOODS, 10(12)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/foods10122937
101Khongkraphan, K., Phonon, A. and Nuiphom, S. (2021). An Efficient Blind Image Deblurring Using a Smoothing Function. APPLIED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING, 2021
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1155/2021/6684345
102Perdana, MI., Ruamcharoen, J., Panphon, S. and Leelakriangsak, M. (2021). Antimicrobial activity and physical properties of starch/chitosan film incorporated with lemongrass essential oil and its application. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 141
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
103Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2021). Application of Silane-treated Tea Waste Powder as a Potential Filler for Natural Rubber Composites. BIORESOURCES, 16(1), 1230-1244.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.15376/biores.16.1.1230-1244
104Thammasittirong, A., Thammasittirong, SNR., Imtong, C., Charoenjotivadhanakul, S., Sakdee, S., Li, HC., Okonogi, S. and Angsuthanasombat, C. (2021). Bacillus thuringiensis Cry4Ba Insecticidal ToxinExploits Leu(615) in Its C-Terminal Domain to Interact with a Target Receptor-Aedes aegypti Membrane-Bound Alkaline Phosphatase. TOXINS, 13(8)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3390/toxins13080553
105Sukhawipat, N., Suwan, A., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A. and Saetung, N. (2021). Cationic waterborne polyurethane-chitosan based on natural rubber as new green antimicrobial coating. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 161
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106497
106Manor, R., Kumarnsit, E., Samerphob, N., Rujiralai, T., Puangpairote, T. and Cheaha, D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 276
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114193
107Yeesin, P., Buasriyot, P., Ditcharoen, S., Chaiyasan, P., Suwannapoom, C., Juntaree, S., Jantarat, S., Talumphai, S., Cioffi, MD., Liehr, T., Tanomtong, A. and Supiwong, W. (2021). Comparative study of four Mystus species (Bagridae, Siluriformes) from Thailand: insights into their karyotypic diversity. COMPARATIVE CYTOGENETICS, 15(2), 119-136.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3897/compcytogen.v15.i2.60649
108Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06166
109Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0
110Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0
111Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0
112Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0
113Vichaidid, T. and Danworaphong, S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. HELIYON, 7(2)
Cited: 0
114Salaeh, S., Das, A. and Wiessner, S. (2021). Design and fabrication of thermoplastic elastomer with ionic network: A strategy for good performance and shape memory capability. POLYMER, 223
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123699
115Hayeemasae, N., Waesateh, K., Saiwari, S., Ismail, H. and Othman, N. (2021). Detailed investigation of the reinforcing effect of halloysite nanotubes-filled epoxidized natural rubber. POLYMER BULLETIN, 78(12), 7147-7166.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-020-03461-4
116Torpee, S., Kantachote, D., Rattanachuay, P., Chiayvareesajja, S. and Tantirungkij, M. (2021). Dietary supplementation with probiotic Rhodobacter sphaeroides SS15 extract to control acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)-causing vibrio parahaemolyticus in cultivated white shrimp. JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY, 186
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.jip.2021.107585
117Chunta, S., Boonsriwong, W., Wattanasin, P., Naklua, W. and Lieberzeit, PA. (2021). Direct assessment of very-low-density lipoprotein by mass sensitive sensor with molecularly imprinted polymers. TALANTA, 221
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121549
118Thatribud, A., Rassamesard, A., Sukmas, W. and Pinsook, U. (2021). Effect of lattice polarisability in optical properties of methylammonium lead iodide by modified Becke-Johnson functionals and Bethe-Salpeter equation. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 189
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2020.110245
119Masa, A., Hayeemasae, N., Soontaranon, S., Pisal, MHM. and Rasidi, MSM. (2021). Effect of Stretching Rate on Tensile Response and Crystallization Behavior of Crosslinked Natural Rubber. MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, 17(3), 217-225.
Cited: 1
120Tsuppayakorn-aek, P., Pluengphon, P., Phansuke, P., Inceesungvorn, B., Busayaporn, W., Kaewtubtim, P. and Bovornratanaraks, T. (2021). Effect of substitution on the superconducting phase of transition metal dichalcogenide Nb(SexS1-x)2 van der Waals layered structure. SCIENTIFIC REPORTS, 11(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-021-94000-2
121Sani, K., Kongjan, P., Pakhathirathien, C., Cheirsilp, B., O-Thong, S., Raketh, M., Kana, R. and Jariyaboon, R. (2021). Effectiveness of using two-stage anaerobic digestion to recover bio-energy from high strength palm oil mill effluents with simultaneous treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 39
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661
122Sattayanurak, S., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, WK., Reuvekamp, LAEM., Blume, A. and Noordermeer, JWM. (2021). Elucidating the role of clay-modifier on the properties of silica- and silica/nanoclay-reinforced natural rubber tire compounds. EXPRESS POLYMER LETTERS, 15(7), 666-684.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2021.56
123Prasertsan, P., Leamdum, C., Chantong, S., Mamimin, C., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2021). Enhanced biogas production by co-digestion of crude glycerol and ethanol with palm oil mill effluent and microbial community analysis. BIOMASS & BIOENERGY, 148
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106037
124Sattayanurak, S., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, WK., Reuvekamp, LAEM., Blume, A. and Noordermeer, JWM. (2021). ENHANCING PERFORMANCE OF SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS BYAPPLYING ORGANOCLAYAS SECONDARY FILLER. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 94(1), 121-144.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5254/rct.20.80373
125Tsuppayakorn-aek, P., Phansuke, P., Kaewtubtim, P., Ahuja, R. and Bovornratanaraks, T. (2021). Enthalpy stabilization of superconductivity in an alloying S-P-H system: First-principles cluster expansion study under high pressure. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 190
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110282
126Laipaporn, J. and Tongkumchum, P. (2021). Estimating the Natural Cubic Spline Volatilities of the ASEAN-5 Exchange Rates. JOURNAL OF ASIAN FINANCE ECONOMICS AND BUSINESS, 8(3), 1-10.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0001
127Soe, KK., Pradit, S. and Hajisamae, S. (2021). Feeding habits and seasonal trophic guilds structuring fish community in the bay mouth region of a tropical estuarine habitat. JOURNAL OF FISH BIOLOGY, 99(4), 1430-1445.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1111/jfb.14851
128Nontasak, W., Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Lopattananon, N., Wannavilai, P. and Nakason, C. (2021). Fire-retardant wood coating based on natural rubber bearing methacrylic functionality. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 41(1), 44-53.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2020-0092
129Jantarat, S., Jumrusthanasan, S., Kaewsri, S., Supanuam, P. and Tanomtong, A. (2021). First report of karyological analysis and heteromorphic nucleolar organizer region of Black Surgeonfish (Acanthurus gahhm, Acanthuridae) in Thailand. CARYOLOGIA, 74(1), 83-88.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.36253/caryologia-853
130Makaje, N., Sama-Ae, A. and Phon-On, A. (2021). Fixed Point Theorems for Pseudo-Banach Contraction. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 19(4), 1385-1397.
Cited: 0
131Busaman, A., Chuai-Aree, S., Musikasuwan, S. and McNeil, R. (2021). Flood-Modeling and Risk Map Simulation for Mae Suai Dam-Break, Northern Thailand. PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 29(1), 663-676.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.47836/pjst.29.1.35
132Woraathasin, N., Nualsri, C., Sutjit, C., Keawraksa, O., Rongsawat, T. and Nakkanong, K. (2021). Genotypic variation in 9-Cis-Epoxycarotenoid Dioxygenase3 gene expression and abscisic acid accumulation in relation to drought tolerance of Hevea brasiliensis. PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS, 27(7), 1513-1522.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12298-021-01024-z
133Khunjan, U. and Kasikamphaiboon, P. (2021). Green Synthesis of Kaolin-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron UsingRuellia tuberosaLeaf Extract for Effective Decolorization of Azo Dye Reactive Black 5. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 46(1), 383-394.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s13369-020-04831-w
134Bourchookarn, W., Bourchookarn, A., Imtong, C., Li, HC. and Angsuthanasombat, C. (2021). His(180) in the pore-lining alpha 4 of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa delta-endotoxin is crucial for structural arrangements of the alpha 4-alpha 5 transmembrane hairpin and hence biotoxicity. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS, 1869(6)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2021.140634
135Laowahutanon, T., Nakamura, H., Tachimori, H., Nomura, S., Liabsuetrakul, T., Lim, A., Rawdaree, P., Suchonwanich, N., Yamamoto, H., Ishizuka, A., Shibuya, K., Miyata, H. and Chongsuvivatwong, V. (2021). Hospital admission for type 2 diabetes mellitus under the Universal Coverage Scheme in Thailand: A time- and geographical-trend analysis, 2009-2016. PLOS ONE, 16(7)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253434
136Suzuki, N., Kawago, U., Honda, M., Srivastav, AK., Amornsakun, T., Matsumoto, K., Hirayama, J., Matsubara, H., Shimizu, N., Sekiguchi, T., Sasayama, Y., Tabuchi, Y., Hattori, A., Shimasaki, Y. and Oshima, Y. (2021). In Vivo Suppression of Osteoclastic and Osteoblastic Activities of Goldfish Scales in Water Containing Cadmium. JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY, 66(2), 199-203.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.15017/4486551
137Chueangchayaphan, N., Nithi-Uthai, N., Techakittiroj, K. and Manuspiya, H. (2021). In-situ dielectric cure monitoring as a method of measuring the influence of cure temperature on natural rubber vulcanization. POLYMER BULLETIN, 78(6), 3169-3182.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-020-03269-2
138Walong, A., Thongnuanchan, B., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2021). Influence of silicon dioxide addition and processing methods on structure, thermal stability and flame retardancy of EVA/NR blend nanocomposite foams. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 37(1), 49-65.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1177/1477760620953437
139Siripatana, B., Nopchanasuphap, K. and Chuai-Aree, S. (2021). Intelligent Traffic Light System Using Image Processing. 2ND SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE 2021, 14-18.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668057
140Wattanakasiwich, P., Suree, N., Chamrat, S., Saengsuwan, W., Suttharangsee, W., Panrat, T., Ruamcharoen, J., Trianpo, W., Amornsamankul, S., Laesanklang, W., Berglund, A. and Chantawannakul, P. (2021). Investigating Challenges of Student Centered Learning in Thai Higher Education during the COVID-19 Pandemic. 2021 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2021)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/FIE49875.2021.9637298
141Phimphan, S., Aiumsumang, S., Tanomtong, A. and Jantarat, S. (2021). Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellite patterns, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand. NUCLEUS-INDIA, 64(2), 249-254.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-020-00315-2
142Jantarat, S., Yeesaem, NE., Supanuam, P., Kraiprom, T., Yeesin, P. and Kaewsri, S. (2021). Karyotype analysis and nucleolar organizer regions (NORs) of Sundaic yellow catfish, Hemibagrus capitulum (Siluriformes, Siluridae) in Thailand. NUCLEUS-INDIA, 64(2), 243-248.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-020-00321-4
143Abdulmana, S., Lim, A., Wongsai, S. and Wongsai, N. (2021). Land surface temperature and vegetation cover changes and their relationships in Taiwan from 2000 to 2020. REMOTE SENSING APPLICATIONS-SOCIETY AND ENVIRONMENT, 24
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100636
144Kwangjai, J., Cheaha, D., Manor, R., Sa-ih, N., Samerphob, N., Issuriya, A., Wattanapiromsakul, C. and Kumarnsit, E. (2021). Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil. BIOMEDICAL JOURNAL, 44(6), 727-738.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.bj.2020.05.017
145Jehsoh, N., Surya, I., Sahakaro, K., Ismail, H. and Hayeemasae, N. (2021). Modified palm stearin compatibilized natural rubber/halloysite nanotubes composites: Reinforcement versus strain-induced crystallization. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 53(3), 210-227.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/0095244320928573
146Chen, K., Ojha, SC., Imtong, C., Linn, AK., Li, HC., Thonabulsombat, C. and Angsuthanasombat, C. (2021). Molecular Insights into Zn2+ Inhibition of the Antibacterial Endopeptidase Lysostaphin from Staphylococcus simulans. PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS, 28(2), 140-148.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.2174/0929866527666200613221359
147Ratanaprom, S., Nakkanong, K., Nualsri, C., Jiwanit, P., Rongsawat, T. and Woraathasin, N. (2021). Overcoming Encouragement of Dragon Fruit Plant (Hylocereus undatus) against Stem Brown Spot Disease Caused by Neoscytalidium dimidiatum Using Bacillus subtilis Combined with Sodium Bicarbonate (vol 37, pg 205, 2021). PLANT PATHOLOGY JOURNAL, 37(4), 413-413.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5423/PPJ.ER.01.2021.0007
148Sripornsawat, B., Thitithammawong, A., Tulaphol, S., Johns, J. and Nakaramontri, Y. (2021). Positive Synergistic Effects on Vulcanization, Mechanical and Electrical Properties of Using Deep Eutectic Solvent in Natural Rubber Vulcanizates. POLYMER TESTING, 96
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2021.107071
149Surya, I., Waesateh, K., Saiwari, S., Ismail, H., Othman, N. and Hayeemasae, N. (2021). Potency of Urea-Treated Halloysite Nanotubes for the Simultaneous Boosting of Mechanical Properties and Crystallization of Epoxidized Natural Rubber Composites. POLYMERS, 13(18)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.3390/polym13183068
150Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2021). Potential of calcium carbonate as secondary filler in eggshell powder filled recycled polystyrene composites. POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, 31(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.09720
151Dureh, N. (2021). Project Based Learning for General Education Course. 2ND SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE 2021, 38-42.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668019
152Kanjan, P., Sakpetch, P., Masniyom, P. and Hongpattarakere, T. (2021). Quality characteristics of high salt fermented fish sauce (budu) produced using autochthonous Virgibacillus halodenitrificans PS21 and Staphylococcus simulans PMRS35. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 56(8), 4098-4107.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.15035
153Ninjan, R., Thongnuanchan, B., Lopattananon, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2021). Rubber-to-steel adhesives based on natural rubber grafted with poly(acetoacetoxyethyl methacrylate). JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 41(3), 192-201.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2020-0156
154Surya, I., Waesateh, K., Masa, A. and Hayeemasae, N. (2021). Selectively Etched Halloysite Nanotubes as Performance Booster of Epoxidized Natural Rubber Composites. POLYMERS, 13(20)
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.3390/polym13203536
155Kaewmanee, T., Wannapop, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T. and Thongtem, S. (2021). Solvothermal synthesis of BiOBrxI1-x (x=0.0-1.0) solid solutions used for adsorption and photodegradation of cationic and anionic dyes. INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, 134
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2021.109054
156Patawang, I., Kaewsri, S., Jantarat, S., Supanuam, P., Jumrusthanasan, S. and Tanomtong, A. (2021). Some molecular cytogenetic markers and classical chromosomal features of Spilopelia chinensis (Scopoli, 1786) and Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) in Thailand. CARYOLOGIA, 74(4), 101-109.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.36253/caryologia-952
157Mohidin, NAHB., Hajisamae, S., Abdullah, MM., Hashim, M., Habib, A., Islam, R. and Fazrul, H. (2021). Species Composition and Distribution Pattern of Stingrays in the Coastal Waters of Terengganu, Malaysia, the South China Sea. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 48(4), 1009-1020.
Cited: 0
158Kanjanapan, T., Hemman, A., Rattanaburee, N., Nauldum, N., Kongkanon, S. and Ruamcharoen, J. (2021). STEM Project Approach to the Topic of Sustainable Development Goals Through Online Meeting on Students' Self-regulation. 2ND SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE 2021, 119-123.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668099
159Ruamcharoen, J., Musor, H. and Loonjang, K. (2021). STEM-PBL Activity for Higher Education to Enhance the STEM Competency. 2ND SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE 2021, 62-66.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9667969
160Raketh, M., Jariyaboon, R., Kongjan, P., Trably, E., Reungsang, A., Sripitak, B. and Chotisuwan, S. (2021). Sulfate removal using rubber wood ash to enhance biogas production from sulfate-rich wastewater generated from a concentrated latex factory. BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 173
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.108084
161Laphyai, P., Kruangkum, T., Chotwiwatthanakun, C., Semchuchot, W., Thaijongrak, P., Sobhon, P., Tsai, PS. and Vanichviriyakit, R. (2021). Suppression of a Novel Vitellogenesis-Inhibiting Hormone Significantly Increases Ovarian Vitellogenesis in the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon. FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, 12
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.760538
162Hayeemasae, N., Soontaranon, S., Rasidi, MSM. and Masa, A. (2021). Tensile and structural properties of natural rubber vulcanizates with different mastication times. POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, 31(1)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.09120
163Hayeemasae, N., Waesateh, K., Soontaranon, S. and Masa, A. (2021). The effect of mastication time on the physical properties and structure of natural rubber. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 53(3), 228-240.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/0095244320928566
164Jarnthong, M., Peng, Z., Lopattananon, N. and Nakason, C. (2021). The influence of pre-compounding techniques and surface modification of nano-silica on the properties of thermoplastic natural rubber. EXPRESS POLYMER LETTERS, 15(12), 1135-1147.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2021.92
165Busaman, S. (2021). Unitary Menger algebra of C-quantifier free formulas of type (tau(n),(2)). ASIAN-EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 14(4)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1142/S1793557121500509
166Rattanaya, T., Manmeen, A., Kongjan, P., Bunyakan, C., Reungsang, A., Prasertsit, K., Lombardi, L. and Jariyaboon, R. (2021). Upgrading biogas to biomethane using untreated groundwater-NaOH absorbent: Pilot-scale experiment and scale-up estimation for a palm oil mill. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 44
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102405
167Al Mamun, A., Masniyom, P. and Maneesri, J. (2021). Viability of Lactobacillus plantarum TISTR 2083 in Protectant during Low-Temperature Drying and Storage. SAINS MALAYSIANA, 50(8), 2229-2240.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2021-5008-08
168Lim, LS., Amornsakun, T., Au, HL., Tuzan, AD., Liew, HJ., Mukai, Y., Mustafa, S. and Kawamura, G. (2021). Vision-mediated feeding behaviour of early juvenile Sultan fish, Leptobarbus hoevenii. AQUACULTURE RESEARCH, 52(4), 1784-1787.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/are.15013
169Pinkaew, S., Udomkesmalee, E., Davis, CR. and Tanumihardjo, SA. (2021). Vitamin A-fortified rice increases total body vitamin A stores in lactating Thai women measured by retinol isotope dilution: a double-blind, randomized, controlled trial. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, 113(5), 1372-1380.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa418
170Salaeh, S., Das, A., Wiessner, S. and Stapor, M. (2021). Vitrimer-like material based on a biorenewable elastomer crosslinked with a dimeric fatty acid. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 151
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110452
171Shuaib, SE. and Riyapan, P. (2020). A Mathematical Model to Study the Effects of Breastfeeding and Vaccination on Rotavirus Epidemics. JOURNAL OF MATHEMATICAL AND FUNDAMENTAL SCIENCES, 52(1), 43-65.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5614/j.math.fund.sci.2020.52.1.4
172Sukhawipat, N., Raksanak, W., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A. and Saetung, N. (2020). A new hybrid waterborne polyurethane coating synthesized from natural rubber and rubber seed oil with grafted acrylate. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 141
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105554
173Sukhawipat, N., Saetung, N., Pasetto, P., Pilard, JF., Bistac, S. and Saetung, A. (2020). A novel high adhesion cationic waterborne polyurethane for green coating applications. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 148
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105854
174Utaipan, T., Boonyanuphong, P., Chuprajob, T., Suksamrarn, A. and Chunglok, W. (2020). A trienone analog of curcumin, 1,7-bis(3-hydroxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one, possesses ROS- and caspase-mediated apoptosis in human oral squamous cell carcinoma cells in vitro. APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY, 63(1)
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1186/s13765-020-0491-8
175Surya, I., Masa, A., Ismail, H. and Hayeemasae, N. (2020). Acid-treated halloysite nanotubes filled natural rubber composites. 2ND TALENTA CONFERENCE ON ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, 801
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012087
176Fathurrohman, MI., Rugmai, S., Hayeemasae, N. and Sahakaro, K. (2020). BETTER BALANCE OF SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUND PROPERTIES BY THE USE OF MONTMORILLONITE WITH OPTIMUM SURFACE MODIFIER CONTENT. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 93(3), 548-566.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.5254/rct.20.80407
177Wijaya, AS., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and Kongjan, P. (2020). Biochemical Methane Potential (BMP) of Cattle Manure, Chicken Manure, Rice Straw, and Hornwort in Mesophilic Mono-digestion. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, 12(3), 1-8.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.30880/ijie.2020.12.03.001
178Suksong, W., Tukanghan, W., Promnuan, K., Kongjan, P., Reungsang, A., Insam, H. and O-Thong, S. (2020). Biogas production from palm oil mill effluent and empty fruit bunches by coupled liquid and solid-state anaerobic digestion. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 296
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122304
179Lim, A., Taufik, MR., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). COMPARISON OF DIFFERENT SUPERVISED MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR THE PREDICTION OF TUBERCULOSIS MORTALITY. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 62(2), 185-201.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/AS062020185
180Sae-Tae, N., Lim, A. and Dureh, N. (2020). Determinants of severe injury and mortality from road traffic accidents among motorcycle and car users in Southern Thailand. INTERNATIONAL JOURNAL OF INJURY CONTROL AND SAFETY PROMOTION, 27(3), 286-292.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1774616
181Chuaykaur, K., Hajisamae, S., Ruangchuay, R., Dinh, TD. and Fazrul, H. (2020). Diet and food partitioning between juvenile ofEpinephelus coioides(Perciformes: Epinephelidae) and other co-existing juvenile fishes in shallow waters of Thailand and Malaysia. AQUATIC LIVING RESOURCES, 33
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1051/alr/2020013
182Hisam, F., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M. and Pradit, S. (2020). DISTRIBUTION PATTERN AND HABITAT SHIFTS DURING ONTOGENY OF THE BLUE SWIMMING CRAB, PORTUNUS PELAGICUS (LINNAEUS, 1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE). CRUSTACEANA, 93(1), 17-32.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1163/15685403-00003958
183Samayita, A., Kareeya, N., Pollachat, A. and Saengsot, R. (2020). Drug Resistant Strains of Vibrio vulnificus from Sea Mud in Prince of Songkla University, Pattani Campus and Some Shells in Pattani Seafood Markets. 8TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2018, 416
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/416/1/012009
184Zulkifli, Z., Rasit, N., Siddique, MNI. and Kongjan, P. (2020). Dry mesophilic and thermophilic semi-continuous anaerobic digestion of cow manure: effects of solid loading rate on the process performance. BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY, 10(4), 5972-5977.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.33263/BRIAC104.972977
185Sathakit, R., Ruangchuay, R., Luangthuvapranit, C. and Bovornruangroj, N. (2020). Effect of Carbon dioxide (CO2) concentration on Growth of Ulva intestinalis in Photobioreactor. 8TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2018, 416
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/416/1/012020
186Aini, NAM., Othman, N., Hussin, MH., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. (2020). Effect of extraction methods on the molecular structure and thermal stability of kenaf (Hibiscus cannabinus core) biomass as an alternative bio-filler for rubber composites. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 154, 1255-1264.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.10.280
187Wongfaed, N., Kongjan, P., Prasertsan, P. and O-Thong, S. (2020). Effect of oil and derivative in palm oil mill effluent on the process imbalance of biogas production. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 247
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119110
188Boafo, DK., Kraisornpornson, B., Panphon, S., Owusu, BE. and Amaniampong, PN. (2020). Effect of organic soil amendments on soil quality in oil palm production. APPLIED SOIL ECOLOGY, 147
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.09.008
189Karrila, SJ. and Karrila, TT. (2020). Effect of powdering on critical water activity estimate from dynamic dewpoint isotherm of a crispy starch-based snack: a case study with fish cracker. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 57(11), 4123-4132.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s13197-020-04448-9
190Etae, N., Wamae, Y., Khummueng, W., Utaipan, T. and Ruangrak, E. (2020). Effects of artificial light sources on growth and phytochemicals content in green oak lettuce. HORTICULTURA BRASILEIRA, 38(2), 204-210.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1590/S0102-053620200213
191Sukhawipat, N., Saetung, N., Pilard, JF., Bistac, S. and Saetung, A. (2020). Effects of molecular weight of hydroxyl telechelic natural rubber on novel cationic waterborne polyurethane: A new approach to water-based adhesives for leather applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 99
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102593
192Suksong, W., Wongfaed, N., Sangsri, B., Kongjan, P., Prasertsan, P., Podmirseg, SM., Insam, H. and O-Thong, S. (2020). Enhanced solid-state biomethanisation of oil palm empty fruit bunches following fungal pretreatment. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 145
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112099
193Salaeh, S., Das, A., Stockelhuber, KW. and Wiessner, S. (2020). Fabrication of a strain sensor from a thermoplastic vulcanizate with an embedded interconnected conducting filler network. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 130
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105763
194Kraonual, S., Lim, A. and Thongpeth, W. (2020). FACTORS ASSOCIATED WITH HOSPITAL MORTALITY DUE TO ROAD TRAFFIC ACCIDENTS AMONG PEDESTRIANS IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 51(5), 763-770.
Cited: 0
195Eso, M., McNeil, R. and Masamae, A. (2020). FACTORS ASSOCIATED WITH SEVERE VIOLENT EVENTS IN THE SOUTHERNMOST PROVINCES OF THAILAND. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 63(1), 59-74.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/AS063010059
196Sawangpet, K., Walong, A., Thongnuanchan, B., Kaesaman, A., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2020). Foaming and Physical Properties, Flame Retardancy, and Combustibility of Polyethylene Octene Foams Modified by Natural Rubber and Expandable Graphite. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY, 26(4), 423-433.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21757
197Leemud, P., Karrila, S., Kaewmanee, T. and Karrila, T. (2020). Functional and physicochemical properties of Durian seed flour blended with cassava starch. JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 14(1), 388-400.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-019-00301-6
198Kanjan, P. and Sakpetch, P. (2020). Functional and safety assessment of Staphylococcus simulans PMRS35 with high lipase activity isolated from high salt-fermented fish (Budu) for starter development. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 124
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109183
199Salaeh, S., Thitithammawong, A. and Salae, A. (2020). Highly enhanced electrical and mechanical properties of methyl methacrylate modified natural rubber filled with multiwalled carbon nanotubes. POLYMER TESTING, 85
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106417
200Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, TJ., Kaewsara, S. and Plaisen, S. (2020). Hydrolyzed Product Mediated Aggregation of l-Cysteine-Modified Gold Nanoparticles as a Colorimetric Probe for Carbamate Residues in Chilis. ANALYTICAL LETTERS, 53(4), 574-588.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1080/00032719.2019.1659804
201Wongsai, N., Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, AR. (2020). Impacts of spatial heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, 14(1)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1117/1.JRS.14.014513
202Sattayanurak, S., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, WK., Reuvekamp, LAEM., Blume, A. and Noordermeer, JWM. (2020). IMPROVEMENT OF SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS BY JOINT HYBRIDIZATION WITH SMALL AMOUNTS OF SECONDARY FILLERS AND POLYMERS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 93(4), 652-671.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5254/rct.20.79962
203Ruamcharoen, J., Munlee, R. and Ruamcharoen, P. (2020). Improvement of water vapor barrier and mechanical properties of sago starch-kaolinite nanocomposites. POLYMER COMPOSITES, 41(1), 201-209.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/pc.25360
204Zanaty, MI., Sawada, N., Kitani, Y., Nassar, HF., Mahmoud, HM., Hayakawa, K., Sekiguchi, T., Ogiso, S., Tabuchi, Y., Urata, M., Matsubara, H., Takeuchi, Y., Hattori, A., Srivastav, AK., Amornsakun, T. and Suzuki, N. (2020). Influence of Benz[a]anthracene on Bone Metabolism and on Liver Metabolism in Nibbler Fish, Girella punctata. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 17(4)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3390/ijerph17041391
205Masa, A., Soontaranon, S. and Hayeemasae, N. (2020). Influence of Sulfur/Accelerator Ratio on Tensile Properties and Structural Inhomogeneity of Natural Rubber. POLYMER-KOREA, 44(4), 519-526.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.7317/pk.2020.44.4.519
206Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. (2020). Interfacial Interactions of Silica and Natural Rubber Enhanced by Hydroxyl Telechelic Natural Rubber as Interfacial Modifier. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY, 26(3), 291-303.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21743
207Aini, NAM., Othman, N., Hussin, MH., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. (2020). Lignin as Alternative Reinforcing Filler in the Rubber Industry: A Review. FRONTIERS IN MATERIALS, 6
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.3389/fmats.2019.00329
208Hayeemasae, N., Sahakaro, K. and Ismail, H. (2020). Maleated Natural Rubber Compatibilized Natural Rubber/Halloysite Nanotubes Composites. POLYMER-KOREA, 44(5), 596-602.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.7317/pk.2020.44.5.596
209Hayeemasae, N., Sensem, Z., Sahakaro, K. and Ismail, H. (2020). Maleated Natural Rubber/Halloysite Nanotubes Composites. PROCESSES, 8(3)
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.3390/pr8030286
210Sunarno, JN., Prasertsan, P., Duangsuwan, W., Kongjan, P. and Cheirsilp, B. (2020). Mathematical modeling of ethanol production from glycerol by Enterobacter aerogenes concerning the influence of impurities, substrate, and product concentration. BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 155
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2019.107471
211Fathurrohman, MI., Hayeemasae, N. and Sahakaro, K. (2020). Mechanical and Dynamical Properties of Natural Rubber-Montmorillonite Nanocomposites by Using In Situ Organomodified and Latex Compounding Method. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 391(1)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201900130
212Thitithammawong, A., Chuycherd, N., Leekharee, S. and Saiwari, S. (2020). Mechanical, morphological, and luminescent properties of strontium phosphorescent filler-filled NR/PP/PEC blends as affected by processing design. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 52(5), 383-396.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/0095244319854149
213Buya, S., Tongkumchum, P. and Owusu, BE. (2020). Modelling of land-use change in Thailand using binary logistic regression and multinomial logistic regression. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13(12)
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1007/s12517-020-05451-2
214Munawar., Prasetya, TAE., McNeil, R. and Jani, R. (2020). Pattern and Trend of Land Surface Temperature Change on New Guinea Island. PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28(4), 1517-1529.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.47836/pjst.28.4.20
215Muangprathub, J., Intarasit, A., Boongasame, L. and Phaphoom, N. (2020). Portfolio Risk and Return with a New Simple Moving Average of Price Change Ratio. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 115(4), 3137-3153.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s11277-020-07374-3
216Masa, A., Krem-ae, A., Ismail, H. and Hayeemasae, N. (2020). Possible Use of Sepiolite as Alternative Filler for Natural Rubber. MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, 23(4)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0100
217Ang, CY., Sano, M., Dan, S., Leelakriangsak, M. and Lal, TM. (2020). Postbiotics Applications as Infectious Disease Control Agent in Aquaculture. BIOCONTROL SCIENCE, 25(1), 1-7.
Cited: 21
218Yentongchai, M., Thamwiriyasati, N., Imtong, C., Li, HC. and Angsuthanasombat, C. (2020). Preferential modification of CyaA-hemolysin by CyaC-acyltransferase through the catalytic Ser(30)-His(33) dyad in esterolysis of palmitoyl-donor substrate devoid of acyl carrier proteins. ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, 694
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.abb.2020.108615
219Hayeemasae, N., Jehsoh, N. and Sahakaro, K. (2020). Promoting the Strain-induced Crystallization of NR/HNT Composites through the Use of Modified Palm Stearin. PROCEEDINGS OF THE 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY (PPS-35), 2205
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/1.5142974
220Hayeemasae, N., Sahakaro, K. and Ismail, H. (2020). Properties of Unmodified and Modified Natural Rubber/Halloysite Nanotubes Composites. 3RD INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON MATERIALS, MINERALS & POLYMER (MAMIP) 2019, 2267
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/5.0016132
221Hayeemasae, N. and Masa, A. (2020). Relationship between stress relaxation behavior and thermal stability of natural rubber vulcanizates. POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, 30(2)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.03120
222Hayeeye, F. and Sattar, M. (2020). Removal of crystal violet in aqueous solution by activated carbon from the pericarp of rubber fruit and bagasse: kinetics, thermodynamics and adsorption studies. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 202, 420-434.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2020.26152
223Hayichelaeh, C., Reuvekamp, LAEM., Dierkes, WK., Blume, A., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2020). SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS CONTAINING BIO-BASED PROCESS OILS. I: ASPECTS OF MIXING SEQUENCE AND EPOXIDE CONTENT. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 93(2), 360-377.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.5254/rct.19.81462
224Hayichelaeh, C., Reuvekamp, LAEM., Dierkes, WK., Blume, A., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2020). SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS CONTAINING BIO-BASED PROCESS OILS. II: INFLUENCE OF EPOXIDE AND AMINO FUNCTIONAL GROUPS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 93(1), 195-207.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.5254/rct.19.81461
225Promnuan, K., Higuchi, T., Imai, T., Kongjan, P., Reungsang, A. and O-Thong, S. (2020). Simultaneous biohythane production and sulfate removal from rubber sheet wastewater by two-stage anaerobic digestion. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 45(1), 263-274.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.10.237
226Kaewmanee, T., Phuruangrat, A., Thongtem, T. and Thongtem, S. (2020). Solvothermal synthesis of Mn-Zn Ferrite(core)@SiO2(shell)/BiOBr0.5Cl0.5 nanocomposites used for adsorption and photocatalysis combination. CERAMICS INTERNATIONAL, 46(3), 3655-3662.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.10.085
227Suwan, A., Sukhawipat, N., Uthaipan, N., Saetung, A. and Saetung, N. (2020). Some properties of experimental particleboard manufactured from waste bamboo using modified recycled palm oil as adhesive. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 149
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105899
228Sawangpet, K., Walong, A., Kaesaman, A., Thongnuanchan, B., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2020). Structure, physical properties, and flame retardancy of POE/NR/EG blend foams: Effect of crosslinking. MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, 16(1), 44-50.
Cited: 1
229Sattayanurak, S., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, WK., Reuvekamp, LAEM., Blume, A. and Noordermeer, JWM. (2020). Synergistic effect by high specific surface area carbon black as secondary filler in silica reinforced natural rubber tire tread compounds. POLYMER TESTING, 81
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106173
230Hayeemasae, N., Sensem, Z., Surya, I., Sahakaro, K. and Ismail, H. (2020). Synergistic Effect of Maleated Natural Rubber and Modified Palm Stearin as Dual Compatibilizers in Composites based on Natural Rubber and Halloysite Nanotubes. POLYMERS, 12(4)
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.3390/polym12040766
231Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2020). Synergistic improvement of mechanical and magnetic properties of a new magnetorheological elastomer composites based on natural rubber and powdered waste natural rubber glove. POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, 30(2)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.10719
232Prasetya, TAE., Munawar., Chesoh, S., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Systematic Measurement of Temperature Change in Sumatra Island: 2000-2019 MODIS Data Study. JOURNAL OF CLIMATE CHANGE, 6(1), 1-6.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3233/JCC200001
233Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2020). Tea waste/carbon black hybrid filled natural rubber composites. MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, 16(6), 366-370.
Cited: 0
234Ningrum, PK., Pansombut, T. and Ueranantasun, A. (2020). Text mining of online job advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: A case study in Indonesia. PLOS ONE, 15(6)
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233746
235Laipaporn, J. and Tongkumchum, P. (2020). THE TIME-VARYING CORRELATION ESTIMATOR USING THE NATURAL CUBIC SPLINE VOLATILITY. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 62(1), 79-95.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.17654/AS062010079
236Pongsiri, N., McNeil, R. and Chuai-Aree, S. (2020). Trends in Tidal Levels and Mean Sea Level in the Gulf of Thailand. OCEAN SCIENCE JOURNAL, 55(4), 495-503.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12601-020-0039-1
237Rattanaya, T., Kongjan, P., Bunyakan, C., Reungsang, A. and Jariyaboon, R. (2020). Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by thermal decomposition. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 138, 157-166.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.03.022
238Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2020). UTILIZATION OF TEA WASTE AS AN ALTERNATIVE FILLER FOR NATURAL RUBBER. JURNAL TEKNOLOGI-SCIENCES & ENGINEERING, 82(4), 109-115.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.11113/jt.v82.14400
239Adair, A., Kaesaman, A. and Klinpituksa, P. (2020). Water-swellable rubber blend from epoxidized natural rubber and superabsorbent polymer composite. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 36(1), 63-77.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/1477760619895025
240Dureh, N. and Tongkumchum, P. (2019). A COMPARISON OF LOGISTIC REGRESSION AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS APPLIED TO ZERO COUNTS DATA IN CONTINGENCY TABLES. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 55(1), 67-76.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.17654/AS055010067
241Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Boonjing, V., Saelee, J. and Intarasit, A. (2019). A Knowledge Integrated Case-Based Classifier. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, 29(6), 849-871.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1142/S0218194019500293
242Hayeemasae, N., Norhayati, S., Ros, M. and Ismail, H. (2019). A new magnetorheological Elastomer based on natural Rubber/Waste Natural Rubber Glove Blends. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 72(1-2), 49-54.
Cited: 0
243Riyapan, D., Saetung, A. and Saetung, N. (2019). A Novel Rigid PU Foam Based on Modified Used Palm Oil as Sound Absorbing Material. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 27(8), 1693-1708.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01460-9
244Jayeoye, TJ., Cheewasedtham, W., Putson, C. and Rujiralai, T. (2019). A selective probe based on 3-aminophenyl boronic acid assembly on dithiobis(succinimidylpropionate) functionalized gold nanoparticles for sialic acid detection in human serum. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 281, 407-414.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.02.112
245Ninjan, R., Thongnuanchan, B., Lopattananon, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2019). Ambient curable latex films and adhesives based on natural rubber bearing Acetoacetoxy functionality. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 30(3), 598-607.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/pat.4496
246Khongkraphan, K. (2019). An Efficient Fingerprint Matching by Multiple Reference Points. JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 15(1), 22-33.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0098
247Tepsour, M., Usmanbaha, N., Rattanaya, T., Jariyaboon, R., O-Thong, S., Prasertsan, P. and Kongjan, P. (2019). Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunches and Palm Oil Decanter Cake using Solid-State Anaerobic co-Digestion. ENERGIES, 12(22)
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.3390/en12224368
248Kongjan, P., Reungsang, A., Phasukarratchai, N. and Sittijunda, S. (2019). Biogas Production from Single Digestion of Napier Grass Hydrolysate and Co-Digestion of Solid Fraction of Microwave Acid Pretreated Napier Grass with Swine Manure. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 46(4), 639-652.
Cited: 4
249Le, VT., Leelakriangsak, M., Lee, SW., Panphon, S., Utispan, K. and Koontongkaew, S. (2019). Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas comosus (L.) Merr. BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 50(1), 33-42.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s42770-018-0014-5
250Baraheng, S. and Karrila, T. (2019). Chemical and functional properties of durian (Durio zibethinus Murr.) seed flour and starch. FOOD BIOSCIENCE, 30
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2019.100412
251Me-ead, C., McNeil, R. and Wanishsakpong, W. (2019). CLUSTERING REGIONS IN SOUTH ASIA BASED ON FACTOR ANALYSIS OF TEMPERATURE ANOMALIES. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 58(1), 1-12.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/AS058010001
252Chotchuang, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, TJ. and Rujiralai, T. (2019). Colorimetric determination of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine-functionalized gold nanoparticles induced by a product of its hydrolysis. MICROCHIMICA ACTA, 186(9)
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1007/s00604-019-3778-x
253Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019). Convolutional Neural Networks for Recognition of Lymphoblast Cell Images. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE, 2019
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1155/2019/7519603
254Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2019). Curing and swelling kinetics of new magnetorheological elastomer based on natural rubber/waste natural rubber gloves composites. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 51(7-8), 583-602.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/0095244318803987
255Thitithammawong, A., Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Kalkornsurapranee, E. (2019). Curing characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as blend. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 136(23)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1002/app.47613
256Dierkes, WK., Dijkhuis, K., van Hoek, H., Noordermeer, JWM., Reuvekamp, LAEM., Saiwari, S. and Blume, A. (2019). Designing of cradle-to-cradle loops for elastomer products. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 48(1), 3-13.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2018.1464781
257Takagi, T., Sekiguchi, T., Sasayama, Y., Hattori, A., Watanabe, TX., Kitani, Y., Tabuchi, Y., Matsubara, H., Srivastav, AK., Hai, TN., Amornsakun, T. and Suzuki, N. (2019). Development of a system for measuring calcitonin in the stingray Dasyatis akajei (a cartilaginous fish): the possible involvement of stingray calcitonin in gonadal development. INTERNATIONAL AQUATIC RESEARCH, 11(3), 267-276.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s40071-019-00236-0
258Fathurrohman, MI., Rugmai, S., Hayeemasae, N. and Sahakaro, K. (2019). Dispersion and properties of natural rubber-montmorillonite nanocomposites fabricated by novel in situ organomodified and latex compounding method. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 59(9), 1830-1839.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/pen.25183
259Aedasong, A., Roongtawanreongsri, S., Hajisamae, S. and James, D. (2019). Ecosystem Services of a Wetland in the Politically Unstable Southernmost Provinces of Thailand. TROPICAL CONSERVATION SCIENCE, 12
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1177/1940082919871827
260Suksong, W., Mamimin, C., Prasertsan, P., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2019). Effect of inoculum types and microbial community on thermophilic and mesophilic solid-state anaerobic digestion of empty fruit bunches for biogas production. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 133, 193-202.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.03.005
261Kaewmanee, T., Wannapop, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Wiranwetchayan, O., Promnopas, W., Sansongsiri, S. and Thongtem, S. (2019). Effect of oleic acid content on manganese-zinc ferrite properties. INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, 103, 87-92.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2019.03.016
262Ruangrak, E. and Khummueng, W. (2019). Effects of artificial light sources on accumulation of phytochemical contents in hydroponic lettuce. JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, 94(3), 378-388.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/14620316.2018.1504630
263Saiwari, S., Waesateh, K., Worlee, A., Hayeemasae, N. and Nakason, C. (2019). Effects of Devulcanization Aid on mechanical and thermal Properties of devulcanized Rubber/Virgin Natural Rubber Blends. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 72(5), 35-41.
Cited: 4
264Amornsakun, T., Srithongthum, S., Promkaew, P., bin Hassan, A., Matsubara, H., Takeuchi, Y., Mukai, K., Shimasaki, Y., Oshima, Y. and Suzuki, N. (2019). Effects of Water Salinity on the Egg Hatching, Growth, and Survival of Larvae and Fingerlings of Climbing Perch, Anabas testudineus. JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY, 64(2), 281-286.
Cited: 0
265Thatribud, A. (2019). Electronic and optical properties of TiO2 by first-principle calculation (DFT-GW and BSE). MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 6(9)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab2cad
266Mamimin, C., Kongjan, P., O-Thong, S. and Prasertsan, P. (2019). Enhancement of biohythane production from solid waste by co-digestion with palm oil mill effluent in two-stage thermophilic fermentation. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 44(32), 17224-17237.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.03.275
267Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2019). Enhancing the thermal stability of natural rubber/recycled ethylene propylene diene rubber blends through the use of bio-compatibilizers. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY, 25, E155-E165.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21674
268Tentsho, K., McNeil, N. and Tongkumchum, P. (2019). Examining timely graduation rates of undergraduate students. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN HIGHER EDUCATION, 11(2), 199-209.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1108/JARHE-10-2017-0124
269Salaeh, S., Kongjan, P., Panphon, S., Hemmanee, S., Reungsang, A. and Jariyaboon, R. (2019). Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp. hydrolysate with low nutrient supplementation. BIOMASS & BIOENERGY, 127
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.105269
270Tan, MP., Amornsakun, T., Azizah, MNS., Habib, A., Sung, YY. and Danish-Daniel, M. (2019). Hidden genetic diversity in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Perciformes, Osphronemidae), inferred from the mitochondrial DNA CO1 gene. MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 4(2), 2966-2969.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1080/23802359.2019.1662741
271Kongjan, P., Inchan, S., Chanthong, S., Jariyaboon, R., Reungsang, A. and O-Thong, S. (2019). Hydrogen production from xylose by moderate thermophilic mixed cultures using granules and biofilm up-flow anaerobic reactors. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 44(6), 3317-3324.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.066
272Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J. and Daniel, P. (2019). Hydrogenated Natural Rubber as an Alternative Replacement to Ethylene-Propylene-Diene-Monomer (EPDM) Rubber in Terms of Thermal-Oxidative Degradation Properties. POLYMER SCIENCE SERIES B, 61(5), 567-573.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1134/S1560090419050178
273Aini, NAM., Othman, N., Hussin, MH., Sahakaro, K. and Hayeemasae, N. (2019). Hydroxymethylation-Modified Lignin and Its Effectiveness as a Filler in Rubber Composites. PROCESSES, 7(5)
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.3390/pr7050315
274Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. (2019). Improvement in the properties of silica-reinforced natural rubber with the sustainable interfacial modifier: effect of molecular weight and content of interfacial modifier. JOURNAL OF METALS MATERIALS AND MINERALS, 29(4), 1-12.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.41
275Worlee, A., Saiwari, S., Dierkes, W., Sarkawi, SS. and Nakason, C. (2019). Influence of filler network on thereto-chemical de-vulcanization efficiency of carbon black filled natural rubber. JOURNAL OF METALS MATERIALS AND MINERALS, 29(3), 76-81.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.38
276Hazanee, A., Lesnic, D., Ismailov, MI. and Kerimov, NB. (2019). Inverse time-dependent source problems for the heat equation with nonlocal boundary conditions. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 346, 800-815.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.amc.2018.10.059
277Hayeemasae, N., Ismail, H., Matchawet, S. and Masa, A. (2019). Kinetic of thermal degradation and thermal stability of natural rubber filled with titanium dioxide nanoparticles. POLYMER COMPOSITES, 40(8), 3149-3155.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/pc.25163
278Prasetya, TAE., Chesoh, S., Lim, A. and McNeil, DR. (2019). LAND SURFACE TEMPERATURE TREND IN SUMATRA ISLAND, INDONESIA: 2000-2018. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH MEDICINE AND CURRENT RESEARCH-IJHMCR, 4(3), 1362-1370.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22301/IJHMCR.2528-3189.1362
279Airouyuwa, JO. and Kaewmanee, T. (2019). Microencapsulation of Moringa oleifera leaf extracts with vegetable protein as wall materials. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 25(6), 533-543.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1177/1082013219842469
280Sukkua, K., Rattanachuay, P., Khianngam, S., Hayeebilan, F. and Sukhumungoon, P. (2019). MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EXTRAINTESTINAL PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI FROM HUMANS IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 50(5), 860-870.
Cited: 0
281Thongnuanchan, B., Nantayos, W., Lopattananon, N., Rattanapan, S., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2019). New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy Functionalized Natural Rubber/Polyamide12 Blend Filled with Carbon Black. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 27(8), 1807-1820.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01475-2
282Saiwari, S., Sripornsawat, B. and Hayeemasae, N. (2019). Novel thermoplastic vulcanizates based on polyamide 12 blends: influence of modified devulcanized natural rubber gloves on properties of the blends. JOURNAL OF METALS MATERIALS AND MINERALS, 29(3), 25-31.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.30
283Teo, EYL., Ali, GAM., Algarni, H., Cheewasedtham, W., Rujiralai, T. and Chong, KF. (2019). One-step production of pyrene-1-boronic acid functionalized graphene for dopamine detection. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 231, 286-291.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.04.029
284Usmanbaha, N., Jariyaboon, R., Reungsang, A., Kongjan, P. and Chu, CY. (2019). Optimization of Batch Dark Fermentation of Chlorella sp. Using Mixed-Cultures for Simultaneous Hydrogen and Butyric Acid Production. ENERGIES, 12(13)
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.3390/en12132529
285Chumpol, S., Kantachote, D., Rattanachuay, P., Torpee, S., Nitoda, T. and Kanzaki, H. (2019). Optimization of culture conditions for production of antivibrio compounds from probiotic purple nonsulfur bacteria against acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus and Vibrio spp.. AQUACULTURE, 505, 72-83.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.02.040
286Tangadulrat, N., Wattanapisitkul, P., Kaewmanee, T., Isaramalai, S., Hounsri, K., Yuenyongviwat, V. and Kongkamol, C. (2019). Participatory Ergonomic Approach Impacted on Functions in Knee Osteoarthritis: Clustered Randomized Controlled Trial. INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS, 18(4), 710-718.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.7232/iems.2019.18.4.710
287Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kakchapati, S. (2019). Patient and injury characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in southern Thailand. ASIAN BIOMEDICINE, 13(2), 71-77.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1515/abm-2019-0042
288Me-ead, C. and McNeil, R. (2019). Pattern and Trend of Night Land Surface Temperature in Africa. SCIENTIFIC REPORTS, 9
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-54703-z
289Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W. and Sirichote, O. (2019). Poly(lactic acid)/activated carbon composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of Pb2+ ions in aqueous solution. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 146, 227-235.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2019.23590
290Kurniawan, E., Panphon, S. and Leelakriangsak, M. (2019). Potential of Marine Chitinolytic Bacillus Isolates as Biocontrol Agents of Phytopathogenic Fungi. 12TH CONGRESS OF INDONESIAN SOC. FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY IN CONJUNCTION WITH THE 2ND INT. CONF COLLABORATION SEMINAR OF CHEMISTRY AND INDUSTRY (COSCI) AND ANMICRO WORKSHOP, 2018, 217
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/217/1/012044
291Seeyankem, B., Sae-lim, A., Puangsiri, W., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2019). PREVALENCE, VIRULENCE, ANTIBIOGRAM PROFILES, AND GENETIC RELATIONSHIP OF STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS FROM MEAT IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 50(6), 1108-1117.
Cited: 0
292Teppinta, W., Junhasavasdikul, B. and Nithi-Uthai, N. (2019). Properties of EPDM/PP thermoplastic vulcanizates produced by an intermeshing-type internal mixer comparing with a co-rotating twin-screw extruder. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 39(2), 143-151.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2018-0162
293Phon-On, A. and Saelim, R. (2019). Quadratic Polynomials with Rational Roots and Integer Coefficients in Arithmetic Progression. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 17(2), 293-303.
Cited: 0
294Saiwari, S., Yusoh, B. and Thitithammawong, A. (2019). Recycled Rubber from Waste of Natural Rubber Gloves Blending with Polypropylene for Preparation of Thermoplastic Vulcanizates Compatibilized by Maleic Anhydride. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 27(5), 1141-1149.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01413-2
295Saiwari, S., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2019). Recycling of Individual Waste Rubbers. RUBBER RECYCLING: CHALLENGES AND DEVELOPMENTS, 59, 186-232.
Cited: 1
296Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2019). Reinforcement of epoxidized natural rubber through the addition of sepiolite. POLYMER COMPOSITES, 40(3), 924-931.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/pc.24762
297Chuarkham, K., Intarasit, A. and Riyapan, P. (2019). RUIN PROBABILITY FOR HYPO-EXPONENTIAL CLAIM IN CLASSICAL RISK PROCESS WITH REINSURANCE. ADVANCES IN DIFFERENTIAL EQUATIONS AND CONTROL PROCESSES, 20(1), 37-51.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/DE020010037
298Issuriya, A., Puangkeaw, N., Choochana, P., Jaisamut, P., Kunworarath, N., Maneenoon, K., Limsuwan, S., Kaewmanee, T. and Chusri, S. (2019). Safety and Antioxidant Potential of Traditional Thai Poly-Herbal Tea Phy-Blica-D Used as a Rejuvenation Formula. PHARMACOGNOSY RESEARCH, 11(3), 295-303.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4103/pr.pr_5_19
299Sattayanurak, S., Noordermeer, JWM., Sahakaro, K., Kaewsakul, W., Dierkes, WK. and Blume, A. (2019). Silica-Reinforced Natural Rubber: Synergistic Effects by Addition of Small Amounts of Secondary Fillers to Silica-Reinforced Natural Rubber Tire Tread Compounds. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2019
Cited: 39 doi: https://doi.org/10.1155/2019/5891051
300Owusu, BE. and McNeil, N. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall probability of occurrence in Australia during 1950-2013. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 78(3)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s12665-019-8061-2
301Hayeemasae, N., Salleh, SZ. and Ismail, H. (2019). Sustainable Use of Chloroprene Rubber Waste as Blend Component with Natural Rubber, Epoxidized Natural Rubber and Styrene Butadiene Rubber. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 27(10), 2119-2130.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01503-1
302Hayeemasae, N., Song, LW. and Ismail, H. (2019). Sustainable use of eggshell powder in the composite based on recycled polystyrene and virgin polystyrene mixture. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 24(3), 266-275.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2019.1567089
303Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S., Chuai-Aree, S. and McNeil, R. (2019). TESTING AN ADAPTIVE GRID-BASED FIRST ORDER FINITE VOLUME SCHEME FOR DAM-BREAK SIMULATION. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS, 59(1), 55-73.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/AS059010055
304Thammasittirong, A., Imtong, C., Sriwimol, W., Sakdee, S. and Angsuthanasombat, C. (2019). The C-Terminal Domain of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba Mosquito-Specific Toxin Serves as a Potential Membrane Anchor. TOXINS, 11(2)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3390/toxins11020062
305Thitithammawong, A., Hayichelaeh, C., Nakason, W. and Jehvoh, N. (2019). The use of reclaimed rubber from waste tires for production of dynamically cured natural rubber/reclaimed rubber/polypropylene blends: effect of reclaimed rubber loading. JOURNAL OF METALS MATERIALS AND MINERALS, 29(2), 98-104.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.24
306O-Thong, S., Mamimin, C., Kongjan, P. and Reungsang, A. (2019). Thermophilic Fermentation for Enhanced Biohydrogen Production. BIOHYDROGEN, 2ND EDITION, 123-139.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64203-5.00005-8
307Suksong, W., Kongjan, P., Prasertsan, P. and O-Thong, S. (2019). Thermotolerant cellulolytic Clostridiaceae and Lachnospiraceae rich consortium enhanced biogas production from oil palm empty fruit bunches by solid-state anaerobic digestion. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 291
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121851
308Sama-Ae, A. and Phon-on, A. (2019). Total curvature and some characterizations of closed curves in CATk spaces. GEOMETRIAE DEDICATA, 199(1), 281-290.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10711-018-0349-y
309Hayeemasae, N., Salleh, SZ. and Ismail, H. (2019). Using chloroprene rubber waste in rubber blends: optimizing performance by adding fillers. GREEN MATERIALS, 7(4), 156-167.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1680/jgrma.18.00086
310Hayeemasae, N., Salleh, SZ. and Ismail, H. (2019). Utilization of chloroprene rubber waste as blending component with natural rubber: aspect on metal oxide contents. JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, 21(5), 1095-1105.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s10163-019-00862-0
311Okomoda, VT., Koh, ICC., Hassan, A., Amornsakun, T. and Shahreza, MS. (2019). Water quality tolerance and gill morphohistology of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus and Clarias gariepinus. JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE, 31(4), 713-723.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.01.003
312Dhar, R., Kimseng, R., Chokchaisiri, R., Hiransai, P., Utaipan, T., Suksamrarn, A. and Chunglok, W. (2018). 2 ',4-Dihydroxy-3 ',4 ',6 '-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata possesses anti-inflammatory effects via inhibition of NF-kappa B and p38 MAPK in lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages. IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY, 40(1), 43-51.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1080/08923973.2017.1405437
313Pongdong, W., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2018). A Comparative Investigation of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in Dynamically Cured Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane (TPU). JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 26(3), 1145-1159.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-017-1022-5
314Pongdong, W., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2018). A Comparative Study of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in Epoxidized Natural Rubber Composites. POLYMER COMPOSITES, 39(2), 414-426.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23951
315Jantarat, S., Patawang, I., Buatip, S., Thongroy, P., Kraiprom, T. and Tanomtong, A. (2018). A new review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L-boehmei (Reptilia, Agamidae) from a population in southern Thailand. CARYOLOGIA, 71(4), 365-371.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1080/00087114.2018.1475168
316Patawang, I., Pinthong, K., Thongnetr, W., Sornnok, S., Kaewmad, P. and Tanomtong, A. (2018). Additional description of karyotype and meiotic features of Takydromus sexlineatus (Squamata, Lacertidae) from northeastern Thailand. NUCLEUS-INDIA, 61(2), 163-169.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-018-0233-z
317Hayeeye, F., Yu, QMJ., Sattar, M., Chinpa, W. and Sirichote, O. (2018). Adsorption of Pb2+ ions from aqueous solutions by gelatin/activated carbon composite bead form. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, 36(1-2), 355-371.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1177/0263617417693006
318Ikari, T., Kobayashi, Y., Kitani, Y., Sekiguchi, T., Endo, M., Kambegawa, A., Asahina, K., Hattori, A., Tabuchi, Y., Amornsakun, T., Mizusawa, K., Takahashi, A. and Suzuki, N. (2018). alpha-Melanocyte-stimulating hormone directly increases the plasma calcitonin level and involves calcium metabolism in goldfish. INTERNATIONAL AQUATIC RESEARCH, 10(3), 283-292.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s40071-018-0206-5
319Muangon, W., Muangprathub, J., Saelee, J., Soonklang, T., Pongpinigpinyo, S. and Sitdhisanguan, K. (2018). An Information Retrieval System on Thailand Tourism Community Websites. ICIME 2018: PROCEEDINGS OF THE 2018 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION MANAGEMENT AND ENGINEERING, 101-105.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1145/3285957.3285968
320Rujiralai, T., Juansai, N. and Cheewasedtham, W. (2018). Arsenic determination in soils and hair from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. CHEMICAL PAPERS, 72(2), 381-391.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0287-4
321Surapanthanakorn, S., Wattanapiromsakul, C. and Reanmongkol, W. (2018). Assessment of the Anti-inflammatory Activity of Piceatannol-rich Extract from Senna garrettiana Heartwood. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 45(7), 2691-2702.
Cited: 2
322Jareanpon, C., Kiatjindarat, W., Polhome, T. and Khongkraphan, K. (2018). Automatic Lyrics Classification System Using Text Mining Technique. 2018 INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED IMAGE TECHNOLOGY (IWAIT)
Cited: 4
323Mamimin, C., Kongjan, P., O-Thong, S. and Prasertsan, P. (2018). Biohythane production from co-digestion of palm oil mill effluent with biomass residues of palm oil mill industry. NEW BIOTECHNOLOGY, 44, S121-S121.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2018.05.1045
324Mad-Ali, S., Masniyom, P. and Benjakul, S. (2018). Characteristics and properties of goat meat gels as affected by setting temperatures. FOOD CHEMISTRY, 268, 257-263.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.06.084
325Sukhumungoon, P., Bunnueang, N., Butsabong, N., Sae-Lim, A. and Rattanachuay, P. (2018). CHARACTERIZATION OF STAPHYLOCOCCUS SPP FROM MEAT AND READY-TO-EAT FOOD, HAT YAI CITY, SONGKHLA, THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 49(1), 96-107.
Cited: 2
326Sarasan, T., Jantarat, S., Supiwong, W., Yeesin, P., Srisamoot, N. and Tanomtong, A. (2018). Chromosomal Analysis of Two Snakehead Fishes, Channa marulius (Hamilton, 1822) and C. marulioides (Bleeker, 1851) (Perciformes: Channidae) in Thailand. CYTOLOGIA, 83(1), 115-121.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.83.115
327Chesoh, S., Lim, A. and Luangthuvapranit, C. (2018). Clustering and estimating fish fingerling abundance in a tidal river in close ploximity to a thermal power plant in Southern Thailand. ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM - 2017, 137
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012047
328Kasikamphaiboon, P. and Khunjan, U. (2018). CO2 Adsorption from Biogas Using Amine-Functionalized MgO. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2018
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1155/2018/1706405
329Jayeoye, TJ., Cheewasedtham, W., Putson, C. and Rujiralai, T. (2018). Colorimetric determination of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles. MICROCHIMICA ACTA, 185(9)
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1007/s00604-018-2951-y
330Salaeh, S., Banda, T., Pongdong, V., Wiessner, S., Das, A. and Thitithammawong, A. (2018). Compatibilization of poly(vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly (methyl methacrylate) modified natural rubber. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 107, 132-142.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2018.08.007
331Salaeh, S., Boiteux, G., Cassagnau, P. and Nakason, C. (2018). Conductive Elastomer Composites With Low Percolation Threshold Based on Carbon Black and Epoxidized Natural Rubber. POLYMER COMPOSITES, 39(6), 1835-1844.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/pc.24136
332Kongjan, P., Sama, K., O-Thong, S., Reunsang, A., Usmanbaha, N. and Jariyaboon, R. (2018). Continuous two-stage anaerobic co-digestion of Skim Latex Serum (SLS) and Rhizoclonium sp macro-algae for bio-hythane production. NEW BIOTECHNOLOGY, 44, S126-S126.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2018.05.1062
333Yeesin, P., Bautip, S. and Chesoh, S. (2018). Crab and shellfish occurrences in the newly-grown mangrove habitats in southern Thailand. ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM - 2017, 137
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012052
334Surya, I., Hayeemasae, N. and Ginting, M. (2018). Cure characteristics, crosslink density and degree of filler dispersion of kaolin-filled natural rubber compounds in the presence of alkanolamide. INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION IN ADVANCED MATERIALS AND MICROSCOPY 2017 (ICEAMM 2017), 343
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/343/1/012009
335Utaipan, T., Suksamrarn, A., Kaemchantuek, P., Chokchaisiri, R., Stremmel, W., Chamulitrat, W. and Chunglok, W. (2018). Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and inflammatory liver injury in mice. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 101, 961-971.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.02.144
336Yasin, SBM., Abd Aziz, KN., Abu Bakar, IA., Hayeemasae, N. and Asiah, SN. (2018). Durability of Helmet Material under Longitudinal and Lateral Drop Impact. 3RD INTERNATIONAL SCIENCES, TECHNOLOGY & ENGINEERING CONFERENCE (ISTEC) 2018 - MATERIAL CHEMISTRY, 2031
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1063/1.5066991
337Wongfaed, N., O-Thong, S., Kongjan, P., Prasertsan, P. and Reungsang, A. (2018). Effect lipids in palm oil mill effluent on process imbalance of biogas production systems. NEW BIOTECHNOLOGY, 44, S107-S108.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2018.05.1000
338Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A. and Thongnuanchan, B. (2018). Effect of the Addition of ENR on Foam Properties of EVA/NR/Clay Nanocomposites. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 33(1), 42-51.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.3139/217.3358
339Hayeemasae, N., Rathnayake, WGIU. and Ismail, H. (2018). Effect of ZnO nanoparticles on the simultaneous improvement in curing and mechanical properties of NR/Recycled EPDM blends. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 34(1), 1-18.
Cited: 2
340Surya, I. and Hayeemasae, N. (2018). Effects of alkanolamide addition on crosslink density, mechanical and morphological properties of chloroprene rubber compounds. INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION IN ADVANCED MATERIALS AND MICROSCOPY 2017 (ICEAMM 2017), 343
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/343/1/012028
341Sookyung, U., Thitithammawong, A., Nakason, C., Pakhathirathien, C. and Thaijaroen, W. (2018). Effects of Cashew Nut Shell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of Natural Rubber. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 26(8), 3451-3457.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-018-1227-2
342Hayichelaeh, C., Reuvekamp, LAEM., Dierkes, WK., Blume, A., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2018). Enhancing the Silanization Reaction of the Silica-Silane System by Different Amines in Model and Practical Silica-Filled Natural Rubber Compounds. POLYMERS, 10(6)
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.3390/polym10060584
343Chueangchayaphan, N., Nithi-Uthai, N., Techakittiroj, K. and Manuspiya, H. (2018). Evaluation of dielectric cure monitoring for in situ measurement of natural rubber vulcanization. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY, 37(8), 3384-3391.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/adv.22122
344Kongjan, P., Sama, K., Sani, K., Jariyaboon, R. and Reungsang, A. (2018). Feasibility of bio-hythane production by codigesting skim latex serum (SLS) with palm oil mill effluent (POME) through two-phase anaerobic process. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 43(20), 9577-9590.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.04.052
345Waesateh, K., Saiwari, S., Ismail, H., Othman, N., Soontaranon, S. and Hayeemasae, N. (2018). Features of crystallization behavior of natural rubber/halloysite nanotubes composites using synchrotron wide-angle X-ray scattering. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 23(3), 260-270.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2018.1438773
346Islam, R., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmak, P. and Paul, M. (2018). Feeding habits of two sympatric loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray, 1849) and Uroteuthis(Photololigo) duvaucelii (d'Orbigny, 1835), in the lower part of the South China Sea. MOLLUSCAN RESEARCH, 38(3), 155-162.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1080/13235818.2017.1409066
347Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon, N. and Nakason, C. (2018). Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide). JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 26(7), 3069-3085.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-018-1193-8
348Sae-Tae, N., Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). HOSPITAL REPORTED FACTORS ASSOCIATED WITH MORTALITY AMONG ROAD TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 49(4), 717-726.
Cited: 2
349Hussein, MS., Lesnic, D., Johansson, BT. and Hazanee, A. (2018). Identification of a multi-dimensional space-dependent heat source from boundary data. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 54, 202-220.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.09.029
350Zehani, N., Cheewasedtham, W., Kherrat, R. and Jaffrezic-Renault, N. (2018). Impedimetric Biosensor for the Determination of Phospholipase A(2) Activity in Snake Venom. ANALYTICAL LETTERS, 51(3), 401-410.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1080/00032719.2017.1312425
351Kalkornsurapranee, E., Yung-Aoon, W., Thongnuanchan, B., Thitithammawong, A., Nakason, C. and Johns, J. (2018). Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY, 37(5), 1478-1485.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1002/adv.21806
352Lopattananon, N., Walong, A. and Sakai, T. (2018). Influence of incorporation methods of ATH on microstructure, elastomeric properties, flammability, and thermal decomposition of dynamically vulcanized NR/PP blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 135(18)
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/app.46231
353Isaramalai, SA., Hounsri, K., Kongkamol, C., Wattanapisitkul, P., Tangadulrat, N., Kaewmanee, T. and Yuenyongviwat, V. (2018). Integrating participatory ergonomic management in non-weight-bearing exercise and progressive resistance exercise on self-care and functional ability in aged farmers with knee osteoarthritis: a clustered randomized controlled trial. CLINICAL INTERVENTIONS IN AGING, 13, 101-108.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.2147/CIA.S144288
354Sharma, I., Ueranantasun, A. and Tongkumchum, P. (2018). MODELING OF SATELLITE DATA TO IDENTIFY THE SEASONAL PATTERNS AND TRENDS OF VEGETATION INDEX IN KATHMANDU VALLEY, NEPAL FROM 2000 TO 2015. JURNAL TEKNOLOGI, 80(4), 125-133.
Cited: 3
355Okomoda, TV., Koh, ICC., Hassan, A., Amornsakun, T. and Shahreza, SM. (2018). Morphological characterization of the progenies of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). SCIENTIFIC REPORTS, 8
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-018-22149-4
356Hayeemasae, N., Surya, I. and Ismail, H. (2018). Morphology and thermal stability of nano titanium dioxide filled natural rubber prepared by latex mixing method. TALENTA - CONFERENCE ON ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 (TALENTA-CEST 2017), 309
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/309/1/012110
357Owusu, BA., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and SameAe, A. (2018). Neonatal mortality at the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. AFRICAN HEALTH SCIENCES, 18(2), 369-377.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.4314/ahs.v18i2.22
358Okomoda, VT., Koh, ICC., Hassan, A., Amornsakun, T., Moh, JHZ. and Shahreza, SM. (2018). Optimization of the cytogenetic protocol for Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). PEERJ, 6
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.7717/peerj.5712
359Martin, F., Abati, V., Burel, A., Clement-Vidal, A., Sanier, C., Fabre, D., Woraathasin, N., Rio, M., Besret, P., Farinas, B., Montoro, P. and Leclercq, J. (2018). Overexpression of EcGSH1 induces glutathione production and alters somatic embryogenesis and plant development in Hevea brasiliensis. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 112, 803-814.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.12.057
360Lestari, R., Rio, M., Martin, F., Leclercq, J., Woraathasin, N., Roques, S., Dessailly, F., Clement-Vidal, A., Sanier, C., Fabre, D., Melliti, S., Suharsono, S. and Montoro, P. (2018). Overexpression of Hevea brasiliensis ethylene response factor HbERF-IXc5 enhances growth and tolerance to abiotic stress and affects laticifer differentiation. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL, 16(1), 322-336.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1111/pbi.12774
361Donroman, T., Chesoh, S. and Lim, A. (2018). Pattern variation of fish fingerling abundance in the Na Thap Tidal river of Southern Thailand: 2005-2015. ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM - 2017, 137
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012082
362Okomoda, VT., Koh, ICC., Hassan, A., Amornsakun, T. and Shahreza, MS. (2018). Performance and characteristics of the progenies from the reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). AQUACULTURE, 489, 96-104.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.02.011
363Hue, HTT., Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. (2018). PHYSICAL PROPERTIES OF THREE SONGKHLA LAGOON FISH SPECIES IN THE LOWER GULF OF THAILAND DURING AND AFTER THE MONSOON SEASON. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(5), 6113-6127.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1605_61136127
364Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S. and Pichtel, J. (2018). Phytomanagement of radionuclides and heavy metals in mangrove sediments of Pattani Bay, Thailand using Avicennia marina and Pluchea indica. MARINE POLLUTION BULLETIN, 127, 320-333.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.12.021
365Majid, RA., Ismail, H. and Hayeemasae, N. (2018). Poly(Vinyl Chloride)/Epoxidized Natural Rubber/Kenaf Powder Composites: Preparation and Properties. NATURAL FIBER REINFORCED VINYL ESTER AND VINYL POLYMER COMPOSITES: DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS, 283-312.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102160-6.00015-9
366Sae-lim, A., Wameadesa, N., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2018). PREVALENCE, MOLECULAR CHARACTERIZATION AND GENETIC RELATEDNESS OF ESCHERICHIA COLI O103 FROM MEAT IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 49(4), 646-659.
Cited: 0
367Hayichelaeh, C., Reuvekamp, LAEM., Dierkes, WK., Blume, A., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2018). PROMOTING INTERFACIAL COMPATIBILITY OF SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE COMPOUNDS BY ALIPHATIC AMINE. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 91(2), 433-452.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.5254/rct.18.81630
368Nguyen, TTG., Nguyen, TC., Leelakriangsak, M., Pham, TT., Pham, QH., Lueangthuwapranit, C. and Nguyen, VD. (2018). Promotion of Lactobacillus plantarum on growth and resistance against acute hepatopancreatic necrosis disease pathogens in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 48(1), 19-28.
Cited: 17
369Ojha, SC., Imtong, C., Meetum, K., Sakdee, S., Katzenmeier, G. and Angsuthanasombat, C. (2018). Purification and characterization of the antibacterial peptidase lysostaphin from Staphylococcus simulans: Adverse influence of Zn2+ on bacteriolytic activity. PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, 151, 106-112.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.pep.2018.06.013
370Plaisen, S., Cheewasedtham, W. and Rujiralai, T. (2018). Robust colorimetric detection based on the anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. RSC ADVANCES, 8(38), 21566-21576.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1039/c8ra03497d
371Thongprapai, P., Cheewasedtham, W., Chong, KF. and Rujiralai, T. (2018). Selective magnetic nanographene oxide solid-phase extraction with high-performance liquid chromatography and fluorescence detection for the determination of zearalenone in corn samples. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 41(23), 4348-4354.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.201800441
372Hue, HTT., Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. (2018). SHRIMP AND FISH CATCH LANDING TRENDS IN SONGKHLA LAGOON, THAILAND DURING 2003-2016. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(3), 3061-3078.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1603_30613078
373Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning, M. (2018). Socio-Demographic Factors Associated with Low Birth Weight in Nepal Using Imputation of Missing Determinants. PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 26(2), 615-626.
Cited: 0
374Owusu, BE. and McNeil, N. (2018). Statistical Modelling of Daily Rainfall Variability Patterns in Australia. PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 26(2), 691-706.
Cited: 1
375Raksanoh, V., Prangkio, P., Imtong, C., Thamwiriyasati, N., Suvarnapunya, K., Shank, L. and Angsuthanasombat, C. (2018). Structural requirement of the hydrophobic region of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin for functional association with CyaC-acyltransferase in toxin acylation. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 499(4), 862-867.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.04.007
376Surya, I., Sukeksi, L. and Hayeemasae, N. (2018). Studies on cure index, swelling behaviour, tensile and thermooxidative properties of natural rubber compounds in the presence of alkanolamide. TALENTA - CONFERENCE ON ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 (TALENTA-CEST 2017), 309
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/309/1/012060
377Maneesri, J., Masniyom, P. and Liming, M. (2018). Survival of Candida tropicalis and Lactobacillus plantarum starter Culture after using protective agent and drying. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 25(4), 1655-1660.
Cited: 3
378Sukhawipat, N., Saetung, N., Pilard, JF., Bistac, S. and Saetung, A. (2018). Synthesis and characterization of novel natural rubber based cationic waterborne polyurethaneEffect of emulsifier and diol class chain extender. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 135(3)
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1002/app.45715
379Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2018). Synthesis of modified Natural Rubber with grafted poly(acetoacetoxyethyl methacrylate-co-methyl methacrylate) and performance of derived adhesives with GTA crosslinker. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 58(9), 1610-1618.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/pen.24750
380Pongdong, W., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2018). Thermodynamically and kinetically favored locations of rice husk ash particles in the phase structure, and the properties of epoxidized natural rubber/thermoplastic polyurethane blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 135(38)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/app.46681
381Salaeh, S., Cassagnau, P., Boiteux, G., Wiessner, S. and Nakason, C. (2018). Thermoplastic vulcanizates based on poly(vinylidene fluoride)/Epoxidized natural rubber blends: Effects of phenolic resin dosage and blend ratio. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 219, 222-232.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.08.029
382Sripornsawat, B., Saiwari, S. and Nakason, C. (2018). Thermoplastic vulcanizates based on waste truck tire rubber and copolyester blends reinforced with carbon black. WASTE MANAGEMENT, 79, 638-646.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.038
383Paul, M., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmark, P. and Islam, R. (2018). Trophic Ecology of Eight Sympatric Nemipterid Fishes (Nemipteridae) in the Lower Part of the South China Sea. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 18(2), 277-287.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.4194/1303-2712-v18_2_07
384Horvatova, A., Utaipan, T., Otto, AC., Zhang, YL., Gan-Schreier, H., Pavek, P., Pathil, A., Stremmel, W. and Chamulitrat, W. (2018). Ursodeoxycholyl lysophosphatidylethanolamide negatively regulates TLR-mediated lipopolysaccharide response in human THP-1-derived macrophages. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 825, 63-74.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2018.02.030
385Promdam, R., Yeesin, P. and Ng, PKL. (2017). A second new species of terrestrial long-legged Terrapotamon Ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from karst forests in Peninsular Thailand. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 65, 404-415.
Cited: 4
386Karrila, T. and Karrila, S. (2017). A switch point model for high-resolution moisture absorption isotherms of raw and pregelatinized starches. JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 11(4), 1592-1601.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-017-9539-9
387Thongnuanchan, B., Ninjan, R. and Nakason, C. (2017). Acetoacetoxy functionalized natural rubber latex capable of forming cross-linkable film under ambient conditions. IRANIAN POLYMER JOURNAL, 26(1), 41-53.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-016-0497-6
388Meetum, K., Imtong, C., Katzenmeier, G. and Angsuthanasombat, C. (2017). Acylation of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin: Functional implications for efficient membrane insertion and pore formation. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES, 1859(3), 312-318.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2016.12.011
389Guragain, AM., Paudel, BK., Lim, A. and Choonpradub, C. (2017). Adolescent Marriage in Nepal: A Subregional Level Analysis. MARRIAGE AND FAMILY REVIEW, 53(4), 307-319.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157560
390Panpong, K., Srimachai, T., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-Thong, S., Imai, T. and Kaewthong, N. (2017). Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol waste for biogas production: Effect of different operating processes. 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 138, 260-266.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.050
391Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, S. (2017). Benzyl Esters of Vegetable Oils as Processing Oil in Carbon Black-Filled SBR Compounding: Chemical Modification, Characterization, and Performance. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY, 36(3)
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/adv.21610
392Arisanti, R., Notodiputro, KA., Sadik, K. and Lim, A. (2017). Bias Reduction in Estimating Variance Components of Phytoplankton Existence at Na Thap River Based on Logistics Linear Mixed Models. 3RD INTERNATIONAL SEMINAR ON SCIENCES SCIENCES ON PRECISION AND SUSTAINABLE AGRICULTURE (ISS-2016), 58
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/58/1/012014
393Saelor, S., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2017). Biogas Production from Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent and Empty Fruit Bunches. 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 138, 717-722.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.206
394Sukkua, K., Pomwised, R., Rattanachuay, P., Khianngam, S. and Sukhumungoon, P. (2017). CHARACTERIZATION OF EXTRAINTESTINAL PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI FROM MEAT IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 48(1), 98-108.
Cited: 3
395Getlekha, N., Supiwong, W., Yeesin, P., Pengseng, P., Kasiroek, W. and Tanomtong, A. (2017). Chromosomal Characteristics of the Three-Spot Damselfish, Dascyllus trimaculatus (Perciformes, Pomacentridae) in Thailand. CYTOLOGIA, 82(1), 51-57.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.51
396Khongkliang, P., Kongjan, P., Utarapichat, B., Reungsang, A. and O-Thong, S. (2017). Continuous hydrogen production from cassava starch processing wastewater by two-stage thermophilic dark fermentation and microbial electrolysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 42(45), 27584-27592.
Cited: 61 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.06.145
397Jantarat, S., Tanomtong, A., Patawang, I., Chaiphech, S., Rattanayuvakorn, S. and Phintong, K. (2017). Cytogenetics Study and Characterization of Sumatra Serow, Capricornis sumatraensis (Artiodactyla, Bovidae) by Classical and FISH Techniques. CYTOLOGIA, 82(2), 127-135.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.127
398Tew, ST., Soon, JM., Benjakul, S., Prodran, T., Vittayanont, M. and Tongnuanchan, P. (2017). Development of gelatine-based bio-film from chicken feet incorporated with sugarcane bagasse. NUTRITION & FOOD SCIENCE, 47(2), 175-190.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1108/NFS-07-2016-0086
399Salaeh, S., Boiteux, G., Cassagnau, P. and Nakason, C. (2017). Dynamically cured poly(vinylidene fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric ceramic barium titanate. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 93, 107-116.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2016.11.024
400Nualsri, C., Kongjan, P., Reungsang, A. and Imai, T. (2017). Effect of biogas sparging on the performance of bio-hydrogen reactor over a long-term operation. PLOS ONE, 12(2)
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171248
401Chapagai, MK., Rosli, WIW., Manan, WMW., Jalil, RA., Karrila, T. and Pinkaew, S. (2017). Effect of domestic cooking methods on physicochemical, nutritional and sensory properties of different varieties of brown rice from Southern Thailand and Malaysia. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 24(3), 1140-1147.
Cited: 9
402Nguyen, PT., Ruangchuay, R. and Lueangthuwapranit, C. (2017). Effect of shading colours on growth and pigment content of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia (Gracilariales, Rhodophyta). AQUACULTURE RESEARCH, 48(3), 1119-1130.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1111/are.12954
403Thoh, D., Pakdeechanuan, P. and Chanjula, P. (2017). Effect of supplementary glycerin on milk composition and heat stability in dairy goats. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 30(12), 1711-1717.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0066
404Uthaipan, N., Jarnthong, M., Peng, Z., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2017). Effects of crosslinked elastomer particles on heterogeneous nucleation of isotactic PP in dynamically vulcanized EPDM/PP and EOC/PP blends. JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 24(8)
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-017-1279-3
405Matchawet, S., Kaesaman, A., Vennemann, N., Kumerlowe, C. and Nakason, C. (2017). Effects of imidazolium ionic liquid on cure characteristics, electrical conductivity and other related properties of epoxidized natural rubber vulcanizates. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 87, 344-359.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.12.037
406Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. (2017). Effects of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Conductive Carbon Black on Electrical, Dielectric, and Mechanical Properties of Epoxidized Natural Rubber Composites. POLYMER COMPOSITES, 38(6), 1031-1042.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23666
407Mamimin, C., Prasertsan, P., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2017). Effects of volatile fatty acids in biohydrogen effluent on biohythane production from palm oil mill effluent under thermophilic condition. ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 29, 78-85.
Cited: 57 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2017.07.006
408Wameadesa, N., Sae-lim, A., Hayeebilan, F., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2017). ENTEROAGGREGATIVE ESCHERICHIA COLI O104 FROM THAI AND IMPORTED MALAYSIAN RAW BEEF. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 48(2), 338-350.
Cited: 2
409Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P. and Ueranantasun, A. (2017). Estimating Lung Cancer Deaths in Thailand Based on Verbal Autopsy Study in 2005. PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 25(2), 469-478.
Cited: 1
410Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning, M. (2017). Factors associated with low birth weight in Nepal using multiple imputation. BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH, 17
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1186/s12884-017-1252-5
411Awang, H., Tan, LY., Mansor, N., Tongkumchum, P. and Eso, M. (2017). FACTORS RELATED TO SUCCESSFUL RETURN TO WORK FOLLOWING MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION. JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, 49(6), 520-525.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.2340/16501977-2233
412Jantarat, S., Supiwong, W., Phintong, K., Sonsrin, K., Kong-Ngarm, N. and Tanomtong, A. (2017). First Analysis on the Cytogenetics of Painted Sweetlip, Plectorhinchus pictus (Heamulidae: Perciformes) from Thailand. CYTOLOGIA, 82(2), 145-150.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.145
413Tengjaroenkul, B., Neeratanaphan, L., Jantarat, S., Pinmongkhonkul, S., Khunsook, S. and Tanomtong, A. (2017). First Chromosome Characterization of the Indian Giant Flying Squirrel (Petaurista philippensis) and Lesser Giant Flying Squirrel (Petaurista elegans). CYTOLOGIA, 82(4), 449-455.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.449
414Supiwong, W., Phimphan, S., Kaewmad, P., Saenjundaeng, P., Jantarat, S. and Tanomtong, A. (2017). First Cytogenetic Study of the Whitecheek Monocle Bream, Scolopsis vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand. CYTOLOGIA, 82(5), 481-484.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.481
415Waeto, S., Chuarkham, K. and Intarasit, A. (2017). Forecasting Time Series Movement Direction with Hybrid Methodology. JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, 2017
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1155/2017/3174305
416Kakchapati, S., Shrestha, B., Sittichai, R. and Lim, A. (2017). High risk for HIV, syphilis, and risk behaviours among older female sex workers in Nepal. HIV & AIDS REVIEW, 16(4), 251-257.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5114/hivar.2017.72034
417Kanjan, P., Sahasrabudhe, NM., de Haan, BJ. and de Vos, P. (2017). Immune effects of beta-glucan are determined by combined effects on Dectin-1, TLR2, 4 and 5. JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 37, 433-440.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.07.061
418Kuamsub, S., Singthong, P., Chanthasri, W., Chobngam, N., Sangkaew, W., Hemdecho, S., Kaewmanee, T. and Chusri, S. (2017). Improved Lipid Profile Associated with Daily Consumption of Tri-Sura-Phon in Healthy Overweight Volunteers: An Open-Label, Randomized Controlled Trial. EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2017
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1155/2017/2687173
419Thongnuanchan, B., Rattanapan, S., Persalea, K., Thitithammawong, A., Pichaiyut, S. and Nakason, C. (2017). Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through grafting of diacetone acrylamide functional group. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 28(9), 1148-1155.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/pat.4007
420Chumpol, S., Kantachote, D., Rattanachuay, P., Vuddhakul, V., Nitoda, T. and Kanzaki, H. (2017). In vitro and in vivo selection of probiotic purple nonsulphur bacteria with an ability to inhibit shrimp pathogens: acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus and other vibrios. AQUACULTURE RESEARCH, 48(6), 3182-3197.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1111/are.13149
421Ruangchuay, R., Petsupa, N. and Lueangthuvapranit, C. (2017). INFECTION AND TREATMENT- RESISTANT OF THE ICE-ICE DISEASE IN AGAROPHYTE, GRACILARIA FISHERI (GRACILARIALES, RHODOPHYTA). PHYCOLOGIA, 56(4), 163-163.
Cited: 0
422Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. (2017). Influence of filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR compounds with a novel mixed vulcanisation system. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 46(3), 137-145.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2017.1299419
423Adair, A., Klinpituksa, P. and Kaesaman, A. (2017). Influences of Neutralization of Superabsorbent Hydrogel from Hydroxyethyl Cellulose on Water Swelling Capacities. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH, IMPLEMENTATION, AND EDUCATION OF MATHEMATICS AND SCIENCES (ICRIEMS): RESEARCH AND EDUCATION FOR DEVELOPING SCIENTIFIC ATTITUDE IN SCIENCES AND MATHEMATICS, 1868
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1063/1.4995098
424Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Vennemann, N., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2017). Investigation of surface properties and elastomeric behaviors of EPDM/EOC/PP thermoplastic vulcanizates with different octene contents. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 134(21)
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1002/app.44857
425Khongcharoensuk, H., Tanomtong, A., Patawang, I., Supanuam, P., Sornnok, S. and Pinthong, K. (2017). Karyotype and Idiogram of the Axis Deer (Axia axis, Cervidae) by Conventional Staining, GTG-, High-Resolution GTG-, and Ag-NOR-Banding Techniques. CYTOLOGIA, 82(1), 91-98.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.91
426Hayeeye, F., Sattar, M., Chinpa, W. and Sirichote, O. (2017). Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by gelatin/activated carbon composite beads. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 513, 259-266.
Cited: 91 doi: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.10.052
427Sahakaro, K. (2017). Mechanism of reinforcement using nanofillers in rubber nanocomposites. PROGRESS IN RUBBER NANOCOMPOSITES, 75, 81-113.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100409-8.00003-6
428Bekoe, C., Pansombut, T., Riyapan, P., Kakchapati, S. and Phon-On, A. (2017). Modeling the Geographic Consequence and Pattern of Dengue Fever Transmission in Thailand. JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES, 17(2)
Cited: 5
429Ekchaweng, K., Khunjan, U. and Churngchow, N. (2017). Molecular cloning and characterization of three novel subtilisin-like serine protease genes from Hevea brasiliensis. PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, 97, 79-95.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2016.12.007
430Masa, A., Saito, H., Sakai, T., Kaesaman, A. and Lopattananon, N. (2017). Morphological evolution and mechanical property enhancement of natural rubber/polypropylene blend through compatibilization by nanoclay. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 134(10)
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.44574
431Hayeemasae, N., Rathnayake, WGIU. and Ismail, H. (2017). Nano-sized TiO2-reinforced natural rubber composites prepared by latex compounding method. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY, 23(3), 200-209.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21497
432Jarnthong, M., Peng, Z., Lopattananon, N. and Nakason, C. (2017). Nanosilica-Reinforced Epoxidized Natural Rubber Nanocomposites: Effect of Epoxidation Level on Morphological and Mechanical Properties. POLYMER COMPOSITES, 38(6), 1151-1157.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23678
433Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S. and Pichtel, J. (2017). Occurrence of heavy metals and radionuclides in sediments and seawater in mangrove ecosystems in Pattani Bay, Thailand. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 24(8), 7630-7639.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s11356-016-8266-9
434Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S. and Pichtel, J. (2017). Occurrence of heavy metals and radionuclides in sediments and seawater in mangrove ecosystems in Pattani Bay, Thailand (vol 24, pg 7630, 2017). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 24(10), 9826-9826.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s11356-017-8694-1
435Matchawet, S., Kaesaman, A., Vennemann, N., Kummerlowe, C. and Nakason, C. (2017). Optimization of Electrical Conductivity, Dielectric Properties, and Stress Relaxation Behavior of Conductive Thermoplastic Vulcanizates Based on ENR/COPA Blends by Adjusting Mixing Method and Ionic Liquid Loading. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56(13), 3629-3639.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b00252
436Kanjan, P. and Hongpattarakere, T. (2017). Prebiotic efficacy and mechanism of inulin combined with inulin-degrading Lactobacillus paracasei 1321 in competition with Salmonella. CARBOHYDRATE POLYMERS, 169, 236-244.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.03.072
437Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W. and Sirichote, O. (2017). Preparation and characterization of poly (lactic acid)/activated carbon composite bead via phase inversion method and its use as adsorbent for Rhodamine B in aqueous solution. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 5(4), 3780-3791.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.07.007
438Sae-lim, A., Jearanai, P., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2017). PREVALENCE, VIRULENCE PROFILES, AND GENETIC RELATIONSHIP OF ATYPICAL ENTEROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI O145 FROM BEEF, SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 48(6), 1248-1259.
Cited: 1
439Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S. and Pichtel, J. (2017). Radionuclide (Ra-226, Th-232, K-40) accumulation among plant species in mangrove ecosystems of Pattani Bay, Thailand. MARINE POLLUTION BULLETIN, 115(1-2), 391-400.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.12.050
440Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., Lagarde, F., Edely, M. and Daniel, P. (2017). Raman investigation of thermoplastic vulcanizates based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. POLYMER TESTING, 57, 107-114.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2016.11.016
441Hayichelaeh, C., Reuvekamp, LAEM., Dierkes, WK., Blume, A., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2017). REINFORCEMENT OF NATURAL RUBBER BY SILICA/SILANE IN DEPENDENCE OF DIFFERENT AMINE TYPES. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 90(4), 651-666.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.5254/rct.82.83708
442Salaeh, S., Kovacic, M., Kosir, D., Kusic, H., Stangar, UL., Dionysiou, DD. and Bozic, AL. (2017). Reuse of TiO2-based catalyst for solar driven water treatment; thermal and chemical reactivation. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 333, 117-129.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2016.10.015
443Kakchapati, S., Singh, DR., Rawal, BB. and Lim, A. (2017). Sexual risk behaviors, HIV, and syphilis among female sex workers in Nepal. HIV AIDS-RESEARCH AND PALLIATIVE CARE, 9, 9-18.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.2147/HIV.S123928
444Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2017). Silane grafted natural rubber and its compatibilization effect on silica-reinforced rubber tire compounds. EXPRESS POLYMER LETTERS, 11(12), 1003-1022.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2017.95
445Duangthong, S., Rattanadaecha, K., Cheewasedtham, W., Wararattananurak, P. and Chooto, P. (2017). Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber latex. SCIENCEASIA, 43(6), 369-376.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2017.43.369
446Rassamesard, A. and Pengpan, T. (2017). Simulation study on the effects of chemical structure and molecular size on the acceptor strength in poly(3-hexylthiophene)-based copolymer with alternating donor and acceptor for photovoltaic applications. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 50(6)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa5541
447Benjakul, S. and Kaewmanee, T. (2017). Sodium Chloride Preservation in Duck Eggs. EGG INNOVATIONS AND STRATEGIES FOR IMPROVEMENTS, 415-426.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800879-9.00039-1
448Adair, A., Kaesaman, A. and Klinpituksa, P. (2017). Superabsorbent materials derived from hydroxyethyl cellulose and bentonite: Preparation, characterization and swelling capacities. POLYMER TESTING, 64, 321-329.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2017.10.018
449Waijarean, N., MacKenzie, KJD., Asavapisit, S., Piyaphanuwat, R. and Jameson, GNL. (2017). Synthesis and properties of geopolymers based on water treatment residue and their immobilization of some heavy metals. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 52(12), 7345-7359.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1007/s10853-017-0970-4
450Gan, HM., Amornsakun, T. and Tan, MP. (2017). The complete mitochondrial genome of the snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Regan 1910) (Teleostei: Osphronemidae). MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2(1), 148-149.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1080/23802359.2017.1298418
451Taksapattanakul, K., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., Lagarde, F. and Daniel, P. (2017). The effect of percent hydrogenation and vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 141, 58-68.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.04.006
452Supiwong, W., Boonsuk, J., Jantarat, S., Suvarnaraksha, A., Pengseng, P. and Tanomtong, A. (2017). The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar Organizer Regions and Karyological Analysis of Two Chaetodontid Fishes (Perciformes, Chaetodontidae). CYTOLOGIA, 82(1), 33-39.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.33
453Suksong, W., Jehlee, A., Singkhala, A., Kongjan, P., Prasertsan, P., Imai, T. and O-Thong, S. (2017). Thermophilic solid-state anaerobic digestion of solid waste residues from palm oil mill industry for biogas production. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 95, 502-511.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.002
454Rittiboon, K. and Tongkumchum, P. (2017). Using linear regression to measure bird abundance. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 19(3), 1003-1013.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10668-016-9785-8
455Naebpetch, W., Nithi-Uthai, N., Saetung, A., Junhasavasdikul, B. and Kaewsakul, W. (2017). Utilisation of Zinc Dimethacrylate as Coagent in Sulfur-Peroxide Dual Vulcanisation with Different Sulfur Systems for Styrene-Butadiene Rubber Compounds. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 20(2), 71-86.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/BF03449143
456Raksanoh, V., Shank, L., Prangkio, P., Yentongchai, M., Sakdee, S., Imtong, C. and Angsuthanasombat, C. (2017). Zn2+-dependent autocatalytic activity of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 485(4), 720-724.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.02.113
457Siripatana, C., Jijai, S. and Kongjan, P. (2016). Analysis and Extension of Gompertz-Type and Monod-Type Equations for Estimation of Design Parameters from Batch Anaerobic Digestion Experiments. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016 (ICOMEIA2016), 1775
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1063/1.4965199
458Kanjan, P. and Hongpattarakere, T. (2016). Antibacterial metabolites secreted under glucose-limited environment of the mimicked proximal colon model by lactobacilli abundant in infant feces. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 100(17), 7651-7664.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1007/s00253-016-7606-5
459Shen, Q., Yin, Y., Xia, QJ., Lin, N., Wang, YC., Liu, J., Wang, HP., Lim, A. and Wang, TH. (2016). Bone Marrow Stromal Cells Promote Neuronal Restoration in Rats with Traumatic Brain Injury: Involvement of GDNF Regulating BAD and BAX Signaling. CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 38(2), 748-762.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1159/000443031
460Yang, XF., Deng, Y., Gu, H., Lim, A., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL., Domalpally, A., Danis, R. and Liu, NP. (2016). C-reactive protein and diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 9(1), 111-118.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.18240/ijo.2016.01.19
461Kaewdang, O., Benjakul, S., Prodpran, T., Kaewmanee, T. and Kishimura, H. (2016). Characteristics of Gelatin Extracted from the Swim Bladder of Yellowfin Tuna (Thunnus albacores) as Affected by Alkaline Pretreatments. JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, 25(8), 1190-1201.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1080/10498850.2015.1043418
462Wanishsakpong, W., Notodiputro, KA. and McNeil, N. (2016). Clustering and Forecasting Maximum Temperature of Australia. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 43(4), 904-+.
Cited: 2
463Havanapan, PO., Bourchookarn, A., Ketterman, AJ. and Krittanai, C. (2016). Comparative proteoine analysis of rubber latex serum from pathogenic fungi tolerant and susceptible rubber tree (Hevea brasiliensis). JOURNAL OF PROTEOMICS, 131, 82-92.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.jprot.2015.10.014
464Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2016). Compatibilisation of Silica-filled Natural Rubber Compounds by Functionalised Low Molecular Weight Polymer. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 19(1), 28-42.
Cited: 7
465Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2016). Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by combined effects of functionalized low molecular weight rubber and silane. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 48(2), 145-163.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1177/0095244314568469
466Hayeemasae, N., Surya, I. and Ismail, H. (2016). Compatibilized natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene rubber blends by biocompatibilizer. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 21(5), 396-407.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2016.1160970
467Watthanapradith, M., Choonpradub, C. and Lim, A. (2016). Demographic and Other Factors Influencing Successful Doctoral Completion. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 24(2), 873-883.
Cited: 3
468Salaeh, S., Perisic, DJ., Biosic, M., Kusic, H., Babic, S., Stangar, UL., Dionysiou, DD. and Bozic, AL. (2016). Diclofenac removal by simulated solar assisted photocatalysis using, TiO2-based zeolite catalyst; mechanisms, pathways and environmental aspects. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 304, 289-302.
Cited: 100 doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.083
469Nualsri, C., Kongjan, P. and Reungsang, A. (2016). Direct integration of CSTR-UASB reactors for two-stage hydrogen and methane production from sugarcane syrup. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 41(40), 17884-17895.
Cited: 55 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.135
470Naklua, W., Suedee, R. and Lieberzeit, PA. (2016). Dopaminergic receptor-ligand binding assays based on molecularly imprinted polymers on quartz crystal microbalance sensors. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 81, 117-124.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.02.047
471Hayeemasae, N., Ismail, H., Khoon, TB., Husseinsyah, S. and Harahap, H. (2016). Effect of Carbon Black on the Properties of Polypropylene/Recycled Natural Rubber Glove Blends. PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 32(4), 241-252.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/147776061603200404
472Lopattananon, N., Walong, A., Kaesaman, A. and Seadan, M. (2016). Effect of MAH-g-PP on the Performance of ATH filled NR/PP Thermoplastic Vulcanisates. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 19(4), 243-260.
Cited: 3
473Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P. and Nakason, C. (2016). Electrical, dielectric, and dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized natural rubber composites. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 50(16), 2191-2202.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1177/0021998315602941
474Klinjun, N., Lim, A. and Bundhamcharoen, K. (2016). EPIDEMIOLOGICAL PATTERNS OF TRANSPORT ACCIDENT MORTALITY IN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(2), 318-327.
Cited: 2
475Sukkua, K., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2016). EX VIVO ADHERENCE TO MURINE ILEAL, BIOFILM FORMATION ABILITY AND PRESENCE OF ADHERENCE-ASSOCIATED OF HUMAN AND ANIMAL DIARRHEAGENIC ESCHERICHIA COLI. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(1), 40-54.
Cited: 2
476Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2016). Factors influencing the flocculation process in silica-reinforced natural rubber compounds. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 48(5), 426-441.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1177/0095244315580456
477Moore, JH., Sittimongkol, S., Campos-Arceiz, A., Sumpah, T. and Eichhorn, MP. (2016). Fruit gardens enhance mammal diversity and biomass in a Southeast Asian rainforest. BIOLOGICAL CONSERVATION, 194, 132-138.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.12.015
478Chapagai, MK., Ishak, WRW., Abu Bakar, N., Jalil, RA., Muda, WAMW., Karrila, T. and Pinkaew, S. (2016). Glycaemic index values and physicochemical properties of five brown rice varieties cooked by different domestic cooking methods. FUNCTIONAL FOODS IN HEALTH AND DISEASE, 6(8), 506-518.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.31989/ffhd.v6i8.260
479Kaewtubtim, P., Meeinkuirt, W., Seepom, S. and Pichtel, J. (2016). HEAVY METAL PHYTOREMEDIATION POTENTIAL OF PLANT SPECIES IN A MANGROVE ECOSYSTEM IN PATTANI BAY, THAILAND. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 14(1), 367-382.
Cited: 49
480Sirikaew, S., Sukkua, K., Rattanachuay, P., Khianngam, S. and Sukhumungoon, P. (2016). HIGH LEVEL OF SHIGA TOXIN-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND OCCURRENCE OF STX-NEGATIVE E-COLI O157 FROM RAW MEATS: CHARACTERIZATION OF VIRULENCE PROFILE AND GENETIC RELATEDNESS. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(5), 1008-1019.
Cited: 3
481Kakchapati, S., Singh, DR., Rawal, BB. and Lim, A. (2016). Human immunodeficiency virus infection and related risk behavior in people who inject drugs in Nepal. ASIAN BIOMEDICINE, 10(6), 609-617.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5372/1905-7415.1006.531
482Lersviriyanantakul, C., Booranawong, A., Sengchuai, K., Phukpattaranont, P., Wongkittisuksa, B. and Jindapetch, N. (2016). IMPLEMENTATION OF A REAL-TIME AUTOMATIC ONSET TIME DETECTION FOR SURFACE ELECTROMYOGRAPHY MEASUREMENT SYSTEMS USING NI myRIO. THERMAL SCIENCE, 20, S591-S602.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.2298/TSCI150929041L
483Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2016). Improving the tensile properties of natural rubber compounds containing ground ethylene propylene diene rubber waste by two-stage processing. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN MATERIALS, MINERALS AND ENVIRONMENT (RAMM) & 2ND INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON MATERIALS, MINERAL AND POLYMER (MAMIP), 19, 810-815.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.proche.2016.03.106
484Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. (2016). Influence of accelerator/sulphur and co-agent/peroxide ratios in mixed vulcanisation systems on cure characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 45(10), 436-444.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2016.1244029
485Sripornsawat, B., Saiwari, S., Pichaiyut, S. and Nakason, C. (2016). Influence of ground tire rubber devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate blends with copolyester. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 85, 279-297.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.10.031
486Artnarong, S., Masniyom, P. and Maneesri, J. (2016). Isolation of yeast and acetic acid bacteria from palmyra palm fruit pulp (Borassus flabellifer Linn.). INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 23(3), 1308-1314.
Cited: 4
487Yingthavorn, N., Rakmak, N., Kongjan, P. and Siripatana, C. (2016). MATHEMATICAL MODELING OF EXISTING TWO STAGE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS FOR PALM OIL MILL WASTEWATER. JURNAL TEKNOLOGI, 78(10-4), 21-26.
Cited: 2
488Toh-ae, P., Junhasavasdikul, B., Lopattananon, N. and Sahakaro, K. (2016). Mechanical properties and stability towards heat and UV irradiation of natural rubber/nanotitanium dioxide composites. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN MATERIALS, MINERALS AND ENVIRONMENT (RAMM) & 2ND INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON MATERIALS, MINERAL AND POLYMER (MAMIP), 19, 139-147.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.proche.2016.03.001
489Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T., Pisuchpen, S. and Osako, K. (2016). Mechanical, thermal and heat sealing properties of fish skin gelatin film containing palm oil and basil essential oil with different surfactants. FOOD HYDROCOLLOIDS, 56, 93-107.
Cited: 81 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.12.005
490Bunnueang, N., Kongpheng, S., Yadrak, P., Rattanachuay, P., Khianngam, S. and Sukhumungoon, P. (2016). METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS: 1-YEAR COLLECTION AND CHARACTERIZATION FROM PATIENTS IN TWO TERTIARY HOSPITALS, SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(2), 234-244.
Cited: 4
491Uthaipan, N., Jarnthong, M., Peng, Z., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2016). Micro-scale morphologies of EPDM/EOC/PP ternary blends: Relating experiments to predictive theories of dispersion in melt mixing. MATERIALS & DESIGN, 100, 19-29.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.03.099
492Lim, A. and McNeil, D. (2016). MODELING FOR DEMOGRAPHIC AND REGIONAL PREVALENCE AND TRENDS OF SMOKING IN THAI MALES. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(2), 309-317.
Cited: 3
493Chuangchang, P., Sangkhaduang, T. and Tongkumchum, P. (2016). Modelling Developed Land in Phuket Province of Thailand: 2000-2009. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 24(2), 795-809.
Cited: 3
494Wanishsakpong, W. and McNeil, N. (2016). Modelling of daily maximum temperatures over Australia from 1970 to 2012. METEOROLOGICAL APPLICATIONS, 23(1), 115-122.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/met.1536
495Chuangchang, P., Thinnukool, O. and Tongkumchum, P. (2016). Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 9(5)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s12517-016-2375-0
496Cheaha, D., Issuriya, A., Manor, R., Kwangjai, J., Rujiralai, T. and Kumarnsit, E. (2016). Modification of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation. JOURNAL OF INTERCULTURAL ETHNOPHARMACOLOGY, 5(1), 72-78.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.5455/jice.20160208050736
497Saetung, N., Somjit, S., Thongkapsri, P., Tulyapitak, T. and Saetung, A. (2016). Modified rubber seed oil based polyurethane foams. JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 23(3)
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-016-0959-8
498Khunjan, U., Ekchaweng, K., Panrat, T., Tian, MY. and Churngchow, N. (2016). Molecular Cloning of HbPR-1 Gene from Rubber Tree, Expression of HbPR-1 Gene in Nicotiana benthamiana and Its Inhibition of Phytophthora palmivora. PLOS ONE, 11(6)
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157591
499Naklua, W., Mahesh, K., Chen, YZ., Chen, SY. and Roongnapa, S. (2016). Molecularly imprinted polymer microprobes for manipulating neurological function by regulating temperature-dependent molecular interactions. PROCESS BIOCHEMISTRY, 51(1), 142-157.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.11.002
500Suksong, W., Kongjan, P., Prasertsan, P., Imai, T. and O-Thong, S. (2016). Optimization and microbial community analysis for production of biogas from solid waste residues of palm oil mill industry by solid-state anaerobic digestion. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 214, 166-174.
Cited: 44 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.077
501Trinh, NTN., Masniyom, P. and Maneesri, J. (2016). Optimization of culture conditions for Acetobacter aceti TISTR 102 in coconut water with supplementary banana juice. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 23(3), 1300-1307.
Cited: 3
502Masa, A., Saito, R., Saito, H., Sakai, T., Kaesaman, A. and Lopattananon, N. (2016). Phenolic resin-crosslinked natural rubber/clay nanocomposites: Influence of clay loading and interfacial adhesion on strain-induced crystallization behavior. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 133(12)
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1002/app.43214
503Nguyen, PT., Ruangchuay, R. and Lueangthuwapranit, C. (2016). Physical Responses and Growth on Tissue Culture of Agarophytic Seaweed, Gracilaria fisheri (Xia and Abbott) Abbott, Zhang, and Xia (Gracilariales, Rhodophyta). JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, 32(3), 603-610.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-15-00066.1
504Saetung, A., Rungvichaniwat, A., Tsupphayakorn-ake, P., Bannob, P., Tulyapituk, T. and Saetung, N. (2016). Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 23(12)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-016-1160-9
505Pongdong, W., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Thitithammawong, A. and Nakason, C. (2016). Property correlations for dynamically cured rice husk ash filled epoxidized natural rubber/thermoplastic polyurethane blends: Influences of RHA loading. POLYMER TESTING, 53, 245-256.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2016.05.026
506Siriwong, S., Rungvichaniwat, A., Klinpituksa, P., Musa, KH. and Abdullah, A. (2016). Quantitative Analysis of Natural Antioxidant Remaining in Various Natural Rubber Types. JOURNAL OF POLYMER MATERIALS, 33(1), 173-179.
Cited: 0
507Hazanee, A. and Lesnic, D. (2016). Reconstruction of multiplicative space- and time-dependent sources. INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, 24(9), 1528-1549.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/17415977.2015.1130041
508Sasdipan, K., Kaesaman, A., Kummerlowe, C., Vennemann, N. and Nakason, C. (2016). Recyclability of novel dynamically cured copolyester/epoxidized natural rubber blends. JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, 18(1), 156-167.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10163-014-0324-0
509Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2016). REDUCED ETHANOL EMISSIONS BY A COMBINATION OF EPDXIDIZED NATURAL RUBBER AND SILANE COUPLING AGENT FOR SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER-BASED TIRE TREADS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 89(3), 419-435.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.5254/rct.16.84813
510Sengloyluan, K., Dierkes, WK., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2016). Reinforcement Efficiency of Silica in Dependence of different Types of Silane Coupling Agents in Natural Rubber-based Tire Compounds. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 69(5), 44-53.
Cited: 9
511Yang, XF., Deng, Y., Gu, H., Ren, XT., Lim, A., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL., Pak, JW., Liu, NP. and Danis, RP. (2016). Relationship of retinal vascular calibre and diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus: the Desheng Diabetic Eye Study. BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 100(10), 1359-1365.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2014-306078
512Katueangngan, K., Tulyapitak, T., Saetung, A., Soontaranon, S. and Nithi-Uthai, N. (2016). Renewable Interfacial Modifier for Silica Filled Natural Rubber Compound. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN MATERIALS, MINERALS AND ENVIRONMENT (RAMM) & 2ND INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON MATERIALS, MINERAL AND POLYMER (MAMIP), 19, 447-454.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.proche.2016.03.037
513Sukhumungoon, P., Tantadapan, R. and Rattanachuay, P. (2016). REPETITIVE SEQUENCE BASED-PCR PROFILING OF ESCHERICHIA COLI O157 STRAINS FROM BEEF IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 47(1), 55-65.
Cited: 3
514Amornsriwatanakul, A., Nakornkhet, K., Katewongsa, P., Choosakul, C., Kaewmanee, T., Konharn, K., Purakom, A., Santiworakul, A., Sitilertpisan, P., Sriramatr, S., Yankai, A., Rosenberg, M. and Bull, FC. (2016). Results From Thailand's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH, 13(11), S291-S298.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1123/jpah.2016-0316
515Lim, A., Kakchapati, S., Nitayarak, N., Mo-Suwan, L., Sangsupawanich, P. and Samae, F. (2016). Statistical Modeling for Analyzing Growth Using Weight and Height of Thai Children Aged 0-8.5 Years in the Prospective Cohort Study in the South of Thailand. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, 5(12), 311-324.
Cited: 0
516McNeil, N. and Chirtkiatsakul, B. (2016). Statistical models for the pattern of sea surface temperature in the North Atlantic during 1973-2008. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 36(11), 3856-3863.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/joc.4598
517Chooprateep, S. and McNeil, N. (2016). Surface air temperature changes from 1909 to 2008 in Southeast Asia assessed by factor analysis. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 123(1-2), 361-368.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-014-1324-7
518Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2016). Synergistic Effects in Silica-Reinforced Natural Rubber Compounds Compatibilised by ENR in Combination with Different Silane Coupling Agent Types. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 19(3), 170-189.
Cited: 3
519Kakchapati, S., Paudel, T., Maharjan, M. and Lim, A. (2016). Systematic Differences in HIV, Syphilis and Risk Behaviors among Street Based and Establishment Based Female Sex Workers in Kathmandu Valley of Nepal. NEPAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, 6(4), 620-630.
Cited: 5
520Zhao, M., Yang, XF., Jiao, X., Lim, A., Ren, XT., Snellingen, T. and Liu, NP. (2016). The diurnal variation pattern of choroidal thickness in macular region of young healthy female individuals using spectral domain optical coherence tomography. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 9(4), 561-566.
Cited: 14
521Wanishsakpong, W., McNeil, N. and Notodiputro, KA. (2016). Trend and pattern classification of surface air temperature change in the Arctic region. ATMOSPHERIC SCIENCE LETTERS, 17(7), 378-383.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/asl.668
522Saiwari, S., van Hoek, JW., Dierkes, WK., Reuvekamp, LEAM., Heideman, G., Blume, A. and Noordermeer, JWM. (2016). Upscaling of a Batch De-Vulcanization Process for Ground Car Tire Rubber to a Continuous Process in a Twin Screw Extruder. MATERIALS, 9(9)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.3390/ma9090724
523Klinjun, N., Lim, A. and Bundhamcharoen, K. (2015). A Logistic Regression Model for Estimating Transport Accident Deaths Using Verbal Autopsy Data. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 27(3), 286-292.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/1010539514529810
524Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2015). A novel method to crosslink natural rubber latex adhesive at ambient temperature. POLYMER BULLETIN, 72(1), 135-155.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-014-1264-5
525Sarkawi, SS., Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2015). A Review on Reinforcement of Natural Rubber by Silica Fillers for Use in Low-Rolling Resistance Tyres. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 18(4), 203-233.
Cited: 28
526Algaily, B., Puttajukr, S. and Navarat, T. (2015). ACOUSTIC ABSORPTION, RHEOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF WASTE EGG BOXES FIBERS FILLED SBR. JURNAL TEKNOLOGI, 77(1)
Cited: 1
527Naklua, W., Mahesh, K., Aundorn, P., Tanmanee, N., Aenukulpong, K., Sutto, S., Chen, YZ., Chen, SY. and Suedee, R. (2015). An imprinted dopamine receptor for discovery of highly potent and selective D-3 analogues with neuroprotective effects. PROCESS BIOCHEMISTRY, 50(10), 1537-1556.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.06.018
528Chusri, S., Singthong, P. and Kaewmanee, T. (2015). Antioxidant, anticancer, and cytotoxic effects of Thai traditional herbal preparations consumed as rejuvenators. CYTA-JOURNAL OF FOOD, 13(1), 40-48.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1080/19476337.2014.909885
529Fazrul, H., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M. and Pradit, S. (2015). Assessing Impact of Crab Gill Net Fishery to Bycatch Population in the Lower Gulf of Thailand. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 15(3)
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4194/1303-2712-v15_3_21
530Jariyaboon, R., O-Thong, S. and Kongjan, P. (2015). Bio-hydrogen and bio-methane potentials of skim latex serum in batch thermophilic two-stage anaerobic digestion. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 198, 198-206.
Cited: 50 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.09.006
531Chaikitkaew, S., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2015). Biogas Production from Biomass Residues of Palm Oil Mill by Solid State Anaerobic Digestion. 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 79, 838-844.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.575
532Suksong, W., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2015). Biohythane Production from Co-Digestion of Palm Oil Mill Effluent with Solid Residues by Two-Stage Solid State Anaerobic Digestion Process. 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 79, 943-949.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.591
533Kaewdang, O., Benjakul, S., Prodpran, T., Kaewmanee, T. and Kishimura, H. (2015). CHARACTERISTICS OF GELATIN FROM SWIM BLADDER OF YELLOWFIN TUNA (THUNNUS ALBACORES) AS INFLUENCED BY EXTRACTING TEMPERATURES. ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 27(3), 366-374.
Cited: 3
534Soison, B., Jangchud, K., Jangchud, A., Harnsilawat, T. and Piyachomkwan, K. (2015). Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varieties. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 22(6), 2302-2308.
Cited: 18
535Havanapan, PO., Bourchookarn, A. and Krittanai, C. (2015). Comparative proteome analysis of differentially expressed proteins in serum of Hevea brasiliensis from Phytophthora resistant (BPM24) and susceptible (RRIM600) clones. FEBS JOURNAL, 282, 308-308.
Cited: 0
536Dureh, N., Choonpradub, C. and Tongkumchum, P. (2015). Comparing Tests for Association in Two-by-Two Tables with Zero Cell Counts. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 42(4), 1031-1037.
Cited: 1
537Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S. and Chuai-Aree, S. (2015). Diffusion modelling on a dynamically adaptive tree grid for rainfall overland flow simulation. SCIENCEASIA, 41(6), 414-422.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.414
538Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S. and Chuai-Aree, S. (2015). Dynamically adaptive tree grid modeling for simulation and visualization of rainwater overland flow. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, 79(11), 559-579.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/fld.4064
539Waewthongrak, W., Pisuchpen, S. and Leelasuphakul, W. (2015). Effect of Bacillus subtilis and chitosan applications on green mold (Penicilium digitatum Sacc.) decay in citrus fruit. POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, 99, 44-49.
Cited: 96 doi: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.016
540Mamimin, C., Chaikitkaew, S., Niyasom, C., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2015). Effect of Operating Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent under Thermophilic Condition. 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 79, 815-821.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.571
541Benchahem, S., Karrila, SJ. and Karrila, TT. (2015). Effect of pretreatment with ultrasound on antioxidant properties of black glutinous rice water extracts. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 22(6), 2371-2380.
Cited: 3
542Wongfaed, N., Kongjan, P. and O-Thang, S. (2015). Effect of Substrate and Intermediate Composition on Foaming in Palm Oil Mill Effluent Anaerobic Digestion System. 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 79, 930-936.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.589
543Uthaipan, N., Jarnthong, M., Peng, Z., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2015). Effects of cooling rates on crystallization behavior and melting characteristics of isotactic polypropylene as neat and in the TPVs EPDM/PP and EOC/PP. POLYMER TESTING, 44, 101-111.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2015.04.002
544Chanjula, P., Pakdeechanuan, P. and Wattanasit, S. (2015). Effects of feeding crude glycerin on feedlot performance and carcass characteristics in finishing goats. SMALL RUMINANT RESEARCH, 123(1), 95-102.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.11.011
545Kaewmanee, T., Karrila, TT. and Benjakul, S. (2015). Effects of fish species on the characteristics of fish cracker. INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 22(5), 2078-2087.
Cited: 6
546Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Nilsuwan, K. (2015). Emulsion film based on fish skin gelatin and palm oil: Physical, structural and thermal properties. FOOD HYDROCOLLOIDS, 48, 248-259.
Cited: 114 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.025
547Hajisamae, S., Fazrul, H. and Pradit, S. (2015). FEEDING ECOLOGY OF PORTUNUS PELAGICUS (LINNAEUS, 1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE) IN THE SOUTHERN GULF OF THAILAND: INFLUENCES OF HABITAT, SEASON, SIZE CLASS, SHELL STAGE AND OVIGEROUS CONDITION. CRUSTACEANA, 88(10-11), 1163-1180.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1163/15685403-00003475
548Salaeh, S., Boiteux, G., Cassagnau, P. and Nakason, C. (2015). Flexible 0-3 Ceramic-Polymer Composites of Barium Titanate and Epoxidized Natural Rubber. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, 12(1), 106-115.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1111/ijac.12129
549Phetphaisit, CW., Namahoot, J., Saengkiettiyut, K., Ruamcharoen, J. and Ruamcharoen, P. (2015). Green metal organic coating from recycled PETs and modified natural rubber for the automobile industry. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 86, 181-189.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.04.025
550Khongkliang, P., Kongjan, P. and O-Thong, S. (2015). Hydrogen and Methane Production from Starch Processing Wastewater by Thermophilic Two-Stage Anaerobic Digestion. 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES, 79, 827-832.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.573
551Sirikaew, S., Rattanachuay, P., Nakaguchi, Y. and Sukhumungoon, P. (2015). IMMUNO-MAGNETIC ISOLATION, CHARACTERIZATION AND GENETIC RELATIONSHIP OF ESCHERICHIA COLI O26 FROM RAW MEATS, HAT YAI CITY, SONGKHLA, THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 46(2), 241-253.
Cited: 6
552Pornwiroon, W., Bourchookarn, A., Paddock, CD. and Macaluso, KR. (2015). Immunoproteomic profiling of Rickettsia parkeri and Rickettsia amblyommii. TICKS AND TICK-BORNE DISEASES, 6(6), 829-835.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.07.012
553Thitithammawong, A., Nakason, C. and Hayichelaeh, C. (2015). Influence of Oxirane Ring and Phenylenediamine Structures in Modified Palm Processing Oils on Properties of ENR/PP TPVs. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 354(1), 21-27.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400070
554Suedee, R., Naklua, W., Laengchokshoi, S., Thepkaue, K., Pathaburee, P. and Nuanplub, M. (2015). Investigation of a self-assembling microgel containing an (S)-propranolol molecularly imprinted polymer in a native tissue microenvironment: Part I. Preparation and characterization. PROCESS BIOCHEMISTRY, 50(4), 517-544.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.01.003
555Pinkaew, S. and Karrila, TT. (2015). Key properties of iodine-, iron- and zinc- fortified fish cracker: effects of ambient shelf storage on iodine retention and quality indicators. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 50(9), 1979-1987.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.12871
556Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2015). Mechanistic Aspects of Silane Coupling Agents With Different Functionalities on Reinforcement of Silica-Filled Natural Rubber Compounds. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 55(4), 836-842.
Cited: 76 doi: https://doi.org/10.1002/pen.23949
557Bunnueang, N., Kongpheng, S., Singkhamanan, K., Saengsuwan, P., Rattanachuay, P., Dangsriwan, S. and Sukhumungoon, P. (2015). METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM READY-TO-EAT FOODS IN A HOSPITAL CANTEEN, SOUTHERN THAILAND: VIRULENCE CHARACTERIZATION AND GENETIC RELATIONSHIP. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 46(1), 86-96.
Cited: 5
558Prameprart, M., Lim, A. and Tongkumchum, P. (2015). Modeling Unintentional Drowning Mortality Rates in Thailand, 2000-2009. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 27(2), NP2471-NP2479.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/1010539513488796
559Themphachana, M., Kongpheng, S., Rattanachuay, P., Khianngam, S., Singkhamanan, K. and Sukhumungoon, P. (2015). MOLECULAR CHARACTERIZATION OF VIRULENCE AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI FROM PATIENTS IN A TERTIARY HOSPITAL, SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 46(6), 1021-1030.
Cited: 8
560Chesoh, S. and Lim, A. (2015). MONITORING OF THERMAL POWER PLANT OPERATION ON AQUATIC ECOSYSTEM IN TROPICAL ESTUARINE RIVER OF THAILAND, 2008-2013. PROCEEDINGS OF THE 36TH IAHR WORLD CONGRESS: DELTAS OF THE FUTURE AND WHAT HAPPENS UPSTREAM, 1034-1040.
Cited: 0
561Bottino, A., Capannelli, G., Comite, A., Costa, C., Calvo, JI. and Saelee, R. (2015). Novel polytetrafluoroethylene tubular membranes for membrane distillation. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 53(6), 1559-1564.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.982955
562Petchkaew, A., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2015). Petroleum-based Safe Process Oils in NR and NR/SBR Blends: Part Ill. Effects of Oil Types and Contents on the Properties of Carbon Black Filled Compounds. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 68(9), 20-29.
Cited: 6
563Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2015). Prediction models for the key mechanical properties of EPDM/PP blends as affected by processing parameters and their correlation with stress relaxation and phase morphologies. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 26(8), 970-977.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1002/pat.3511
564Thitithammawong, A., Rungvichaniwat, A. and Srangkum, S. (2015). Properties of Dual Cured Polyurethane Film Coatings Based on Natural Rubber. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 354(1), 354-360.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400100
565Siriwong, S., Rungvichaniwat, A., Klinpituksa, P., Musa, KH. and Abdullah, A. (2015). Quantitative Analysis of Total Phenolic Contents and Antioxidant Activity of Fresh Field Natural Rubber Latex. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 354(1), 265-272.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400101
566Guragain, AM., Choonpradub, C., Paudel, BK. and Lim, A. (2015). Regional Disparities in the Magnitude of Orphanhood in Nepal. PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 23(3), 711-723.
Cited: 0
567Phon-On, A., Sama-Ae, A., Makaje, N. and Riyapan, P. (2015). Reich type weak contractions on metric spaces endowed with a graph. FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1186/s13663-015-0307-4
568Suri, DJ., Tanumihardjo, JP., Gannon, BM., Pinkaew, S., Kaliwile, C., Chileshe, J. and Tanumihardjo, SA. (2015). Serum retinol concentrations demonstrate high specificity after correcting for inflammation but questionable sensitivity compared with liver stores calculated from isotope dilution in determining vitamin A deficiency in Thai and Zambian children. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, 102(5), 1259-1265.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.3945/ajcn.115.113050
569Masa, A., Iimori, S., Saito, R., Saito, H., Sakai, T., Kaesaman, A. and Lopattananon, N. (2015). Strain-induced crystallization behavior of phenolic resin crosslinked natural rubber/clay nanocomposites. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 132(39)
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.42580
570Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2015). Studies on the ambient temperature crosslinking of latex films based on natural rubber grafted with poly(diacetone acrylamide) using DMTA. JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 22(6)
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-015-0760-0
571Saiwari, S., Waesateh, K., Lopattananon, N., Thititammawong, A. and Kaesaman, A. (2015). Study on Reuse of Diphenyl Disulfide-Devulcanized Natural Rubber from Truck Tires. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 354(1), 155-162.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400103
572Saetung, A., Tsupphayakorn-ake, P., Tulyapituk, T., Saetung, N., Phinyocheep, P. and Pilard, JF. (2015). The chain extender content and NCO/OH ratio flexibly tune the properties of natural rubber-based waterborne polyurethanes. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 132(36)
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1002/app.42505
573Thitithammawong, A., Nakason, C. and Kasoe, R. (2015). The Effects of Chlorination and Epoxidation on Mooney Viscosity, Curing Characteristics and Vulcanisate Properties of Silica Filled Chlorinated Epoxidised Natural Rubber. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 18(1), 1-16.
Cited: 0
574Lopattananon, N., Julyanon, J., Masa, A., Kaesaman, A., Thongpin, C. and Sakai, T. (2015). The role of nanofillers on (natural rubber)/(ethylene vinyl acetate)/clay nanocomposite in blending and foaming. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY, 21(2), 134-146.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21368
575Hayeemasae, N. and Ismail, H. (2015). Thermo-Mechanical Performance of Natural Rubber/Recycled Ethylene-Propylene-Diene Rubber Blends in the Presence of ZnO Nanoparticles. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 20(6), 514-528.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2015.1050905
576Pake, A., Cheewasedtham, C. and Cheewasedtham, W. (2015). Treatment of natural rubber latex serum waste by co-digestion with macroalgae, Chaetomorpha sp and Ulva intestinalis, for sustainable production of biogas. CHEMICAL PAPERS, 69(3), 416-424.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1515/chempap-2015-0049
577Mamimin, C., Singkhala, A., Kongjan, P., Suraraksa, B., Prasertsan, P., Imai, T. and O-Thong, S. (2015). Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for biohythane production from palm oil mill effluent. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 40(19), 6319-6328.
Cited: 99 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.068
578Wikaisuksakul, S. (2014). A multi-objective genetic algorithm with fuzzy c-means for automatic data clustering. APPLIED SOFT COMPUTING, 24, 679-691.
Cited: 62 doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.08.036
579Khongkraphan, K. (2014). An Efficient Color Edge Detection Using the Mahalanobis Distance. JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 10(4), 589-601.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.3745/JIPS.02.0010
580Panpong, K., Srisuwan, G., O-Thong, S. and Kongjan, P. (2014). Anaerobic Co-digestion of Canned Seafood Wastewater with Glycerol Waste for Enhanced Biogas Production. 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES (2013 AEDCEE), 52, 328-336.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.07.084
581Kongjan, P., Jariyaboon, R. and O-Thong, S. (2014). Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two-stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 39(33), 19343-19348.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.06.057
582Thitithammawong, A., Nakason, C. and Warawat, T. (2014). Application of Natural Rubbers as Blend Component in Formulation of Flexographic Printing Photopolymer. Part I: Effect of Natural Rubber Types, Blend Ratios as well as Types and Quantities of Acrylate Monomer. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 17(3), 143-160.
Cited: 0
583Saiwari, S., Lohyi, E. and Nakason, C. (2014). Application of NR gloves reclaim: Cure and mechanical properties of NR/reclaim rubber blends. ADVANCES IN RUBBER, 844, 437-440.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.437
584Uthaipan, N., Junhasavasdikul, B., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2014). Assessment of Mixing Efficiency of Intermeshing Rotor Mixers on Morphological and Mechanical Properties and Crosslink Density of Dynamically Vulcanized EPDM/PP Blends. ADVANCES IN RUBBER, 844, 122-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.122
585Ruamcharoen, J., Ratana, T. and Ruamcharoen, P. (2014). Bentonite as a reinforcing and compatibilizing filler for natural rubber and polystyrene blends in latex stage. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 54(6), 1436-1443.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1002/pen.23665
586Chen, PY., Rassamesard, A., Hung, MC., Chen, HL. and Chen, SA. (2014). C-beta conformer formation in poly(9,9-dioctylfluorene) single chains facilitated by endcapping with an electron deficient moiety. RSC ADVANCES, 4(28), 14365-14368.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1039/c3ra46725b
587Yang, XF., Deng, Y., Gu, H., Ren, X., Li, N., Lim, A., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL. and Liu, NP. (2014). Candidate gene association study for diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes. MOLECULAR VISION, 20, 200-214.
Cited: 30
588Klinpituksa, P., Kongkalai, P. and Kaesaman, A. (2014). Carboxy terminated rubber based on natural rubber grafted with acid anhydrides and its adhesion properties. 2014 GLOBAL CONFERENCE ON POLYMER AND COMPOSITE MATERIALS (PCM 2014), 62
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/62/1/012005
589Kaewkabpet, D., Nakason, C., Kaesaman, A. and Thitithammawong, A. (2014). Changes in Mixing Torque, Mechanical and Dynamic Rheological Properties of Epoxidized Natural Rubber and Copolyester Blends as Affected by Epoxidized Natural Rubber Contents. ADVANCES IN RUBBER, 844, 69-72.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.69
590Kaewmanee, T., Bagnasco, L., Benjakul, S., Lanteri, S., Morelli, CF., Speranza, G. and Cosulich, ME. (2014). Characterisation of mucilages extracted from seven Italian cultivars of flax. FOOD CHEMISTRY, 148, 60-69.
Cited: 82 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.10.022
591Kaewdang, O., Benjakul, S., Kaewmanee, T. and Kishimura, H. (2014). Characteristics of collagens from the swim bladders of yellowfin tuna (Thunnus albacares). FOOD CHEMISTRY, 155, 264-270.
Cited: 98 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.01.076
592Jantarat, S., Supanuam, P., Tanomtong, A., Khunsook, S., Prakrongrak, N. and Kaewsri, S. (2014). Chromosome Analysis and Morphometric of Intermediate Round leaf Bat, Hipposideros larvatus (Chiroptera, Hipposideridae) by Conventional, GTG-banding and Ag-NOR Banding Techniques. CYTOLOGIA, 79(4), 445-456.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.79.445
593Phon-on, A., Sama-Ae, A., Makaje, N., Riyapan, P. and Busaman, S. (2014). Coincidence point theorems for weak graph preserving multi-valued mapping. FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1186/1687-1812-2014-248
594Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). COMPARATIVE PROPERTIES OF SILICA- AND CARBON BLACK-REINFORCED NATURAL RUBBER IN THE PRESENCE OF EPOXIDIZED LOW MOLECULAR WEIGHT POLYMER. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 87(2), 320-339.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.5254/rct.13.86970
595Inted, S., Lopattananon, N., Thongnuanchan, B. and Kaesaman, A. (2014). Comparative study of NR/BR/PP and NR/NBR/PP ternary blends for high abrasion resistant thermoplastic vulcanizates. ADVANCES IN RUBBER, 844, 131-134.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.131
596Ganesan, P., Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Baharin, BS. (2014). Comparative Study on the Nutritional Value of Pidan and Salted Duck Egg. KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, 34(1), 1-6.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.5851/kosfa.2014.34.1.1
597Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). COOPERATIVE EFFECTS OF EPOXIDE FUNCTIONAL GROUPS ON NATURAL RUBBER AND SILANE COUPLING AGENTS ON REINFORCING EFFICIENCY OF SILICA. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 87(2), 291-310.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.13.86990
598Chutinantakul, A., Tongkumchum, P., Bundhamcharoen, K. and Chongsuvivatwong, V. (2014). Correcting and estimating HIV mortality in Thailand based on 2005 verbal autopsy data focusing on demographic factors, 1996-2009. POPULATION HEALTH METRICS, 12
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1186/s12963-014-0025-x
599Waewthongrak, W., Leelasuphakul, W. and McCollum, G. (2014). Cyclic Lipopeptides from Bacillus subtilis ABS-S14 Elicit Defense-Related Gene Expression in Citrus Fruit. PLOS ONE, 9(10)
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109386
600Rujiralai, T., Raekasin, N., Cheewasedtham, W. and Cheewasedtham, C. (2014). Development of an effective extraction process for coenzyme Q(10) from Artemia. CHEMICAL PAPERS, 68(8), 1041-1048.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.2478/s11696-014-0558-2
601Hajisamae, S. and Yeesin, P. (2014). Do habitat, month and environmental parameters affect shrimp assemblage in a shallow semi-enclosed tropical bay, Thailand?. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 62, 107-114.
Cited: 13
602Salaeh, S., Boiteux, G., Gain, O., Cassagnau, P. and Nakason, C. (2014). Dynamic Mechanical and Dielectric properties of Poly(vinylidene fluoride) and Epoxidized Natural Rubber Blends. ADVANCES IN RUBBER, 844, 97-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.97
603Sasdipan, K., Kaesaman, A., Vennemann, N. and Nakason, C. (2014). Dynamically Cured Co-polyester/Epoxidized Natural Rubber Blends: Influence of Epoxide Contents. ADVANCES IN RUBBER, 844, 135-+.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.135
604Habibah, AIHD., Saiwari, S., Dierkes, W. and Noordermeer, JWM. (2014). Effect of ground tyre rubber devulcanisates on the properties of a passenger car tyre tread formulation. ADVANCES IN RUBBER, 844, 425-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.425
605Lamlaeh, S., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2014). Effect of Mixing Temperature on the Mechanical, Dynamic and Morphological Properties of Maleated Natural Rubber/Copolyester Blends. ADVANCES IN RUBBER, 844, 105-108.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.105
606Hayichelaeh, C., Wangwon, W., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2014). Effect of N-Phenyl-p-Phenylenediamine Modified Vegetable Oils on Properties of ENR/PP Thermoplastic Vulcanizates: A Comparative Study. ADVANCES IN RUBBER, 844, 162-165.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.162
607Lopattananon, N., Tanglakwaraskul, S., Kaesaman, A., Seadan, M. and Sakai, T. (2014). Effect of Nanoclay Addition on Morphology and Elastomeric Properties of Dynamically Vulcanized Natural Rubber/Polypropylene Nanocomposites. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 29(3), 332-341.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.3139/217.2935
608Lopattananon, N., Wangpradit, N., Nakason, C. and Kaesaman, A. (2014). Effect of Rubber Composition on Foaming and Properties of EVA/NR/PP Thermoplastic Vulcanisates (TPVs). JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 17(2), 80-95.
Cited: 8
609Chanpon, K., Thitithammawong, A., Nakason, C. and Kaesaman, A. (2014). Effect of Unmodified and Modified Epoxidized Soyabean Oils on Properties of Black-NBR Compounds and Black-NBR Vulcanizates. ADVANCES IN RUBBER, 844, 49-52.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.49
610Chanjula, P., Pakdeechanuan, P. and Wattanasit, S. (2014). Effects of Dietary Crude Glycerin Supplementation on Nutrient Digestibility, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites, and Nitrogen Balance of Goats. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 27(3), 365-374.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13494
611Matchawet, S., Nakason, C. and Kaesaman, A. (2014). Electrical and Mechanical Properties of Conductive Carbon Black Filled Epoxidized Natural Rubber. ADVANCES IN RUBBER, 844, 255-258.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.255
612Thatribud, A. and Pengpan, T. (2014). Electronic structure calculations of delafossite Cu-based transparent conducting oxides CuMO2 (M = B,A1,Ga,In) by quasiparticle self-consistent GW approximation and Tran-Blaha's modified Becke-Johnson exchange potential. PHYSICAL REVIEW B, 90(11)
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.115150
613Sirikaew, S., Patungkaro, W., Rattanachuay, P., Sukkua, K. and Sukhumungoon, P. (2014). ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI O169:HUT FROM A DIARRHEAL PATIENT: PHYLOGENETIC GROUP AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 45(6), 1376-1384.
Cited: 10
614Tongnuanchan, P. and Benjakul, S. (2014). Essential Oils: Extraction, Bioactivities, and Their Uses for Food Preservation. JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 79(7), R1231-R1249.
Cited: 368 doi: https://doi.org/10.1111/1750-3841.12492
615Waeto, S., Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P., Choonpradub, C., Saelim, R. and Makaje, N. (2014). Estimating Liver Cancer Deaths in Thailand based on Verbal Autopsy Study. JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES, 14(1), 18-22.
Cited: 3
616Liu, NP., Gu, H., Yang, XF., Lim, A., Snellingen, T., Liu, XP. and Wang, NL. (2014). Evaluation of Component Pathway Gene Polymorphisms as Risk Factors in the Genetic Susceptibility to Age-Related Macular Degeneration in Chinese population. INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, 55(13)
Cited: 0
617Themphachana, M., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M., Seto, K., Rattanachuay, P., Singkhamanan, K. and Sukhumungoon, P. (2014). FIRST REPORT IN THAILAND OF A STX-NEGATIVE ESCHERICHIA COLI O157 STRAIN FROM A PATIENT WITH DIARRHEA. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 45(4), 881-889.
Cited: 7
618Thatribud, A., Tungsurat, T. and Pengpan, T. (2014). First-principles study on electronic and optical properties of transparent conducting oxide CuBO2. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 81, 601-606.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.09.023
619Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, S. (2014). Influence of benzyl ester oil on processability of silica filled NR compound. ADVANCES IN RUBBER, 844, 221-+.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.221
620Sasdipan, K., Kaesaman, A., Vennemann, N. and Nakason, C. (2014). Influence of blend ratio on properties of novel thermoplastic vulcanizates based on copolyester/epoxidized natural rubber blends. IRANIAN POLYMER JOURNAL, 23(12), 965-977.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-014-0292-1
621Romin, R., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2014). Influence of Curing Systems on Mechanical, Dynamic, and Morphological Properties of Dynamically Cured Epoxidized Natural Rubber/Copolyamide Blends. ADVANCES IN RUBBER, 844, 81-84.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.81
622Yokkhun, P., Thongnuanchan, B. and Nakason, C. (2014). Influence of Epoxide Levels in Epoxidized Natural Rubber (ENR) Molecules on Cure Characteristics, Dynamic Properties and Mechanical Properties of ENR/Montmorillonite Clay Nanocomposites. ADVANCES IN RUBBER, 844, 247-250.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.247
623Leadsang, S., Thitithammawong, A., Nakason, C. and Kaesaman, A. (2014). Influence of N-phenyl-p-phenylenediamine Modified Epoxidized Palm Oil on Properties of Carbon Black Filled Natural Rubber Compound and Vulcanizate. ADVANCES IN RUBBER, 844, 239-242.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.239
624Jarnthong, M., Nakason, C., Peng, Z. and Lopattananon, N. (2014). Influence of Surface Modification and Content of Nanosilica on Dynamic Mechanical Properties of Epoxidized Natural Rubber Nanocomposites. ADVANCES IN RUBBER, 844, 289-+.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.289
625Hayichelaeh, C., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2014). Mixing Methods Influencing on Properties of Epoxidized Natural Rubber/Polypropylene Thermoplastic Vulcanizates. ADVANCES IN RUBBER, 844, 109-112.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.109
626McNeil, N. and Chooprateep, S. (2014). Modeling sea surface temperatures of the North Atlantic Ocean. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 116(1-2), 11-17.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-013-0930-0
627Phetkhajorn, S., Sirikaew, S., Rattanachuay, P. and Sukhumungoon, P. (2014). MOST PROBABLE NUMBER-POLYMERASE CHAIN REACTION-BASED QUANTIFICATION OF ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI FROM RAW MEATS IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 45(6), 1385-1391.
Cited: 8
628Issarayungyuen, P., Nithi-Uthai, N., Pichayakorn, W. and Phaechamud, T. (2014). Natural Rubber Latex Foam Loading with Metronidazole. ADVANCES IN RUBBER, 844, 490-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.490
629Nakason, C., Sasdipan, K. and Kaesaman, A. (2014). Novel natural rubber-g-N-(4-hydroxyphenyl)maleimide: synthesis and its preliminary blending products with polypropylene. IRANIAN POLYMER JOURNAL, 23(1), 1-12.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-013-0194-7
630Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). Optimization of Epoxidation Degree and Silane Coupling Agent Content for Silica-Filled Epoxidized Natural Rubber Tire Tread Compounds. ADVANCES IN RUBBER, 844, 243-+.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.243
631Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W. and Sirichote, O. (2014). Preparation and Characterization of Polysulfone/Activated Carbon Composite Bead Form. PROCESS AND ADVANCED MATERIALS ENGINEERING, 625, 106-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.625.106
632Saramolee, P., Lopattananon, N. and Sahakaro, K. (2014). Preparation and some properties of modified natural rubber bearing grafted poly(methyl methacrylate) and epoxide groups. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 56, 1-10.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.04.008
633Teppinta, W., Junhasavasdikul, B. and Nithi-Uthai, N. (2014). Processing of Thermoplastic Vulcanizates Using High Speed Intermeshing-Typed Internal Mixer: Influence of Mixing Patterns. ADVANCES IN RUBBER, 844, 117-+.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.117
634Walong, A., Kaesaman, A., Sakai, T. and Lopattananon, N. (2014). Properties of Fire Retardant Thermoplastic Vulcanizates from NR/PP Blends Filled with Aluminium Trihydrate and Magnesium Hydroxide with Reference to the Effect of Mixing Methods. ADVANCES IN RUBBER, 844, 297-+.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.297
635Manleh, C., Nakason, C., Lopattananon, N. and Kaesaman, A. (2014). Properties of Thermoplastic Natural Rubber (TPNR): Influence of Polypropylene Grades on TPNR Properties. ADVANCES IN RUBBER, 844, 127-130.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.127
636Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). Property Enhancement of Silica-filled Natural Rubber Compatibilized with Epoxidized Low Molecular Weight Rubber by Extra Sulfur. ADVANCES IN RUBBER, 844, 235-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.235
637Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Bunsanong, A. and Nakason, C. (2014). Room-Temperature Curing Adhesive based on Graft Copolymers of Natural Rubber and Poly(Diacetone Acrylamide). ADVANCES IN RUBBER, 844, 353-356.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.353
638Klinpituksa, P., Kiarttisarekul, A. and Kaesaman, A. (2014). Rubber bound phenolic antioxidant and its application in thermoplastic elastomer. ADVANCES IN MATERIALS RESEARCH-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 3(3), 175-183.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.12989/amr.2014.3.3.175
639Sengloyluan, K., Sahakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2014). Silica-Reinforced Natural Rubber Compounds Compatibilized Through the Use of Epoxide Functional Groups and TESPT Combination. ADVANCES IN RUBBER, 844, 272-+.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.272
640Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). Silica-reinforced tire tread compounds compatibilized by using epoxidized natural rubber. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 51, 69-79.
Cited: 142 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.12.010
641Kakchapati, S., Choonpradub, C. and Lim, A. (2014). SPATIAL AND TEMPORAL VARIATIONS IN TUBERCULOSIS INCIDENCE, NEPAL. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 45(1), 95-102.
Cited: 5
642Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2014). Structural, morphological and thermal behaviour characterisations of fish gelatin film incorporated with basil and citronella essential oils as affected by surfactants. FOOD HYDROCOLLOIDS, 41, 33-43.
Cited: 93 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.03.015
643Toh-ae, P., Junhasavasdikul, B., Lopattananon, N. and Sahakaro, K. (2014). Surface Modification of TiO2 Nanoparticles by Grafting with Silane Coupling Agent. ADVANCES IN RUBBER, 844, 276-+.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.276
644Krisornpornsan, B., Sdoodee, S. and Nilnond, C. (2014). The Effect of Gypsum Application on Nutrients and Fruit Quality of Longkong. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TROPICAL AND SUBTROPICAL FRUITS, 1024, 355-358.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1024.48
645Jantarat, S., Khunsook, S., Supanuam, P., Jeewattana, S., Kaewsri, S. and Tanomtong, A. (2014). The First Chromosome Analysis and Localization of the Nucleolar Organizer Region of Phayre's Flying Squirrel, Hylopetes phayrei (Rodentia, Sciuridae) in Thailand. CYTOLOGIA, 79(1), 3-14.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.79.3
646Naebpetch, W., Junhasavasdikul, B., Saetung, A., Tulyapitak, T. and Nithi-Uthai, N. (2014). The Influence of Zinc Dimethacrylate on Crosslink Density, Physical Properties and Heat Aging Resistance of Sulfur Vulcanized Styrene Butadiene Rubber. ADVANCES IN RUBBER, 844, 45-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.45
647Sripornsawat, B., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2014). Thermoplastic Natural Rubber of Co-polyamide: Effect of Blend Ratios on Mechanical, Swelling, Dynamic and Morphological Properties. ADVANCES IN RUBBER, 844, 89-92.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.89
648Kaewsakul, W., Dierkes, WK., Noordermeer, JWM. and Sahakaro, K. (2014). Use of disulfide-based Silane Coupling Agents with Compensation of Sulfur in Silica-reinforced natural Rubber Compounds. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 67(5), 33-39.
Cited: 1
649Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2014). Verification of Interactions between Silica and Epoxidised Squalene as a Model for Epoxidised Natural Rubber. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 17(3), 129-142.
Cited: 7
650Havanapan, PO., Taengchaiyaphum, S., Bourchookarn, A., Ketterman, AJ. and Krittanai, C. (2014). Yellow head virus binding to cell surface proteins from Penaeus monodon hemocytes. FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, 41(2), 126-136.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.fsi.2014.08.014
651Wei, LS., Wee, W., Manan, ZC., Amin, MR. and Hajisamae, S. (2013). A study of Edwardsiella tarda colonizing live Asian clam, Corbicula fluminea, from Pasir Mas, Kelantan, Malaysia with the emphasis on its antibiogram, heavy metal tolerance and genetic diversity. VETERINARSKI ARHIV, 83(3), 323-331.
Cited: 3
652Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2013). Alternative Secondary Accelerator for Silica-Filled Natural Rubber Formulations. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 66(9), 33-38.
Cited: 1
653Hajisamae, S., Ruangchuay, R. and Kwanthong, N. (2013). Can Wave Breaking Walls in Shallow Coastal Areas Serve as Habitat for Aquatic Organisms?. JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, 29(2), 339-346.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00009.1
654Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2013). Characteristics and antioxidant activity of leaf essential oil-incorporated fish gelatin films as affected by surfactants. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 48(10), 2143-2149.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.12198
655Toh-Ae, P., Pongprayoon, T., Lopattananon, N. and Sahakaro, K. (2013). Comparison of Properties of Admicellar Polymerization Surface Modified Silica- and Conventional Fillers-Reinforced Tyre Tread Compounds. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 25(9), 5226-5232.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.F23
656Chen, PY., Rassamesard, A., Chen, HL. and Chen, SA. (2013). Conformation and Fluorescence Property of Poly(3-hexylthiophene) Isolated Chains Studied by Single Molecule Spectroscopy: Effects of Solvent Quality and Regioregularity. MACROMOLECULES, 46(14), 5657-5663.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1021/ma400852q
657Kaewmanee, T., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Gamonpilas, C. (2013). Effect of Sodium Chloride and Osmotic Dehydration on Viscoelastic Properties and Thermal-Induced Transitions of Duck Egg Yolk. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 6(2), 367-376.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0667-7
658Wasantwisut, E., Pinkaew, S., Tanumihardjo, S., Wegmuller, R., Winichagoon, P. and Hurrell, R. (2013). EFFICACY OF VITAMIN A IN FORTIFIED EXTRUDED RICE IN SCHOOL CHILDREN IN SOUTHERN THAILAND. ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, 63, 93-93.
Cited: 0
659Kongjan, P., O-Thong, S. and Angelidaki, I. (2013). Hydrogen and methane production from desugared molasses using a two-stage thermophilic anaerobic process. ENGINEERING IN LIFE SCIENCES, 13(2), 118-125.
Cited: 47 doi: https://doi.org/10.1002/elsc.201100191
660Intarasit, A. (2013). Markov Regime Switching of Stochastic Volatility Levy Model on Approximation Mode. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1155/2013/549304
661Krisornpornsan, B., Sdoodee, S. and Nilnond, C. (2013). Nutrient Analysis of Plant Organs to Assess the Effect of Gypsum Application in Longkong (Aglaia dookkoo Griff.). VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINERAL NUTRITION OF FRUIT CROPS, 984, 307-313.
Cited: 0
662Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2013). OPTIMIZATION OF RUBBER FORMULATION FOR SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER COMPOUNDS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 86(2), 313-329.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.13.87970
663Lopattananon, N., Tanglakwaraskul, S., Kaesaman, A., Seadan, M. and Sakai, T. (2013). Partially Dynamically Vulcanized Thermoplastic Elastomer Based on Natural Rubber-Polypropylene-Clay Nanocomposites. MULTI-FUNCTIONAL MATERIALS AND STRUCTURES IV, 747, 230-+.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.747.230
664Petchkaew, A., Sahakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2013). Petroleum-based Safe Process Oils in NR, SBR and their Blends: Study on Unfilled Compounds. Part I. Oil Characteristics and Solubility Aspects. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 66(4), 43-47.
Cited: 9
665Petchkaew, A., Sahakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2013). Petroleum-based Safe Process Oils in NR, SBR and their Blends: Study on Unfilled Compounds. Part II. Properties. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 66(5), 21-27.
Cited: 8
666Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2013). Physico-chemical properties, morphology and antioxidant activity of film from fish skin gelatin incorporated with root essential oils. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 117(3), 350-360.
Cited: 154 doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.03.005
667Phetphaisit, CW., Bumee, R., Namahoot, J., Ruamcharoen, J. and Ruamcharoen, P. (2013). Polyurethane polyester elastomer: Innovative environmental friendly wood adhesive from modified PETs and hydroxyl liquid natural rubber polyols. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 41, 127-131.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2012.11.007
668Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. (2013). Properties and Stability of Protein-based Films from Red Tilapia (Oreochromis niloticus) Protein Isolate Incorporated with Antioxidant during Storage. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 6(5), 1113-1126.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0584-9
669Intarasit, A. (2013). Regime Switching of Stochastic Volatility Model with VG process. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & STATISTICS, 37(7), 38-55.
Cited: 0
670Intarasit, A., Chuarkham, K. and Sattayatham, P. (2013). Ruin Probability-Based Initial Capital of the Discrete-Time Surplus Process in Insurance under Reinsurance as a Control Parameter. THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, 11(3), 543-562.
Cited: 0
671Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2013). Silica-Reinforced Natural Rubber with Epoxidized Low Molecular Weight Rubber as a Compatibilizer. MULTI-FUNCTIONAL MATERIALS AND STRUCTURES IV, 747, 522-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.747.522
672Nakason, C., Nakaramontri, Y., Kaesaman, A., Kangwansukpamonkon, W. and Kiatkamjornwong, S. (2013). Synthesis and characterization of water swellable natural rubber vulcanizates. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 49(5), 1098-1110.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.01.003
673Bagnasco, L., Pappalardo, VM., Meregaglia, A., Kaewmanee, T., Ubiali, D., Speranza, G. and Cosulich, ME. (2013). Use of food-grade proteases to recover umami protein-peptide mixtures from rice middlings. FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 50(1), 420-427.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.11.007
674Thitithammawong, A., Kasoe, R. and Nakason, C. (2012). A Comparative Study of the Effect of Cross link Agents and Chemical Modification on Properties of Natural Rubber Vulcanizates. ADVANCED MATERIALS, PTS 1-3, 415-417, 2334-2337.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2334
675Supiwong, W., Tanomtong, A., Supanuam, P., Jantarat, S., Khakhong, S. and Sanoamuang, LO. (2012). A Discovery of Nucleolar Organizer Regions (NORs) Polymorphism and Karyological Analysis of Smith's Barb, Puntioplites proctozysron (Cypriniformes, Cyprinidae) in Thailand. CYTOLOGIA, 77(1), 35-42.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.77.35
676Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, S. (2012). Application of Benzyl Ester of Modified Vegetable Oils as Rubber Processing Oils. ADVANCED MATERIALS, PTS 1-3, 415-417, 1164-+.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.1164
677Gu, H., Sun, ED., Cui, L., Yang, XF., Lim, A., Xu, J., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL. and Liu, NP. (2012). ASSOCIATION OF GLUTATHIONE S-TRANSFERASE PI ISOFORM SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS WITH EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN A CHINESE POPULATION. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, 32(9), 1967-1972.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e31824dae04
678Lopattananon, N., Thongpin, C. and Sombatsompop, N. (2012). Bioplastics from Blends of Cassava and Rice Flours: The Effect of Blend Composition. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 27(3), 334-340.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3139/217.2532
679Salaeh, S., Nakason, C., Boiteux, G. and Cassagnau, P. (2012). Co-continuous Phase Structure and Properties of Poly(vinylidene fluoride)/Epoxidized Natural Rubber Blends. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 71-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.71
680Boontawee, H., Nakason, C., Kaesaman, A., Thitithammawong, A. and Chewchanwuttiwong, S. (2012). Comparative Properties of Vegetable Oil-Based Benzyl Esters and Vegetable Oils as Processing Oil in Natural Rubber Compounds. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 237-+.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.237
681Kaewsakul, W., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2012). Dual phase continuity and phase inversion phenomena in natural rubber/ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer blends. E-POLYMERS
Cited: 1
682Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2012). Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 5(5), 1502-1510.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0510-1
683Shpornsawat, B., Nakason, C. and Kaesaman, A. (2012). Effect of Modified Natural Rubber on Properties of Thermoplastic Natural Rubber Based on Co-polyamide Blends. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 233-236.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.233
684Manleh, C., Nakason, C., Lopattananon, N. and Kaesaman, A. (2012). Effect of Sulfur Donor on Properties of Thermoplastic Vulcanizates based on NR/PP. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 54-57.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.54
685Masniyom, P., Benjama, O. and Maneesri, J. (2012). Effect of turmeric and lemongrass essential oils and their mixture on quality changes of refrigerated green mussel (Perna viridis). INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 47(5), 1079-1085.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.02944.x
686Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2012). Effects of oxygen and antioxidants on the lipid oxidation and yellow discolouration of film from red tilapia mince. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 92(12), 2507-2517.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.5660
687Fun, HK., Chantrapromma, S., Pakhathirathien, C., Karalai, C. and Chantrapromma, K. (2012). ent-(15S)-Pimar-8(14)-ene-15,16-diol. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 68, O520-U1701.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536812002565
688Koontongkaew, S., Amornphimoltham, P., Monthanpisut, P., Saensuk, T. and Leelakriangsak, M. (2012). Fibroblasts and extracellular matrix differently modulate MMP activation by primary and metastatic head and neck cancer cells. MEDICAL ONCOLOGY, 29(2), 690-703.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1007/s12032-011-9871-6
689Yokkhun, P., Thongnuanchan, B. and Nakason, C. (2012). Fundamental Studies on Cure Characteristics and Mechanical Properties of Nanocomposites Based on Epoxidized Natural Rubber (ENR-30) and Montmorillonite Clay. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 79-84.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.79
690Thitithammawong, A., Kaewsare, A. and Nakason, C. (2012). Improved Properties of CENR/PP Blends by Using Compatibilizers for Promoting the Interfacial Adhesion between Phases. ADVANCED MATERIALS, PTS 1-3, 415-417, 2248-2251.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2248
691Narathichat, M., Kummerlowe, C., Vennemann, N., Sahakaro, K. and Nakason, C. (2012). Influence of epoxide level and reactive blending on properties of epoxidized natural rubber and nylon-12 blends. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY, 31(2), 118-129.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1002/adv.20243
692Wasti, D., Lim, A. and Pathak, RS. (2012). INFLUENCE OF HUSBAND DOMESTIC SUPPORT ON MATERNAL MORBIDITY IN RURAL NEPAL. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 43(4), 1009-1017.
Cited: 2
693Jarnthong, M., Nakason, C., Lopattananon, N. and Peng, Z. (2012). Influence of incorporation sequence of silica nanoparticles on morphology, crystallization behavior, mechanical properties, and thermal resistance of melt blended thermoplastic natural rubber. POLYMER COMPOSITES, 33(11), 1911-1920.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1002/pc.22331
694Salaeh, S. and Nakason, C. (2012). Influence of modified natural rubber and structure of carbon black on properties of natural rubber compounds. POLYMER COMPOSITES, 33(4), 489-500.
Cited: 75 doi: https://doi.org/10.1002/pc.22169
695Thitithammawong, A., Uthaipan, N. and Rungvichaniwat, A. (2012). Influence of Zinc Oxide Contents on Mechanical, Rheological and Thermal Properties of Thermoplastic Natural Rubber. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 75-78.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.75
696Yu, J., Johnson, EJ., Shang, F., Lim, A., Zhou, HY., Cui, L., Xu, J., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL. and Liu, NP. (2012). Measurement of Macular Pigment Optical Density in a Healthy Chinese Population Sample. INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, 53(4), 2106-2111.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1167/iovs.11-8518
697Chotisuwan, S., Sirirak, A., Har-Wae, P. and Wittayakun, J. (2012). Mesoporous alumina prepared from waste aluminum cans and used as catalytic support for toluene oxidation. MATERIALS LETTERS, 70, 125-127.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2011.11.077
698Johns, J., Nakason, C., Thitithammawong, A. and Klinpituksa, P. (2012). METHOD TO VULCANIZE NATURAL RUBBER FROM MEDIUM AMMONIA LATEX BY USING GLUTARALDEHYDE. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 85(4), 565-575.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.5254/rct.12.88920
699Jarnthong, M., Nakason, C., Peng, Z. and Lopattananon, N. (2012). Nano-sized silica Reinforcement of Epoxidized Natural Rubber Prepared in Latex State. ADVANCED MATERIALS, PTS 1-3, 415-417, 112-+.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.112
700Bottino, A., Capannelli, G., Comite, A., Calvo, JI. and Saelee, R. (2012). Novel PVDF Membranes for desalination by membrane distillation. EUROMEMBRANE CONFERENCE 2012, 44, 1213-1215.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.729
701Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, WK. and Noordermeer, JWM. (2012). OPTIMIZATION OF MIXING CONDITIONS FOR SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 85(2), 277-294.
Cited: 109 doi: https://doi.org/10.5254/rct.12.88935
702Majzoobi, M., Sabery, B., Farahnaky, A. and Karrila, TT. (2012). Physicochemical properties of cross-linked-annealed wheat starch. IRANIAN POLYMER JOURNAL, 21(8), 513-522.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-012-0056-8
703Thitithammawong, A., Ruttanasupa, N. and Nakason, C. (2012). Preparation and Properties of Chlorinated Epoxidised Natural Rubber Latex and Its Latex-Based Adhesive. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 15(1), 19-34.
Cited: 8
704Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2012). Properties and antioxidant activity of fish skin gelatin film incorporated with citrus essential oils. FOOD CHEMISTRY, 134(3), 1571-1579.
Cited: 272 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.094
705Kaenhin, L., Klinpituksa, P., Rungvichaniwat, A., Saetung, A., Pilard, JF., Campistron, I. and Laguerre, A. (2012). Synthesis and Characterisation of Waterborne Polyurethane Adhesives from Hydroxyl Terminated Natural Rubber. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 15(4), 217-229.
Cited: 2
706Saetung, A., Kaenhin, L., Klinpituksa, P., Rungvichaniwat, A., Tulyapitak, T., Munleh, S., Campistron, I. and Pilard, JF. (2012). Synthesis, characteristic, and properties of waterborne polyurethane based on natural rubber. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 124(4), 2742-2752.
Cited: 38 doi: https://doi.org/10.1002/app.35318
707Thitithammawong, A., Uthaipan, N. and Rungvichaniwat, A. (2012). The influence of mixed conventional sulfur/peroxide vulcanization systems on the mechanical and thermal properties of natural rubber/polypropylene blends. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 44(5), 419-432.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1177/0095244311432781
708Romin, R., Nakason, C. and Thitithammawong, A. (2012). Thermoplastic Elastomer Based on Epoxidized Natural Rubber/Polyamide-12 and Co-Polyamide-12 Blends.. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 58-61.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.58
709Sasdipan, K., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2012). Thermoplastic Natural Rubber based on Blending of Co-polyester: Effect of Amount of Epoxide Groups in Epoxidized Natural Rubber on Preperties. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 50-53.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.50
710Lamlaeh, S., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2012). Thermoplastic Natural Rubber Based on Blending of Maleated Natural Rubber and Copolyester: Effect of Blend Ratios on Mechanical, Thermal, Dynamic and Morphological Properties.. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 66-70.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.66
711Nakason, C., Kaewsakul, W. and Kaesaman, A. (2012). Thermoplastic natural rubbers based on blending of ethylene-vinyl acetate copolymer with different types of natural rubber. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 44(1), 89-111.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1177/0095244311413441
712Thongnuanchan, B., Suwanpetch, S. and Nakason, C. (2012). Utilization of Raw Gypsum as Hydrated Filler in Bagasse Particleboard Bonded with a Formaldehyde-free Epoxidized Natural Rubber Adhesive. ADVANCED MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 626, 44-49.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.44
713Kaenhin, L., Klinpituksa, P., Rungvichaniwat, A. and Pilard, JF. (2012). Waterborne Polyurethane: Effect of Functional Groups in Aromatic Isocyanate and the Chain Length of Hydroxyl Terminated Natural Rubber. ADVANCED MATERIALS, PTS 1-3, 415-417, 2032-+.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2032
714Rattanachuay, P., Kantachote, D., Tantirungkij, M., Nitoda, T. and Kanzaki, H. (2011). Antivibrio compounds produced by Pseudomonas sp W3: characterisation and assessment of their safety to shrimps. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 27(4), 869-880.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s11274-010-0529-x
715Sun, E., Lim, A., Liu, XP., Snellingen, T., Wang, NL. and Liu, NP. (2011). Apolipoprotein E gene and age-related macular degeneration in a Chinese population. MOLECULAR VISION, 17(111), 997-1002.
Cited: 14
716Salaeh, S., Muensit, N., Bomlai, P. and Nakason, C. (2011). Ceramic/natural rubber composites: influence types of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological, and dielectric properties. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 46(6), 1723-1731.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1007/s10853-010-4990-6
717Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. (2011). Characteristics of film based on protein isolate from red tilapia muscle with negligible yellow discoloration. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 48(5), 758-767.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2011.02.017
718Sirinupong, P., Suwanjarat, J. and van Minnen, J. (2011). Distribution of APGWamide-immunoreactivity in the brain and reproductive organs of adult Pygmy squid, Idiosepius pygmaeus. INVERTEBRATE NEUROSCIENCE, 11(2), 97-102.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s10158-011-0122-5
719Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2011). Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg. FOOD CHEMISTRY, 125(2), 706-712.
Cited: 62 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.09.072
720Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2011). Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg. JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 76(2), S139-S147.
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01975.x
721Sahakaro, K. and Beraheng, A. (2011). EPOXIDIZED NATURAL OILS AS THE ALTERNATIVE SAFE PROCESS OILS IN RUBBER COMPOUNDS. RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 84(2), 200-214.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.5254/1.3577518
722Limsuwan, S., Vichaidid, T. and Limsuwan, P. (2011). ESR dating of laterite from Ban Tha Ta Suea, Kanchanaburi, Thailand. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 69(2), 545-549.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.11.008
723Khongmark, S., Kuning, M. and Ueranantasun, A. (2011). Graphing Incidence Rates over Regions using R and Google Earth. JOURNAL OF MAP & GEOGRAPHY LIBRARIES, 7(2), 211-219.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/15420353.2011.566843
724Lopattananon, N., Jitkalong, D. and Seadan, M. (2011). Hybridized Reinforcement of Natural Rubber with Silane-Modified Short Cellulose Fibers and Silica. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 120(6), 3242-3254.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1002/app.33374
725Thitithammawong, A., Srangkhum, S. and Rungvichaniwat, A. (2011). Hydroxytelechelic Natural Rubber from Natural Rubber and Epoxidised Natural Rubber. JOURNAL OF RUBBER RESEARCH, 14(4), 230-240.
Cited: 7
726Pripdeevech, P., Khummueng, W. and Park, SK. (2011). Identification of Odor-active Components of Agarwood Essential Oils from Thailand by Solid Phase Microextraction-GC/MS and GC-O. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 23(4), 46-53.
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1080/10412905.2011.9700468
727Ardkaew, J. and Tongkumchum, P. (2011). Modeling the Hospital Burden of Common Infectious Diseases With Application to Northeastern Thailand. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 23(5), 703-711.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1177/1010539509354572
728Kongjan, P., O-Thong, S. and Angelidaki, I. (2011). Performance and microbial community analysis of two-stage process with extreme thermophilic hydrogen and thermophilic methane production from hydrolysate in UASB reactors. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 102(5), 4028-4035.
Cited: 95 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.12.009
729Chaimongkol, L., Pinkaew, S., Furr, HC., Estes, J., Craft, NE., Wasantwisut, E. and Winichagoon, P. (2011). Performance of the CRAFTi portable fluorometer comparing with the HPLC method for determining serum retinol. CLINICAL BIOCHEMISTRY, 44(12), 1030-1032.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2011.05.023
730Yang, XF., Deng, Y., Gu, H., Lim, A., Altankhuyag, A., Jia, W., Ma, K., Xu, J., Zou, YH., Snellingen, T., Liu, XP., Wang, NL. and Liu, NP. (2011). Polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and the risk of diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes. MOLECULAR VISION, 17(331-32), 3088-3096.
Cited: 40
731Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. (2011). Roles of lipid oxidation and pH on properties and yellow discolouration during storage of film from red tilapia (Oreochromis niloticus) muscle protein. FOOD HYDROCOLLOIDS, 25(3), 426-433.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2010.07.013
732Zhou, HY., Zhao, XF., Johnson, EJ., Lim, A., Sun, ED., Yu, J., Zhang, YB., Liu, XP., Snellingen, T., Shang, F. and Liu, NP. (2011). Serum Carotenoids and Risk of Age-Related Macular Degeneration in a Chinese Population Sample. INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, 52(7), 4338-4344.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1167/iovs.10-6519
733Narathichat, M., Sahakaro, K. and Nakason, C. (2010). Assessment Degradation of Natural Rubber by Moving Die Processability Test and FTIR Spectroscopy. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 115(3), 1702-1709.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1002/app.31194
734Saetung, A., Rungvichaniwat, A., Campistron, I., Klinpituksa, P., Laguerre, A., Phinyocheep, P. and Pilard, JF. (2010). Controlled Degradation of Natural Rubber and Modification of the Obtained Telechelic Oligoisoprenes: Preliminary Study of Their Potentiality as Polyurethane Foam Precursors. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 117(3), 1279-1289.
Cited: 42 doi: https://doi.org/10.1002/app.31907
735Kalkornsurapranee, E., Sahakaro, K., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2010). Influence of Reaction Volume on the Properties of Natural Rubber-g-Methyl Methacrylate. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 42(1), 17-34.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/0095244309345410
736Rattanachuay, P., Kantachote, D., Tantirungkij, M., Nitoda, T. and Kanzaki, H. (2010). Inhibition of shrimp pathogenic vibrios by extracellular compounds from a proteolytic bacterium Pseudomonas sp W3. ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 13(1)
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.2225/vol13-issue1-fulltext-2
737Thepparit, C., Bourchookarn, A., Petchampai, N., Barker, SA. and Macaluso, KR. (2010). Interaction of Rickettsia felis with histone H2B facilitates the infection of a tick cell line. MICROBIOLOGY-SGM, 156, 2855-2863.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1099/mic.0.041400-0
738Chongsuvivatwong, V., Bachtiar, H., Chowdhury, ME., Fernando, S., Suwanrath, C., Kor-anantakul, O., Le, AT., Lim, A., Lumbiganon, P., Manandhar, B., Muchtar, M., Nahar, L., Nguyen, TH., Fang, PX., Prasertcharoensuk, W., Radnaabarzar, E., Sibuea, D., Than, KK., Tharnpaisan, P., Thach, TS. and Rowe, P. (2010). Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, 36(1), 45-51.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01100.x
739Yumae, N., Kaesaman, A., Rungvichaniwat, A., Thepchalerm, C. and Nakason, C. (2010). Novel Creaming Agent for Preparation of Creamed Concentrated Natural Rubber Latex. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 42(5), 453-470.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/0095244310374227
740Hajisamae, S. and Yeesin, P. (2010). PATTERNS IN COMMUNITY STRUCTURE OF TRAWL CATCHES ALONG COASTAL AREA OF THE SOUTH CHINA SEA. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 58(2), 357-368.
Cited: 4
741Meunprasertdee, P. and Chotisuwan, S. (2010). PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF TOLUENE IN WASTEWATER BY SUSPENDED AND DIPPING COATED TITANIUM DIOXIDE INCORPORATING WITH SURFACTANT. SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 17(2), 203-210.
Cited: 1
742Saetung, A., Rungvichaniwat, A., Campistron, I., Klinpituksa, P., Laguerre, A., Phinyocheep, P., Doutres, O. and Pilard, JF. (2010). Preparation and Physico-Mechanical, Thermal and Acoustic Properties of Flexible Polyurethane Foams Based on Hydroxytelechelic Natural Rubber. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 117(2), 828-837.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1002/app.31601
743Nakason, C., Wohmang, T., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong, S. (2010). Preparation of cassava starch-graft-polyacrylamide superabsorbents and associated composites by reactive blending. CARBOHYDRATE POLYMERS, 81(2), 348-357.
Cited: 63 doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.02.030
744Songsaeng, S., Sophanodora, P., Kaewsrithong, J. and Ohshima, T. (2010). Quality changes in oyster (Crassostrea belcheri) during frozen storage as affected by freezing and antioxidant. FOOD CHEMISTRY, 123(2), 286-290.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.033
745Jarnthong, M., Peng, Z., Nakason, C. and Lopattananon, N. (2010). Surface Modification of Silica Nanoparticles for Reinforcement of Epoxidized Natural Rubber. FUNCTIONALIZED AND SENSING MATERIALS, 93-94, 370-+.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.93-94.370
746Laeheem, K., Kuning, M., McNeil, N. and Besag, VE. (2009). Bullying in Pattani primary schools in southern Thailand. CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT, 35(2), 178-183.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00890.x
747Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2009). Changes in chemical composition, physical properties and microstructure of duck egg as influenced by salting. FOOD CHEMISTRY, 112(3), 560-569.
Cited: 99 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.06.011
748Laehyeb, M., Chirapart, A. and Ruangchuay, R. (2009). CHANGES IN COVERAGE COMPOSITION OF SEAWEED ALONG COASTAL OF TRAT PENINSULA, EASTERN THAILAND. PHYCOLOGIA, 48(4), 70-71.
Cited: 0
749Jintapakorn, W., Lim, A., Yipintsoi, T., Moleerergpoom, W., Srimahachota, S. and Sriyadthasak, O. (2009). Consequence and Factors Related to Not Offering Reperfusion Therapy in STEMI. ANGIOLOGY, 60(6), 689-697.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/0003319709332900
750Rachatapantanakorn, O. and Tongkumchum, P. (2009). DEMOGRAPHIC DETERMINANTS FOR CESAREAN DELIVERY IN PATTANI HOSPITAL. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 40(3), 602-611.
Cited: 8
751Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2009). Effect of salting processes on chemical composition, textural properties and microstructure of duck egg. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 89(4), 625-633.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.3492
752Kalkornsurapranee, E., Sahakaro, K., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2009). From a Laboratory to a Pilot Scale Production of Natural Rubber Grafted with PMMA. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 114(1), 587-597.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1002/app.30529
753Sahakaro, K., Pongpaiboon, C. and Nakason, C. (2009). Improved Mechanical Properties of NR/EPDM Blends by Controlling the Migration of Curative and Filler via Reactive Processing Technique. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 111(4), 2035-2043.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1002/app.29193
754Pechurai, W., Sahakaro, K. and Nakason, C. (2009). Influence of Phenolic Curative on Crosslink Density and Other Related Properties of Dynamically Cured NR/HDPE Blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 113(2), 1232-1240.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1002/app.30036
755Nakason, C., Jarnthong, M., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong, S. (2009). Influences of Blend Proportions and Curing Systems on Dynamic, Mechanical, and Morphological Properties of Dynamically Cured Epoxidized Natural Rubber/High-Density Polyethylene Blends. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 49(2), 281-292.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1002/pen.21256
756Thitithammawong, A., Nakason, C., Sahakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2009). Multifunctional Peroxide as Alternative Crosslink Agents for Dynamically Vulcanized Epoxidized Natural Rubber/Polypropylene Blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 111(2), 819-825.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1002/app.29129
757Kaewmanee, T., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2009). Protein Hydrolysate of Salted Duck Egg White as a Substitute of Phosphate and Its Effect on Quality of Pacific White Shrimp (Litopenaeus Vannamei). JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 74(8), S351-S361.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2009.01305.x
758Pornwiroon, W., Bourchookarn, A., Paddock, CD. and Macaluso, KR. (2009). Proteomic Analysis of Rickettsia parkeri Strain Portsmouth. INFECTION AND IMMUNITY, 77(12), 5262-5271.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1128/IAI.00911-09
759Ruangchuay, R., Dahamat, S., Chirapat, A. and Notoya, M. (2009). RESPONSES IN GROWTH AND REPRODUCTION OF ULVA INTESTIALIS LINNAEUS (ULVALES, CHLOROPHYTA) TO DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS. PHYCOLOGIA, 48(4), 112-113.
Cited: 0
760Ardkaew, J. and Tongkumchum, P. (2009). STATISTICAL MODELLING OF CHILDHOOD DIARRHEA IN NORTHEASTERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 40(4), 807-815.
Cited: 6
761Lopattananon, N., Songkaew, S., Thongruang, W. and Seadan, M. (2009). Sustainable Biocomposites from Rice Flour and Sisal Fiber: Effect of Fiber Loading, Length and Alkali Treatment. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 24(3), 272-279.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3139/217.2258
762Viriyachaiyo, V. and Lim, A. (2009). Tourists' attitudes towards ban on smoking in air-conditioned hotel lobbies in Thailand. TOBACCO CONTROL, 18(3), 238-240.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1136/tc.2009.029686
763Hajisamae, S. (2009). Trophic ecology of bottom fishes assemblage along coastal areas of Thailand. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 82(3), 503-514.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2009.02.010
764Chuai-Aree, S., Jager, W., Bock, HG., Kromker, S., Kanbua, W. and Siripant, S. (2008). 3D Cloud and Storm Reconstruction from Satellite Image. MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF COMPLEX PROCESSES, 187-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-79409-7_12
765Vachvanichsanong, P., Dissaneewate, P. and Lim, A. (2008). Characteristics of primary vesico-ureteral reflux in Thai children. PEDIATRICS INTERNATIONAL, 50(3), 363-366.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2008.02594.x
766Sunyakumthorn, P., Bourchookarn, A., Pornwiroon, W., David, C., Barker, SA. and Macaluso, KR. (2008). Characterization and growth of polymorphic Rickettsia felis in a tick cell line. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 74(10), 3151-3158.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1128/AEM.00025-08
767Kor-Anantakul, O., Suwanrath, C., Lim, A. and Chongsuviwatwong, V. (2008). Comparing complications in intended vaginal and caesarean deliveries. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 28(1), 64-68.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1080/01443610701812207
768Nakason, C. and Saiwari, S. (2008). Effect of Grafted Maleic Anhydride Content and Recyclability of Dynamically Cured Maleated Natural Rubber/Polypropylene Blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 110(6), 4071-4078.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/app.29070
769Nakason, C., Worlee, A. and Salaeh, S. (2008). Effect of vulcanization systems on properties and recyclability of dynamically cured epoxidized natural rubber/polypropylene blends. POLYMER TESTING, 27(7), 858-869.
Cited: 53 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.06.011
770Anuntaseree, W., Mo-Suwan, L., Ovatlarnporn, C., Tantana, C. and Ma-A-Lee, A. (2008). Exposure to environmental tobacco smoke among infants in southern Thailand: A study of urinary cotinine. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 80(1), 34-37.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1007/s00128-007-9303-7
771Anuntaseree, W., Mo-Suwan, L., Vasiknanonte, P., Kuasirikul, S., Ma-a-lee, A. and Choprapawon, C. (2008). Factors associated with bed sharing and sleep position in Thai neonates. CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT, 34(4), 482-490.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00832.x
772Chesoh, S. and Lim, A. (2008). Forecasting fish catches in the Songkhla Lake basin. SCIENCEASIA, 34(3), 335-340.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2008.34.335
773Sahakaro, K. and Pantupon, N. (2008). Improving the mechanical properties of ENR/NBR blends via masterbatches with initial accelerator concentration gradients. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 23(2), 140-145.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3139/217.2020
774Thitithammawong, A., Noordermeer, JWM., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2008). Influence of compatibilizers on the rheological, mechanical and morphological properties of epoxidized natural rubber/polypropylene thermoplastic vulcanizates. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 107(4), 2436-2443.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1002/app.27233
775Lopattananon, N., Payae, Y. and Seadan, M. (2008). Influence of fiber modification on interfacial adhesion and mechanical properties of pineapple leaf fiber-epoxy composites. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 110(1), 433-443.
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1002/app.28496
776Pichaiyut, S., Nakason, C., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong, S. (2008). Influences of blend compatibilizers on dynamic, mechanical, and morphological properties of dynamically cured maleated natural rubber and high-density polyethylene blends. POLYMER TESTING, 27(5), 566-580.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.03.004
777Chuai-Aree, S., Jager, W., Bock, HG. and Siripant, S. (2008). Inverse Problem of Lindenmayer Systems on Branching Structures. MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF COMPLEX PROCESSES, 163-+.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-79409-7_11
778Anuntaseree, W., Mo-Suwan, L., Vasiknanonte, P., Kuasirikul, S., Ma-A-Lee, A. and Choprapawan, C. (2008). Night waking in Thai infants at 3 months of age: Association between parental practices and infant sleep. SLEEP MEDICINE, 9(5), 564-571.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2007.07.009
779Nakwan, N., Dissaneewate, P., Lim, A. and Vachvanichsanong, P. (2008). Peritoneal dialysis-related peritonitis in southern Thailand. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, 31(1), 49-54.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/039139880803100107
780Anuntaseree, W., Mo-suwan, L., Ma-a-lee, A. and Choprapawon, C. (2008). Prevalence and associated factors of passive smoking in Thai infants. PREVENTIVE MEDICINE, 47(4), 443-446.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2008.06.006
781Vachvanichsanong, P., Dissaneewate, P., Thongmak, S. and Lim, A. (2008). Primary vesicoureteral reflux mediated renal scarring after urinary tract infection in Thai children. NEPHROLOGY, 13(1), 38-42.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1111/j.1440-1797.2007.00906.x
782Sahakaro, K. and Beraheng, S. (2008). Reinforcement of maleated natural rubber by precipitated silica. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 109(6), 3839-3848.
Cited: 45 doi: https://doi.org/10.1002/app.28483
783Hajisamae, S. and Ibrahim, S. (2008). Seasonal and spatial variations of fish trophic guilds in a shallow, semi-enclosed tropical estuarine bay. ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES, 82(3), 251-264.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-007-9278-6
784Jantarat, S., Tanomtong, A., Supanuam, P., Kaewsri, S. and Aengwanich, W. (2008). The Discovery of Chromosome Trisomy 22: A Novel Chromosomal Feature of Siamang (Symphalangus syndactylus). CYTOLOGIA, 73(2), 145-149.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.73.145
785Nakason, C., Jamjinno, S., Kaesaman, A. and Kiatkalmjornwong, S. (2008). Thermoplastic elastomer based on high-density polyethylene/natural rubber blends: rheological, thermal, and morphological properties. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 19(2), 85-98.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1002/pat.972
786Nakason, C., Jarnthong, M., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong, S. (2008). Thermoplastic elastomers based on epoxidized natural rubber and high-density polyethylene blends: Effect of blend compatibilizers on the mechanical and morphological properties. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 109(4), 2694-2702.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1002/app.28265
787Pechurai, W., Nakason, C. and Sahakaro, K. (2008). Thermoplastic natural rubber based on oil extended NR and HDPE blends: Blend compatibilizer, phase inversion composition and mechanical properties. POLYMER TESTING, 27(5), 621-631.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.04.001
788Chantrapromma, S., Fun, HK., Pakhathirathien, C., Karalai, C. and Chantrapromma, K. (2007). 7-Glycoloyl-2-hydroxy-1,4b,7,10a-tetramethyl-4a,4b,5,6,7,8,8a, 9,10,10a-decahydrophenanthren-3(4H)-one. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 63, O459-O461.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806054717
789Thongroy, P., Liao, LM. and Prathep, A. (2007). Diversity, abundance and distribution of macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province, Thailand. BOTANICA MARINA, 50(2), 88-96.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1515/BOT.2007.010
790Thitithammawong, A., Nakason, C., Sahakaro, K. and Noordermeer, J. (2007). Effect of different types of peroxides on rheological, mechanical, and morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on natural rubber/polypropylene blends. POLYMER TESTING, 26(4), 537-546.
Cited: 70 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2007.02.002
791Pakdeechanuan, P., Intarapichet, KO. and Tongta, S. (2007). Effect of extrusion parameters on conjugated linoleic acids of corn extrudates. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 55(4), 1463-1468.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1021/jf0618426
792Lopattananon, N., Boonsong, K. and Seadan, M. (2007). Effects of zinc salts of sulfonated natural rubber on mechanical properties, morphology and compatibility of natural Rubber/Chlorosulfonated polyethylene blends. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, 22(4), 359-367.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3139/217.2011
793Thongnuanchan, B., Nokkaew, K., Kaesaman, A. and Nakason, C. (2007). Epoxidized natural rubber-bonded para rubber wood particleboard. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 47(4), 421-428.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1002/pen.20668
794Lopattartanon, N., Kraibut, A., Sangjan, R. and Seadan, M. (2007). Ionic elastomer blends of zinc salts of maleated natural rubber and carboxylated nitrile rubber: Effect of grafted maleic anhydride. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 105(3), 1444-1455.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/app.26312
795Chotisuwan, S., Wittayakun, J., Lobo-Lapidus, RJ. and Gates, BC. (2007). MgO-supported cluster catalysts with Pt-Ru interactions prepared from Pt3Ru6(CO)(21)(mu(3)-H)(mu-H)(3). CATALYSIS LETTERS, 115(3-4), 99-107.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1007/s10562-007-9119-4
796Thitithammawong, A., Nakason, C., Sahakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2007). NR/PP thermoplastic vulcanizates: Selection of optimal peroxide type and concentration in relation to mixing conditions. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 106(4), 2204-2209.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1002/app.25935
797Lohakul, A., Kaesaman, A., Rungvichaniwat, A. and Nakason, C. (2007). Rheological properties of calcium carbonate-epoxidized natural rubber composites prepared in latex state. E-POLYMERS
Cited: 0
798Chuai-Aree, S. and Kanbua, W. (2007). SiTProS: Fast and real-time simulation of tsunami propagation. AMS 2007: FIRST ASIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELLING & SIMULATION ASIA MODELLING SYMPOSIUM, PROCEEDINGS, 490-+.
Cited: 1
799Prathep, A., Wichachucherd, B. and Thongroy, P. (2007). Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand. AQUATIC BOTANY, 86(2), 132-138.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2006.09.011
800Thitithammawong, A., Nakason, C., Sabakaro, K. and Noordermeer, JWM. (2007). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Selection of optimal peroxide type and concentration in relation to mixing conditions. EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 43(9), 4008-4018.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2007.06.035
801Kanjana-Opas, A., Panphon, S., Fun, HK. and Chantrapromma, S. (2006). 4-methyl-3H-pyrrolo[2,3-c]quinoline. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 62, O2728-O2730.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806021088
802Fun, HK., Pakhathirathien, C., Chantrapromma, S., Karalai, C. and Chantrapromma, K. (2006). 7-Ethenyl-1-[(Z)-hydroxymethylidene]-4b,7,10a-trimethylperhydrophenanthren-2-one. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 62, O5539-O5541.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806046277
803Wittayakun, J., Chotisuwan, S. and Grisdanurak, N. (2006). CHARACTERIZATION OF BIMETALLIC Pt-Ru ON ALUMINA, SILICA AND MCM-41. SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13(1), 47-54.
Cited: 0
804Vachvanichsanong, P., Dissaneewate, P., Lim, A. and McNeil, E. (2006). Childhood acute renal failure: 22-year experience in a university hospital in southern Thailand. PEDIATRICS, 118(3), E786-E791.
Cited: 103 doi: https://doi.org/10.1542/peds.2006-0557
805Nakason, C., Nuansomsri, K., Kaesaman, A. and Kiatkamjornwong, S. (2006). Dynamic vulcanization of natural rubber/high-density polyethylene blends: Effect of compatibilization, blend ratio and curing system. POLYMER TESTING, 25(6), 782-796.
Cited: 72 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.05.001
806Nakason, C., Wannavilai, P. and Kaesaman, A. (2006). Effect of vulcanization system on properties of thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends. POLYMER TESTING, 25(1), 34-41.
Cited: 99 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2005.09.007
807Chotisuwan, S., Wittayakun, J. and Gates, BC. (2006). EXAFS characterization of supported PtRu/MgO prepared from a molecular precursor and organometallic mixture. NEW DEVELOPMENT AND APPLICATION IN CHEMICAL REACTION ENGINEERING, 4TH ASIA-PACIFIC CHEMICAL REACTION ENGINEERING SYMPOSIUM (APCRE 05), 159, 209-212.
Cited: 2
808Hajisamae, S., Yeesin, P. and Ibrahim, S. (2006). Feeding ecology of two sillaginid fishes and trophic interrelations with other co-existing species in the southern part of South China Sea. ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES, 76(2-4), 167-176.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-006-9018-3
809Hajisamae, S., Yeesin, P. and Chaimongkol, S. (2006). Habitat utilization by fishes in a shallow, semi-enclosed estuarine bay in southern Gulf of Thailand. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 68(3-4), 647-655.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2006.03.020
810Vachvanichsanong, P., Dissaneewate, P., Lim, A. and Geater, A. (2006). Outcome of conservative treatment of primary vesicoureteral reflux in 87 Thai children in a single center. INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, 13(11), 1393-1397.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1111/j.1442-2042.2006.01588.x
811Lopattananon, N., Panawarangkul, K., Sahakaro, K. and Ellis, B. (2006). Performance of pineapple leaf fiber-natural rubber composites: The effect of fiber surface treatments. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 102(2), 1974-1984.
Cited: 137 doi: https://doi.org/10.1002/app.24584
812Chotisuwan, S., Wittayakun, J. and Gates, BC. (2006). Pt3Ru6 clusters supported on gamma-Al2O3: Synthesis from Pt3Ru6(CO)(21)(mu(3)-H)(mu-H)(3), structural characterization, and catalysis of ethylene hydrogenation and n-butane hydrogenolysis. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 110(25), 12459-12469.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1021/jp057550+
813Nakason, C., Saiwari, S. and Kaesaman, A. (2006). Rheological properties of maleated natural rubber/polypropylene blends with phenolic modified polypropylene and polypropylene-g-maleic anhydride compatibilizers. POLYMER TESTING, 25(3), 413-423.
Cited: 58 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2005.11.006
814Nakason, C., Saiwaree, S., Tatun, S. and Kaesaman, A. (2006). Rheological, thermal and morphological properties of maleated natural rubber and its reactive blending with poly(methyl methacrylate). POLYMER TESTING, 25(5), 656-667.
Cited: 72 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.03.011
815Nakason, C., Pechurai, W., Sahakaro, K. and Kaesaman, A. (2006). Rheological, thermal, and curing properties of natural rubber-g-poly(methyl methacrylate). JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 99(4), 1600-1614.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1002/app.22518
816Masniyom, P., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2006). Synergistic antimicrobial effect of pyrophosphate on Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157 in modified atmosphere packaged and refrigerated seabass slices. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 39(3), 302-307.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2005.01.007
817Nakason, C., Wannavilai, P. and Kaesaman, A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Effect of compatibilizers and reactive blending. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 100(6), 4729-4740.
Cited: 44 doi: https://doi.org/10.1002/app.23260
818Nakason, C., Wannavilai, P. and Kaesaman, A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Effect of epoxide levels in ENR molecules. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 101(5), 3046-3052.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1002/app.23926
819Nakason, C., Saiwari, S. and Kaesaman, A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on maleated natural rubber/polypropylene blends: Effect of blend ratios on rheological, mechanical, and morphological properties. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 46(5), 594-600.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1002/pen.20498
820Vongvatcharanon, U., Imsonpang, S., Promwikorn, W. and Vongvatcharanon, S. (2006). Up-regulation of parvalbumin expression in newborn and adult rat heart. ACTA HISTOCHEMICA, 108(6), 447-454.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.acthis.2006.07.004
821Pakhathirathien, C., Chantrapromma, S., Fun, HK., Anjum, S., Atta-ur-Rahman. and Karalai, C. (2005). 1-Isopropenyl-3a, 5a, 5b, 8,8,11a-hexamethyl-icosahydro1H-cyclopenta[a] chrysen-9-yl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, 61, O2942-O2944.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536805025584
822Masniyom, P., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2005). Collagen changes in refrigerated sea bass muscle treated with pyrophosphate and stored in modified-atmosphere packaging. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 220(3-4), 322-325.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1007/s00217-004-1093-0
823Masniyom, P., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2005). Combination effect of phosphate and modified atmosphere on quality and shelf-life extension of refrigerated seabass slices. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 38(7), 745-756.
Cited: 63 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2004.09.006
824Nakason, C., Kaesaman, A. and Eardrod, K. (2005). Cure and mechanical properties of natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)-cassava starch compounds. MATERIALS LETTERS, 59(29-30), 4020-4025.
Cited: 65 doi: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.07.057
825Pakhathirathien, C., Karalai, C., Ponglimanont, C., Subhadhirasakul, S. and Chantrapromma, K. (2005). Dammarane triterpenes from the hypocotyls and fruits of Ceriops tagal. JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 68(12), 1787-1789.
Cited: 42 doi: https://doi.org/10.1021/np0502793
826Nakason, C., Pechurai, W., Sahakaro, K. and Kaesaman, A. (2005). Rheological, mechanical and morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on NR-g-PMMA/PMMA blends. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 16(8), 592-599.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1002/pat.634
827Nakason, C., Tobprakhon, A. and Kaesarnan, A. (2005). Thermoplastic vulcanizates based on poly(methyl methacrylate)/epoxidized natural rubber blends: Mechanical, thermal, and morphological properties. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 98(3), 1251-1261.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1002/app.21908
828Masniyom, P., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2004). ATPase activity, surface hydrophobicity, sulfhydryl content and protein degradation in refrigerated seabass muscle in modified atmosphere packaging. JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, 28(1), 43-60.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2004.tb00054.x
829Jaafar, Z., Hajisamae, S., Chou, LM. and Yatiman, Y. (2004). Community structure of coastal fishes in relation to heavily impacted human modified habitats. HYDROBIOLOGIA, 511(1), 113-123.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000014034.27109.20
830Hajisamae, S., Chou, LM. and Ibrahim, S. (2004). Feeding habits and trophic relationships of fishes utilizing an impacted coastal habitat, Singapore. HYDROBIOLOGIA, 520(1-3), 61-71.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000027727.90956.a9
831Kovuttikulrangsie, S., Sahakaro, K., Intarakong, C. and Klinpituksa, P. (2004). PMMA blended and DPNR-g-PMMA coated DPNR and NR-LA for dipping applications. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 93(2), 833-844.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/app.20535
832Nakason, C., Panklieng, Y. and Kaesaman, A. (2004). Rheological and thermal properties of thermoplastic natural rubbers based on poly(methyl methacrylate)/epoxidized-natural-rubber blends. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 92(6), 3561-3572.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1002/app.20384
833Nakason, C., Kaesaman, A., Sainamsai, W. and Kiatkamjornwong, S. (2004). Rheological behavior of reactive blending of epoxidized natural rubber with cassava starch and epoxidized natural rubber with natural rubber and cassava starch. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 91(3), 1752-1762.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/app.13248
834Nakason, C., Kaesaman, A. and Supasanthitikul, P. (2004). The grafting of maleic anhydride onto natural rubber. POLYMER TESTING, 23(1), 35-41.
Cited: 154 doi: https://doi.org/10.1016/S0142-9418(03)00059-X
835Leelawattana, R., Rattarasarn, C., Lim, A., Soonthornpun, S. and Setasuban, W. (2003). Causes of death, incidence and risk factors of cardiovascular diseases in Thai type 2 diabetic patients: a 5-year follow-up study. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, 60(3), 183-189.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/S0168-8227(03)00035-4
836Hajisamae, S. and Chou, LM. (2003). Do shallow water habitats of an impacted coastal strait serve as nursery grounds for fish?. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 56(2), 281-290.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00162-2
837Hajisamae, S., Chou, LM. and Ibrahim, S. (2003). Feeding habits and trophic organization of the fish community in shallow waters of an impacted tropical habitat. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 58(1), 89-98.
Cited: 83 doi: https://doi.org/10.1016/S0272-7714(03)00062-3
838Nakason, C., Kaesaman, A. and Yimwan, N. (2003). Preparation of graft copolymers from deproteinized and high ammonia concentrated natural rubber latices with methyl methacrylate. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 87(1), 68-75.
Cited: 43 doi: https://doi.org/10.1002/app.11671
839Rattarasarn, C., Leelawattana, R., Soonthornpun, S., Setasuban, W., Thamprasit, A., Lim, A., Chayanunnukul, W., Thamkumpee, N. and Daendumrongsub, T. (2003). Regional abdominal fat distribution in lean and obese Thai type 2 diabetic women: Relationships with insulin sensitivity and cardiovascular risk factors. METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 52(11), 1444-1447.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1016/S0026-0495(03)00257-9
840Rattarasarn, C., Leelawattana, R., Soonthornpun, S., Setasuban, W., Thamprasit, A., Lim, A., Chayanunnukul, W. and Thamkumpee, N. (2003). Relationships of body fat distribution, insulin sensitivity and cardiovascular risk factors in lean, healthy non-diabetic Thai men and women. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, 60(2), 87-94.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1016/S0168-8227(03)00017-2
841Nakason, C., Kaesaman, A., Rungvichaniwat, A., Eardrod, K. and Kiatkamjornwong, S. (2003). Rheological and curing behavior of reactive blending. II. Natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)-cassava starch. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 89(6), 1453-1463.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1002/app.12191
842Lim, A., Chongsuvivatwong, V., Geater, A., Chayaphum, N. and Thammasuwan, U. (2002). Influence of work type on sickness absence among personnel in a teaching hospital. JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH, 44(4), 254-263.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1539/joh.44.254
843Nakason, C., Kaesaman, A., Samoh, Z., Homsin, S. and Kiatkamjornwong, S. (2002). Rheological properties of maleated natural rubber and natural rubber blends. POLYMER TESTING, 21(4), 449-455.
Cited: 67 doi: https://doi.org/10.1016/S0142-9418(01)00109-X
844Masniyom, P., Benjakul, S. and Visessanguan, W. (2002). Shelf-life extension of refrigerated seabass slices under modified atmosphere packaging. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 82(8), 873-880.
Cited: 169 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.1108
845Tsupphayakorn-aek, P., Suwan, A., Chaisit, T., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Pilard, JF., Saetung, N. and Saetung, A.A new UV-curable biodegradable waterborne polyurethane-acrylate based on natural rubber blended with cassava starch. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/app.53787
846Kurniawan, E., Leelakriangsak, M. and Panphon, S.Antifungal Chitinase Production by Bacillus paramycoides B26 using Squid Pen Powder as a Carbon Source. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.4.09
847Perdana, MI., Panphon, S., Ruamcharoen, J. and Leelakriangsak, M.Antimicrobial Property of Cassava Starch/Chitosan Film Incorporated with Lemongrass Essential Oil and Its Shelf Life. JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.4.64
848Jeharsae, R., Jehnok, M., Jeh-alee, H., Waeteh, S., Nimu, N., Chewae, C., Yama, M., Dureh, N. and Wichaidit, W.Associations between caregiver stress and child verbal abuse and corporal punishment in Thailand's impoverished Deep South region during the COVID-19 pandemic. INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/00207411.2022.2098563
849Nakason, C., Pichaiyut, S., Vennemann, N. and Kaesaman, A.D Influence of processing oil on properties of dynamically cured epoxidized natural rubber and thermoplastic polyurethane blends. POLYMER BULLETIN
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04430-9
850Manmeen, A., Kongjan, P., Rattanaya, T., Cheirsilp, B., Raybut, N. and Jariyaboon, R.Desulfurization of H2S-rich biogas using water scrubbing: Performance in pilot scale scrubber and scale-up estimation for the concentrated latex factory. ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/ep.14034
851Noipom, R., Lim, A. and Sittichai, R.Determinants of cyberbullying perpetration on Facebook among secondary school students in Southern Thailand. SOCIAL PSYCHOLOGY OF EDUCATION
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s11218-023-09766-2
852Jeamah, A., Sudtongkong, C., Kenthao, A., Imsonpang, S., Angsujinda, K., Charoenphon, N., Inchan, A., Kongtueng, P., Mitparian, T. and Senarat, S.Microanatomy of the digestive tract and accessory organs of the Japanese flathead (Inegocia japonica Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Platycephalidae). ACTA ZOOLOGICA
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/azo.12441
853Jansakun, C., Chulrik, W., Hata, J., Utaipan, T., Pabuprapap, W., Supaweera, N., Mueangson, O., Suksamrarn, A. and Chunglok, W.Trihydroxyxanthones from the heartwood of Maclura cochinchinensis modulate M1/M2 macrophage polarisation and enhance surface TLR4. INFLAMMOPHARMACOLOGY
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10787-022-01121-9
รวม WoS/ISI 853 รายการ cited: 10,609
ตาราง ผลงานตีพิมพ์ Scopus
ลำดับรายละเอียดผลงาน
1Kongthong K., Charoenphon N., Thaochan N., Boonyoung P., Lida A., Jeamah A., Imsonpang S., Wongkamhaeng K., Kongtueng P. and Senarat S. (2023). A histological method for marine invertebrates. Veterinary Integrative Sciences, 21(1), 251-263.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12982/VIS.2023.020
2Dewi I., Rujiralai T., Putson C. and Cheewasedtham W. (2023). A novel double metal-dithizone functionalized polyurethane electrospun nanofiber and film for colorimetric determination of hexavalent chromium. RSC Advances, 13(5), 2852-2859.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra07636e
3Masa A., Jehsoh N., Dueramae S. and Hayeemasae N. (2023). Boosting the Antibacterial Performance of Natural Rubber Latex Foam by Introducing Silver-Doped Zinc Oxide. Polymers, 15(4)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym15041040
4Noipom R., Lim A. and Sittichai R. (2023). Determinants of cyberbullying perpetration on Facebook among secondary school students in Southern Thailand. Social Psychology of Education
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s11218-023-09766-2
5Kraibut A., Saiwari S., Kaewsakul W., Noordermeer J., Sahakaro K. and Dierkes W. (2023). Dynamic Response and Molecular Chain Modifications Associated with Degradation during Mixing of Silica-Reinforced Natural Rubber Compounds. Polymers, 15(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym15010160
6Raketh M., Kongjan P., Trably E., Samahae N. and Jariyaboon R. (2023). Effect of organic loading rate and effluent recirculation on biogas production of desulfated skim latex serum using up-flow anaerobic sludge blanket reactor. Journal of Environmental Management, 327
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116886
7Tanhan P., , Phaochoosak N., Sirinupong P., Yeesin P. and Imsilp K. (2023). Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Concentration in Seafood Collected from Pattani Bay, Thailand. Toxics, 11(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/toxics11010018
8Ritraksa S., Photphanloet C., Shuaib S., Intarasit A. and Riyapan P. (2023). Mathematical modeling to study the interactions of two risk populations in COVID-19 spread in Thailand. AIMS Mathematics, 8(1), 2044-2061.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3934/math.2023105
9Masa A., Jehsoh N., Saiwari S., Dueramae S. and Hayeemasae N. (2023). Microwave-assisted silver-doped zinc oxide towards antibacterial and mechanical performances of natural rubber latex film. Materials Today Communications, 34
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105475
10Semchuchot W., Chotwiwatthanakun C., Santimanawong W., Kruangkum T., Thaijongrak P., Withyachumnarnkul B. and Vanichviriyakit R. (2023). Sesquiterpenoid pathway in the mandibular organ of Penaeus monodon: Cloning, expression, characterization of PmJHAMT and its alteration response to eyestalk ablation. General and Comparative Endocrinology, 331
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2022.114176
11Abdulmana S., Garcia-Constantino M. and Lim A. (2023). The Influence of Elevation, Land Cover and Vegetation Index on LST Increase in Taiwan from 2000 to 2021. Sustainability (Switzerland), 15(4)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/su15043262
12Sripornsawat B., Georgopoulou A., Tulaphol S., Thitithammawong A., Johns J., Nakaramontri Y. and Clemens F. (2023). Use of modified deep eutectic solvent as an additional chemical in a flexible conductive natural rubber sensor for motion analysis. Express Polymer Letters, 17(1), 69-89.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2023.6
13Dureh N., Ueranantasan A. and Eso M. (2022). A comparison of multiple linear regression and random forest for community concern of youth and young adults survey. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 44(2), 481-487.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2022.66
14Photphanloet C., Ritraksa S., Shuaib S., Intarasit A. and Riyapan P. (2022). A Compartmental Model for Assessing Effects of COVID-19 Vaccination in Thailand. Universal Journal of Public Health, 10(6), 596-605.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.13189/ujph.2022.100607
15Sama-Ae A., Phon-On A., Makaje N. and Hazanee A. (2022). A Distance Between Two Points and Nearest Points in a Metric Space of Curvature Bounded Below. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 229-239.
Cited: 0
16Tsupphayakorn-Aek P., Suwan A., Tulyapitak T., Saetung N. and Saetung A. (2022). A novel UV-curable waterborne polyurethane-acrylate coating based on green polyol from hydroxyl telechelic natural rubber. Progress in Organic Coatings, 163
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106585
17Karrila S., Karrila T. and Karrila A. (2022). A proof of the Minkowski inequalities based on convex homogeneous functions. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 98-105.
Cited: 0
18Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). A reliable protocol for micropropagation of an ornamental aquatic plant, Staurogyne repens. Acta Horticulturae, 1339, 227-236.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.29
19, Dureh N. and Hazanee A. (2022). A Simple Statistical Model for Forecasting COVID-19 Infections with Application to South and Southeast Asian Countries. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 127-134.
Cited: 0
20Laosam P., Chanjula P. and Pakdeechanuan P. (2022). Adjusting the initial milk pH before freezing affected physico-chemical properties of thawed goat milk. Food Research, 6(2), 475-481.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(2).302
21Hayeeye F., and Sattar M. (2022). Adsorption efficiency of batik dye by modified Dialium cochinchinensactivated carbon beads: kinetics and thermodynamics. Desalination and Water Treatment, 269, 200-211.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28751
22Laemah A. and Waewthongrak W. (2022). Allelopathic Effect of Eichhornia crassipes Aqueous Extract against Growth of Mimosa pudica. Sains Malaysiana, 51(10), 3153-3162.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5110-03
23, Saelim R., Musikasuwan S., Chaimontree S. and Damchoom K. (2022). An Investigation of the Predicting Model for Daily Temperature in the Capital of Laos. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 135-145.
Cited: 0
24Ninjan R., Thongnuanchan B., Lopattananon N. and Nakason C. (2022). Anti-rust primer for steel based on natural rubber bearing methacrylic functionality. Express Polymer Letters, 16(6), 573-590.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.43
25Kurniawan E., Leelakriangsak M. and Panphon S. (2022). Antifungal Chitinase Production by Bacillus paramycoides B26 using Squid Pen Powder as a Carbon Source. Journal of Pure and Applied Microbiology, 16(4), 2496-2506.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.4.09
26Perdana M., Panphon S., Ruamcharoen J. and Leelakriangsak M. (2022). Antimicrobial Property of Cassava Starch/Chitosan Film Incorporated with Lemongrass Essential Oil and Its Shelf Life. Journal of Pure and Applied Microbiology, 16(4), 2891-2900.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.4.64
27Rattanaya T., Kongjan P., Cheewasedtham C., Bunyakan C., Yuso P., Cheirsilp B. and Jariyaboon R. (2022). Application of palm oil mill waste to enhance biogas upgrading and hornwort cultivation. Journal of Environmental Management, 309
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114678
28Mohidin N., Hajisamae S., Abdullah M., Hashim M., Ishak S. and Fazrul H. (2022). ASSESSING IMPACT OF STINGRAY GILL NET FISHERY TO BYCATCH POPULATION AROUND BIDONG ISLAND, MALAYSIA. Journal of Sustainability Science and Management, 17(5), 2672-7226.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.46754/jssm.2022.05.003
29Bourchookarn A., Paddock C., Macaluso K. and Bourchookarn W. (2022). Association between Growth Rate and Pathogenicity of Spotted Fever Group Rickettsia. Journal of Pure and Applied Microbiology, 16(1), 374-383.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22207/JPAM.16.1.31
30Jeharsae R., Jehnok M., Jeh-Alee H., Waeteh S., Nimu N., Chewae C., Yama M., Dureh N. and Wichaidit W. (2022). Associations between caregiver stress and child verbal abuse and corporal punishment in Thailand’s impoverished Deep South region during the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/00207411.2022.2098563
31Raketh M., Kongjan P., Sani K., Trably E., Cheirsilp B. and Jariyaboon R. (2022). Biodegradation efficiencies and economic feasibility of single-stage and two-stage anaerobic digestion of desulfated Skim Latex Serum (SLS) by using rubber wood ash. Process Safety and Environmental Protection, 162, 721-732.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.04.043
32Kongjan P., Tohlang N., Khaonuan S., Cheirsilp B. and Jariyaboon R. (2022). Characterization of the integrated gas stripping-condensation process for organic solvent removal from model acetone-butanol-ethanol aqueous solution. Biochemical Engineering Journal, 182
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2022.108437
33Baru F., Saiwari S. and Hayeemasae N. (2022). Classification of natural rubber foam grades by optimising the azodicarbonamide content. Polimeros, 32(2)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.20210111
34Wongvasana B., Thongnuanchan B., Masa A., Saito H., Sakai T. and Lopattananon N. (2022). Comparative Structure–Property Relationship between Nanoclay and Cellulose Nanofiber Reinforced Natural Rubber Nanocomposites. Polymers, 14(18)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14183747
35Rukimin R., Leelakriangsak M., Lueangthuwapranit C., Yong A., Lim L., Grandiosa R., Yong F. and Mohamad Lal M. (2022). Comparative study on length-weight relationship and Vibrio composition between normal and stunted growth in pond-cultured whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 26(4), 1435-1457.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.21608/ejabf.2022.257181
36Hayeemasae N., Adair A. and Masa A. (2022). COMPARATIVE STUDY ON VISCOSITIES, STRESS RELAXATION, CURING AND MECHANICAL PROPERTIES OF SEPIOLITE AND SILICA FILLED NATURAL RUBBER COMPOSITES. Malaysian Journal of Analytical Sciences, 26(2), 176-190.
Cited: 0
37Thamwiriyasati N., Kanchanawarin C., Imtong C., Chen C., Li H. and Angsuthanasombat C. (2022). Complete structure elucidation of a functional form of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba ?-endotoxin: Insights into toxin-induced transmembrane pore architecture. Biochemical and Biophysical Research Communications, 620, 158-164.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.06.065
38Salaeh S. and Kao-Ian P. (2022). Conductive epoxidized natural rubber nanocomposite with mechanical and electrical performance boosted by hybrid network structures. Polymer Testing, 108
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2022.107493
39Dechkla M., Charoenjotivadhanakul S., Imtong C., Visitsattapongse S., Li H. and Angsuthanasombat C. (2022). Cry4Aa and Cry4Ba Mosquito-Active Toxins Utilize Different Domains in Binding to a Particular Culex ALP Isoform: A Functional Toxin Receptor Implicating Differential Actions on Target Larvae. Toxins, 14(10)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/toxins14100652
40, Musikasuwan S., Saelim R., Chaimontree S. and Damchoom K. (2022). Daily Temperature Predictive Model and Trend Analysis in Yangon, Myanmar Over 25 Years. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 146-156.
Cited: 0
41Sani K., Jariyaboon R., O-Thong S., Cheirsilp B., Kaparaju P., Raketh M. and Kongjan P. (2022). Deploying two-stage anaerobic process to co-digest greasy sludge and waste activated sludge for effective waste treatment and biogas recovery. Journal of Environmental Management, 316
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115307
42Manmeen A., Kongjan P., Rattanaya T., Cheirsilp B., Raybut N. and Jariyaboon R. (2022). Desulfurization of H2S-rich biogas using water scrubbing: Performance in pilot scale scrubber and scale-up estimation for the concentrated latex factory. Environmental Progress and Sustainable Energy
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/ep.14034
43Ruamcharoen J., Munlee R. and Ruamcharoen P. (2022). Eco-friendly bio-based composites of cassava starch and natural rubber compatibilized with nanoclays. Polymer Composites
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/pc.27154
44Mohamad Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2022). Effect of hybrid carbon black/lignin on rheological, mechanical and thermal stability properties of NR/BR composites. Plastics, Rubber and Composites, 51(6), 293-305.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2021.1981718
45Abdulmana S., Lim A., Wongsai S. and Wongsai N. (2022). Effect of land cover change and elevation on decadal trend of land surface temperature: a linear model with sum contrast analysis. Theoretical and Applied Climatology, 149(1-2), 425-436.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04038-z
46Oniam V., Konsantad R., Suwanmala J., Arkronrat W. and Sookdara A. (2022). Effect of Mineral Supplement (Ca, Mg and K) in Water on Developmental Stages and Survival Rate of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Larvae. Journal of Fisheries and Environment, 46(3), 98-107.
Cited: 0
47Uthaipan N., Kongprabat T., Suwan A., Chaisit T., Saetung A. and Saetung N. (2022). Effect of Surface Treatment of Carbon Black Filled Insulation Foam Based on Modified Recycled Palm Oil. Journal of Polymers and the Environment
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-022-02533-y
48Hayeemasae N., Waesateh K., Soontaranon S. and Masa A. (2022). EFFECT OF VULCANIZATION SYSTEMS AND CROSSLINK DENSITY ON TENSILE PROPERTIES AND NETWORK STRUCTURES OF NATURAL RUBBER. Jurnal Teknologi, 84(6), 181-187.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.16467
49Soe K., Pradit S., Jaafar Z. and Hajisamae S. (2022). Effects of mesh size, fishing depth and season on the catch and discards of short mackerel Rastrelliger brachysoma gillnet fishery at the mouth of Pattani Bay, Thailand. Fisheries Science, 88(1), 15-27.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s12562-021-01581-y
50Chanjula P., Wungsintaweekul J., Chiarawipa R., Phesatcha K., Suntara C., Prachumchai R., Pakdeechanuan P. and Cherdthong A. (2022). Effects of Supplementing Finishing Goats with Mitragyna speciosa (Korth) Havil Leaves Powder on Growth Performance, Hematological Parameters, Carcass Composition, and Meat Quality. Animals, 12(13)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/ani12131637
51Abdullah M., Lua W., Mostapa R., Bashir Z., Naimullah M., Hajisamae S. and Fazrul H. (2022). Effects of Urea Removal on the Stable Isotopes ?13C and ?15N in Rays from the Coastal Waters of Peninsular Malaysia. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 14(2), 340-348.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.20473/jipk.v14i2.34682
52Mohamad Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2022). Efficiency of interaction between hybrid fillers carbon black/lignin with various rubber-based compatibilizer, epoxidized natural rubber, and liquid butadiene rubber in NR/BR composites: Mechanical, flexibility and dynamical properties. Industrial Crops and Products, 185
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115167
53Thatribud A. and Rassamesard A. (2022). Electronic and optical properties of lead halide perovskite (MAPbX3) (X = I, Br, and Cl) by first principles calculations. Physica Scripta, 97(5)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ac6543
54Walong A., Thongnuanchan B., Uthaipan N., Sakai T. and Lopattananon N. (2022). Enhancing cellular structure, mechanical properties, thermal stability and flame retardation of EVA/NR blend nanocomposite foams by silicon dioxide-based flame retardant. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 38(1), 70-88.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/14777606211042028
55, Ma.-A-Lee A. and Tongkumchum P. (2022). Factors associated with Children Under Five Years of age with 30-day Readmissions after Hospitalization for Pneumonia in Yala Hospital. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 250-255.
Cited: 0
56Elhag A., Rahmah S., Rasid R., Shahin S., Noor G., Muda M., Ibrahim M., Ishak S., Loh J., Amornsakun T., Nhan H., Chen Y. and Liew H. (2022). Fatty acids in the inedible parts of jade perch Scortum barcoo. Aquaculture International
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10499-022-00901-y
57Hajisamae S., Soe K., Pradit S., Chaiyvareesajja J. and Fazrul H. (2022). Feeding habits and microplastic ingestion of short mackerel, Rastrelliger brachysoma, in a tropical estuarine environment. Environmental Biology of Fishes, 105(2), 289-302.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-022-01221-z
58Soe K., Hajisamae S., Sompongchaiyakul P., Towatana P. and Pradit S. (2022). Feeding Habits and the Occurrence of Anthropogenic Debris in the Stomach Content of Marine Fish from Pattani Bay, Gulf of Thailand. Biology, 11(2)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/biology11020331
59Kraiprom T., Jantarat S., Yaemkong S., Cherdthong A. and Incharoen T. (2022). Feeding Thai Native Sheep Molasses Either Alone or in Combination with Urea-Fermented Sugarcane Bagasse: The Effects on Nutrient Digestibility, Rumen Fermentation, and Hematological Parameters. Veterinary Sciences, 9(8)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/vetsci9080415
60Rushdan A., Sapuan S., Bayraktar E., Hassan S., Hayeemasae N., Atikah M. and Shaker K. (2022). Fibre-Reinforced Polymer Composites: Mechanical Properties and Applications. Polymers, 14(18)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14183732
61Chaimongkol L. and Soison B. (2022). Formulation of local food multimix sprinkle to enhance nutritional adequacy of preschool children in southernmost provinces of Thailand. Malaysian Journal of Nutrition, 28(2), 217-226.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.31246/mjn-2021-0102
62Sekimoto A., Ohira T., Shigematsu A., Okumura T., Mekuchi M., Toyota K., Mishima H., Kawamura R., Hatano K., Kawago U., Kitani Y., Sekiguchi T., Amornsakun T., Hirayama J., Hattori A., Matsubara H. and Suzuki N. (2022). Functional analysis of a matrix peptide involved in calcification of the exoskeleton of the kuruma prawn, Marsupenaeus japonicus. Aquaculture, 559
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738437
63Ruamcharoen J., Phetphaisit C. and Ruamcharoen P. (2022). Green rigid polyurethane foam from hydroxyl liquid natural rubbers as macro-hydroxyl polyols. Journal of Cellular Plastics, 58(3), 555-568.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/0021955X221074405
64Chirapart A., Khreauthong S., Praiboon J., Rattanasaensri S. and Ruangchuay R. (2022). Growth and epiphytic responses of Gracilaria fisheri to Ascophyllum seaweed extract under controlled culture conditions. Journal of Applied Phycology
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10811-022-02827-7
65Hayeemasae N. and Ismail H. (2022). Halloysite nanotubes-filled natural rubber composite: Mechanical and other related properties. Mineral-Filled Polymer Composites: Perspectives, Properties, and New Materials, 111-134.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1201/9781003220947-6
66Hayeemasae N. and Ismail H. (2022). Halloysite nanotubes-filled natural rubber composite: Morphology and crystallization of the composites. Mineral-Filled Polymer Composites: Perspectives, Properties, and New Materials, 135-158.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1201/9781003220947-7
67Thitipramote N., Imsonpang S., Sukphopetch P., Pradmeeteekul P., Nimkamnerd J., Nantitanon W. and Chaiyana W. (2022). Health Benefits and Safety of Red Pigmented Rice (Oryza sativa L.): In Vitro, Cellular, and In Vivo Activities for Hair Growth Promoting Treatment. Cosmetics, 9(6)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/cosmetics9060111
68Srichairat N., Taksintum W. and Chumnanpuen P. (2022). Histological and histochemical characteristics of the oral, pharyngeal and accessory digestive organs in the water monitor lizard (Varanus salvator) from Thailand. Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/ahe.12846
69Srichairat N., Taksintum W. and Chumnanpuen P. (2022). Histological and histochemical studies of the gastrointestinal tract in the water monitor lizard (Varanus salvator). Acta Zoologica, 103(3), 376-387.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1111/azo.12410
70Makaje N., Sama-Ae A., Phon-On A. and Hazanee A. (2022). Hybrid Finite Integration Method for Solving Partial Differential Equations. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 212-228.
Cited: 0
71Suzuki N., Honda M., Sato M., Yoshitake S., Kawabe K., Tabuchi Y., Omote T., Sekiguchi T., Furusawa Y., Toriba A., Tang N., Shimasaki Y., Nagato E., Zhang L., Srivastav A., Amornsakun T., Kitani Y., Matsubara H., Yazawa T., Hirayama J., Hattori A. and O (2022). Hydroxylated benzo[c]phenanthrene metabolites cause osteoblast apoptosis and skeletal abnormalities in fish. Ecotoxicology and Environmental Safety, 234
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113401
72Netkham H., Tirawanichakul S., Khummueng W. and Tirawanichakul Y. (2022). Impingement drying of germinated brown rice varieties at intermediate temperatures: drying kinetics and analysis of quality. Journal of Food and Nutrition Research, 61(1), 69-80.
Cited: 1
73Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). In vitro shoot organogenesis in Anthurium andraeanum 'HC 028' - a highly valued cut-flower and potted ornamental plant. Acta Horticulturae, 1339, 291-299.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.36
74Kraiprom T., Jantarat S., Madman S., Yaemkong S. and Incharoen T. (2022). In-vitro Gas Production and Digestibility of Indian Marsh Fleabane (Pluchea indica L.) and Portia Tree Leaves (Thespesia populnea). American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 17(1), 53-60.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3844/ajavsp.2022.53.60
75Kaesaman A., Boontawee H., Chewchanwuttiwong S. and Nakason C. (2022). Influence of benzyl esters of vegetable oils on curing, mechanical and dynamic properties of silica filled natural rubber and styrene-butadiene rubber compounds. Express Polymer Letters, 16(5), 540-556.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.40
76Hayeemasae N., Saiwari S., Soontaranon S. and Masa A. (2022). Influence of Centrifugation Cycles of Natural Rubber Latex on Final Properties of Uncrosslinked Deproteinized Natural Rubber. Polymers, 14(13)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14132713
77Nakason C., Pichaiyut S., Vennemann N. and Kaesaman A. (2022). Influence of processing oil on properties of dynamically cured epoxidized natural rubber and thermoplastic polyurethane blends. Polymer Bulletin
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04430-9
78Hayeemasae N., Adair A., Rasidi M., Jitsopin P. and Masa A. (2022). Influence of Sepiolite Addition Methods and Contents on Physical Properties of Natural Rubber Composites. Science and Technology Indonesia, 7(2), 140-148.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26554/sti.2022.7.2.140-148
79Sittijunda S., Baka S., Jariyaboon R., Reungsang A., IMAI T. and Kongjan P. (2022). Integration of Dark Fermentation with Microbial Electrolysis Cells for Biohydrogen and Methane Production from Distillery Wastewater and Glycerol Waste Co-Digestion. Fermentation, 8(10)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/fermentation8100537
80Tongkaew P., Tohraman A., Bungaramphai R., Mitrpant C. and Aydin E. (2022). Kluai Hin (Musa sapientum Linn.) peel as a source of functional polyphenols identified by HPLC-ESI-QTOF-MS and its potential antidiabetic function. Scientific Reports, 12(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08008-3
81Hwanhlem N., Salaipeth L., Charoensook R., Kanjan P. and Maneerat S. (2022). Lactic Acid Bacteria from Gamecock and Goat Originating from Phitsanulok, Thailand: Isolation, Identification, Technological Properties and Probiotic Potential. Journal of Microbiology and Biotechnology, 32(3), 355-364.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4014/jmb.2110.10040
82Pianroj Y., Karrila S., Tinpun K. and Phon-On A. (2022). Lagrange Multipliers, an Elementary Practical Zeroth-Order Approach. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 54-61.
Cited: 0
83, Musikasuwan S. and Saelim R. (2022). Land Surface Temperature Prediction in Chiang Mai Province Thailand Using MODIS LST Data. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 106-116.
Cited: 0
84, Saelim R. and Musikasuwan S. (2022). Land Surface Temperature Variation in Bangkok Metropolitan Area, Thailand, During 2001-2020. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 117-126.
Cited: 0
85Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). Large scale in vitro micropropagation of an ornamental plant, Oxalis triangularis A.st.-Hil, for commercial application. Acta Horticulturae, 1339, 245-255.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.31
86Tsuppayakorn-aek P., Sukmas W., Pluengphon P., Inceesungvorn B., Phansuke P., Kaewtubtim P., Ahuja R., Bovornratanaraks T. and Luo W. (2022). Lattice dynamic stability and electronic structures of ternary hydrides La1?xYxH3via first-principles cluster expansion. RSC Advances, 12(41), 26808-26814.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra03194a
87Ridho M., Agustiany E., Rahmi Dn M., Madyaratri E., Ghozali M., Restu W., Falah F., Rahandi Lubis M., Syamani F., Nurhamiyah Y., Hidayati S., Sohail A., Karungamye P., Nawawi D., Iswanto A., Othman N., Mohamad Aini N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeema (2022). Lignin as Green Filler in Polymer Composites: Development Methods, Characteristics, and Potential Applications. Advances in Materials Science and Engineering, 2022
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1155/2022/1363481
88Phon-On A., Tinpun K. and Karrila S. (2022). Lipschitz Range in an Elementary Proof of the Brouwer Fixed Point Theorem, and a Proof of the Nash Equilibrium. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 36-44.
Cited: 0
89Buya S., Tongkumchum P., Rittiboon K. and Chaimontree S. (2022). Logistic Regression Model of Built-Up Land Based on Grid-Digitized Data Structure: A Case Study of Krabi, Thailand. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 50(5), 909-922.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12524-022-01503-0
90Rakhman S., Utaipan T., Pakhathirathien C. and Khummueng W. (2022). Metal and Metal Oxide Nanoparticles from Mimusops elengi Linn. Extract: Green Synthesis, Antioxidant Activity, and Cytotoxicity. Sains Malaysiana, 51(9), 2857-2871.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5109-10
91Jeamah A., Sudtongkong C., Kenthao A., Imsonpang S., Angsujinda K., Charoenphon N., Inchan A., Kongtueng P., Mitparian T. and Senarat S. (2022). Microanatomy of the digestive tract and accessory organs of the Japanese flathead (Inegocia japonica Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Platycephalidae). Acta Zoologica
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/azo.12441
92Vonghirundecha P., Chusri S., Meunprasertdee P. and Kaewmanee T. (2022). Microencapsulated functional ingredients from a Moringa oleifera leaf polyphenol-rich extract: Characterization, antioxidant properties, in vitro simulated digestion, and storage stability. LWT, 154
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112820
93Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). Micropropagation of an endangered medicinal plant, ant-plant, Myrmecodia tuberosa Jack., for conservation in Thailand. Acta Horticulturae, 1339, 281-289.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.35
94Pongsiri N., McNeil R. and Chuai-Aree S. (2022). Modeling long-term trends of diurnal and semidiurnal tides in Thailand from 2004-2017. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 44(2), 511-516.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2022.70
95Ammatawiyanon L., Tongkumchum P., Lim A. and McNeil D. (2022). Modelling malaria in southernmost provinces of Thailand: a two-step process for analysis of highly right-skewed data with a large proportion of zeros. Malaria Journal, 21(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1186/s12936-022-04363-8
96Dengmasa M., Tongkumchum P. and Ma.-A-Lee A. (2022). Modelling MODIS Land Surface Temperature Change in Antarctica from 2000 to 2019 Using Cubic Spline Model. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 21(4)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2022.051
97Xiao J., Lyu S., Iqbal T., Hajisamae S., Tsim K. and Wang W. (2022). Molecular phylogenetic and morphometric analysis of population structure and demography of endangered threadfin fish Eleutheronema from Indo-Pacific waters. Scientific Reports, 12(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-07342-w
98Karrila S., Phon-On A. and Tinpun K. (2022). On Using Absolute Norms, especially p-norms, to Generate Convex log Barriers for Constrained Convex Optimization. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 45-53.
Cited: 0
99Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). Organogenesis and efficient in vitro plantlet regeneration from nodal segments of an ornamental aquatic plant, Lobelia cardinalis L., using BAP. Acta Horticulturae, 1339, 237-243.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.30
100Xuan Z., Wang X., Hajisamae S., Tsim K., Yang J. and Wang W. (2022). Otolith microchemistry reveals different environmental histories for two endangered fourfinger threadfin species. Marine Ecology Progress Series, 700, 161-178.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3354/meps14187
101Mueankoo A., Eso M. and Musikasuwan S. (2022). Performance of a Loan Repayment Status Model Using Machine Learning. 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/ECTI-CON54298.2022.9795570
102Sani K., Jariyaboon R., O-Thong S., Cheirsilp B., Kaparaju P., Wang Y. and Kongjan P. (2022). Performance of pilot scale two-stage anaerobic co-digestion of waste activated sludge and greasy sludge under uncontrolled mesophilic temperature. Water Research, 221
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118736
103Ng P., Yeesin P. and Promdam R. (2022). Phricotelphusa sukreei, a new species of arboreal freshwater crab (Crustacea: Brachyura: Gecarcinucidae) from Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 70, 451-460.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26107/RBZ-2022-0025
104Sakpetch P., Benchama O., Masniyom P., Salaipeth L. and Kanjan P. (2022). Physicochemical characteristics and flavor profiles of fermented fish sauce (budu) during fermentation in commercial manufacturing plant. Journal of Food Science and Technology, 59(2), 693-702.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s13197-021-05064-x
105Thitithammawong A., Saiwari S., Salaeh S. and Hayeemasae N. (2022). Potent Application of Scrap from the Modified Natural Rubber Production as Oil Absorbent. Polymers, 14(23)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/polym14235066
106Thongrod T., Lim A., Ingviya T. and Owusu B. (2022). Prediction of PM2.5 and PM10 in Chiang Mai Province: A Comparison of Machine Learning Models. ITC-CSCC 2022 - 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, 337-340.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/ITC-CSCC55581.2022.9894884
107Chew J., Wahab M., Zulkeply N., Razak M. and Hayeemasae N. (2022). Preparation and characterization of NE-7150 and NE-7170 silicone rubber blend with different ratios and curing agents loading. AIP Conference Proceedings, 2496
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/5.0091399
108Kanjan P., Kimtun A., Chaimongkol S. and Sakpetch P. (2022). Probiotic Weissella cibaria KY10 derived from digestive tract of healthy shrimp exhibits strong antibacterial effects against Vibrio parahaemolyticus causing AHPND in shrimp. Aquaculture Research, 53(7), 2597-2607.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1111/are.15777
109Boonyanuphong P. and Tobgay U. (2022). Protective effect of two Thai pigmented rice cultivars against H2O2-induced oxidative damage in HT-29 cell culture. Food Research, 6(1), 27-33.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(1).206
110Soe K., Hajisamae S., Petchsupa N., Jaafar Z., Fazrul H. and Pradit S. (2022). Reproductive biology of short mackerel, Rastrelliger brachysoma, off Pattani Bay, Lower Gulf of Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 44(1), 103-111.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2022.16
111Chuarkham K., Intarasit A. and Riyapan P. (2022). Ruin Probability for Some Mixed Linear Exponential Family in Classical Risk Process. Mathematics and Statistics, 10(6), 1275-1284.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.13189/ms.2022.100613
112Sukkhum S., Lim A., Ingviya T. and Saelim R. (2022). Seasonal Patterns and Trends of Air Pollution in the Upper Northern Thailand from 2004 to 2018. Aerosol and Air Quality Research, 22(5)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4209/aaqr.210318
113Saiwari S., Nobnop S., Bueraheng Y., Thitithammawong A., Hayeemasae N. and Salaeh S. (2022). Segregated MWCNT Structure Formation in Conductive Rubber Nanocomposites by Circular Recycling of Rubber Waste. ACS Applied Polymer Materials
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1021/acsapm.2c01203
114Lim L., Au H., Amornsakun T., Musikarun P., Liew H., Tan K., Mohamad Lal M., Mukai Y. and Kawamura G. (2022). Sense organs development in larvae of the Sultan fish Leptobarbus hoevenii. Fisheries Science, 88(4), 461-475.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12562-022-01602-4
115Busaman A., Chuai-Aree S. and McNeil R. (2022). Simulation and visualization of rainfall overland flow based on diffusion equation. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 44(1), 217-222.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2022.31
116Arti D., Cheewasedtham W. and Rujiralai T. (2022). Simultaneous quantification of volatile fatty acids and nonvolatile organic acids in Hevea brasiliensis latex. Journal of Separation Science
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.202200061
117Chaudhary S. and Kakchapati S. (2022). Social stigma, discrimination, and their determinants among people living with HIV and AIDS in Sudurpashchim Province, Nepal. HIV and AIDS Review, 21(3), 230-238.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5114/hivar.2022.117230
118Saiwari S., Hayeemasae N., Soontaranon S., Kalkornsurapranee E., Jaratrotkamjorn R. and Masa A. (2022). Structure-Property relationships in natural rubber representing several clonal varieties of Hevea Brasiliensis. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/14777606221127372
119Kleebthong P., Lueangthuwapranit C. and Ruangchuay R. (2022). Supplementing Green Alga Ulva intestinalis Linnaeus in Feed of Litopenaeus vannamei Boone, 1931 Reduced Growth Performance and Red Color of Cooked Shrimp. Journal of Fisheries and Environment, 46(1), 95-106.
Cited: 0
120Sripitak B., Jariyaboon R., Raketh M., Reungsang A., Mamimin C., O-Thong S. and Kongjan P. (2022). The Three-stage High Solid Anaerobic Digestion (TSHS-AD) under Ambient Temperature for Enhanced Biogas Production from Cow Manure. Chiang Mai Journal of Science, 49(5), 1273-1295.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12982/CMJS.2022.078
121, Eso M. and McNeil R. (2022). The Unrest Situation in The Southernmost Provinces of Thailand from 2004-2018. Thai Journal of Mathematics, 2022(Special Issue), 17-26.
Cited: 0
122Salaeh S., Nobnop S., Thongnuanchan B., Das A. and Wie?ner S. (2022). Thermo-responsive programmable shape memory polymer based on amidation cured natural rubber grafted with poly(methyl methacrylate). Polymer, 262
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.125444
123Vichaidid T. and Saeingjaew P. (2022). Thermoluminescence and electron spin resonance dating of freshwater fossil shells from Pa Toh Roh Shelter archaeological site in southern Thailand. Heliyon, 8(9)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10555
124Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2022). Thidiazuron induces high-frequency plant regeneration from shoot tip explants of an ornamental aquatic plant, Anubias barteri var. nana. Acta Horticulturae, 1339, 273-280.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1339.34
125Jansakun C., Chulrik W., Hata J., Utaipan T., Pabuprapap W., Supaweera N., Mueangson O., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2022). Trihydroxyxanthones from the heartwood of Maclura cochinchinensis modulate M1/M2 macrophage polarisation and enhance surface TLR4. Inflammopharmacology
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10787-022-01121-9
126Boukaew S., Cheirsilp B., Yossan S., Khunjan U., Petlamul W. and Prasertsan P. (2022). Utilization of palm oil mill effluent as a novel substrate for the production of antifungal compounds by Streptomyces philanthi RM-1-138 and evaluation of its efficacy in suppression of three strains of oil palm pathogen. Journal of Applied Microbiology, 132(3), 1990-2003.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/jam.15304
127Ajinsamajan A., Rungvichaniwat A. and Saetung A. (2022). Utilization of silicon dioxide powder from industrial wastes as novel filler in rubber isolator application. Journal of Metals, Materials and Minerals, 32(1), 93-100.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.55713/jmmm.v32i1.1205
128Riyapan P. (2022). Variety of Approaches for Generating Volume of Aquara-6 Sunflower Seeds. Universal Journal of Agricultural Research, 10(4), 441-448.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.13189/ujar.2022.100413
129Jansakun C., Chulrik W., Chaichompoo W., Yotmanee P., Lehboon K., Chunglok W., Sattayakhom A., Hiransai P., Kamdee K., Utaipan T., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2021). 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one alleviates lipopolysaccharide-induced inflammation by targeting NF-?B translocation in murine macrophages and it interacts with MD2 in silico. Molecular Medicine Reports, 23(3)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3892/MMR.2021.11848
130Jaafar F., Na-Nakorn U., Srisapoome P., Amornsakun T., Duong T., Gonzales-Plasus M., Hoang D. and Parhar I. (2021). A current update on the distribution, morphological features, and genetic identity of the southeast asian mahseers, tor species. Biology, 10(4)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3390/biology10040286
131Riyapan P., Shuaib S. and Intarasit A. (2021). A mathematical model of COVID-19 pandemic: A case study of Bangkok, Thailand. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2021
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1155/2021/6664483
132Htwe N. and Ruangrak E. (2021). A review of sensing, uptake, and environmental factors influencing nitrate accumulation in crops. Journal of Plant Nutrition, 44(7), 1054-1065.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/01904167.2021.1871757
133Mohidin N., Hajisamae S., Hashim M., Ali N. and Abd Aziz M. (2021). A review on ray capture according to fishing gear worldwide. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 13(1), 68-82.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.20473/jipk.v13i1.24703
134Lueangthuwapranit C., Bovornruangroj N. and Kraiprom T. (2021). A Study Of A Low-Cost Edible-Nest Swiftlet Master House. Journal of Sustainability Science and Management, 16(4), 99-112.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.46754/JSSM.2021.06.009
135Wang Y., Jing Y., Lu C., Kongjan P., Wang J., Kumar Awasthi M., Tahir N. and Zhang Q. (2021). A syntrophic co-fermentation model for bio-hydrogen production. Journal of Cleaner Production, 317
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128288
136Tongkaew P., Purong D., Ngoh S., Phongnarisorn B. and Aydin E. (2021). Acute effect of riceberry waffle intake on postprandial glycemic response in healthy subjects. Foods, 10(12)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3390/foods10122937
137Riyapan P., Tehroh S., Maeroh F. and Intarasit A. (2021). An algorithm for packing postal items into roll pallets: A case study on a local branch of Thailand Post. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(5), 1473-1481.
Cited: 0
138Khongkraphan K., Phonon A. and Nuiphom S. (2021). An Efficient Blind Image Deblurring Using a Smoothing Function. Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2021
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1155/2021/6684345
139Perdana M., Ruamcharoen J., Panphon S. and Leelakriangsak M. (2021). Antimicrobial activity and physical properties of starch/chitosan film incorporated with lemongrass essential oil and its application. LWT, 141
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.110934
140Hayeemasae N. and Ismail H. (2021). Application of Silane-treated Tea Waste Powder as a Potential Filler for Natural Rubber Composites. BioResources, 16(1), 1230-1244.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.15376/biores.16.1.1230-1244
141Riyapan P., Shuaib S., Intarasit A. and Chuarkham K. (2021). Applications of the differential transformation method and multi-step differential transformation method to solve a rotavirus epidemic model. Mathematics and Statistics, 9(1), 71-80.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.13189/ms.2021.090112
142Thammasittirong A., Thammasittirong S., Imtong C., Charoenjotivadhanakul S., Sakdee S., Li H., Okonogi S. and Angsuthanasombat C. (2021). Bacillus thuringiensis cry4ba insecticidal toxinexploits leu615 in its c?terminal domain to interact with a target receptor—aedes aegypti membrane?bound alkaline phosphatase. Toxins, 13(8)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3390/toxins13080553
143Phon-On A. and Sama-Ae A. (2021). Bound conditions on n-polynomials whose coefficients, roots and critical points are integers. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(2), 356-363.
Cited: 0
144Kongjan P., Usmanbaha N., Khaonuan S., Jariyaboon R., O-Thong S. and Reungsang A. (2021). Butanol production from algal biomass by acetone-butanol-ethanol fermentation process. Clean Energy and Resources Recovery: Biomass Waste Based Biorefineries, Volume 1, 421-446.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85223-4.00014-2
145Sukhawipat N., Suwan A., Kalkornsurapranee E., Saetung A. and Saetung N. (2021). Cationic waterborne polyurethane–chitosan based on natural rubber as new green antimicrobial coating. Progress in Organic Coatings, 161
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106497
146Manor R., Kumarnsit E., Samerphob N., Rujiralai T., Puangpairote T. and Cheaha D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats. Journal of Ethnopharmacology, 276
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114193
147Chaiyasan P., Mingkwan B., Jantarat S., Suwannapoom C., Cioffi M., Liehr T., Talumphai S., Tanomtong A. and Supiwong W. (2021). Classical and molecular cytogenetics of belontia hasselti (Perciformes: Osphronemidae): Insights into the zz/zw sex chromosome system. Biodiversitas, 22(2), 546-554.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.13057/biodiv/d220205
148Kongjan P., Jariyaboon R., Reungsang A. and Sittijunda S. (2021). Co-fermentation of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol from crude glycerol derived from the biodiesel production process by newly isolated Enterobacter sp.: Optimization factors affecting. Bioresource Technology Reports, 13
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100616
149Yeesin P. and Buasriyot P. (2021). Comparative study of four Mystus species (Bagridae, Siluriformes) from Thailand: insights into their karyotypic diversity. Comparative Cytogenetics, 15(2), 119-136.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3897/COMPCYTOGEN.V15I2.60649
150Thongpeth W., Lim A., Wongpairin A., Thongpeth T. and Chaimontree S. (2021). Comparison of linear, penalized linear and machine learning models predicting hospital visit costs from chronic disease in Thailand. Informatics in Medicine Unlocked, 26
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.imu.2021.100769
151Vichaidid T. and Danworaphong S. (2021). Dating the historical old city walls of Songkhla Thailand using thermoluminescence technique. Heliyon, 7(2)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06166
152Salaeh S., Das A. and Wie?ner S. (2021). Design and fabrication of thermoplastic elastomer with ionic network: A strategy for good performance and shape memory capability. Polymer, 223
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123699
153Hayeemasae N., Waesateh K., Saiwari S., Ismail H. and Othman N. (2021). Detailed investigation of the reinforcing effect of halloysite nanotubes-filled epoxidized natural rubber. Polymer Bulletin, 78(12), 7147-7166.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-020-03461-4
154Thongpeth W., Lim A., Kraonual S., Wongpairin A. and Thongpeth T. (2021). Determinants of hospital costs for management of chronic-disease patients in southern thailand. Journal of Health Science and Medical Research, 39(4), 313-320.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.31584/jhsmr.2021787
155Torpee S., Kantachote D., Rattanachuay P., Chiayvareesajja S. and Tantirungkij M. (2021). Dietary supplementation with probiotic Rhodobacter sphaeroides SS15 extract to control acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)-causing vibrio parahaemolyticus in cultivated white shrimp. Journal of Invertebrate Pathology, 186
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.jip.2021.107585
156Chunta S., Boonsriwong W., Wattanasin P., Naklua W. and Lieberzeit P. (2021). Direct assessment of very-low-density lipoprotein by mass sensitive sensor with molecularly imprinted polymers. Talanta, 221
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121549
157Ruangchuay R., Lueangthuwapranit C. and Kongrueang S. (2021). Effect of cleaning by whirlpool washing machine on heavy metal content and external contamination in commercially grown edible red seaweed, gracilaria fisheri. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(3), 881-888.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2021.116
158Thatribud A., Rassamesard A., Sukmas W. and Pinsook U. (2021). Effect of lattice polarisability in optical properties of methylammonium lead iodide by modified Becke-Johnson functionals and Bethe-Salpeter equation. Computational Materials Science, 189
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2020.110245
159Masa A., Hayeemasae N., Soontaranon S., Pisal M. and Rasidi M. (2021). Effect of stretching rate on tensile response and crystallization behavior of crosslinked natural rubber. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, 17(3), 217-225.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.11113/MJFAS.V17N3.2039
160Tsuppayakorn-aek P., Pluengphon P., Phansuke P., Inceesungvorn B., Busayaporn W., Kaewtubtim P. and Bovornratanaraks T. (2021). Effect of substitution on the superconducting phase of transition metal dichalcogenide Nb(Se x S 1-x ) 2 van der Waals layered structure. Scientific Reports, 11(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-021-94000-2
161Azis L., Pinkaew S. and Wichienchot S. (2021). Effect of Vitamin A-Fortified Rice on the Gut Microbiota of Thai Lactating Women and Their Exclusively Breastfed Infants. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 20(4), 1-15.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2021.079
162Sani K., Kongjan P., Pakhathirathien C., Cheirsilp B., Raketh M., Kana R. and Jariyaboon R. (2021). Effectiveness of using two-stage anaerobic digestion to recover bio-energy from high strength palm oil mill effluents with simultaneous treatment. Journal of Water Process Engineering, 39
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101661
163Sattayanurak S., Sahakaro K., Kaewsakul W., Reuvekamp L. and Blume A. (2021). Elucidating the role of clay-modifier on the properties of silica-and silica/nanoclay-reinforced natural rubber tire compounds. Express Polymer Letters, 15(7), 666-684.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3144/EXPRESSPOLYMLETT.2021.56
164Prasertsan P., Leamdum C., Chantong S., Mamimin C., Kongjan P. and O-Thong S. (2021). Enhanced biogas production by co-digestion of crude glycerol and ethanol with palm oil mill effluent and microbial community analysis. Biomass and Bioenergy, 148
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106037
165Sattayanurak S., Sahakaro K., Kaewsakul W., Dierkes W., Reuvekamp L., Blume A. and Noordermeer J. (2021). Enhancing performance of silica-reinforced natural rubber tire tread compounds byapplying organoclayas secondary filler. Rubber Chemistry and Technology, 94(1), 121-144.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5254/rct.20.80373
166Hayeemasae N., Soontaranon S., Rasidi M. and Masa A. (2021). ensile and structural properties of natural rubber vulcanizates with different mastication times. Polimeros, 31(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.09120
167Tsuppayakorn-Aek P., Phansuke P., Kaewtubtim P., Ahuja R. and Bovornratanaraks T. (2021). Enthalpy stabilization of superconductivity in an alloying S-P-H system: First-principles cluster expansion study under high pressure. Computational Materials Science, 190
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110282
168Laipaporn J. and Tongkumchum P. (2021). Estimating the Natural Cubic Spline Volatilities of the ASEAN-5 Exchange Rates*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 1-10.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0001
169Soe K., Pradit S. and Hajisamae S. (2021). Feeding habits and seasonal trophic guilds structuring fish community in the bay mouth region of a tropical estuarine habitat. Journal of Fish Biology, 99(4), 1430-1445.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1111/jfb.14851
170Nontasak W., Thongnuanchan B., Ninjan R., Lopattananon N., Wannavilai P. and Nakason C. (2021). Fire-retardant wood coating based on natural rubber bearing methacrylic functionality. Journal of Polymer Engineering, 41(1), 44-53.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2020-0092
171Jantarat S., Jumrusthanasan S., Kaewsri S., Supanuam P. and Tanomtong A. (2021). First report of karyological analysis and heteromorphic nucleolar organizer region of black surgeonfish (Acanthurus gahhm, acanthuridae) in thailand. Caryologia, 74(1), 83-88.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.36253/caryologia-853
172Zaihurin D., Yong A., Amornsakun T. and Chesoh S. (2021). Fish waste by-product in formulated diet for climbing perch, Anabas testudineus. AACL Bioflux, 14(1), 130-140.
Cited: 0
173Makaje N., Sama-Ae A. and Phon-On A. (2021). Fixed Point Theorems for Pseudo-Banach Contraction. Thai Journal of Mathematics, 19(4), 1385-1397.
Cited: 0
174Busaman A., Chuai-Aree S., Musikasuwan S. and McNeil R. (2021). Flood-modeling and risk map simulation for mae suai dam-break, Northern Thailand. Pertanika Journal of Science and Technology, 29(1), 663-676.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.47836/pjst.29.1.35
175Lee B., Suhartono S., Lim A. and Ahn S. (2021). Forecasting world tuna catches with arima-spline and arima-neural networks models. Walailak Journal of Science and Technology, 18(17)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.48048/WJST.2021.9726
176Woraathasin N., Nualsri C., Sutjit C., Keawraksa O., Rongsawat T. and Nakkanong K. (2021). Genotypic variation in 9-Cis-Epoxycarotenoid Dioxygenase3 gene expression and abscisic acid accumulation in relation to drought tolerance of Hevea brasiliensis. Physiology and Molecular Biology of Plants, 27(7), 1513-1522.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s12298-021-01024-z
177Khunjan U. and Kasikamphaiboon P. (2021). Green Synthesis of Kaolin-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron Using Ruellia tuberosa Leaf Extract for Effective Decolorization of Azo Dye Reactive Black 5. Arabian Journal for Science and Engineering, 46(1), 383-394.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s13369-020-04831-w
178Bourchookarn W., Bourchookarn A., Imtong C., Li H. and Angsuthanasombat C. (2021). His180 in the pore-lining ?4 of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa ?-endotoxin is crucial for structural arrangements of the ?4-?5 transmembrane hairpin and hence biotoxicity. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, 1869(6)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2021.140634
179Laowahutanon T., Nakamura H., Tachimori H., Nomura S., Liabsuetrakul T., Lim A., Rawdaree P., Suchonwanich N., Yamamoto H. and Ishizuka A. (2021). Hospital admission for type 2 diabetes mellitus under the Universal Coverage Scheme in Thailand: A time- And geographical-trend analysis, 2009-2016. PLoS ONE, 16(7 July)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253434
180Pudgerd A., Kruangkum T., Sritunyalucksana K., Vanichviriyakit R., Imsonpang S. and Chotwiwatthanakun C. (2021). Immunopathogenesis of hematopoietic tissues in response to Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) infection in Macrobrachium rosenbergii. Fish and Shellfish Immunology, 110, 10-22.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.12.018
181Rittirat S., Thammasiri K. and Klaocheed S. (2021). In vitro rapid multiplication of a highly valuable ornamental aquatic plant anubias heterophylla. Trends in Sciences, 18(19)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.48048/tis.2021.3
182Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2021). In vitro shoot multiplication of Lobelia cardinalis L., an aquatic ornamental plant. Acta Horticulturae, 1324, 55-61.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1324.8
183Chueangchayaphan N., Nithi-Uthai N., Techakittiroj K. and Manuspiya H. (2021). In-situ dielectric cure monitoring as a method of measuring the influence of cure temperature on natural rubber vulcanization. Polymer Bulletin, 78(6), 3169-3182.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-020-03269-2
184Jitsopin P., Masa A., Hayeemasae N. and Rasidi M. (2021). Influence of Preparation Method on Properties of Natural Rubber/Sepiolite Composites. Journal of Physics: Conference Series, 2129(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2129/1/012075
185Walong A., Thongnuanchan B., Sakai T. and Lopattananon N. (2021). Influence of silicon dioxide addition and processing methods on structure, thermal stability and flame retardancy of EVA/NR blend nanocomposite foams. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 37(1), 49-65.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/1477760620953437
186Siripatana B., Nopchanasuphap K. and Chuai-Aree S. (2021). Intelligent Traffic Light System Using Image Processing. Proceedings - 2nd SEA-STEM International Conference, SEA-STEM 2021, 14-18.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668057
187Wattanakasiwich P., Suree N., Chamrat S., Saengsuwan W., Suttharangsee W., Panrat T., Ruamcharoen J., Trianpo W., Amornsamankul S., Laesanklang W., Berglund A. and Chantawannakul P. (2021). Investigating Challenges of Student Centered Learning in Thai Higher Education during the COVID-19 Pandemic. Proceedings - Frontiers in Education Conference, FIE, 2021-October
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/FIE49875.2021.9637298
188Phimphan S., Aiumsumang S., Tanomtong A. and Jantarat S. (2021). Karyomorphological delineation and linear differentiation of microsatellite patterns, and meiosis in giant Asian river frog (Limnonectes blyhii) from Thailand. Nucleus (India), 64(2), 249-254.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-020-00315-2
189Jantarat S., Yeesaem N., Supanuam P., Kraiprom T., Yeesin P. and Kaewsri S. (2021). Karyotype analysis and nucleolar organizer regions (NORs) of Sundaic yellow catfish, Hemibagrus capitulum (Siluriformes, Siluridae) in Thailand. Nucleus (India), 64(2), 243-248.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-020-00321-4
190Abdulmana S., Lim A., Wongsai S. and Wongsai N. (2021). Land surface temperature and vegetation cover changes and their relationships in Taiwan from 2000 to 2020. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 24
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100636
191Kwangjai J., Cheaha D., Manor R., Sa-Ih N., Samerphob N., Issuriya A., Wattanapiromsakul C. and Kumarnsit E. (2021). Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil. Biomedical Journal, 44(6), 727-738.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.bj.2020.05.017
192Jehsoh N., Surya I., Sahakaro K., Ismail H. and Hayeemasae N. (2021). Modified palm stearin compatibilized natural rubber/halloysite nanotubes composites: Reinforcement versus strain-induced crystallization. Journal of Elastomers and Plastics, 53(3), 210-227.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/0095244320928573
193Chen K., Ojha S., Imtong C., Linn A., Li H., Thonabulsombat C. and Angsuthanasombat C. (2021). Molecular insights into Zn2+ inhibition of the antibacterial endopeptidase lysostaphin from Staphylococcus simulans. Protein and Peptide Letters, 28(2), 20-28.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.2174/0929866527666200613221359
194Kaewsakul W., Noordermeer J., Sahakaro K., Sengloyluan K., Saramolee P., Dierkes W. and Blume A. (2021). Natural rubber and epoxidized natural rubber in combination with silica fillers for low rolling resistance tires. Chemistry, Manufacture and Applications of Natural Rubber, 247-316.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818843-9.00009-6
195Srithongthum S., Au H., Amornsakun T., Musikarun P., Fatihah S., Halid N. and Lim L. (2021). Observation on the embryonic development of sultan fish, leptobarbus Hoevenii. AACL Bioflux, 14(3), 1359-1364.
Cited: 2
196Ratanaprom S., Nakkanong K., Nualsri C., Jiwanit P., Rongsawat T. and Woraathakorn N. (2021). Overcoming encouragement of dragon fruit plant (Hylocereus undatus) against stem brown spot disease caused by neoscytalidium dimidiatum using bacillus subtilis combined with sodium bicarbonate. Plant Pathology Journal, 37(3), 205-214.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.01.2021.0007
197Ratanaprom S., Nakkanong K., Nualsri C., Jiwanit P., Rongsawat T. and Woraathasin N. (2021). Overcoming encouragement of dragon fruit plant (Hylocereus undatus) against stem brown spot disease caused by neoscytalidium dimidiatum using bacillus subtilis combined with sodium bicarbonate (Plant Pathol. J. 37(3) 205-214 (2021)). Plant Pathology Journal, 37(4), 413.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5423/PPJ.ER.01.2021.0007
198Klaocheed S., Rittirat S. and Thammasiri K. (2021). Plantlet regeneration and multiple shoot induction from protocorm-like bodies (PLBs) of medicinal orchid species, dendrobium crumenatum Sw.. Walailak Journal of Science and Technology, 18(7)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.48048/wjst.2021.9168
199Sripornsawat B., Thitithammawong A., Tulaphol S., Johns J. and Nakaramontri Y. (2021). Positive Synergistic Effects on Vulcanization, Mechanical and Electrical Properties of Using Deep Eutectic Solvent in Natural Rubber Vulcanizates. Polymer Testing, 96
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2021.107071
200Surya I., Waesateh K., Saiwari S., Ismail H., Othman N. and Hayeemasae N. (2021). Potency of urea-treated halloysite nanotubes for the simultaneous boosting of mechanical properties and crystallization of epoxidized natural rubber composites. Polymers, 13(18)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.3390/polym13183068
201Hayeemasae N. and Ismail H. (2021). Potential of calcium carbonate as secondary filler in eggshell powder filled recycled polystyrene composites. Polimeros, 31(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.09720
202Dureh N. (2021). Project Based Learning for General Education Course. Proceedings - 2nd SEA-STEM International Conference, SEA-STEM 2021, 38-42.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668019
203Kanjan P., Sakpetch P., Masniyom P. and Hongpattarakere T. (2021). Quality characteristics of high salt fermented fish sauce (budu) produced using autochthonous Virgibacillus halodenitrificans PS21 and Staphylococcus simulans PMRS35. International Journal of Food Science and Technology, 56(8), 4098-4107.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.15035
204Dierkes W. and Saiwari S. (2021). Regeneration and devulcanization. Tire Waste and Recycling, 97-144.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820685-0.00006-5
205Sharma I., Tongkumchum P. and Ueranantasun A. (2021). Regression Analysis of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Compare Seasonal Patterns and 15 Year Trend of Vegetation from East to West of Nepal. Nature Environment and Pollution Technology, 20(1), 267-273.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.V20I01.029
206Srithongthum S., Au H., Amornsakun T., Musikarun P., Mok W., Halid N., Kawamura G. and Lim L. (2021). Reproductive characteristics of the pond-farmed sultan fish (Leptobarbus hoevenii). Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 13(2), 51-60.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.20473/jipk.v13i2.27264
207Ninjan R., Thongnuanchan B., Lopattananon N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2021). Rubber-to-steel adhesives based on natural rubber grafted with poly(acetoacetoxyethyl methacrylate). Journal of Polymer Engineering, 41(3), 192-201.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2020-0156
208Jalilah M., Anuar H., Amornsakun T., Afreen A. and Nadirah M. (2021). Seasonal ovarian activity in female climbing perch, anabas testudineus (Bloch, 1792) from the northern and eastern regions of peninsular malaysia. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(4), 1204-1211.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2021.157
209Surya I., Waesateh K., Masa A. and Hayeemasae N. (2021). Selectively etched halloysite nanotubes as performance booster of epoxidized natural rubber composites. Polymers, 13(20)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.3390/polym13203536
210Patawang I., Kaewsri S., Jantarat S., Supanuam P., Jumrusthanasan S. and Tanomtong A. (2021). Some molecular cytogenetic markers and classical chromosomal features of Spilopelia chinensis (Scopoli, 1786) and Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) in Thailand. Caryologia, 74(4), 101-109.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.36253/caryologia-952
211Manandhar A. and Kakchapati S. (2021). Spatial-temporal patterns and determinants of diarrhea and acute respiratory infection among children under five years in nepal. Journal of Public Health and Development, 19(2), 120-134.
Cited: 0
212Mohidin N., Hajisamae S., Abdullah M., Hashim M., Habib A., Islam R. and Fazrul H. (2021). Species composition and distribution pattern of stingrays in the coastal waters of terengganu, malaysia, the south china sea. Chiang Mai Journal of Science, 48(4), 1009-1020.
Cited: 0
213Eso M., Gururaja P. and McNeil R. (2021). Statistical modelling of 3-hourly wind patterns in Melbourne, Australia. Nature Environment and Pollution Technology, 20(2), 665-673.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.v20i02.025
214Kanjanapan T., Hemman A., Rattanaburee N., Nauldum N., Kongkanon S. and Ruamcharoen J. (2021). STEM Project Approach to the Topic of Sustainable Development Goals Through Online Meeting on Students' Self-regulation. Proceedings - 2nd SEA-STEM International Conference, SEA-STEM 2021, 119-123.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9668099
215Ruamcharoen J., Musor H. and Loonjang K. (2021). STEM-PBL Activity for Higher Education to Enhance the STEM Competency. Proceedings - 2nd SEA-STEM International Conference, SEA-STEM 2021, 62-66.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/SEA-STEM53614.2021.9667969
216Wongfaed N., Kongjan P., Suksong W., Prasertsan P. and O-Thong S. (2021). Strategies for recovery of imbalanced full-scale biogas reactor feeding with palm oil mill effluent. PeerJ, 9
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.7717/peerj.10592
217Raketh M., Jariyaboon R., Kongjan P., Trably E., Reungsang A., Sripitak B. and Chotisuwan S. (2021). Sulfate removal using rubber wood ash to enhance biogas production from sulfate-rich wastewater generated from a concentrated latex factory. Biochemical Engineering Journal, 173
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.108084
218Laphyai P., Kruangkum T., Chotwiwatthanakun C., Semchuchot W., Thaijongrak P., Sobhon P., Tsai P. and Vanichviriyakit R. (2021). Suppression of a Novel Vitellogenesis-Inhibiting Hormone Significantly Increases Ovarian Vitellogenesis in the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon. Frontiers in Endocrinology, 12
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.760538
219Azis L., Wichienchot S. and Pinkaew S. (2021). The correlations between gut microbiota of Muslim Thai lactating women and their dietary intake and gut microbiota of breastfed infants. Malaysian Journal of Nutrition, 27(3), 461-471.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.31246/mjn-2021-0019
220Hayeemasae N., Waesateh K., Soontaranon S. and Masa A. (2021). The effect of mastication time on the physical properties and structure of natural rubber. Journal of Elastomers and Plastics, 53(3), 228-240.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1177/0095244320928566
221Jarnthong M., Peng Z., Lopattananon N. and Nakason C. (2021). The influence of pre-compounding techniques and surface modification of nano-silica on the properties of thermoplastic natural rubber. Express Polymer Letters, 15(12), 1135-1147.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2021.92
222Busaman S. (2021). Unitary Menger algebra of C-quantifier free formulas of type (?n, (2)). Asian-European Journal of Mathematics, 14(4)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1142/S1793557121500509
223Rattanaya T., Manmeen A., Kongjan P., Bunyakan C., Reungsang A., Prasertsit K., Lombardi L. and Jariyaboon R. (2021). Upgrading biogas to biomethane using untreated groundwater-NaOH absorbent: Pilot-scale experiment and scale-up estimation for a palm oil mill. Journal of Water Process Engineering, 44
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102405
224Bhattarai S., Kc P., Gyawali A., Lamichhane A., Giri A. and Kakchapati S. (2021). Urban firefighting: Qualitative exploration of occupational challenges faced by firefighters of Kathmandu valley, Nepal. International Journal of Occupational Safety and Health, 11(2), 72-79.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3126/ijosh.v11i2.35982
225Al Mamun A., Maneesri J. and Masniyom P. (2021). Viability of lactobacillus plantarum tistr 2083 in protectant during low-temperature drying and storage. Sains Malaysiana, 50(8), 2229-2240.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2021-5008-08
226Lim L., Amornsakun T., Au H., Tuzan A., Liew H., Mukai Y., Mustafa S. and Kawamura G. (2021). Vision-mediated feeding behaviour of early juvenile Sultan fish, Leptobarbus hoevenii. Aquaculture Research, 52(4), 1784-1787.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1111/are.15013
227Pinkaew S., Udomkesmalee E., Davis C. and Tanumihardjo S. (2021). Vitamin A-fortified rice increases total body vitamin A stores in lactating Thai women measured by retinol isotope dilution: A double-blind, randomized, controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 113(5), 1372-1380.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa418
228Salaeh S., Das A., Wie?ner S. and Stapor M. (2021). Vitrimer-like material based on a biorenewable elastomer crosslinked with a dimeric fatty acid. European Polymer Journal, 151
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110452
229Shuaib S. and Riyapan P. (2020). A mathematical model to study the effects of breastfeeding and vaccination on rotavirus epidemics. Journal of Mathematical and Fundamental Sciences, 52(1), 43-65.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5614/j.math.fund.sci.2020.52.1.4
230Buatip S. and Tan S. (2020). A new genus swennenia for gascoignella jabae swennen, 2001, a small rare mangrove dwelling sea slug in the gulf of Thailand, with notes on the species (Gastropoda: Sacoglossa: Plakobranchoidea). Raffles Bulletin of Zoology, 68, 629-635.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.26107/RBZ-2020-0078
231Sukhawipat N., Raksanak W., Kalkornsurapranee E., Saetung A. and Saetung N. (2020). A new hybrid waterborne polyurethane coating synthesized from natural rubber and rubber seed oil with grafted acrylate. Progress in Organic Coatings, 141
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105554
232Sukhawipat N., Saetung N., Pasetto P., Pilard J., Bistac S. and Saetung A. (2020). A novel high adhesion cationic waterborne polyurethane for green coating applications. Progress in Organic Coatings, 148
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105854
233Utaipan T., Boonyanuphong P., Chuprajob T., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2020). A trienone analog of curcumin, 1,7-bis(3-hydroxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one, possesses ROS- and caspase-mediated apoptosis in human oral squamous cell carcinoma cells in vitro. Applied Biological Chemistry, 63(1)
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1186/s13765-020-0491-8
234Surya I., Masa A., Ismail H. and Hayeemasae N. (2020). Acid-treated halloysite nanotubes filled natural rubber composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 801(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012087
235Rittirat S., Klaocheed S., Thammasiri K. and Walam A. (2020). An efficient in vitro plantlet regeneration of an ornamental aquatic plant Anubias heterophylla through shoot tip culture. Acta Horticulturae, 1298, 265-271.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1298.36
236Worlee A., Homdong N. and Hayeemasae N. (2020). Application of polymer blend based on natural rubber latex and acrylic resin as a binder for wall paints. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 773(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/773/1/012032
237Sharifah Aisyah S., Rak A., Hassan H., Yusoff A., Hajisamae S. and Shukor A. (2020). Aquatic Insect (Larvae) Distribution and Assemblages at River Intakes in Pergau Lakes. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 549(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/549/1/012044
238Fathurrohman M., Rugmai S., Hayeemasae N. and Sahakaro K. (2020). BETTER BALANCE OF SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUND PROPERTIES BY THE USE OF MONTMORILLONITE WITH OPTIMUM SURFACE MODIFIER CONTENT. Rubber Chemistry and Technology, 93(3), 548-566.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.5254/rct.20.80407
239Wijaya A., Jariyaboon R., Reungsang A. and Kongjan P. (2020). Biochemical methane potential (BMP) of cattle manure, chicken manure, rice straw, and hornwort in mesophilic mono-digestion. International Journal of Integrated Engineering, 12(3), 1-8.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.30880/ijie.2020.12.03.001
240Suksong W., Tukanghan W., Promnuan K., Kongjan P., Reungsang A., Insam H., O&apos and Thong S. (2020). Biogas production from palm oil mill effluent and empty fruit bunches by coupled liquid and solid-state anaerobic digestion. Bioresource Technology, 296
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122304
241Lee B., Eso M., Lim A. and McNeil D. (2020). Can crude oil prices predict world tuna prices?. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226.
Cited: 0
242Sirinupong P. and Buatip S. (2020). Comparative studies on the reproductive system of elysia bangtawaensis swennen, 1998, elysia leucolegnote jensen, 1990, and elysia singaporensis swennen, 2011 (gastropoda: Sacoglossa: plakobranchidae). Malaysian Journal of Science, 39(1), 41-62.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.22452/mjs.vol39no1.4
243Tobgay U., Boonyanuphong P. and Meunprasertdee P. (2020). Comparison of hot water and methanol extraction combined with ultrasonic pretreatment on antioxidant properties of two pigmented rice cultivars. Food Research, 4(2), 547-556.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(2).330
244Sharifah Aisyah S., Rak A., Hassan H., Yusoff A., Hajisamae S. and Shukor A. (2020). Corbicula fluminae Population and Distribution in Pergau Lakes. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 549(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/549/1/012045
245Noordermeer J., Dierkes W., Blume A., van Hoek H., Reuvekamp L., Dijkhuis K. and Saiwari S. (2020). Cradle-to-cradle devulcanization options for various elastomer types. Rubber World, 262(5), 20-28.
Cited: 2
246Chulrik W., Jansakun C., Chaichompoo W., Hata J., Hiransai P., Chunglok W., Utaipan T., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2020). Dehydrostephanine isolated from stephania venosa possesses anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-activated raw264.7 macrophages. Walailak Journal of Science and Technology, 17(7), 655-664.
Cited: 1
247Sae-Tae N., Lim A. and Dureh N. (2020). Determinants of severe injury and mortality from road traffic accidents among motorcycle and car users in Southern Thailand. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 27(3), 286-292.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1774616
248Bitlus M., Ismail N., Hajisamae S. and Subki N. (2020). Determination of Microplastics in Sediment of Kelantan and Pattani Bay. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 596(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/596/1/012060
249Chuaykaur K., Hajisamae S., Ruangchuay R., Dinh T., Fazrul H. and Vinagre C. (2020). Diet and food partitioning between juvenile of Epinephelus coioides (Perciformes: Epinephelidae) and other co-existing juvenile fishes in shallow waters of Thailand and Malaysia. Aquatic Living Resources, 33
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1051/alr/2020013
250Prasetya T., Munawar, Chesoh S., Lim A. and McNeil D. (2020). Different space characteristics of air temperature variation in North Sumatra Indonesia. Journal of Physics: Conference Series, 1517(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1517/1/012008
251Hisam F., Hajisamae S., Ikhwanuddin M. and Pradit S. (2020). Distribution pattern and habitat shifts during ontogeny of the blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Brachyura, Portunidae). Crustaceana, 93(1), 17-32.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1163/15685403-00003958
252Samayita A., Kareeya N., Pollachat A. and Saengsot R. (2020). Drug Resistant Strains of Vibrio vulnificus from Sea Mud in Prince of Songkla University, Pattani Campus and Some Shells in Pattani Seafood Markets. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 416(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/416/1/012009
253Zulkifli Z., Rasit N., Siddique M. and Kongjan P. (2020). Dry mesophilic and thermophilic semi-continuous anaerobic digestion of cow manure: Effects of solid loading rate on the process performance. Biointerface Research in Applied Chemistry, 10(4), 5972-5977.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.33263/BRIAC104.972977
254T? H., Karrila S., Nga L. and Karrila T. (2020). Effect of blending and pregelatinizing order on properties of pregelatinized starch from rice and cassava. Food Research, 4(1), 102-112.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(1).245
255Sathakit R., Ruangchuay R., Luangthuvapranit C. and Bovornruangroj N. (2020). Effect of Carbon dioxide (CO2) concentration on Growth of Ulva intestinalis in Photobioreactor. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 416(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/416/1/012020
256Mohamad Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2020). Effect of extraction methods on the molecular structure and thermal stability of kenaf (Hibiscus cannabinus core) biomass as an alternative bio-filler for rubber composites. International Journal of Biological Macromolecules, 154, 1255-1264.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.10.280
257Wongfaed N., Kongjan P., Prasertsan P., O&apos and Thong S. (2020). Effect of oil and derivative in palm oil mill effluent on the process imbalance of biogas production. Journal of Cleaner Production, 247
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119110
258Boafo D., Kraisornpornson B., Panphon S. and Amaniampong P. (2020). Effect of organic soil amendments on soil quality in oil palm production. Applied Soil Ecology, 147
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.09.008
259Karrila S. and Karrila T. (2020). Effect of powdering on critical water activity estimate from dynamic dewpoint isotherm of a crispy starch-based snack: a case study with fish cracker. Journal of Food Science and Technology, 57(11), 4123-4132.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s13197-020-04448-9
260Arundon K., Anumas N., Chunthong P., Cheevarungrod A., Phibalsak T. and Lim A. (2020). Effect of using a head injury fast-track system on reducing the mortality rate among severe head injury patients in Southern Thailand: A retrospective study with historical control. International Journal of Critical Illness and Injury Science, 10(4), 177-181.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4103/IJCIIS.IJCIIS_92_19
261Etae N., Wamae Y., Khummueng W., Utaipan T. and Ruangrak E. (2020). Effects of artificial light sources on growth and phytochemicals content in green oak lettuce. Horticultura Brasileira, 38(2), 204-210.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1590/s0102-053620200213
262Sangtong P., Ruangchuay R., Lueangthuwapranit C. and Monotilla W. (2020). Effects of environmental factors and plant hormones on sexual reproduction of agarophyte seaweed, gracilaria fisheri (Rhodophyceae). Journal of Fisheries and Environment, 44(1), 1-12.
Cited: 0
263Sukhawipat N., Saetung N., Pilard J., Bistac S. and Saetung A. (2020). Effects of molecular weight of hydroxyl telechelic natural rubber on novel cationic waterborne polyurethane: A new approach to water-based adhesives for leather applications. International Journal of Adhesion and Adhesives, 99
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102593
264Suksong W., Wongfaed N., Sangsri B., Kongjan P., Prasertsan P., Podmirseg S., Insam H., O&apos and Thong S. (2020). Enhanced solid-state biomethanisation of oil palm empty fruit bunches following fungal pretreatment. Industrial Crops and Products, 145
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112099
265Sukchan P., Lim A., Rongpan S., Piboonpol G. and Santiparadon M. (2020). Epidemiological survey of smoking and pulmonary function test among adult male smokers in poverty coastal fishing community. Journal of the Medical Association of Thailand, 103(3), 262-269.
Cited: 1
266Paudel B., Lim A., Guragan A. and Paudel J. (2020). Estimating child death from perinatal originating conditions and congenital malformations in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 17(9), 1034-1041.
Cited: 0
267Sapkota N., Gautam N., Lim A. and Ueranantasun A. (2020). Estimation of Under-5 Child Mortality Rates in 52 Low-migration Countries. Child Health Nursing Research, 26(4), 463-469.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4094/chnr.2020.26.4.463
268Salaeh S., Das A., St?ckelhuber K. and Wie?ner S. (2020). Fabrication of a strain sensor from a thermoplastic vulcanizate with an embedded interconnected conducting filler network. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 130
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105763
269Kraonual S., Lim A. and Thongpeth W. (2020). Factors associated with hospital mortality due to road traffic accidents among pedestrians in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 51(5), 763-770.
Cited: 0
270Prasetya T., Mukhadiroh L., Farapti, Chesoh S. and Lim A. (2020). Factors Contributing to Nurse Productivity in Public Hospitals in Surabaya, Indonesia. Hospital topics, 98(4), 145-154.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/00185868.2020.1798317
271Sawangpet K., Walong A., Thongnuanchan B., Kaesaman A., Sakai T. and Lopattananon N. (2020). Foaming and Physical Properties, Flame Retardancy, and Combustibility of Polyethylene Octene Foams Modified by Natural Rubber and Expandable Graphite. Journal of Vinyl and Additive Technology, 26(4), 423-433.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21757
272Lee B., Tongkumchum P. and McNeil D. (2020). Forecasting monthly world tuna prices with a plausible approach. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(2), 398-405.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2020.52
273Leemud P., Karrila S., Kaewmanee T. and Karrila T. (2020). Functional and physicochemical properties of Durian seed flour blended with cassava starch. Journal of Food Measurement and Characterization, 14(1), 388-400.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-019-00301-6
274Kanjan P. and Sakpetch P. (2020). Functional and safety assessment of Staphylococcus simulans PMRS35 with high lipase activity isolated from high salt-fermented fish (Budu) for starter development. LWT, 124
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109183
275Salaeh S., Thitithammawong A. and Salae A. (2020). Highly enhanced electrical and mechanical properties of methyl methacrylate modified natural rubber filled with multiwalled carbon nanotubes. Polymer Testing, 85
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106417
276Rujiralai T., Cheewasedtham W., Jayeoye T., Kaewsara S. and Plaisen S. (2020). Hydrolyzed Product Mediated Aggregation of l-Cysteine-Modified Gold Nanoparticles as a Colorimetric Probe for Carbamate Residues in Chilis. Analytical Letters, 53(4), 574-588.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1080/00032719.2019.1659804
277Wongsai N., Wongsai S., Lim A., McNeil D. and Huete A. (2020). Impacts of spatial heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. Journal of Applied Remote Sensing, 14(1)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1117/1.JRS.14.014513
278Sattayanurak S., Sahakaro K., Kaewsakul W., Dierkes W., Reuvekamp L., Blume A. and Noordermeer J. (2020). Improvement of silica-reinforced natural rubber tire tread compounds by joint hybridization with small amounts of secondary fillers and polymers. Rubber Chemistry and Technology, 93(4), 652-671.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.20.79962
279Ruamcharoen J., Munlee R. and Ruamcharoen P. (2020). Improvement of water vapor barrier and mechanical properties of sago starch-kaolinite nanocomposites. Polymer Composites, 41(1), 201-209.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/pc.25360
280Klaocheed S., Jehsu W., Choojun W., Thammasiri K., Prasertsongskun S. and Rittirat S. (2020). Induction of direct shoot organogenesis from shoot tip explants of an ornamental aquatic plant, cryptocoryne wendtii. Walailak Journal of Science and Technology, 17(4), 293-302.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.48048/wjst.2020.3706
281Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2020). Influence of hydroxymethylated lignin on mechanical properties and payne effect of NR/BR compounds. Malaysian Journal of Analytical Sciences, 24(5), 810-819.
Cited: 0
282Masa A., Soontaranon S. and Hayeemasae N. (2020). Influence of Sulfur/Accelerator Ratio on Tensile Properties and Structural Inhomogeneity of Natural Rubber. Polymer (Korea), 44(4), 519-526.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.7317/pk.2020.44.4.519
283Katueangngan K., Tulyapitak T., Saetung A., Soontaranon S. and Nithi-Uthai N. (2020). Interfacial Interactions of Silica and Natural Rubber Enhanced by Hydroxyl Telechelic Natural Rubber as Interfacial Modifier. Journal of Vinyl and Additive Technology, 26(3), 291-303.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21743
284Prasetya T., Munawar u., Taufik M., Chesoh S., Lim A. and McNeil D. (2020). Land surface temperature assessment in Central Sumatra, Indonesia. Indonesian Journal of Geography, 52(2), 239-245.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.22146/ijg.51327
285Srithongthum S., Amornsakun T., Musikarun P., Promkaew P., Au H., Kawamura G., Lal M. and Lim L. (2020). Length-weight relationship and relative condition factor of the sultan fish, leptobarbus hoevenii broodstock farmed in earthen ponds. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 24(3), 53-59.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.21608/ejabf.2020.91657
286Mohamad Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2020). Lignin as Alternative Reinforcing Filler in the Rubber Industry: A Review. Frontiers in Materials, 6
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.3389/fmats.2019.00329
287Hayeemasae N., Sahakaro K. and Ismail H. (2020). Maleated natural rubber compatibilized natural rubber/halloysite nanotubes composites. Polymer (Korea), 44(5), 596-602.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.7317/pk.2020.44.5.596
288Hayeemasae N., Sensem Z., Sahakaro K. and Ismail H. (2020). Maleated natural rubber/halloysite nanotubes composites. Processes, 8(3)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.3390/pr8030286
289Sunarno J., Prasertsan P., Duangsuwan W., Kongjan P. and Cheirsilp B. (2020). Mathematical modeling of ethanol production from glycerol by Enterobacter aerogenes concerning the influence of impurities, substrate, and product concentration. Biochemical Engineering Journal, 155
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2019.107471
290Fathurrohman M., Hayeemasae N. and Sahakaro K. (2020). Mechanical and Dynamical Properties of Natural Rubber-Montmorillonite Nanocomposites by Using In Situ Organomodified and Latex Compounding Method. Macromolecular Symposia, 391(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201900130
291Thitithammawong A., Chuycherd N., Leekharee S. and Saiwari S. (2020). Mechanical, morphological, and luminescent properties of strontium phosphorescent filler-filled NR/PP/PEC blends as affected by processing design. Journal of Elastomers and Plastics, 52(5), 383-396.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1177/0095244319854149
292Buya S., Tongkumchum P. and Owusu B. (2020). Modelling of land-use change in Thailand using binary logistic regression and multinomial logistic regression. Arabian Journal of Geosciences, 13(12)
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1007/s12517-020-05451-2
293Promputthangkoon P., Rungvichaniwat A., Kaewthai Andrei N. and Kuasakul T. (2020). On the mechanical properties of para rubber-oil palm ash derived geosynthetic clay liner. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 773(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/773/1/012054
294Sudyoung N., Tokuyama S., Krajangsang S., Pringsulaka O., Yeesin P., Koto R. and Sarawaneeyaruk S. (2020). Plant defense-related gene expression analysis of canker-infected lime seedling. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 432(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/432/1/012007
295Muangprathub J., Intarasit A., Boongasame L. and Phaphoom N. (2020). Portfolio Risk and Return with a New Simple Moving Average of Price Change Ratio. Wireless Personal Communications, 115(4), 3137-3153.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s11277-020-07374-3
296Masa A., Krem-Ae A., Ismail H. and Hayeemasae N. (2020). Possible use of sepiolite as alternative filler for natural rubber. Materials Research, 23(4)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0100
297Ang C., Sano M., Dan S., Leelakriangsak M. and Lal T. (2020). Postbiotics Applications as Infectious Disease Control Agent in Aquaculture. Biocontrol Science, 25(1), 1-7.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.4265/BIO.25.1
298Tulu H., Lim A., Ma.-A-Lee A., Bundhamcharoen K. and Makka N. (2020). Prediction of HIV mortality in Thailand using three data sets from the national AIDS program database. Sains Malaysiana, 49(1), 155-160.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.17576/jsm-2020-4901-19
299Hajisamae S. (2020). Preface. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 416(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/416/1/011001
300Yentongchai M., Thamwiriyasati N., Imtong C., Li H. and Angsuthanasombat C. (2020). Preferential modification of CyaA-hemolysin by CyaC-acyltransferase through the catalytic Ser30-His33 dyad in esterolysis of palmitoyl-donor substrate devoid of acyl carrier proteins. Archives of Biochemistry and Biophysics, 694
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.abb.2020.108615
301Hayeemasae N., Jehsoh N. and Sahakaro K. (2020). Promoting the strain-induced crystallization of NR/HNT composites through the use of modified palm stearin. AIP Conference Proceedings, 2205
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/1.5142974
302Hayeemasae N., Sahakaro K. and Ismail H. (2020). Properties of unmodified and modified natural rubber/halloysite nanotubes composites. AIP Conference Proceedings, 2267
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/5.0016132
303Hayeemasae N. and Masa A. (2020). Relationship between stress relaxation behavior and thermal stability of natural rubber vulcanizates. Polimeros, 30(2)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.03120
304Hayeeye F. and Sattar M. (2020). Removal of crystal violet in aqueous solution by activated carbon from the pericarp of rubber fruit and bagasse: Kinetics, thermodynamics and adsorption studies. Desalination and Water Treatment, 202, 420-434.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2020.26152
305Worlee A., Saiwari S., Dierkes W. and Sarkawi S. (2020). Significant factors affecting the thermo-chemical de-vulcanization efficiency of tire rubber. Journal of Environmental Treatment Techniques, 8(3), 1118-1123.
Cited: 0
306Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2020). SILICA-REINFORCED NATURAL RUBBER TIRE TREAD COMPOUNDS CONTAINING BIO-BASED PROCESS OILS. I: ASPECTS of MIXING SEQUENCE and EPOXIDE CONTENT. Rubber Chemistry and Technology, 93(2), 360-377.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.19.81462
307Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2020). Silica-reinforced natural rubber tire tread compounds containing bio-based process oils. II: Influence of epoxide and amino functional groups. Rubber Chemistry and Technology, 93(1), 195-207.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.5254/rct.19.81461
308Promnuan K., Higuchi T., IMAI T., Kongjan P. and Reungsang A. (2020). Simultaneous biohythane production and sulfate removal from rubber sheet wastewater by two-stage anaerobic digestion. International Journal of Hydrogen Energy, 45(1), 263-274.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.10.237
309Suwan A., Sukhawipat N., Uthaipan N., Saetung A. and Saetung N. (2020). Some properties of experimental particleboard manufactured from waste bamboo using modified recycled palm oil as adhesive. Progress in Organic Coatings, 149
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105899
310Wongsai N., Wongsai S., Lim A., McNeil D. and Huete A. (2020). Statistical model for land surface temperature change over mainland southeast Asia. International Journal of Geoinformatics, 16(2), 33-39.
Cited: 3
311Kaewmanee T. and Airouyuwa J. (2020). Storage stability, gastrointestinal release and sensory properties of cookies incorporated with protein-based moringa oleifera leaf extract microcapsule. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 19(1), 139-154.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2020.0009
312Sawangpet K., Walong A., Kaesaman A., Thongnuanchan B., Sakai T. and Lopattananon N. (2020). Structure, physical properties, and flame retardancy of POE/NR/EG blend foams: Effect of crosslinking. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, 16(1), 44-50.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.11113/mjfas.v16n1.1418
313Sattayanurak S., Sahakaro K., Kaewsakul W., Dierkes W., Reuvekamp L., Blume A. and Noordermeer J. (2020). Synergistic effect by high specific surface area carbon black as secondary filler in silica reinforced natural rubber tire tread compounds. Polymer Testing, 81
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106173
314Hayeemasae N., Sensem Z., Surya I., Sahakaro K. and Ismail H. (2020). Synergistic effect of maleated natural rubber and modified palm stearin as dual compatibilizers in composites based on natural rubber and halloysite nanotubes. Polymers, 12(4)
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.3390/POLYM12040766
315Hayeemasae N. and Ismail H. (2020). Synergistic improvement of mechanical and magnetic properties of a new magnetorheological elastomer composites based on natural rubber and powdered waste natural rubber glove. Polimeros, 30(2)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1590/0104-1428.10719
316Hayeemasae N. and Ismail H. (2020). Tea waste/carbon black hybrid filled natural rubber composites. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, 16(6), 366-370.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.11113/mjfas.v16n6.1897
317Mat Nazari N., Rak A., Sharifah Aisyah S., Hajisamae S., Ahmad A. and Ibrahim M. (2020). Temporal Assemblage and Distribution of Ephemeroptera in Lata Janggut, Jeli, Kelantan.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 549(1)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/549/1/012042
318Ningrum P., Pansombut T. and Ueranantasun A. (2020). Text mining of online job advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: A case study in Indonesia. PLoS ONE, 15(6)
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233746
319Pongsiri N., McNeil R. and Chuai-Aree S. (2020). Trends in Tidal Levels and Mean Sea Level in the Gulf of Thailand. Ocean Science Journal, 55(4), 495-503.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s12601-020-0039-1
320O-Thong S., Mamimin C., Kongjan P. and Reungsang A. (2020). Two-stage fermentation process for bioenergy and biochemicals production from industrial and agricultural wastewater. Advances in Bioenergy, 5, 249-308.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/bs.aibe.2020.04.007
321Rattanaya T., Kongjan P., Bunyakan C., Reungsang A. and Jariyaboon R. (2020). Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by thermal decomposition. Process Safety and Environmental Protection, 138, 157-166.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.03.022
322Hayeemasae N. and Ismail H. (2020). Utilization of tea waste as an alternative filler for natural rubber. Jurnal Teknologi, 82(4), 109-115.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.11113/jt.v82.14400
323Chapagai M., Wan Rosli W., Karilla T. and Pinkaew S. (2020). Variety difference of physicochemical and cooking properties of selected brown rice from Thailand and Malaysia. Food Research, 4(3), 630-635.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(3).305
324Adair A., Kaesaman A. and Klinpituksa P. (2020). Water-swellable rubber blend from epoxidized natural rubber and superabsorbent polymer composite. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 36(1), 63-77.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/1477760619895025
325Srithongthum S., Au H., Amornsakun T., Chesoh S., Jantarat S., Suzuki N., Takeuchi Y., Hassan A., Kawamura G. and Lim L. (2020). Yolk-sac absorption, mouth size development, and first exogenous feeding of sultan fish, leptobarbus hoevenii. AACL Bioflux, 13(3), 1320-1327.
Cited: 5
326Muangprathub J., Kajornkasirat S., Wanichsombat A., Boonjing V., Saelee J. and Intarasit A. (2019). A Knowledge Integrated Case-Based Classifier. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(6), 849-871.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1142/S0218194019500293
327Hayeemasae N., Norhayati S., Ros M. and Ismail H. (2019). A new magnetorheological Elastomer based on natural Rubber/Waste Natural Rubber Glove Blends. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 72(1-2), 49-54.
Cited: 0
328Riyapan D., Saetung A. and Saetung N. (2019). A Novel Rigid PU Foam Based on Modified Used Palm Oil as Sound Absorbing Material. Journal of Polymers and the Environment, 27(8), 1693-1708.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01460-9
329Jayeoye T., Cheewasedtham W., Putson C. and Rujiralai T. (2019). A selective probe based on 3?aminophenyl boronic acid assembly on dithiobis(succinimidylpropionate) functionalized gold nanoparticles for sialic acid detection in human serum. Journal of Molecular Liquids, 281, 407-414.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.02.112
330Makaje N. and Phon-On A. (2019). A simplified approach to estimating parameter of the GARCH (1,1) model. Applied Science and Engineering Progress, 12(3), 158-163.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14416/j.asep.2019.06.001
331Ninjan R., Thongnuanchan B., Lopattananon N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2019). Ambient curable latex films and adhesives based on natural rubber bearing Acetoacetoxy functionality. Polymers for Advanced Technologies, 30(3), 598-607.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/pat.4496
332Khongkraphan K. (2019). An efficient fingerprint matching by multiple reference points. Journal of Information Processing Systems, 15(1), 22-33.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0098
333Phon-On A., Makaje N., Sama-Ae A. and Khongraphan K. (2019). An inertial S-iteration process. Fixed Point Theory and Applications, 2019(1)
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1186/s13663-019-0654-7
334Tepsour M., Usmanbaha N., Rattanaya T., Jariyaboon R., O&apos, Thong S., Prasertsan P. and Kongjan P. (2019). Biogas Production from Oil Palm Empty Fruit Bunches and Palm Oil Decanter Cake using Solid-State Anaerobic co-Digestion. Energies, 12(22)
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.3390/en12224368
335Kongjan P., Reungsang A., Phasukarratchai N. and Sittijunda S. (2019). Biogas production from single digestion of napier grass hydrolysate and co-digestion of solid fraction of microwave acid pretreated napier grass with swine manure. Chiang Mai Journal of Science, 46(4), 639-652.
Cited: 4
336Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2019). CHAPTER 8: Recycling of Individual Waste Rubbers. RSC Green Chemistry, 2019-January(59), 186-232.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1039/9781788013482-00186
337Le V., Leelakriangsak M., Lee S., Panphon S., Utispan K. and Koontongkaew S. (2019). Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas comosus (L.) Merr. Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 33-42.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1007/s42770-018-0014-5
338Baraheng S. and Karrila T. (2019). Chemical and functional properties of durian (Durio zibethinus Murr.) seed flour and starch. Food Bioscience, 30
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2019.100412
339Chotchuang T., Cheewasedtham W., Jayeoye T. and Rujiralai T. (2019). Colorimetric determination of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine-functionalized gold nanoparticles induced by a product of its hydrolysis. Microchimica Acta, 186(9)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1007/s00604-019-3778-x
340Pansombut T., Wikaisuksakul S., Khongkraphan K. and Phon-On A. (2019). Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. Computational Intelligence and Neuroscience, 2019
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1155/2019/7519603
341Rittirat S., Klaocheed S., Suppapan J., Chaithada P., Kalawong S. and Thammasiri K. (2019). Cryopreservation of an endangered pharmaceutically important orchid, Cymbidium finlaysonianum Lindl. Using vitrification technique. Acta Horticulturae, 1234, 125-132.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1234.16
342Hayeemasae N. and Ismail H. (2019). Curing and swelling kinetics of new magnetorheological elastomer based on natural rubber/waste natural rubber gloves composites. Journal of Elastomers and Plastics, 51(7-8), 583-602.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1177/0095244318803987
343Thitithammawong A., Uthaipan N., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Kalkornsurapranee E. (2019). Curing characteristics and kinetics of EPDM and EOC compounds in co-vulcanization as blend. Journal of Applied Polymer Science, 136(23)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/app.47613
344Dierkes W., Dijkhuis K., Hoek H., Noordermeer J., Reuvekamp L., Saiwari S. and Blume A. (2019). Designing of cradle-to-cradle loops for elastomer products. Plastics, Rubber and Composites, 48(1), 3-13.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2018.1464781
345Fathurrohman M., Rugmai S., Hayeemasae N. and Sahakaro K. (2019). Dispersion and properties of natural rubber-montmorillonite nanocomposites fabricated by novel in situ organomodified and latex compounding method. Polymer Engineering and Science, 59(9), 1830-1839.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/pen.25183
346Aedasong A., Roongtawanreongsri S., Hajisamae S. and James D. (2019). Ecosystem Services of a Wetland in the Politically Unstable Southernmost Provinces of Thailand. Tropical Conservation Science, 12
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1177/1940082919871827
347Suksong W., Mamimin C., Prasertsan P., Kongjan P., O&apos and Thong S. (2019). Effect of inoculum types and microbial community on thermophilic and mesophilic solid-state anaerobic digestion of empty fruit bunches for biogas production. Industrial Crops and Products, 133, 193-202.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.03.005
348Ruangrak E. and Khummueng W. (2019). Effects of artificial light sources on accumulation of phytochemical contents in hydroponic lettuce. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 94(3), 378-388.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1080/14620316.2018.1504630
349Saiwari S., Waesateh K., Worlee A., Hayeemasae N., Pattani, Nakason C. and Thani S. (2019). Effects of devulcanization aid on mechanical and thermal properties of devulcanized rubber/virgin natural rubber blends. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 72(5), 35-41.
Cited: 2
350Amornsakun T., Srithongthum S., Promkaew P., Hassan A., Matsubara H., Takeuchi Y., Mukai K., Shimasaki Y., Oshima Y. and Suzuki N. (2019). Effects of Water Salinity on the Egg Hatching, Growth, and Survival of Larvae and Fingerlings of Climbing Perch, Anabas testudineus. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 64(2), 281-286.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5109/2340923
351Thatribud A. (2019). Electronic and optical properties of TiO2 by first-principle calculation (DFT-GW and BSE). Materials Research Express, 6(9)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab2cad
352Mamimin C., Kongjan P., O&apos, Thong S. and Prasertsan P. (2019). Enhancement of biohythane production from solid waste by co-digestion with palm oil mill effluent in two-stage thermophilic fermentation. International Journal of Hydrogen Energy, 44(32), 17224-17237.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.03.275
353Hayeemasae N. and Ismail H. (2019). Enhancing the thermal stability of natural rubber/recycled ethylene propylene diene rubber blends through the use of bio-compatibilizers. Journal of Vinyl and Additive Technology, 25, E155-E165.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21674
354Tentsho K., McNeil N. and Tongkumchum P. (2019). Examining timely graduation rates of undergraduate students. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 199-209.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1108/JARHE-10-2017-0124
355Bhusal M., Gautam N., Lim A. and Tongkumchum P. (2019). Factors associated with stillbirth among pregnant women in nepal. Journal of Preventive Medicine and Public Health, 52(3), 154-160.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3961/JPMPH.18.270
356Salaeh S., Kongjan P., Panphon S., Hemmanee S., Reungsang A. and Jariyaboon R. (2019). Feasibility of ABE fermentation from Rhizoclonium spp. hydrolysate with low nutrient supplementation. Biomass and Bioenergy, 127
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.105269
357Chotisuwan S., Wannarit K., Kaewna P., Kardae S., Chaisuksan Y. and Roumcharoen J. (2019). Fire-retardant Paper Based on Montmorillonite and Oil Palm Trunk Fibres. Applied Science and Engineering Progress, 12(4), 277-285.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.14416/j.ijast.2018.11.002
358Tan M., Amornsakun T., null S., Habib A., Sung Y. and Danish-Daniel M. (2019). Hidden genetic diversity in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Perciformes, Osphronemidae), inferred from the mitochondrial DNA CO1 gene. Mitochondrial DNA Part B: Resources, 4(2), 2966-2969.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1080/23802359.2019.1662741
359Khongkliang P., Jehlee A., Kongjan P. and Reungsang A. (2019). High efficient biohydrogen production from palm oil mill effluent by two-stage dark fermentation and microbial electrolysis under thermophilic condition. International Journal of Hydrogen Energy, 44(60), 31841-31852.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.10.022
360Kongjan P., Inchan S., Chanthong S., Jariyaboon R., Reungsang A., O&apos and Thong S. (2019). Hydrogen production from xylose by moderate thermophilic mixed cultures using granules and biofilm up-flow anaerobic reactors. International Journal of Hydrogen Energy, 3317-3324.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.066
361Korn Taksapattanakul, Tulyapitak T., Phinyocheep P., Ruamcharoen P., Ruamcharoen J. and Daniel P. (2019). Hydrogenated Natural Rubber as an Alternative Replacement to Ethylene-Propylene-Diene-Monomer (EPDM) Rubber in Terms of Thermal-Oxidative Degradation Properties. Polymer Science - Series B, 61(5), 567-573.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1134/S1560090419050178
362Aini N., Othman N., Hussin M., Sahakaro K. and Hayeemasae N. (2019). Hydroxymethylation-modified lignin and its effectiveness as a filler in rubber composites. Processes, 7(5)
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.3390/pr7050315
363Katueangngan K., Tulyapitak T., Saetung A., Soontaranon S. and Nithi-Uthai N. (2019). Improvement in the properties of silica-reinforced natural rubber with the sustainable interfacial modifier: Effect of molecular weight and content of interfacial modifier. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29(4), 1-12.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.41
364Worlee A., Saiwari S., Dierkes W., Sarkawi S. and Nakason C. (2019). Influence of filler network on thermo-chemical de-vulcanization efficiency of carbon black filled natural rubber. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29(3), 76-81.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.38
365Hazanee A., Lesnic D., Ismailov M. and Kerimov N. (2019). Inverse time-dependent source problems for the heat equation with nonlocal boundary conditions. Applied Mathematics and Computation, 346, 800-815.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.amc.2018.10.059
366Hayeemasae N., Ismail H., Matchawet S. and Masa A. (2019). Kinetic of thermal degradation and thermal stability of natural rubber filled with titanium dioxide nanoparticles. Polymer Composites, 40(8), 3149-3155.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/pc.25163
367Lopattananon N., Walong A., Kaesaman A. and Sakai T. (2019). Mechanical, thermal and fire retardant characteristics of NR/PP/ATH thermoplastic vulcanizates. Walailak Journal of Science and Technology, 16(10), 723-737.
Cited: 1
368Osamede Airouyuwa J. and Kaewmanee T. (2019). Microencapsulation of Moringa oleifera leaf extracts with vegetable protein as wall materials. Food Science and Technology International, 25(6), 533-543.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1177/1082013219842469
369Sharma P., Ueranantasun A., Tongkumchum P. and Eso M. (2019). Modelling of chlorophyll-a concentration patterns from satellite data using cubic spline function in Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-1062.
Cited: 0
370Sukkua K., Rattanachuay P., Khianngam S., Hayeebilan F. and Sukhumungoon P. (2019). Molecular characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from humans in southern thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 50(5), 860-870.
Cited: 0
371Thongnuanchan B., Nantayos W., Lopattananon N., Rattanapan S., Thitithammawong A. and Nakason C. (2019). New Thermoplastic Vulcanizate Based on Acetoacetoxy Functionalized Natural Rubber/Polyamide12 Blend Filled with Carbon Black. Journal of Polymers and the Environment, 27(8), 1807-1820.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01475-2
372Saiwari S., Sripornsawat B. and Hayeemasae N. (2019). Novel thermoplastic vulcanizates based on polyamide 12 blends: Influence of modified devulcanized natural rubber gloves on properties of the blends. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29(3), 25-31.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.30
373Teo E., Ali G., Algarni H., Cheewasedtham W., Rujiralai T. and Chong K. (2019). One-step production of pyrene-1-boronic acid functionalized graphene for dopamine detection. Materials Chemistry and Physics, 231, 286-291.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.04.029
374Usmanbaha N., Jariyaboon R., Reungsang A., Kongjan P. and Chu C. (2019). Optimization of batch dark fermentation of chlorella sp. using mixed-cultures for simultaneous hydrogen and butyric acid production. Energies, 12(13)
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.3390/en12132529
375Chumpol S., Kantachote D., Rattanachuay P., Torpee S., Nitoda T. and Kanzaki H. (2019). Optimization of culture conditions for production of antivibrio compounds from probiotic purple nonsulfur bacteria against acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus and Vibrio spp.. Aquaculture, 505, 72-83.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.02.040
376Kraonual S., Lim A., Ueranantasun A. and Kakchapati S. (2019). Patient and injury characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in Southern Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1515/abm-2019-0042
377Gautam N., Kakchapati S., Shrestha S. and Wanishsakpong W. (2019). Patterns and trends of malaria in 25 risk districts of nepal from 2001 to 2017. Clinical and Experimental Vaccine Research, 8(1), 77-85.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.7774/cevr.2019.8.1.77
378Sattar M., Hayeeye F., Chinpa W. and Sirichote O. (2019). Poly(Lactic acid)/activated carbon composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of Pb 2+ ions in aqueous solution. Desalination and Water Treatment, 146, 227-235.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5004/dwt.2019.23590
379Kurniawan E., Panphon S. and Leelakriangsak M. (2019). Potential of marine chitinolytic Bacillus isolates as biocontrol agents of phytopathogenic fungi. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 217(1)
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/217/1/012044
380Makond B. and Eso M. (2019). Predictive models for classifying the outcomes of violence: Case study for Thailand's deep south. Advances in Decision Sciences, 23(3)
Cited: 0
381Teppinta W., Junhasavasdikul B. and Nithi-Uthai N. (2019). Properties of EPDM/PP thermoplastic vulcanizates produced by an intermeshing-type internal mixer comparing with a co-rotating twin-screw extruder. Journal of Polymer Engineering, 39(2), 143-151.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1515/polyeng-2018-0162
382Phon-On A. and Saelim R. (2019). Quadratic polynomials with rational roots and integer coefficients in arithmetic progression. Thai Journal of Mathematics, 17(2), 293-303.
Cited: 0
383Saiwari S., Yusoh B. and Thitithammawong A. (2019). Recycled Rubber from Waste of Natural Rubber Gloves Blending with Polypropylene for Preparation of Thermoplastic Vulcanizates Compatibilized by Maleic Anhydride. Journal of Polymers and the Environment, 27(5), 1141-1149.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01413-2
384Hayeemasae N. and Ismail H. (2019). Reinforcement of epoxidized natural rubber through the addition of sepiolite. Polymer Composites, 40(3), 924-931.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1002/pc.24762
385Kesuma Z., Rahayu L., Eso M., Rasudin and Saputra R. (2019). Risk factor for mortality of children among victims in Southern Thailand. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 523(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/523/1/012001
386Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2019). Silanization Efficiency of Silica/Silane in Dependence of Amines in Natural Rubber-based Tire Compounds. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 548(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/548/1/012001
387Sattayanurak S., Noordermeer J., Sahakaro K., Kaewsakul W., Dierkes W. and Blume A. (2019). Silica-Reinforced Natural Rubber: Synergistic Effects by Addition of Small Amounts of Secondary Fillers to Silica-Reinforced Natural Rubber Tire Tread Compounds. Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1155/2019/5891051
388McNeil N., Chuai-Aree S., Musikasuwan S. and Owusu B. (2019). Statistical analysis of solar radiation in southern Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(2), 543-548.
Cited: 3
389Gururaja P., McNeil N. and Owusu B. (2019). Statistical Modelling of 4-hourly Wind Patterns in Calcutta, India. Nature Environment and Pollution Technology, 18(1), 73-80.
Cited: 2
390Owusu B., McNeil N. and Eso M. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall in Australia during 1950-2013. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(4), 870-878.
Cited: 0
391Owusu B. and McNeil N. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall probability of occurrence in Australia during 1950–2013. Environmental Earth Sciences, 78(3)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s12665-019-8061-2
392Hayeemasae N., Salleh S. and Ismail H. (2019). Sustainable Use of Chloroprene Rubber Waste as Blend Component with Natural Rubber, Epoxidized Natural Rubber and Styrene Butadiene Rubber. Journal of Polymers and the Environment, 27(10), 2119-2130.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-019-01503-1
393Hayeemasae N., Song L. and Ismail H. (2019). Sustainable use of eggshell powder in the composite based on recycled polystyrene and virgin polystyrene mixture. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 24(3), 266-275.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2019.1567089
394Thammasittirong A., Imtong C., Sriwimol W., Sakdee S. and Angsuthanasombat C. (2019). The C-terminal domain of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba mosquito-specific toxin serves as a potential membrane anchor. Toxins, 11(2)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.3390/toxins11020062
395Thitithammawong A., Hayichelaeh C., Nakason W. and Jehvoh N. (2019). The use of reclaimed rubber from waste tires for production of dynamically cured natural rubber/reclaimed rubber/polypropylene blends: Effect of reclaimed rubber loading. Journal of Metals, Materials and Minerals, 29(2), 98-104.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/jmmm.2019.24
396O-Thong S., Mamimin C., Kongjan P. and Reungsang A. (2019). Thermophilic Fermentation for Enhanced Biohydrogen Production. Biomass, Biofuels, Biochemicals: Biohydrogen, Second Edition, 123-139.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64203-5.00005-8
397Suksong W., Kongjan P., Prasertsan P., O&apos and Thong S. (2019). Thermotolerant cellulolytic Clostridiaceae and Lachnospiraceae rich consortium enhanced biogas production from oil palm empty fruit bunches by solid-state anaerobic digestion. Bioresource Technology, 291
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121851
398Sama-Ae A. and Phon-On A. (2019). Total curvature and some characterizations of closed curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata, 199(1), 281-290.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10711-018-0349-y
399Hayeemasae N., Salleh S. and Ismail H. (2019). Using chloroprene rubber waste in rubber blends: Optimizing performance by adding fillers. Green Materials, 7(4), 156-167.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1680/jgrma.18.00086
400Hayeemasae N., Salleh S. and Ismail H. (2019). Utilization of chloroprene rubber waste as blending component with natural rubber: aspect on metal oxide contents. Journal of Material Cycles and Waste Management, 21(5), 1095-1105.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s10163-019-00862-0
401Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2019). Water quality tolerance and gill morphohistology of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus and Clarias gariepinus. Journal of King Saud University - Science, 31(4), 713-723.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.01.003
402Dhar R., Kimseng R., Chokchaisiri R., Hiransai P., Utaipan T., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2018). 2?,4-Dihydroxy-3?,4?,6?-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata possesses anti-inflammatory effects via inhibition of NF-?B and p38 MAPK in lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 40(1), 43-51.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1080/08923973.2017.1405437
403Ikari T., Kobayashi Y., Kitani Y., Sekiguchi T., Endo M., Kambegawa A., Asahina K., Hattori A., Tabuchi Y. and Amornsakun T. (2018). ?-Melanocyte-stimulating hormone directly increases the plasma calcitonin level and involves calcium metabolism in goldfish. International Aquatic Research, 10(3), 283-292.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s40071-018-0206-5
404Pongdong W., Kummerl?we C., Vennemann N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2018). A Comparative Investigation of Rice Husk Ash and Siliceous Earth as Reinforcing Fillers in Dynamically Cured Blends of Epoxidized Natural Rubber (ENR) and Thermoplastic Polyurethane (TPU). Journal of Polymers and the Environment, 26(3), 1145-1159.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-017-1022-5
405Pongdong W., Kummerl?we C., Vennemann N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2018). A comparative study of rice husk ash and siliceous earth as reinforcing fillers in epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 39(2), 414-426.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23951
406Tai T., Thongklay J., Meunprasertdee P., Kornthattalim P. and Kaaewmanee T. (2018). A comparison of three extraction methods for phenolic compounds and antioxidant activities from moringa oleifera leaves. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2779-2789.
Cited: 0
407Jantarat S., Patawang I., Buatip S., Thongroy P., Kraiprom T. and Tanomtong A. (2018). A new review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L. boehmei (Reptilia, Agamidae) from a population in southern Thailand. Caryologia, 71(4), 365-371.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/00087114.2018.1475168
408Bahtiar S., Chuai-Aree S. and Busaman A. (2018). A numerical algorithm and visualization software for flood simulation in urban area: A case study of West Jakarta, Indonesia. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 12, 147-153.
Cited: 1
409Patawang I., Pinthong K., Thongnetr W., Sornnok S., Kaewmad P. and Tanomtong A. (2018). Additional description of karyotype and meiotic features of Takydromus sexlineatus (Squamata, Lacertidae) from northeastern Thailand. Nucleus (India), 61(2), 163-169.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s13237-018-0233-z
410Hayeeye F., Yu Q., Sattar M., Chinpa W. and Sirichote O. (2018). Adsorption of Pb2+ ions from aqueous solutions by gelatin/activated carbon composite bead form. Adsorption Science and Technology, 36(1-2), 355-371.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1177/0263617417693006
411Owusu B., Lim A., Makaje N., Sama-Ae A., Owusu B. and Arbu N. (2018). Age-specific fertility rate projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies, 26(2), 119-127.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.25133/JPSSv26n2.009
412Klaocheed S., Rittirat S., Thammasiri K. and Prasertsongskun S. (2018). Alginate-encapsulation, short-term storage and plantlet regeneration from encapsulated protocorm-like bodies (PLBs) of Cymbidium finlaysonianum Lindl.: An endangered orchid of Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(10), 725-737.
Cited: 1
413Muangon W., Muangprathub J., Saelee J., Soonklang T., Pongpinigpinyo S. and Sitdhisanguan K. (2018). An information retrieval system on Thailand tourism community websites. ACM International Conference Proceeding Series, 100-105.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1145/3285957.3285968
414Rujiralai T., Juansai N. and Cheewasedtham W. (2018). Arsenic determination in soils and hair from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. Chemical Papers, 72(2), 381-391.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0287-4
415Surapanthanakorn S., Wattanapiromsakul C. and Reanmongkol W. (2018). Assessment of the anti-inflammatory activity of piceatannol-rich extract from senna garrettiana heartwood. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2691-2702.
Cited: 1
416Jareanpon C., Kiatjindarat W., Polhome T. and Khongkraphan K. (2018). Automatic lyrics classification system using text mining technique. 2018 International Workshop on Advanced Image Technology, IWAIT 2018, 1-4.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1109/IWAIT.2018.8369796
417Mad-Ali S., Masniyom P. and Benjakul S. (2018). Characteristics and properties of goat meat gels as affected by setting temperatures. Food Chemistry, 268, 257-263.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.06.084
418Sukhumungoon P., Bunnueang N., Butsabong N., Sae-Lim A. and Rattanachuay P. (2018). Characterization of staphylococcus spp from meat and ready-to-eat food, hat yai city, songkhla, thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(1), 96-107.
Cited: 2
419Sarasan T., Jantarat S., Supiwong W., Yeesin P., Srisamoot N. and Tanomtong A. (2018). Chromosomal analysis of two snakehead fishes, channa marulius (Hamilton, 1822) and C. marulioides (Bleeker, 1851) (Perciformes: Channidae) in Thailand. Cytologia, 83(1), 115-121.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.83.115
420Chesoh S., Lim A. and Luangthuvapranit C. (2018). Clustering and estimating fish fingerling abundance in a tidal river in close ploximity to a thermal power plant in Southern Thailand. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 137(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012047
421Kasikamphaiboon P. and Khunjan U. (2018). CO 2 Adsorption from Biogas Using Amine-Functionalized MgO. International Journal of Chemical Engineering, 2018
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1155/2018/1706405
422Jayeoye T., Cheewasedtham W., Putson C. and Rujiralai T. (2018). Colorimetric determination of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles. Microchimica Acta, 185(9)
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1007/s00604-018-2951-y
423Salaeh S., Banda T., Pongdong V., Wie?ner S., Das A. and Thitithammawong A. (2018). Compatibilization of poly(vinylidene fluoride)/natural rubber blend by poly(methyl methacrylate) modified natural rubber. European Polymer Journal, 107, 132-142.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2018.08.007
424Salaeh S., Boiteux G., Cassagnau P. and Nakason C. (2018). Conductive elastomer composites with low percolation threshold based on carbon black and epoxidized natural rubber. Polymer Composites, 39(6), 1835-1844.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/pc.24136
425Ma.-A-Lee A., Pipatjaturon N. and Tongkumchum P. (2018). Correcting misreported multinomial outcome data based on logistic regression model with application to stroke mortality in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(5), 397-408.
Cited: 0
426Yeesin P., Bautip S. and Chesoh S. (2018). Crab and shellfish occurrences in the newly-grown mangrove habitats in southern Thailand. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 137(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012052
427Surya I., Hayeemasae N. and Ginting M. (2018). Cure characteristics, crosslink density and degree of filler dispersion of kaolin-filled natural rubber compounds in the presence of alkanolamide. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 343(1)
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/343/1/012009
428Chaimongkol L., Winichagoon P., Rojroongwasinkul N. and Udomkesmalee E. (2018). Development and validation of a dietary iron score for screening populations at risk for inadequate iron intak. Malaysian Journal of Nutrition, 24(4), 493-506.
Cited: 0
429Utaipan T., Suksamrarn A., Kaemchantuek P., Chokchaisiri R., Stremmel W., Chamulitrat W. and Chunglok W. (2018). Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and inflammatory liver injury in mice. Biomedicine and Pharmacotherapy, 101, 961-971.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.02.144
430Kakchapati S., Shrestha B., Li D., Rajbhandari R. and Poudel T. (2018). Drug use, injecting behaviors, and survival sex among street children and youths in Kathmandu valley, Nepal. International Journal of STD and AIDS, 29(6), 588-597.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/0956462417746532
431Yasin S., Aziz K., Bakar I., Hayeemasae N. and Asiah S. (2018). Durability of helmet material under longitudinal and lateral drop impact. AIP Conference Proceedings, 2031
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1063/1.5066991
432Lopattananon N., Julyanon J., Masa A. and Thongnuanchan B. (2018). Effect of the addition of ENR on foam properties of EVA/NR/Clay nanocomposites. International Polymer Processing, 33(1), 42-51.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.3139/217.3358
433Hayeemasae N., Rathnayake W. and Ismail H. (2018). Effect of ZnO nanoparticles on the simultaneous improvement in curing and mechanical properties of NR/ Recycled EPDM blends. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 34(1), 1-18.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/147776061803400101
434Surya I. and Hayeemasae N. (2018). Effects of alkanolamide addition on crosslink density, mechanical and morphological properties of chloroprene rubber compounds. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 343(1)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/343/1/012028
435Sookyung U., Thitithammawong A., Nakason C., Pakhathirathien C. and Thaijaroen W. (2018). Effects of Cashew Nut Shell Liquid and Its Decarboxylated Form on the Properties of Natural Rubber. Journal of Polymers and the Environment, 26(8), 3451-3457.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-018-1227-2
436Chantasuban T., Santomauro F., Gore-Lloyd D., Parsons S., Henk D., Scott R. and Chuck C. (2018). Elevated production of the aromatic fragrance molecule, 2-phenylethanol, using Metschnikowia pulcherrima through both de novo and ex novo conversion in batch and continuous modes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93(8), 2118-2130.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1002/jctb.5597
437Longsaman M., Rujiralai T., Cheewasedtham W. and Putson C. (2018). Enhanced dielectric and mechanical properties of natural rubber composites filled with gold nanoparticles. Key Engineering Materials, 772 KEM, 43-47.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.772.43
438Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2018). Enhancing the silanization reaction of the silica-silane system by different amines in model and practical silica-filled natural rubber compounds. Polymers, 10(6)
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.3390/polym10060584
439Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T., Khairul A., Rajamad R., Shuhaimi A., Shafiq M. and Shahreza M. (2018). Erythrocyte characteristics of the progenies of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Comparative Clinical Pathology, 27(2), 301-312.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1007/s00580-017-2589-x
440Yusoh M., Phon-On A. and Khongkraphan K. (2018). Estimating motion blur parameters with gradient descent method. 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1109/ICSEC.2018.8712808
441Chueangchayaphan N., Nithi-Uthai N., Techakittiroj K. and Manuspiya H. (2018). Evaluation of dielectric cure monitoring for in situ measurement of natural rubber vulcanization. Advances in Polymer Technology, 37(8), 3384-3391.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/adv.22122
442Kongjan P., Sama K., Sani K., Jariyaboon R. and Reungsang A. (2018). Feasibility of bio-hythane production by co-digesting skim latex serum (SLS) with palm oil mill effluent (POME) through two-phase anaerobic process. International Journal of Hydrogen Energy, 43(20), 9577-9590.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.04.052
443Waesateh K., Saiwari S., Ismail H., Othman N., Soontaranon S. and Hayeemasae N. (2018). Features of crystallization behavior of natural rubber/halloysite nanotubes composites using synchrotron wide-angle X-ray scattering. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 23(3), 260-270.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2018.1438773
444Islam R., Hajisamae S., Pradit S., Perngmak P. and Paul M. (2018). Feeding habits of two sympatric loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray, 1849) and Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (d’Orbigny, 1835), in the lower part of the South China Sea. Molluscan Research, 38(3), 155-162.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1080/13235818.2017.1409066
445Amornsakun T., Promkaew P. and Hassan A. (2018). Female biology and early life aspects of the swamp eel (Monopterus albus). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(6), 1420-1427.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2018.173
446Thongnuanchan B., Ninjan R., Kalkornsurapranee E., Lopattananon N. and Nakason C. (2018). Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide). Journal of Polymers and the Environment, 26(7), 3069-3085.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1007/s10924-018-1193-8
447Srichairat N., Taksintum W. and Chumnanpuen P. (2018). Gross morphological structure of digestive system in water monitor lizard varanus salvator (Squamata: Varanidae). Walailak Journal of Science and Technology, 15(3), 245-253.
Cited: 4
448Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2018). Hematological parameters of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Comparative Clinical Pathology, 27(3), 549-554.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1007/s00580-017-2623-z
449Sapkota S., Chaimongkol L. and Lim A. (2018). High prevalence of undernutrition among preschool children in Pattani Province, southern Thailand. Malaysian Journal of Nutrition, 24(4), 551-558.
Cited: 0
450Kakchapati S., Gautam N., Khagendra Prakash K. and Rawal B. (2018). HIV awareness and safe sexual behaviors among female sex workers in Kathmandu valley of Nepal. HIV/AIDS - Research and Palliative Care, 10, 157-166.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.2147/HIV.S163269
451Hussein M., Lesnic D., Johansson B. and Hazanee A. (2018). Identification of a multi-dimensional space-dependent heat source from boundary data. Applied Mathematical Modelling, 54, 202-220.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.09.029
452Zehani N., Cheewasedtham W., Kherrat R. and Jaffr?zic-Renault N. (2018). Impedimetric Biosensor for the Determination of Phospholipase A2 Activity in Snake Venom. Analytical Letters, 51(3), 401-410.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1080/00032719.2017.1312425
453Sengloyluan K., Noordermeer J., Sahakaro K., Dierkes W. and Blume A. (2018). Improvement of natural rubber/silica interaction by silane grafting of the polymer. Rubber World, 259(3), 17-21.
Cited: 0
454Rittirat S., Klaocheed S., Thammasiri K. and Prasertsongskun S. (2018). In vitro propagation and forest reestablishment of Cymbidium finlaysonianum Lindl., an endangered medicinal orchid. Walailak Journal of Science and Technology, 15(10), 711-724.
Cited: 0
455Kalkornsurapranee E., Yung-Aoon W., Thongnuanchan B., Thitithammawong A., Nakason C. and Johns J. (2018). Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Advances in Polymer Technology, 37(5), 1478-1485.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/adv.21806
456Lopattananon N., Walong A. and Sakai T. (2018). Influence of incorporation methods of ATH on microstructure, elastomeric properties, flammability, and thermal decomposition of dynamically vulcanized NR/PP blends. Journal of Applied Polymer Science, 135(18)
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/app.46231
457Septiarini T. and Musikasuwan S. (2018). Investigating the performance of ANFIS model to predict the hourly temperature in Pattani, Thailand. Journal of Physics: Conference Series, 1097(1)
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012085
458Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2018). Length-weight relationship and condition factor of the progenies of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus and Clarias gariepinus. AACL Bioflux, 11(4), 980-987.
Cited: 7
459Sharma I. and Kakchapati S. (2018). Linear Regression Model to Identify the Factors Associated with Carbon Stock in Chure Forest of Nepal. Scientifica, 2018
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1155/2018/1383482
460Muangprathub J., Saeliw A., Kajornkasirat S., Wanichsombat A., Muangon W. and Saelee J. (2018). Medical diagnostic system on mobile application using association rule extraction. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 309, 532-540.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-927-0-532
461Sharma I., Tongkumchum P. and Ueranantasun A. (2018). Modeling of Land Surface Temperatures to determine temperature patterns and detect their association with altitude in the Kathmandu Valley of Nepal. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 17(4), 275-288.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2018.0020
462Sharma I., Ueranantasun A. and Tongkumchum P. (2018). Modeling of satellite data to identify the seasonal patterns and trends of vegetation index in Kathmandu Valley, Nepal from 2000 to 2015. Jurnal Teknologi, 80(4), 125-133.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.11113/jt.v80.11728
463Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2018). Morphological characterization of the progenies of pure and reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Scientific Reports, 8(1)
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1038/s41598-018-22149-4
464Hayeemasae N., Surya I. and Ismail H. (2018). Morphology and thermal stability of nano titanium dioxide filled natural rubber prepared by latex mixing method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/309/1/012110
465Farida, Makaje N., Tongkumchum P., Phon-On A. and Laipaporn J. (2018). Natural cubic spline model for estimating volatility. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 8(4), 1085-1090.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.4.3107
466Owusu B., Lim A., Makaje N., Wobil P. and Sameae A. (2018). Neonatal mortality at the neonatal unit: The situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Sciences, 18(2), 369-377.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.4314/ahs.v18i2.22
467Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T., Moh J. and Shahreza M. (2018). Optimization of the cytogenetic protocol for Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). PeerJ, 2018(11)
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.7717/peerj.5712
468Martin F., Abati V., Burel A., Cl?ment-Vidal A., Sanier C., Fabre D., Woraathasin N., Rio M., Besret P. and Farinas B. (2018). Overexpression of EcGSH1 induces glutathione production and alters somatic embryogenesis and plant development in Hevea brasiliensis. Industrial Crops and Products, 112, 803-814.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.12.057
469Lestari R., Rio M., Martin F., Leclercq J., Woraathasin N., Roques S., Dessailly F., Cl?ment-Vidal A., Sanier C. and Fabre D. (2018). Overexpression of Hevea brasiliensis ethylene response factor HbERF-IXc5 enhances growth and tolerance to abiotic stress and affects laticifer differentiation. Plant Biotechnology Journal, 16(1), 322-336.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1111/pbi.12774
470Donroman T., Chesoh S. and Lim A. (2018). Pattern variation of fish fingerling abundance in the Na Thap Tidal river of Southern Thailand: 2005-2015. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 137(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012082
471Nguyen P., Ruangchuay R. and Lueangthuwapranit C. (2018). Patterns of elemental concentrations and heavy metal accumulation in edible seaweed, Gracilaria fisheri (xia and abbott) abbott, zhang and xia (gracilariales, rhodophyta) cultivated in Southern Thailand. Journal of Fisheries and Environment, 42(3), 13-25.
Cited: 1
472Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2018). Performance and characteristics of the progenies from the reciprocal crosses of Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Aquaculture, 489, 96-104.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.02.011
473Hue H., Pradit S., Jarunee C., Lim A., Nitiratsuwan T. and Goncalo C. (2018). Physical properties of three songkhla lagoon fish species in the lower gulf of Thailand during and after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5), 6113-6127.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1605_61136127
474Kaewtubtim P., Meeinkuirt W., Seepom S. and Pichtel J. (2018). Phytomanagement of radionuclides and heavy metals in mangrove sediments of Pattani Bay, Thailand using Avicennia marina and Pluchea indica. Marine Pollution Bulletin, 127, 320-333.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.12.021
475Abdul Majid R., Ismail H. and Hayeemasae N. (2018). Poly(Vinyl Chloride)/Epoxidized Natural Rubber/Kenaf Powder Composites. Natural Fiber Reinforced Vinyl Ester and Vinyl Polymer Composites: Development, Characterization and Applications, 283-312.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102160-6.00015-9
476Vestbo S., Obst M., Fernandez F., Intanai I. and Funch P. (2018). Present and potential future distributions of Asian horseshoe crabs determine areas for conservation. Frontiers in Marine Science, 5(MAY)
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00164
477Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2018). Promoting interfacial compatibility of silica-reinforced natural rubber tire compounds byaliphatic amine. Rubber Chemistry and Technology, 91(2), 433-452.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.5254/rct.18.81630
478Nguyen T., Nguyen T., Leelakriangsak M., Pham T., Pham Q., Lueangthuwapranit C. and Nguyen V. (2018). Promotion of Lactobacillus plantarum on growth and resistance against acute hepatopancreatic necrosis disease pathogens in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Thai Journal of Veterinary Medicine, 48(1), 19-28.
Cited: 19
479Chandra Ojha S., Imtong C., Meetum K., Sakdee S., Katzenmeier G. and Angsuthanasombat C. (2018). Purification and characterization of the antibacterial peptidase lysostaphin from Staphylococcus simulans: Adverse influence of Zn2+ on bacteriolytic activity. Protein Expression and Purification, 151, 106-112.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.pep.2018.06.013
480Utaipan T., Sattayakhom A., Prachongsai I., Charong N. and Chunglok W. (2018). Reduction of intracellular-reactive oxygen species and diminished mitogen-activated protein kinases (MAPKs) activation are associated with oral squamous cell carcinoma cell aggressiveness. Walailak Journal of Science and Technology, 15(2), 131-141.
Cited: 1
481Chairgulprasert V. and Madlah P. (2018). Removal of free fatty acid from used palm oil by coffee husk ash. Science and Technology Asia, 23(3), 1-9.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.14456/scitechasia.2018.18
482Plaisen S., Cheewasedtham W. and Rujiralai T. (2018). Robust colorimetric detection based on the anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. RSC Advances, 8(38), 21566-21576.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1039/c8ra03497d
483Hue H., Pradit S., Lim A., Nitiratsuwan T. and Carneiro G. (2018). Seasonal aspects and the adaptation of fishermen in the songkhla lagoon, thailand. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences, 20(4), 1325-1331.
Cited: 1
484Thongprapai P., Cheewasedtham W., Chong K. and Rujiralai T. (2018). Selective magnetic nanographene oxide solid-phase extraction with high-performance liquid chromatography and fluorescence detection for the determination of zearalenone in corn samples. Journal of Separation Science, 41(23), 4348-4354.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.201800441
485Azhani S., Hniman A., Laehmad N., Hanifarianty S., Masniyom P., Noipom T. and Wae-Hayee M. (2018). Sensory and physical properties of Pla-duk-ra (Dried Fermented Catfish) at different conditions of drying. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 8(4-2), 1597-1603.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.4-2.7038
486Hue H., Pradit S., Lim A., Goncalo C. and Nitiratsuwan T. (2018). Shrimp and fish catch landing trends in songkhla lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology and Environmental Research, 16(3), 3061-3078.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1603_30613078
487Singh U., Ueranantasun A. and Kuning M. (2018). Socio-demographic factors associated with low birth weight in Nepal using imputation of missing determinants. Pertanika Journal of Science and Technology, 26(2), 615-626.
Cited: 0
488Suwanro S., Tongkumchum P., Choonpradub C., Ma.-A-Lee A. and Dureh N. (2018). Socio-economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based study using Thailand 2000 census data. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 129-134.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.01.004
489Amornsakun T., Krisornpornsan B., Jirasatian P., Pholrat T., Tan M. and Hassan A. (2018). Some reproductive biological aspects of gray-eel catfish, plotosus canius Hamilton, 1822 Spawner in Pattani Bay, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(2), 384-389.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2018.59
490Owusu B. and McNeil N. (2018). Statistical modelling of daily rainfall variability patterns in Australia. Pertanika Journal of Science and Technology, 26(2), 691-706.
Cited: 1
491Raksanoh V., Prangkio P., Imtong C., Thamwiriyasati N., Suvarnapunya K., Shank L. and Angsuthanasombat C. (2018). Structural requirement of the hydrophobic region of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin for functional association with CyaC-acyltransferase in toxin acylation. Biochemical and Biophysical Research Communications, 499(4), 862-867.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.04.007
492Surya I., Sukeksi L. and Hayeemasae N. (2018). Studies on cure index, swelling behaviour, tensile and thermooxidative properties of natural rubber compounds in the presence of alkanolamide. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309(1)
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/309/1/012060
493Hisam F., Chong M., Hajisamae S., Nik Aziz N., Naimullah M. and Hassan M. (2018). Study on effect of hooking location and injuries to the survival of indonesian snakehead channa micropeltes using treble hook in recreational fishing. AACL Bioflux, 11(6), 1745-1755.
Cited: 1
494Hisam F., Hajisamae S., Ikhwanuddin M., Nik Aziz N., Naimullah M. and Hassan M. (2018). Study on the reproductive biology of the blue swimming crab, Portunus pelagicus females from pattani coastal waters, Thailand. AACL Bioflux, 11(6), 1776-1791.
Cited: 7
495Maneesri J., Masniyom P. and Liming M. (2018). Survival of Candida tropicalis and Lactobacillus plantarum starter culture after using protective agent and drying. International Food Research Journal, 25(4), 1655-1660.
Cited: 3
496Sukhawipat N., Saetung N., Pilard J., Bistac S. and Saetung A. (2018). Synthesis and characterization of novel natural rubber based cationic waterborne polyurethane: Effect of emulsifier and diol class chain extender. Journal of Applied Polymer Science, 135(3)
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.45715
497Thongnuanchan B., Ninjan R., Kaesaman A. and Nakason C. (2018). Synthesis of modified Natural Rubber with grafted poly(acetoacetoxyethyl methacrylate-co-methyl methacrylate) and performance of derived adhesives with GTA crosslinker. Polymer Engineering and Science, 58(9), 1610-1618.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1002/pen.24750
498Fan J., Santomauro F., Budarin V., Whiffin F., Abeln F., Chantasuban T., Gore-Lloyd D., Henk D., Scott R. and Clark J. (2018). The additive free microwave hydrolysis of lignocellulosic biomass for fermentation to high value products. Journal of Cleaner Production, 198, 776-784.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.088
499Chaimongkol S. and Intanai I. (2018). The effect of prolonged starvation on blood chemistry of horseshoe crab, carcinoscorpius rotundicauda (Chelicerata: Xiphosura). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(4), 752-758.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2018.119
500Gautam N., Ueranantasun A. and Lim A. (2018). The models of age-specific mortality rates and their patterns from female total population counts. Journal of Population and Social Studies, 26(3), 235-247.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.25133/JPSSv26n3.017
501Pongdong W., Kummerl?we C., Vennemann N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2018). Thermodynamically and kinetically favored locations of rice husk ash particles in the phase structure, and the properties of epoxidized natural rubber/thermoplastic polyurethane blends. Journal of Applied Polymer Science, 135(38)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1002/app.46681
502Salaeh S., Cassagnau P., Boiteux G., Wie?ner S. and Nakason C. (2018). Thermoplastic vulcanizates based on poly(vinylidene fluoride)/Epoxidized natural rubber blends: Effects of phenolic resin dosage and blend ratio. Materials Chemistry and Physics, 219, 222-232.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.08.029
503Sripornsawat B., Saiwari S. and Nakason C. (2018). Thermoplastic vulcanizates based on waste truck tire rubber and copolyester blends reinforced with carbon black. Waste Management, 79, 638-646.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.038
504Paul M., Hajisamae S., Pradit S., Perngmark P., Islam R. and Islam R. (2018). Trophic ecology of eight sympatric nemipterid fishes (Nemipteridae) in the lower part of the South China Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(2), 277-287.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.4194/1303-2712-v18_2_07
505Horvatova A., Utaipan T., Otto A., Zhang Y., Gan-Schreier H., P?vek P., Pathil A., Stremmel W. and Chamulitrat W. (2018). Ursodeoxycholyl lysophosphatidylethanolamide negatively regulates TLR-mediated lipopolysaccharide response in human THP-1-derived macrophages. European Journal of Pharmacology, 825, 63-74.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2018.02.030
506Promdam R., Yeesin P. and Ng P. (2017). A second new species of terrestrial long-legged terrapotamon ng, 1986 (Crustacea: Brachyura: Potamidae) from Karst forests in Peninsular Thailand. Raffles Bulletin of Zoology, 65, 404-415.
Cited: 4
507Karrila T. and Karrila S. (2017). A switch point model for high-resolution moisture absorption isotherms of raw and pregelatinized starches. Journal of Food Measurement and Characterization, 11(4), 1592-1601.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-017-9539-9
508Islam R., Pradit S., Hajisamae S., Perngmak P., Paul M., Naim J. and Fazrul H. (2017). Abundance and distribution pattern of two common loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) Chinensis (Gray 1849) and Uroteuthis (photololigo) duvaucelii (d’orbigny 1835), in the gulf of Thailand. Asian Fisheries Science, 30(4), 262-273.
Cited: 0
509Thongnuanchan B., Ninjan R. and Nakason C. (2017). Acetoacetoxy functionalized natural rubber latex capable of forming cross-linkable film under ambient conditions. Iranian Polymer Journal (English Edition), 26(1), 41-53.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-016-0497-6
510Meetum K., Imtong C., Katzenmeier G. and Angsuthanasombat C. (2017). Acylation of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin: Functional implications for efficient membrane insertion and pore formation. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(3), 312-318.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2016.12.011
511Guragain A., Paudel B., Lim A. and Choonpradub C. (2017). Adolescent Marriage in Nepal: A Subregional Level Analysis. Marriage and Family Review, 53(4), 307-319.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157560
512Panpong K., Srimachai T., Nuithitikul K., Kongjan P., IMAI T. and Kaewthong N. (2017). Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol waste for biogas production: Effect of different operating processes. Energy Procedia, 138, 260-266.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.050
513Rittirat S., Klaocheed S., Prasertsongskun S. and Thammasiri K. (2017). Asymbiotic seed germination and protocorm-like body proliferation of Cymbidium finlaysonianum Lindl.. Acta Horticulturae, 1167, 101-106.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1167.15
514Boontawee H., Nakason C., Kaesaman A., Thitithammawong A. and Chewchanwuttiwong S. (2017). Benzyl Esters of Vegetable Oils as Processing Oil in Carbon Black–Filled SBR Compounding: Chemical Modification, Characterization, and Performance. Advances in Polymer Technology, 36(3), 320-330.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/adv.21610
515Arisanti R., Notodiputro K., Sadik K. and Lim A. (2017). Bias Reduction in Estimating Variance Components of Phytoplankton Existence at Na Thap River Based on Logistics Linear Mixed Models. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 58(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/58/1/012014
516Saelor S. and Kongjan P. (2017). Biogas Production from Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent and Empty Fruit Bunches. Energy Procedia, 138, 717-722.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.206
517Utaipan T., Athipornchai A., Suksamrarn A., Jirachotikoon C., Yuan X., Lertcanawanichakul M. and Chunglok W. (2017). Carbazole alkaloids from Murraya koenigii trigger apoptosis and autophagic flux inhibition in human oral squamous cell carcinoma cells. Journal of Natural Medicines, 71(1), 158-169.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1007/s11418-016-1045-6
518Sukkua K., Pomwised R., Rattanachuay P., Khianngam S. and Sukhumungoon P. (2017). Characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from meat in southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 48(1), 98-108.
Cited: 2
519Getlekha N., Supiwong W., Yeesin P., Pengseng P., Kasiroek W. and Tanomtong A. (2017). Chromosomal characteristics of the three-spot damselfish, Dascyllus trimaculatus (Perciformes, Pomacentridae) in Thailand. Cytologia, 82(1), 51-57.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.51
520Woraathasin N., Nakkanong K. and Nualsri C. (2017). Cloning and expression analysis of HbPR-1b and HbPR-3 in hevea brasiliensis during inoculation with Rigidoporus microporus. Pakistan Journal of Biological Sciences, 20(5), 233-243.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3923/pjbs.2017.233.243
521Khongkliang P., Kongjan P., Utarapichat B. and Reungsang A. (2017). Continuous hydrogen production from cassava starch processing wastewater by two-stage thermophilic dark fermentation and microbial electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 42(45), 27584-27592.
Cited: 57 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.06.145
522Jantarat S., Tanomtong A., Patawang I., Chaiphech S., Rattanayuvakorn S. and Phintong K. (2017). Cytogenetics study and characterization of sumatra serow, Capricornis sumatraensis (Artiodactyla, Bovidae) by classical and FISH techniques. Cytologia, 82(2), 127-135.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.127
523Tew S., Soon J., Benjakul S., Prodran T., Vittayanont M. and Tongnuanchan P. (2017). Development of gelatine-based bio-film from chicken feet incorporated with sugarcane bagasse. Nutrition and Food Science, 47(2), 175-190.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1108/NFS-07-2016-0086
524Shamsul Z., Rak A. and Hajisamae S. (2017). Distribution, size and density of Corbicula fluminea at Pattani and Saiburi rivers in Southern Thailand. Malayan Nature Journal, 69, 75-82.
Cited: 1
525Salaeh S., Boiteux G., Cassagnau P. and Nakason C. (2017). Dynamically cured poly(vinylidene fluoride)/epoxidized natural rubber blends filled with ferroelectric ceramic barium titanate. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 93, 107-116.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2016.11.024
526Nualsri C., Kongjan P., Reungsang A. and IMAI T. (2017). Effect of biogas sparging on the performance of bio-hydrogen reactor over a long-term operation. PLoS ONE, 12(2)
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171248
527Chapagai M., Wan Rosli W., Wan Manan W., Jalil R., Karrila T. and Pinkaew S. (2017). Effect of domestic cooking methods on physicochemical, nutritional and sensory properties of different varieties of brown rice from Southern Thailand and Malaysia. International Food Research Journal, 24(3), 1140-1147.
Cited: 7
528Nguyen P., Ruangchuay R. and Lueangthuwapranit C. (2017). Effect of shading colours on growth and pigment content of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia (Gracilariales, Rhodophyta). Aquaculture Research, 48(3), 1119-1130.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1111/are.12954
529Thoh D., Pakdeechanuan P. and Chanjula P. (2017). Effect of supplementary glycerin on milk composition and heat stability in dairy goats. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 30(12), 1711-1717.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0066
530Uthaipan N., Jarnthong M., Peng Z., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Thitithammawong A. (2017). Effects of crosslinked elastomer particles on heterogeneous nucleation of isotactic PP in dynamically vulcanized EPDM/PP and EOC/PP blends. Journal of Polymer Research, 24(8)
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-017-1279-3
531Matchawet S., Kaesaman A., Vennemann N., Kumerl?we C. and Nakason C. (2017). Effects of imidazolium ionic liquid on cure characteristics, electrical conductivity and other related properties of epoxidized natural rubber vulcanizates. European Polymer Journal, 87, 344-359.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.12.037
532Matchawet S., Kaesaman A., Bomlai P. and Nakason C. (2017). Effects of multi-walled carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, and mechanical properties of epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 38(6), 1031-1042.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23666
533Mamimin C., Prasertsan P., Kongjan P., O&apos and Thong S. (2017). Effects of volatile fatty acids in biohydrogen effluent on biohythane production from palm oil mill effluent under thermophilic condition. Electronic Journal of Biotechnology, 29, 78-85.
Cited: 55 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2017.07.006
534Amornsakun T., Vo V., Petchsupa N., Tan M. and Hassan A. (2017). Effects of water salinity on hatching of egg, growth and survival of larvae and fingerlings of snake head fish, channa striatus. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 39(2), 137-142.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2017.16
535Okomoda V., Koh I., Hassan A., Amornsakun T. and Shahreza M. (2017). Embryonic and larvae development of reciprocal crosses between Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) and Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Egyptian Journal of Aquatic Research, 43(4), 321-327.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejar.2017.10.005
536Wameadesa N., Sae-Lim A., Hayeebilan F., Rattanachuay P. and Sukhumungoon P. (2017). Enteroaggregative escherichia coli O104 from thai and imported Malaysian raw beef. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 48(2), 338-350.
Cited: 0
537Kaewtubtim P., Meeinkuirt W., Seepom S. and Pichtel J. (2017). Erratum to: Occurrence of heavy metals and radionuclides in sediments and seawater in mangrove ecosystems in Pattani Bay, Thailand (Environ Sci Pollut Res, 10.1007/s11356-016-8266-9). Environmental Science and Pollution Research, 24(10), 9826.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s11356-017-8694-1
538Pipatjaturon N., Tongkumchum P. and Ueranantasun A. (2017). Estimating lung cancer deaths in Thailand based on verbal autopsy study in 2005. Pertanika Journal of Science and Technology, 25(2), 469-478.
Cited: 0
539Woraathasin N., Nakkanong K. and Nualsri C. (2017). Expression responses of pathogenesis-related proteins in tolerant and susceptible Hevea brasiliensis clones to the white root disease. Pakistan Journal of Biotechnology, 14(2), 141-148.
Cited: 0
540Singh U., Ueranantasun A. and Kuning M. (2017). Factors associated with low birth weight in Nepal using multiple imputation. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1)
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1186/s12884-017-1252-5
541Awang H., Tan L., Mansor N., Tongkumchum P. and Eso M. (2017). Factors related to successful return to work following multidisciplinary rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 49(6), 520-525.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.2340/16501977-2233
542Ruangrak E., Su X., Huang Z., Wang X., Guo Y., Du Y. and Gao J. (2017). Fine mapping of a major QTL controlling early flowering in tomato using QTL-seq. Canadian Journal of Plant Science, 98(3), 672-682.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1139/cjps-2016-0398
543Jantarat S., Supiwong W., Phintong K., Sonsrin K., Kong-Ngarm N. and Tanomtong A. (2017). First analysis on the cytogenetics of painted sweetlip, Plectorhinchus pictus (Heamulidae: Perciformes) from Thailand. Cytologia, 82(2), 145-150.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.145
544Tengjaroenkul B., Neeratanaphan L., Jantarat S., Pinmongkhonkul S., Khunsook S. and Tanomtong A. (2017). First chromosome characterization of the Indian giant flying squirrel (Petaurista philippensis) and lesser giant flying squirrel (Petaurista elegans). Cytologia, 82(4), 449-455.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.449
545Supiwong W., Phimphan S., Kaewmad P., Saenjundaeng P., Jantarat S. and Tanomtong A. (2017). First cytogenetic study of the whitecheek monocle bream, Scolopsis vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand. Cytologia, 82(5), 481-484.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.481
546Waeto S., Chuarkham K. and Intarasit A. (2017). Forecasting time series movement direction with hybrid methodology. Journal of Probability and Statistics, 2017
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1155/2017/3174305
547Kakchapati S., Shrestha B., Sittichai R. and Lim A. (2017). High risk for HIV, syphilis, and risk behaviours among older female sex workers in Nepal. HIV and AIDS Review, 16(4), 251-257.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.5114/hivar.2017.72034
548Srichairat N., Jantrarotai P., Duengkae P. and Chuaynkern Y. (2017). Identification key to species of the flying lizard genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) in Thailand. Agriculture and Natural Resources, 51(1), 40-46.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.anres.2017.02.002
549Kanjan P., Sahasrabudhe N., de Haan B. and de Vos P. (2017). Immune effects of ?-glucan are determined by combined effects on Dectin-1, TLR2, 4 and 5. Journal of Functional Foods, 37, 433-440.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.07.061
550Kuamsub S., Singthong P., Chanthasri W., Chobngam N., Sangkaew W., Hemdecho S., Kaewmanee T. and Chusri S. (2017). Improved lipid profile associated with daily consumption of Tri-Sura-Phon in healthy overweight volunteers: An open-label, randomized controlled trial. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2017
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1155/2017/2687173
551Thongnuanchan B., Rattanapan S., Persalea K., Thitithammawong A., Pichaiyut S. and Nakason C. (2017). Improving properties of natural rubber/polyamide 12 blends through grafting of diacetone acrylamide functional group. Polymers for Advanced Technologies, 28(9), 1148-1155.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1002/pat.4007
552Chumpol S., Kantachote D., Rattanachuay P., Vuddhakul V., Nitoda T. and Kanzaki H. (2017). In vitro and in vivo selection of probiotic purple nonsulphur bacteria with an ability to inhibit shrimp pathogens: acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus and other vibrios. Aquaculture Research, 48(6), 3182-3197.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1111/are.13149
553Surapanthanakorn S., Phadoongsombut N., Wattanapiromsakul C. and Reanmongkol W. (2017). In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich extract from Senna garrettiana heartwood. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 39(5), 589-599.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2017.73
554Naebpetch W., Junhasavasdikul B., Saetung A., Tulyapitak T. and Nithi-Uthai N. (2017). Influence of filler type and loading on cure characteristics and vulcanisate properties of SBR compounds with a novel mixed vulcanisation system. Plastics, Rubber and Composites, 46(3), 137-145.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2017.1299419
555Adair A., Klinpituksa P. and Kaesaman A. (2017). Influences of neutralization of superabsorbent hydrogel from hydroxyethyl cellulose on water swelling capacities. AIP Conference Proceedings, 1868
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1063/1.4995098
556Uthaipan N., Junhasavasdikul B., Vennemann N., Nakason C. and Thitithammawong A. (2017). Investigation of surface properties and elastomeric behaviors of EPDM/EOC/PP thermoplastic vulcanizates with different octene contents. Journal of Applied Polymer Science, 134(21)
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/app.44857
557Khongcharoensuk H., Tanomtong A., Patawang I., Supanuam P., Sornnok S. and Pinthong K. (2017). Karyotype and idiogram of the axis deer (Axia axis, Cervidae) by conventional staining, GTG-, high-resolution GTG-, and Ag-NOR-banding techniques. Cytologia, 82(1), 91-98.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.91
558Hayeeye F., Sattar M., Chinpa W. and Sirichote O. (2017). Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by gelatin/activated carbon composite beads. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 513, 259-266.
Cited: 80 doi: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.10.052
559Sahakaro K. (2017). Mechanism of reinforcement using nanofillers in rubber nanocomposites. Progress in Rubber Nanocomposites, 81-113.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100409-8.00003-6
560Meeinkuirt W., Kaewtubtim P., Seepom S. and Pichtel J. (2017). Metal uptake and accumulation by mangrove plant species in Pattani Bay, Thailand. Proceedings of the World Congress on New Technologies
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.11159/icepr17.158
561Bekoe C., Pansombut T., Riyapan P., Kakchapati S. and Phon-On A. (2017). Modeling the geographic consequence and pattern of dengue fever transmission in Thailand. Journal of Research in Health Sciences, 17(2)
Cited: 5
562Ekchaweng K., Khunjan U. and Churngchow N. (2017). Molecular cloning and characterization of three novel subtilisin-like serine protease genes from Hevea brasiliensis. Physiological and Molecular Plant Pathology, 97, 79-95.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2016.12.007
563Masa A., Saito H., Sakai T., Kaesaman A. and Lopattananon N. (2017). Morphological evolution and mechanical property enhancement of natural rubber/polypropylene blend through compatibilization by nanoclay. Journal of Applied Polymer Science, 134(10)
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.44574
564Hayeemasae N., Rathnayake W. and Ismail H. (2017). Nano-sized TiO2-reinforced natural rubber composites prepared by latex compounding method. Journal of Vinyl and Additive Technology, 23(3), 200-209.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21497
565Jarnthong M., Peng Z., Lopattananon N. and Nakason C. (2017). Nanosilica-reinforced Epoxidized natural rubber nanocomposites: Effect of Epoxidation level on morphological and mechanical properties. Polymer Composites, 38(6), 1151-1157.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/pc.23678
566Kaewtubtim P., Meeinkuirt W., Seepom S. and Pichtel J. (2017). Occurrence of heavy metals and radionuclides in sediments and seawater in mangrove ecosystems in Pattani Bay, Thailand. Environmental Science and Pollution Research, 24(8), 7630-7639.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s11356-016-8266-9
567Matchawet S., Kaesaman A., Vennemann N., Kummerl?we C. and Nakason C. (2017). Optimization of Electrical Conductivity, Dielectric Properties, and Stress Relaxation Behavior of Conductive Thermoplastic Vulcanizates Based on ENR/COPA Blends by Adjusting Mixing Method and Ionic Liquid Loading. Industrial and Engineering Chemistry Research, 56(13), 3629-3639.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b00252
568Kraiprom T. and Tumwasorn S. (2017). Optimum proportion of sweet corn by-product silage (SCW) and rice straw in total mixed ration using in vitro gas production. Agriculture and Natural Resources, 51(2), 79-83.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.anres.2016.10.007
569Kanjan P. and Hongpattarakere T. (2017). Prebiotic efficacy and mechanism of inulin combined with inulin-degrading Lactobacillus paracasei I321 in competition with Salmonella. Carbohydrate Polymers, 169, 236-244.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.03.072
570Sattar M., Hayeeye F., Chinpa W. and Sirichote O. (2017). Preparation and characterization of poly (lactic acid)/activated carbon composite bead via phase inversion method and its use as adsorbent for Rhodamine B in aqueous solution. Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(4), 3780-3791.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.07.007
571Kaewtubtim P., Meeinkuirt W., Seepom S. and Pichtel J. (2017). Radionuclide (226Ra, 232Th, 40K) accumulation among plant species in mangrove ecosystems of Pattani Bay, Thailand. Marine Pollution Bulletin, 115(1-2), 391-400.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.12.050
572Taksapattanakul K., Tulyapitak T., Phinyocheep P., Ruamcharoen P., Ruamcharoen J., Lagarde F., Edely M. and Daniel P. (2017). Raman investigation of thermoplastic vulcanizates based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 57, 107-114.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2016.11.016
573Hayichelaeh C., Reuvekamp L., Dierkes W., Blume A., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2017). Reinforcement of natural rubber by silica/silane in dependence of different amine types. Rubber Chemistry and Technology, 90(4), 651-666.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.5254/rct.82.83708
574Paul M., Pradit S., Hajisamae S., Prengmak P., Hisam F. and Chaibundit S. (2017). Relationships of body lengths with mouth opening and prey length of nemipterid fishes (Regan, 1913) in the Gulf of Thailand. Egyptian Journal of Aquatic Research, 43(4), 297-302.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.ejar.2017.11.001
575Salaeh S., Kova??c M., Kosir D., Ku?i? H., Lavren?i?-?tangar U., Dionysiou D. and Lon?ari? Bo?i? A. (2017). Reuse of TiO2-based catalyst for solar driven water treatment; thermal and chemical reactivation. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 333, 117-129.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2016.10.015
576Ionita G., Malviya A., Rajbhandari R., Schluter W., Sharma G., Kakchapati S., Rijal S. and Dixit S. (2017). Seroprevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus co-infection among people living with HIV/AIDS visiting antiretroviral therapy centres in Nepal: a first nationally representative study. International Journal of Infectious Diseases, 60, 64-69.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2017.04.011
577Kakchapati S., Singh D., Rawal B. and Lim A. (2017). Sexual risk behaviors, HIV, and syphilis among female sex workers in Nepal. HIV/AIDS - Research and Palliative Care, 9, 9-18.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.2147/HIV.S123928
578Sengloyluan K., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2017). Silane grafted natural rubber and its compatibilization effect on silica-reinforced rubber tire compounds. Express Polymer Letters, 11(12), 1003-1022.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2017.95
579Duangthong S., Rattanadaecha K., Cheewasedtham W., Wararattananurak P. and Chooto P. (2017). Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber latex. ScienceAsia, 43(6), 369-376.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2017.43.369
580Rassamesard A. and Pengpan T. (2017). Simulation study on the effects of chemical structure and molecular size on the acceptor strength in poly(3-hexylthiophene)-based copolymer with alternating donor and acceptor for photovoltaic applications. Journal of Physics D: Applied Physics, 50(6)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa5541
581Kakchapati S., Maharjan M., Rawal B. and Dixit S. (2017). Social determinants and risk behaviors associated with prevalent Hepatitis C and HIV/HCV co-infection among male injection drug users in Nepal. Archives of Public Health, 75(1)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1186/s13690-017-0206-8
582Kattel S., McNeil N. and Tongkumchum P. (2017). Social determinants of linear growth among under five years children in Nepal. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 25(2), 851-859.
Cited: 1
583Benjakul S. and Kaewmanee T. (2017). Sodium Chloride Preservation in Duck Eggs. Egg Innovations and Strategies for Improvements, 415-426.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800879-9.00039-1
584Adair A., Kaesaman A. and Klinpituksa P. (2017). Superabsorbent materials derived from hydroxyethyl cellulose and bentonite: Preparation, characterization and swelling capacities. Polymer Testing, 64, 321-329.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2017.10.018
585Waijarean N., MacKenzie K., Asavapisit S., Piyaphanuwat R. and Jameson G. (2017). Synthesis and properties of geopolymers based on water treatment residue and their immobilization of some heavy metals. Journal of Materials Science, 52(12), 7345-7359.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1007/s10853-017-0970-4
586Kaemchantuek P., Chokchaisiri R., Prabpai S., Kongsaeree P., Chunglok W., Utaipan T., Chamulitrat W. and Suksamrarn A. (2017). Terpenoids with potent antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis from Trigonostemon reidioides roots. Tetrahedron, 73(12), 1594-1601.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.tet.2017.02.006
587Gan H., Amornsakun T. and Tan M. (2017). The complete mitochondrial genome of the snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Regan 1910) (Teleostei: Osphronemidae). Mitochondrial DNA Part B: Resources, 2(1), 148-149.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1080/23802359.2017.1298418
588Taksapattanakul K., Tulyapitak T., Phinyocheep P., Ruamcharoen P., Ruamcharoen J., Lagarde F. and Daniel P. (2017). The effect of percent hydrogenation and vulcanization system on ozone stability of hydrogenated natural rubber vulcanizates using Raman spectroscopy. Polymer Degradation and Stability, 141, 58-68.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.04.006
589Supiwong W., Boonsuk J., Jantarat S., Suvarnaraksha A., Pengseng P. and Tanomtong A. (2017). The first chromosomal characteristics of nucleolar organizer regions and karyological analysis of two chaetodontid fishes (Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia, 82(1), 33-39.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.82.33
590Suksong W., Jehlee A., Singkhala A., Kongjan P., Prasertsan P., IMAI T., O&apos and Thong S. (2017). Thermophilic solid-state anaerobic digestion of solid waste residues from palm oil mill industry for biogas production. Industrial Crops and Products, 95, 502-511.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.002
591Utaipan T., Otto A., Gan-Schreier H., Chunglok W., Pathil A., Stremmel W. and Chamulitrat W. (2017). Ursodeoxycholyl Lysophosphatidylethanolamide Protects Against CD95/FAS-Induced Fulminant Hepatitis. Shock, 48(2), 251-259.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000000831
592Rittiboon K. and Tongkumchum P. (2017). Using linear regression to measure bird abundance. Environment, Development and Sustainability, 19(3), 1003-1013.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10668-016-9785-8
593Naebpetch W., Nithi-Uthai N., Saetung A., Junhasavasdikul B. and Kaewsakul W. (2017). Utilisation of zinc dimethacrylate as coagent in sulfur-peroxide dual vulcanisation with different sulfur systems for styrene-butadiene rubber compounds. Journal of Rubber Research, 20(2), 71-86.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/bf03449143
594Raksanoh V., Shank L., Prangkio P., Yentongchai M., Sakdee S., Imtong C. and Angsuthanasombat C. (2017). Zn2+-dependent autocatalytic activity of the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin. Biochemical and Biophysical Research Communications, 485(4), 720-724.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.02.113
595Pakhathirathien C., Pearuang K., Rungvichaniwat A., Kaesaman A. and Nakason C. (2016). A comparative study of stearyl aromatic esters and aromatic oil as processing aids in natural rubber compounds. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(5), 501-506.
Cited: 1
596Makaje N. and Phon-On A. (2016). A modified sp-iterative scheme for solving nonlinear equations. Far East Journal of Mathematical Sciences, 99(7), 1021-1036.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/MS099071021
597Dureh N., Choonpradub C. and Tongkumchum P. (2016). An alternative method for logistic regression on contingency tables with zero cell counts. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(2), 171-176.
Cited: 4
598Siripatana C., Jijai S. and Kongjan P. (2016). Analysis and extension of Gompertz-type and Monod-type equations for estimation of design parameters from batch anaerobic digestion experiments. AIP Conference Proceedings, 1775
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1063/1.4965199
599Kanjan P. and Hongpattarakere T. (2016). Antibacterial metabolites secreted under glucose-limited environment of the mimicked proximal colon model by lactobacilli abundant in infant feces. Applied Microbiology and Biotechnology, 100(17), 7651-7664.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s00253-016-7606-5
600Nath A., Gupta A., Neopany B., Vyas G., Maneesri J., Thakur N., Sharma N., Achi O., Lakhanpal P. and Schillinger U. (2016). Biotechnology and traditional fermented foods. Indigenous Fermented Foods of South Asia, 773-823.
Cited: 3
601Shen Q., Yin Y., Xia Q., Lin N., Wang Y., Liu J., Wang H., Lim A. and Wang T. (2016). Bone marrow stromal cells promote neuronal restoration in rats with traumatic brain injury: Involvement of GDNF regulating BAD and BAX signaling. Cellular Physiology and Biochemistry, 38(2), 748-762.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1159/000443031
602Yang X., Deng Y., Gu H., Lim A., Snellingen T., Liu X., Wang N., Domalpally A., Danis R. and Liu N. (2016). C-reactive protein and diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus. International Journal of Ophthalmology, 9(1), 111-118.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.18240/ijo.2016.01.19
603Kaewdang O., Benjakul S., Prodpran T., Kaewmanee T. and Kishimura H. (2016). Characteristics of Gelatin Extracted from the Swim Bladder of Yellowfin Tuna (Thunnus albacores) as Affected by Alkaline Pretreatments. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(8), 1190-1201.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1080/10498850.2015.1043418
604Sangsil P., Nualsri C., Woraathasin N. and Nakkanong K. (2016). Characterization of the phenylalanine ammonia lyase gene from the rubber tree (Hevea brasiliensis M?ll. Arg.) and differential response during Rigidoporus microporus infection. Journal of Plant Protection Research, 56(4), 380-388.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1515/jppr-2016-0056
605Wanishsakpong W., Notodiputro K. and McNeil N. (2016). Clustering and forecasting maximum temperature of Australia. Chiang Mai Journal of Science, 43(4), 904-914.
Cited: 2
606Havanapan P., Bourchookarn A., Ketterman A. and Krittanai C. (2016). Comparative proteome analysis of rubber latex serum from pathogenic fungi tolerant and susceptible rubber tree (Hevea brasiliensis). Journal of Proteomics, 131, 82-92.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.jprot.2015.10.014
607Saramolee P., Sahakaro K., Lopattananon N., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Compatibilisation of silica-filled natural rubber compounds by functionalised low molecular weight polymer. Journal of Rubber Research, 19(1), 28-42.
Cited: 6
608Saramolee P., Sahakaro K., Lopattananon N., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Compatibilization of silica-filled natural rubber compounds by combined effects of functionalized low molecular weight rubber and silane. Journal of Elastomers and Plastics, 48(2), 145-163.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1177/0095244314568469
609Hayeemasae N., Surya I. and Ismail H. (2016). Compatibilized natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene rubber blends by biocompatibilizer. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 21(5), 396-407.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2016.1160970
610Taylor E., Leite C., Campbell H., Intanai I. and Wang T. (2016). Control of the heart in fish. Fish Respiration and Environment, 341-375.
Cited: 2
611Watthanapradith M., Choonpradub C. and Lim A. (2016). Demographic and other factors inflencing successful doctoral completion. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 24(2), 873-883.
Cited: 5
612Salaeh S., Juretic Perisic D., Bio?i? M., Ku?i? H., Babi? S., Lavren?i?-?tangar U., Dionysiou D. and Lon?ari? Bo?i? A. (2016). Diclofenac removal by simulated solar assisted photocatalysis using TiO2-based zeolite catalyst; mechanisms, pathways and environmental aspects. Chemical Engineering Journal, 304, 289-302.
Cited: 96 doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.083
613Nualsri C., Kongjan P. and Reungsang A. (2016). Direct integration of CSTR-UASB reactors for two-stage hydrogen and methane production from sugarcane syrup. International Journal of Hydrogen Energy, 41(40), 17884-17895.
Cited: 54 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.135
614Naklua W., Srichana R. and Lieberzeit P. (2016). Dopaminergic receptor-ligand binding assays based on molecularly imprinted polymers on quartz crystal microbalance sensors. Biosensors and Bioelectronics, 81, 117-124.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.02.047
615Hayeemasae N., Ismail H., Khoon T., Husseinsyah S. and Harahap H. (2016). Effect of carbon black on the properties of polypropylene/recycled natural rubber glove blends. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 32(4), 241-252.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1177/147776061603200404
616Lopattananon N., Walong A., Kaesaman A. and Seadan M. (2016). Effect of MAH-g-PP on the Performance of ATH filled NR/PP Thermoplastic Vulcanisates. Journal of Rubber Research, 19(4), 243-260.
Cited: 5
617Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Efficient de-vulcanization of sulfur-vulcanized SBR. Gummi, Fasern, Kunststoffe, 69(11), 706-713.
Cited: 0
618Matchawet S., Kaesaman A., Bomlai P. and Nakason C. (2016). Electrical, dielectric, and dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized natural rubber composites. Journal of Composite Materials, 50(16), 2191-2202.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1177/0021998315602941
619Klinjun N., Lim A. and Bundhamcharoen K. (2016). Epidemiological patterns of transport accident mortality in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(2), 318-327.
Cited: 0
620Pipatjaturon N., Ma.-A-Lee A., Tongkumchum P. and Ueranantasan A. (2016). Estimating liver cancer death in Thailand: Methodologies to optimize the use of verbal autopsy data. Far East Journal of Mathematical Sciences, 100(10), 1595-1610.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/MS100101595
621Sukkua K. and Rattanachuay P. (2016). Ex Vivo adherence to murine ileal, biofilm formation ability and presence of adherence-associated of human and animal diarrheagenic Escherichia Coli. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(1), 40-54.
Cited: 4
622Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Factors influencing the flocculation process in silica-reinforced natural rubber compounds. Journal of Elastomers and Plastics, 48(5), 426-441.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1177/0095244315580456
623Moore J., Sittimongkol S., Campos-Arceiz A., Sumpah T. and Eichhorn M. (2016). Fruit gardens enhance mammal diversity and biomass in a Southeast Asian rainforest. Biological Conservation, 194, 132-138.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.12.015
624Chapagai M., Ishak W., Bakar N., Jalil R., Muda W., Karrila T. and Pinkaew S. (2016). Glycaemic index values and physicochemical properties of five brown rice varieties cooked by different domestic cooking methods. Functional Foods in Health and Disease, 6(8), 506-518.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.31989/ffhd.v6i8.260
625Me-Ead C. and McNeil N. (2016). Graphical display and statistical modeling of temperature changes in tropical and subtropical zones. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(6), 715-721.
Cited: 3
626Kaewtubtim P., Meeinkuirt W., Seepom S. and Pichtel J. (2016). Heavy metal phytoremediation potential of plant species in a mangrove ecosystem in Pattani Bay, Thailand. Applied Ecology and Environmental Research, 14(1), 367-382.
Cited: 44 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1401_367382
627Sirikaew S., Sukkua K., Rattanachuay P., Khianngam S. and Sukhumungoon P. (2016). High level of shiga toxin-producing Escherichia Coli and occurrence of STX-Negative E. Coli O157 from raw meats: Characterization of virulence profile and genetic relatedness. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(5), 1008-1019.
Cited: 0
628Kakchapati S., Singh D., Rawal B. and Lim A. (2016). Human immunodeficiency virus infection and related risk behavior in people who inject drugs in Nepal. Asian Biomedicine, 10(6), 609-617.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5372/1905-7415.1006.531
629Lersviriyanantakul C., Booranawong A., Sengchuai K., Phukpattaranont P., Wongkittisuksa B. and Jindapetch N. (2016). Implementation of a real-time automatic onset time detection for surface electromyography measurement systems using NI myRIO. Thermal Science, 20, S591-S602.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.2298/TSCI150929041L
630Naebpetch W., Junhasavasdikul B., Saetung A., Tulyapitak T. and Nithi-Uthai N. (2016). Influence of accelerator/sulphur and co-agent/peroxide ratios in mixed vulcanisation systems on cure characteristics, mechanical properties and heat aging resistance of vulcanised SBR. Plastics, Rubber and Composites, 45(10), 436-444.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1080/14658011.2016.1244029
631Sripornsawat B., Saiwari S., Pichaiyut S. and Nakason C. (2016). Influence of ground tire rubber devulcanization conditions on properties of its thermoplastic vulcanizate blends with copolyester. European Polymer Journal, 85, 279-297.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.10.031
632Deng X., Wang J., Jiao L., Utaipan T., Tuma-Kellner S., Schmitz G., Liebisch G., Stremmel W. and Chamulitrat W. (2016). IPLA2? deficiency attenuates obesity and hepatic steatosis in ob/ob mice through hepatic fatty-acyl phospholipid remodeling. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1861(5), 449-461.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2016.02.004
633Artnarong S., Masniyom P. and Maneesri J. (2016). Isolation of yeast and acetic acid bacteria from palmyra palm fruit pulp (Borassus flabellifer Linn.). International Food Research Journal, 23(3), 1308-1314.
Cited: 4
634Yingthavorn N., Rakmak N., Kongjan P. and Siripatanaa C. (2016). Mathematical modeling of existing two stage anaerobic digestion process for palm oil mill wastewater. Jurnal Teknologi, 78(10-4), 21-26.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.11113/jt.v78.9886
635Tongnuanchan P., Benjakul S., Prodpran T., Pisuchpen S. and Osako K. (2016). Mechanical, thermal and heat sealing properties of fish skin gelatin film containing palm oil and basil essential oil with different surfactants. Food Hydrocolloids, 56, 93-107.
Cited: 83 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.12.005
636Bunnueang N., Kongpheng S., Yadrak P., Rattanachuay P., Khianngam S. and Sukhumungoon P. (2016). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: 1-year collection and characterization from patients in two tertiary hospitals, Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(2), 234-244.
Cited: 3
637Uthaipan N., Jarnthong M., Peng Z., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Thitithammawong A. (2016). Micro-scale morphologies of EPDM/EOC/PP ternary blends: Relating experiments to predictive theories of dispersion in melt mixing. Materials and Design, 100, 19-29.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.03.099
638Lim A. and McNeil D. (2016). Modeling for demographic and regional prevalence and trends of smoking in Thai males. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(2), 309-317.
Cited: 4
639Chuangchang P., Sangkhaduang T. and Tongkumchum P. (2016). Modelling developed land in phuket province of Thailand: 2000-2009. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 24(2), 795-809.
Cited: 3
640Wanishsakpong W. and McNeil N. (2016). Modelling of daily maximum temperatures over Australia from 1970 to 2012. Meteorological Applications, 23(1), 115-122.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1002/met.1536
641Chuangchang P., Thinnukool O. and Tongkumchum P. (2016). Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation. Arabian Journal of Geosciences, 9(5)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1007/s12517-016-2375-0
642Cheaha D., Issuriya A., Manor R., Kwangjai J., Rujiralai T. and Kumarnsit E. (2016). Modification of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation. Journal of Intercultural Ethnopharmacology, 5(1), 72-78.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.5455/jice.20160208050736
643Riyapan D., Saetung N. and Saetung A. (2016). Modification of used palm oil: Preliminary study of its potentiality as polyurethane foam precursors. Key Engineering Materials, 705, 50-54.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.705.50
644Saetung N., Somjit S., Thongkapsri P., Tulyapitak T. and Saetung A. (2016). Modified rubber seed oil based polyurethane foams. Journal of Polymer Research, 23(3), 1-10.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-016-0959-8
645Khunjan U., Ekchaweng K., Panrat T., Tian M. and Churngchow N. (2016). Molecular cloning of HbPR-1 gene from rubber tree, expression of HbPR-1 gene in nicotiana benthamiana and its inhibition of phytophthora palmivora. PLoS ONE, 11(6)
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157591
646Naklua W., Mahesh K., Chen Y., Chen S. and Roongnapa S. (2016). Molecularly imprinted polymer microprobes for manipulating neurological function by regulating temperature-dependent molecular interactions. Process Biochemistry, 51(1), 142-157.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.11.002
647Suksong W., Kongjan P., Prasertsan P., IMAI T., O&apos and Thong S. (2016). Optimization and microbial community analysis for production of biogas from solid waste residues of palm oil mill industry by solid-state anaerobic digestion. Bioresource Technology, 214, 166-174.
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.077
648Trinh N., Masniyom P. and Maneesri J. (2016). Optimization of culture conditions for Acetobacter aceti TISTR 102 in coconut water with supplementary banana juice. International Food Research Journal, 23(3), 1300-1307.
Cited: 4
649Masa A., Saito R., Saito H., Sakai T., Kaesaman A. and Lopattananon N. (2016). Phenolic resin-crosslinked natural rubber/clay nanocomposites: Influence of clay loading and interfacial adhesion on strain-induced crystallization behavior. Journal of Applied Polymer Science, 133(12)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/app.43214
650Nguyen P., Ruangchuay R. and Lueangthuwapranit C. (2016). Physical Responses and Growth on Tissue Culture of Agarophytic Seaweed, Gracilaria fisheri (Xia and Abbott) Abbott, Zhang, and Xia (Gracilariales, Rhodophyta). Journal of Coastal Research, 32(3), 603-610.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-15-00066.1
651Saetung A., Rungvichaniwat A., Tsupphayakorn-ake P., Bannob P., Tulyapituk T. and Saetung N. (2016). Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. Journal of Polymer Research, 23(12)
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-016-1160-9
652Pongdong W., Kummerl?we C., Vennemann N., Thitithammawong A. and Nakason C. (2016). Property correlations for dynamically cured rice husk ash filled epoxidized natural rubber/thermoplastic polyurethane blends: Influences of RHA loading. Polymer Testing, 53, 245-256.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2016.05.026
653Siriwong S., Rungvichaniwat A., Klinpituksa P., Musa K. and Abdullah A. (2016). Quantitative analysis of natural antioxidant remaining in various natural rubber types. Journal of Polymer Materials, 33(1), 173-179.
Cited: 0
654Hazanee A. and Lesnic D. (2016). Reconstruction of multiplicative space- and time-dependent sources. Inverse Problems in Science and Engineering, 24(9), 1528-1549.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1080/17415977.2015.1130041
655Sasdipan K., Kaesaman A., Kummerl?we C., Vennemann N. and Nakason C. (2016). Recyclability of novel dynamically cured copolyester/epoxidized natural rubber blends. Journal of Material Cycles and Waste Management, 18(1), 156-167.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s10163-014-0324-0
656Sengloyluan K., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Reduced ethanol emissions by a combination of epoxidized natural rubber and silane coupling agent for silica-reinforced natural rubber-based tire treads. Rubber Chemistry and Technology, 89(3), 419-435.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.5254/rct.16.84813
657Sengloyluan K., Dierkes W., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2016). Reinforcement Efficiency of silica in dependence of different types of silane coupling Agents in natural rubber-based tire compounds. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 69(5), 44-53.
Cited: 8
658Yang X., Deng Y., Gu H., Ren X., Lim A., Snellingen T., Liu X., Wang N., Won Pak J. and Liu N. (2016). Relationship of retinal vascular calibre and diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus: The Desheng Diabetic Eye Study. British Journal of Ophthalmology, 100(10), 1359-1365.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2014-306078
659Sukhumungoon P., Tantadapan R. and Rattanachuay P. (2016). Repetitive sequence based-PCR profiling of Escherichia Coli O157 strains from beef in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 47(1), 55-65.
Cited: 2
660Srichairat N., Duengkae P., Jantrarotai P. and Chuaynkern Y. (2016). Sexual dimorphism in the spotted flying lizard Draco maculatus (Gray, 1845) (Squamata: Agamidae) from Thailand. Agriculture and Natural Resources, 50(2), 120-124.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.anres.2015.08.002
661Kova??c M., Salaeh S., Ku?i? H., ?uligoj A., Kete M., Fanetti M., ?tangar U., Dionysiou D. and Lon?ari? Bo?i? A. (2016). Solar-driven photocatalytic treatment of diclofenac using immobilized TiO2-based zeolite composites. Environmental Science and Pollution Research, 23(18), 17982-17994.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1007/s11356-016-6985-6
662McNeil N. and Chirtkiatsakul B. (2016). Statistical models for the pattern of sea surface temperature in the North Atlantic during 1973–2008. International Journal of Climatology, 36(11), 3856-3863.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/joc.4598
663Malik A., Imtong C., Sookrung N., Katzenmeier G., Chaicumpa W. and Angsuthanasombat C. (2016). Structural characterization of humanized nanobodies with neutralizing activity against the bordetella pertussis CyaA-hemolysin: Implications for a potential epitope of toxin-protective antigen. Toxins, 8(4)
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.3390/toxins8040099
664Chooprateep S. and McNeil N. (2016). Surface air temperature changes from 1909 to 2008 in Southeast Asia assessed by factor analysis. Theoretical and Applied Climatology, 123(1-2), 361-368.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-014-1324-7
665Sengloyluan K., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2016). Synergistic effects in silica-reinforced natural rubber compounds compatibilised by ENR in combination with different silane coupling agent types. Journal of Rubber Research, 19(3), 170-189.
Cited: 3
666Sukhawipat N., Saetung N. and Saetung A. (2016). Synthesis of novel cationic waterborne polyurethane from natural rubber and its properties testing. Key Engineering Materials, 705, 19-23.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.705.19
667Zhao M., Yang X., Jiao X., Lim A., Ren X., Snellingen T. and Liu N. (2016). The diurnal variation pattern of choroidal thickness in macular region of young healthy female individuals using spectral domain optical coherence tomography. International Journal of Ophthalmology, 9(4), 561-566.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.18240/ijo.2016.04.14
668Eso M., Kuning M., Green H., Ueranantasun A. and Chuai-Aree S. (2016). The Southern Oscillation Index as a random walk. Walailak Journal of Science and Technology, 13, 317-327.
Cited: 3
669Matsathit U., Mekseepralard C., Wongsawatkul O., Ratanachamnong P., Upapan P. and Phivthong-Ngam L. (2016). Thermal Steam Aerosolization Protects Against Lipopolysaccharide-Induced Sepsis in Rats. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 99, S206-S215.
Cited: 1
670Wanishsakpong W., McNeil N. and Notodiputro K. (2016). Trend and pattern classification of surface air temperature change in the Arctic region. Atmospheric Science Letters, 17(7), 378-383.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/asl.668
671Saiwari S., van Hoek J., Dierkes W., Reuvekamp L., Heideman G., Blume A. and Noordermeer J. (2016). Upscaling of a batch de-vulcanization process for ground car tire rubber to a continuous process in a twin screw extruder. Materials, 9(9)
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.3390/ma9090724
672Klinjun N., Lim A. and Bundhamcharoen K. (2015). A logistic regression model for estimating transport accident deaths using verbal autopsy data. Asia-Pacific Journal of Public Health, 27(3), 286-292.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1177/1010539514529810
673Thongnuanchan B., Ninjan R., Kaesaman A. and Nakason C. (2015). A novel method to crosslink natural rubber latex adhesive at ambient temperature. Polymer Bulletin, 72(1), 135-155.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s00289-014-1264-5
674Sarkawi S., Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2015). A review on reinforcement of natural rubber by silica fillers for use in low-rolling resistance tyres. Journal of Rubber Research, 18(4), 203-233.
Cited: 25
675Algaily B., Puttajukr S. and Navarat T. (2015). Acoustic absorption, rheological and mechanical characteristics of waste egg boxes fibers filled SBR. Jurnal Teknologi, 77(1), 45-52.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.11113/jt.v77.3800
676Naklua W., Mahesh K., Aundorn P., Tanmanee N., Aenukulpong K., Sutto S., Chen Y., Chen S. and Srichana R. (2015). An imprinted dopamine receptor for discovery of highly potent and selective D3 analogues with neuroprotective effects This article is dedicated to Associate Prof. Dr. Chamnan Patarapanich the occasion of his 65th birthday.. Process Biochemistry, 50(10), 1537-1556.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.06.018
677Hazanee A., Lesnic D., Ismailov M. and Kerimov N. (2015). An inverse time-dependent source problem for the heat equation with a non-classical boundary condition. Applied Mathematical Modelling, 39(20), 6258-6272.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.01.058
678Panpong K., Nuithitikul K., O-Thong S. and Kongjan P. (2015). Anaerobic Co-Digestion Biomethanation of Cannery Seafood Wastewater with Microcystis SP; Blue Green Algae with/without Glycerol Waste. Energy Procedia, 79, 103-110.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.487
679Eso M., Kuning M. and Chuai-Aree S. (2015). Analysis of daily rainfall during 2001-2012 in Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 37(1), 81-88.
Cited: 7
680Paudel B., Lim A. and Guragain A. (2015). Analyzing age-sex structure patterns in Nepal using factor analysis. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 37(4), 485-491.
Cited: 0
681Chusri S., Singthong P. and Kaewmanee T. (2015). Antioxidant, anticancer, and cytotoxic effects of Thai traditional herbal preparations consumed as rejuvenators. CYTA - Journal of Food, 13(1), 40-48.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1080/19476337.2014.909885
682Fazrul H., Hajisamae S., Ikhwanuddin M. and Pradit S. (2015). Assessing impact of crab gill net fishery to bycatch population in the lower gulf of Thailand. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(3), 767-777.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.4194/1303-2712-v15_3_21
683Jariyaboon R. and Kongjan P. (2015). Bio-hydrogen and bio-methane potentials of skim latex serum in batch thermophilic two-stage anaerobic digestion. Bioresource Technology, 198, 198-206.
Cited: 48 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.09.006
684Chaikitkaew S. and Kongjan P. (2015). Biogas Production from Biomass Residues of Palm Oil Mill by Solid State Anaerobic Digestion. Energy Procedia, 79, 838-844.
Cited: 44 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.575
685Suksong W. and Kongjan P. (2015). Biohythane Production from Co-Digestion of Palm Oil Mill Effluent with Solid Residues by Two-Stage Solid State Anaerobic Digestion Process. Energy Procedia, 79, 943-949.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.591
686Kaewdang O., Benjakul S., Prodpran T., Kaewmanee T. and Kishimura H. (2015). Characteristics of gelatin from swim bladder of yellowfin tuna (Thunnus albacores) as influenced by extracting temperatures. Italian Journal of Food Science, 27(3), 366-374.
Cited: 4
687Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T. and Piyachomkwan K. (2015). Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varieties. International Food Research Journal, 22(6), 2302-2308.
Cited: 24
688Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2015). Comparative investigation of the devulcanisation parameters of tyre rubbers. Gummi, Fasern, Kunststoffe, 68(1), 36-42.
Cited: 0
689Dureh N., Choonpradub C. and Tongkumchum P. (2015). Comparing tests for association in two-by-two tables with zero cell counts. Chiang Mai Journal of Science, 42(4), 1031-1037.
Cited: 2
690Busaman A., Mekchay K., Siripant S. and Chuai-Aree S. (2015). Diffusion modelling on a dynamically adaptive tree grid for rainfall overland flow simulation. ScienceAsia, 41(6), 414-422.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.414
691Busaman A., Mekchay K., Siripant S. and Chuai-Aree S. (2015). Dynamically adaptive tree grid modeling for simulation and visualization of rainwater overland flow. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 79(11), 559-579.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1002/fld.4064
692Waewthongrak W., Pisuchpen S. and Leelasuphakul W. (2015). Effect of Bacillus subtilis and chitosan applications on green mold (Penicilium digitatum Sacc.) decay in citrus fruit. Postharvest Biology and Technology, 99, 44-49.
Cited: 97 doi: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.07.016
693Sakmat J., Lopattananon N. and Kaesaman A. (2015). Effect of fiber surface modification on properties of artificial leather from leather fiber filled natural rubber composites. Key Engineering Materials, 659, 378-382.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.659.378
694Ismail H., Khoon T., Hayeemasae N. and Salmah H. (2015). Effect of oil palm ash on the properties of polypropylene/recycled natural rubber gloves/oil palm ash composites. BioResources, 10(1), 1495-1505.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.15376/biores.10.1.1495-1505
695Mamimin C., Chaikitkaew S., Niyasom C. and Kongjan P. (2015). Effect of Operating Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent under Thermophilic Condition. Energy Procedia, 79, 815-821.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.571
696Benchahem S., Karrila S. and Karrila T. (2015). Effect of pretreatment with ultrasound on antioxidant properties of black glutinous rice water extracts. International Food Research Journal, 22(6), 2371-2380.
Cited: 2
697Wongfaed N., Kongjan P. and O-Thang S. (2015). Effect of Substrate and Intermediate Composition on Foaming in Palm Oil Mill Effluent Anaerobic Digestion System. Energy Procedia, 79, 930-936.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.589
698Siriwong S., Rungvichaniwat A. and Klinpituksa P. (2015). Effect of various extracted solvent on DPPH radical scavenging activity of natural rubber. Key Engineering Materials, 659, 388-393.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.659.388
699Uthaipan N., Jarnthong M., Peng Z., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Thitithammawong A. (2015). Effects of cooling rates on crystallization behavior and melting characteristics of isotactic polypropylene as neat and in the TPVs EPDM/PP and EOC/PP. Polymer Testing, 44, 101-111.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2015.04.002
700Chanjula P., Pakdeechanuan P. and Wattanasit S. (2015). Effects of feeding crude glycerin on feedlot performance and carcass characteristics in finishing goats. Small Ruminant Research, 123(1), 95-102.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.11.011
701Kaewmanee T., Karrila T. and Benjakul S. (2015). Effects of fish species on the characteristics of fish cracker. International Food Research Journal, 22(5), 2078-2087.
Cited: 12
702Tongnuanchan P., Benjakul S., Prodpran T. and Nilsuwan K. (2015). Emulsion film based on fish skin gelatin and palm oil: Physical, structural and thermal properties. Food Hydrocolloids, 48, 248-259.
Cited: 108 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.025
703Sirikaew S., Patungkaro W., Rattanachuay P., Sukkua K. and Sukhumungoon P. (2015). Enterotoxigenic Escherichia coli o169:Hut from a diarrheal patient: Phylogenetic group and antimicrobial susceptibility. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 45(6), 1376-1384.
Cited: 10
704Saheem N., Chesoh S. and Lim A. (2015). Factor analysis for clustering and estimating fish distribution pattern in a tropical estuary in Southern Thailand. Kasetsart Journal - Natural Science, 49(2), 188-199.
Cited: 1
705Hajisamae S., Fazrul H. and Pradit S. (2015). Feeding ecology of Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Brachyura, Portunidae) in the southern gulf of Thailand: Influences of habitat, season, size class, shell stage and ovigerous condition. Crustaceana, 88(10-11), 1163-1180.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1163/15685403-00003475
706Salaeh S., Boiteux G., Cassagnau P. and Nakason C. (2015). Flexible 0-3 ceramic-polymer composites of barium titanate and epoxidized natural rubber. International Journal of Applied Ceramic Technology, 12(1), 106-115.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1111/ijac.12129
707Kaewsakul W. and Sahakaro K. (2015). Formulation optimisation for silica-reinforced natural rubber compounds. Gummi, Fasern, Kunststoffe, 68(5), 300-310.
Cited: 0
708Phetphaisit C., Namahoot J., Saengkiettiyut K., Ruamcharoen J. and Ruamcharoen P. (2015). Green metal organic coating from recycled PETs and modified natural rubber for the automobile industry. Progress in Organic Coatings, 86, 181-189.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.04.025
709Khongkliang P. and Kongjan P. (2015). Hydrogen and Methane Production from Starch Processing Wastewater by Thermophilic Two-Stage Anaerobic Digestion. Energy Procedia, 79, 827-832.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.573
710Sirikaew S., Rattanachuay P., Nakaguchi Y. and Sukhumungoon P. (2015). Immuno-magnetic isolation, characterization and genetic relationship of Escherichia Coli O26 from raw meats, Hat Yai city, Songkhla, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(2), 241-253.
Cited: 4
711Pornwiroon W., Bourchookarn A., Paddock C. and MacAluso K. (2015). Immunoproteomic profiling of Rickettsia parkeri and Rickettsia amblyommii. Ticks and Tick-borne Diseases, 6(6), 829-835.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.07.012
712Julyanon J., Kaesaman A., Sakai T. and Lopattananon N. (2015). Improvement of structure and properties of nanocomposite foams based on ethylene-vinyl acetate (EVA)/natural rubber (NR)/nanoclay: Effect of NR addition. Key Engineering Materials, 659, 418-422.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.659.418
713Thitithammawong A., Nakason C. and Hayichelaeh C. (2015). Influence of oxirane ring and phenylenediamine structures in modified palm processing oils on properties of ENR/PP TPVs. Macromolecular Symposia, 354(1), 21-27.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400070
714Moojea-Te C., Rungvichaniwat A. and Sahakaro K. (2015). Influence of processing oil based on modified epoxidized vegetable oil with N-phenyl-?-phenylenediamine (PPD) on extrusion process behaviors of natural rubber compounds. Key Engineering Materials, 659, 423-427.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.659.423
715Srichana R., Naklua W., Laengchokshoi S., Thepkaue K., Pathaburee P. and Nuanplub M. (2015). Investigation of a self-assembling microgel containing an (S)-propranolol molecularly imprinted polymer in a native tissue microenvironment: Part I. Preparation and characterization This is dedicated to Prof. Franz L. Dickert on the occasion of his 72nd birthday.. Process Biochemistry, 50(4), 517-544.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2015.01.003
716Pinkaew S. and Karrila T. (2015). Key properties of iodine-, iron- and zinc- fortified fish cracker: Effects of ambient shelf storage on iodine retention and quality indicators. International Journal of Food Science and Technology, 50(9), 1979-1987.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.12871
717Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2015). Mechanistic aspects of silane coupling agents with different functionalities on reinforcement of silica-filled natural rubber compounds. Polymer Engineering and Science, 55(4), 836-842.
Cited: 72 doi: https://doi.org/10.1002/pen.23949
718Bunnueang N., Kongpheng S., Singkhamanan K., Saengsuwan P., Rattanachuay P., Dangsriwan S. and Sukhumungoon P. (2015). Methicillin-resistant staphylococcus aureus from ready-to-eat foods in a hospital canteen, southern Thailand: Virulence characterization and genetic relationship. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(1), 86-96.
Cited: 5
719Prameprart M., Lim A. and Tongkumchum P. (2015). Modeling unintentional drowning mortality rates in Thailand, 2000-2009. Asia-Pacific Journal of Public Health, 27(2), NP2471-NP2479.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/1010539513488796
720Themphachana M., Kongpheng S., Rattanachuay P., Khianngam S., Singkhamanan K. and Sukhumungoon P. (2015). Molecular characterization of virulence and antimicrobial susceptibility profiles of uropathogenic Escherichia coli from patients in a tertiary hospital, Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(6), 1021-1030.
Cited: 8
721Phetkhajorn S., Sirikaew S., Rattanachuay P. and Sukhumungoon P. (2015). Most probable number-polymerase chain reaction-based quantification of Enterotoxigenic Escherichia coli from raw meats in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 45(6), 1385-1391.
Cited: 7
722Bottino A., Capannelli G., Comite A., Costa C., Calvo J. and Saelee R. (2015). Novel polytetrafluoroethylene tubular membranes for membrane distillation. Desalination and Water Treatment, 53(6), 1559-1564.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/19443994.2014.982955
723Srimachai T., Nuithitikul K., Kongjan P. and Panpong K. (2015). Optimization and Kinetic Modeling of Ethanol Production from Oil Palm Frond Juice in Batch Fermentation. Energy Procedia, 79, 111-118.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.490
724Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2015). Optimization of accelerators on curing characteristics, tensile, and dynamic mechanical properties of (natural rubber)/(recycled ethylene-propylene-diene-monomer) blends. Journal of Vinyl and Additive Technology, 21(2), 79-88.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21358
725Guragain A., Paudel B., Lim A. and Choonpradub C. (2015). Orphanhood and living arrangements of children in Nepal. Asian Social Science, 11(12), 84-92.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.5539/ass.v11n12p84
726Kalkornsurapranee E., Kaewsakul W., Daengli P., Aree P., Saiwari S. and Thitithammawong A. (2015). Particleboard from para rubber wood bonded with natural rubber-g-methyl (methacrylate). Advances in Environmental Biology, 9(13), 20-24.
Cited: 3
727Petchkaew A., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2015). Petroleum-based safe process oils in NR and NR/SBR blends: Part III. Effects of oil types and contents on the properties of carbon black filled compounds. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 68(9), 20-29.
Cited: 5
728Toh-Ae P., Junhasavasdikul B., Lopattananon N. and Sahakaro K. (2015). Photocatalytic activity and properties of nanotitanium dioxide-filled natural rubber in the presence of coupling agents. Key Engineering Materials, 659, 474-478.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.659.474
729Paudel B., Lim A. and Dureh N. (2015). Population distribution pattern of 76 provinces in Thailand: Application of factor analysis. Asian Social Science, 11(12), 55-61.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.5539/ass.v11n12p55
730Sukkua K., Rattanachuay P. and Sukhumungoon P. (2015). Potential routes of transmission of an emerging hospital strain: Enterotoxigenic Escherichia coli O169: HUT from Southern Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 5(11), 881-883.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/S2222-1808(15)60949-5
731Uthaipan N., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Thitithammawong A. (2015). Prediction models for the key mechanical properties of EPDM/PP blends as affected by processing parameters and their correlation with stress relaxation and phase morphologies. Polymers for Advanced Technologies, 26(8), 970-977.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1002/pat.3511
732Hayeemasae N. and Ismail H. (2015). Preparation and properties of recycled poly(ethylene terephthalate) powder/halloysite nanotubes hybrid-filled natural rubber composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 28(3), 415-430.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/0892705713486124
733Thitithammawong A., Rungvichaniwat A. and Srangkum S. (2015). Properties of dual cured polyurethane film coatings based on natural rubber. Macromolecular Symposia, 354(1), 354-360.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400100
734Siriwong S., Rungvichaniwat A., Klinpituksa P., Musa K. and Abdullah A. (2015). Quantitative analysis of total phenolic contents and antioxidant activity of fresh field natural rubber latex. Macromolecular Symposia, 354(1), 265-272.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400101
735Guragain A., Choonpradub C., Paudel B. and Lim A. (2015). Regional disparities in the magnitude of orphanhood in Nepal. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 23(3), 711-724.
Cited: 1
736Phon-On A., Sama-Ae A., Makaje N. and Riyapan P. (2015). Reich type weak contractions on metric spaces endowed with a graph. Fixed Point Theory and Applications, 2015(1), 1-12.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1186/s13663-015-0307-4
737Giri A., Khummueng W., Mercier F., Kondjoyan N., Tournayre P., Meurillon M., Ratel J. and Engel E. (2015). Relevance of two-dimensional gas chromatography and high resolution olfactometry for the parallel determination of heat-induced toxicants and odorants in cooked food. Journal of Chromatography A, 1388, 217-226.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.01.045
738Suri D., Tanumihardjo J., Gannon B., Pinkaew S., Kaliwile C., Chileshe J. and Tanumihardjo S. (2015). Serum retinol concentrations demonstrate high specificity after correcting for inflammation but questionable sensitivity compared with liver stores calculated from isotope dilution in determining Vitamin A deficiency in Thai and Zambian children. American Journal of Clinical Nutrition, 102(5), 1259-1265.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.3945/ajcn.115.113050
739Rittirat S., Klaocheed S. and Thammasiri K. (2015). Short-term storage of alginate-encapsulated protocorm-like bodies of Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume &Rchb. f.. Acta Horticulturae, 1078, 75-80.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1078.9
740Chirapart A., Praiboon J., Ruangchuay R. and Notoya M. (2015). Sources of marine biomass. Marine Bioenergy: Trends and Developments, 15-44.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1201/b18494
741Masa A., Iimori S., Saito R., Saito H., Sakai T., Kaesaman A. and Lopattananon N. (2015). Strain-induced crystallization behavior of phenolic resin crosslinked natural rubber/clay nanocomposites. Journal of Applied Polymer Science, 132(39)
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/app.42580
742Thongnuanchan B., Ninjan R., Kaesaman A. and Nakason C. (2015). Studies on the ambient temperature crosslinking of latex films based on natural rubber grafted with poly(diacetone acrylamide) using DMTA. Journal of Polymer Research, 22(6), 1-11.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1007/s10965-015-0760-0
743Saiwari S., Waesateh K., Lopattananon N., Thititammawong A. and Kaesaman A. (2015). Study on reuse of diphenyl disulfide-devulcanized natural rubber from truck tires. Macromolecular Symposia, 354(1), 155-162.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1002/masy.201400103
744Saetung A., Tsupphayakorn-ake P., Tulyapituk T., Saetung N., Phinyocheep P. and Pilard J. (2015). The chain extender content and NCO/OH ratio flexibly tune the properties of natural rubber-based waterborne polyurethanes. Journal of Applied Polymer Science, 132(36)
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/app.42505
745Thitithammawong A., Nakason C. and Kasoe R. (2015). The effects of chlorination and epoxidation on mooney viscosity, curing characteristics and vulcanisate properties of silica filled chlorinated epoxidised natural rubber. Journal of Rubber Research, 18(1), 1-16.
Cited: 0
746Lopattananon N., Julyanon J., Masa A., Kaesaman A., Thongpin C. and Sakai T. (2015). The role of nanofillers on (natural rubber)/(ethylene vinyl acetate)/clay nanocomposite in blending and foaming. Journal of Vinyl and Additive Technology, 21(2), 134-146.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21368
747Hayeemasae N. and Ismail H. (2015). Thermo-Mechanical Performance of Natural Rubber/Recycled Ethylene-Propylene-Diene Rubber Blends in the Presence of ZnO Nanoparticles. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 20(6), 514-528.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2015.1050905
748Pake A., Cheewasedtham C. and Cheewasedtham W. (2015). Treatment of natural rubber latex serum waste by co-digestion with macroalgae, Chaetomorpha sp. and Ulva intestinalis, for sustainable production of biogas. Chemical Papers, 69(3), 416-424.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1515/chempap-2015-0049
749Mamimin C., Singkhala A., Kongjan P., Suraraksa B., Prasertsan P., IMAI T., O&apos and Thong S. (2015). Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for biohythane production from palm oil mill effluent. International Journal of Hydrogen Energy, 40(19), 6319-6328.
Cited: 94 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.068
750Ren X., Snellingen T., Gu H., Assanangkornchai S., Zou Y., Chongsuvivatwong V., Lim A., Jia W., Liu X. and Liu N. (2015). Use of cataract surgery in urban Beijing: A post screening follow-up of the elderly with visual impairment due to age-related cataract. Chinese Medical Sciences Journal, 30(1), 1-6.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1016/S1001-9294(15)30001-8
751Wikaisuksakul S. (2014). A multi-objective genetic algorithm with fuzzy c-means for automatic data clustering. Applied Soft Computing Journal, 24, 679-691.
Cited: 73 doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.08.036
752Hayeeye F., Sattar M., Tekasakul S. and Sirichote O. (2014). Adsorption of Rhodamine B on activated carbon obtained from pericarp of rubber fruit in comparison with the commercial activated carbon. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(2), 177-187.
Cited: 11
753Khongkraphan K. (2014). An efficient color edge detection using the mahalanobis distance. Journal of Information Processing Systems, 10(4), 589-601.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.3745/JIPS.02.0010
754Panpong K., Srisuwan G. and Kongjan P. (2014). Anaerobic co-digestion of canned seafood wastewater with glycerol waste for enhanced biogas production. Energy Procedia, 52, 328-336.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.07.084
755Kongjan P. and Jariyaboon R. (2014). Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two-stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy, 39(33), 19343-19348.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.06.057
756Thinnukool O., Chuangchang P. and Khongkraphan K. (2014). Analyzing land use change using grid-digitized method. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(2), 235-240.
Cited: 9
757Chunglok W., Utaipan T., Somchit N., Lertcanawanichakul M. and Sudjaroen Y. (2014). Antioxidant and antiproliferative activities of non-edible parts of selected tropical fruits. Sains Malaysiana, 43(5), 689-696.
Cited: 20
758Thitithammawong A., Nakason C. and Warawat T. (2014). Application of natural rubbers as blend component in formulation of flexographic printing photopolymer. Part I: Effect of natural rubber types, blend ratios as well as types and quantities of acrylate monomer. Journal of Rubber Research, 17(3), 143-160.
Cited: 0
759Saiwari S., Lohyi E. and Nakason C. (2014). Application of NR gloves reclaim: Cure and mechanical properties of NR/reclaim rubber blends. Advanced Materials Research, 844, 437-440.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.437
760Uthaipan N., Junhasavasdikul B., Nakason C. and Thitithammawong A. (2014). Assessment of mixing efficiency of intermeshing rotor mixers on morphological and mechanical properties and crosslink density of dynamically vulcanized EPDM/PP blends. Advanced Materials Research, 844, 122-126.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.122
761Deng Y., Yang X., Gu H. and Lim A. (2014). Association of C(-106)T polymorphism in aldose reductase gene with diabetic retinopathy in chinese patients with type 2 diabetes mellitus. Chinese Medical Sciences Journal, 29(1), 1-6.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1016/S1001-9294(14)60016-X
762Jeanmas A., Sopannarath P., Tumwasorn S. and Loongyai W. (2014). Association of snp marker in the igf1 gene with carcass traits in crossbred cattle among thai native, brahman and charolais. Kasetsart Journal - Natural Science, 48(4), 605-610.
Cited: 0
763Imtong C., Kanchanawarin C., Katzenmeier G. and Angsuthanasombat C. (2014). Bacillus thuringiensis Cry4Aa insecticidal protein: Functional importance of the intrinsic stability of the unique ?4-?5 loop comprising the Pro-rich sequence. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, 1844(6), 1111-1118.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2014.03.003
764Ruamcharoen J., Ratana T. and Ruamcharoen P. (2014). Bentonite as a reinforcing and compatibilizing filler for natural rubber and polystyrene blends in latex stage. Polymer Engineering and Science, 54(6), 1436-1443.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1002/pen.23665
765Hayeemasae N. and Ismail H. (2014). Blending of Natural Rubber/Recycled Ethylene-Propylene-diene Rubber: Promoting the Interfacial Adhesion Between Phases by Natural Rubber Latex. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19(2), 159-174.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2014.873597
766Chen P., Rassamesard A., Hung M., Chen H. and Chen S. (2014). C? conformer formation in poly(9,9-dioctylfluorene) single chains facilitated by endcapping with an electron deficient moiety. RSC Advances, 4(28), 14365-14368.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1039/c3ra46725b
767Yang X., Deng Y., Gu H., Ren X., Li N., Lim A., Snellingen T., Liu X., Wang N. and Liu N. (2014). Candidate gene association study for diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes. Molecular Vision, 20, 200-214.
Cited: 34
768Klinpituksa P., Kongkalai P. and Kaesaman A. (2014). Carboxy terminated rubber based on natural rubber grafted with acid anhydrides and its adhesion properties. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 62(1)
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/62/1/012005
769Kaewkabpet D., Nakason C., Kaesaman A. and Thitithammawong A. (2014). Changes in mixing torque, mechanical and dynamic rheological properties of epoxidized natural rubber and copolyester blends as affected by epoxidized natural rubber contents. Advanced Materials Research, 844, 69-72.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.69
770Kaewmanee T., Bagnasco L., Benjakul S., Lanteri S., Morelli C., Speranza G. and Cosulich M. (2014). Characterisation of mucilages extracted from seven Italian cultivars of flax. Food Chemistry, 148, 60-69.
Cited: 81 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.10.022
771Kaewdang O., Benjakul S., Kaewmanee T. and Kishimura H. (2014). Characteristics of collagens from the swim bladders of yellowfin tuna (Thunnus albacares). Food Chemistry, 155, 264-270.
Cited: 90 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.01.076
772Jantarat S., Supanuam P., Tanomtong A., Khunsook S., Prakrongrak N. and Kaewsri S. (2014). Chromosome analysis and morphometric of intermediate roundleaf bat, Hipposideros larvatus (Chiroptera, Hipposideridae) by conventional, GTG-banding and Ag-NOR banding techniques. Cytologia, 79(4), 445-456.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.79.445
773Phon-On A., Sama-Ae A., Makaje N., Riyapan P. and Busaman S. (2014). Coincidence point theorems for weak graph preserving multi-valued mapping. Fixed Point Theory and Applications, 2014(1)
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1186/1687-1812-2014-248
774Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Comparative investigation of the devulcanization parameters of tire rubbers. Rubber Chemistry and Technology, 87(1), 31-42.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.5254/rct.13.87933
775Saramolee P., Sahakaro K., Lopattananon N., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Comparative properties of silica- and carbon blackreinforced natural rubber in the presence of epoxidized lowmolecular weight polymer. Rubber Chemistry and Technology, 87(2), 320-339.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.5254/rct.13.86970
776Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2014). Comparative studies on properties and antioxidative activity of fish skin gelatin films incorporated with essential oils from various sources. International Aquatic Research, 6(2), 1-12.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1007/s40071-014-0062-x
777Inted S., Lopattananon N., Thongnuanchan B. and Kaesaman A. (2014). Comparative study of NR/BR/PP and NR/NBR/PP ternary blends for high abrasion resistant thermoplastic vulcanizates. Advanced Materials Research, 844, 131-134.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.131
778Ganesan P., Kaewmanee T., Benjakul S. and Baharin B. (2014). Comparative study on the nutritional value of pidan and salted duck egg. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 34(1), 1-6.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.5851/kosfa.2014.34.1.1
779Puangpetch A., Anderson R., Huang Y., Saengsot R., Sermswan R. and Wongratanacheewin S. (2014). Comparison of the protective effects of killed Burkholderia pseudomallei and CpG oligodeoxynucleotide against live challenge. Vaccine, 32(45), 5983-5988.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.08.035
780Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2014). Comparison of thermal stability of sulfur, peroxide and EB irradiation cured NR compounds containing ground EPDM waste. Advanced Materials Research, 844, 267-271.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.267
781Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Cooperative effects of epoxide functional groups on natural rubber and silane coupling agents on reinforcing efficiency of silica. Rubber Chemistry and Technology, 87(2), 291-310.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.13.86990
782Chutinantakul A., Tongkumchum P., Bundhamcharoen K. and Chongsuvivatwong V. (2014). Correcting and estimating HIV mortality in Thailand based on 2005 verbal autopsy data focusing on demographic factors, 1996-2009. Population Health Metrics, 12(1), 1-8.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1186/s12963-014-0025-x
783Waewthongrak W., Leelasuphakul W. and McCollum G. (2014). Cyclic lipopeptides from Bacillus subtilis ABS-S14 elicit defense-related gene expression in citrus fruit. PLoS ONE, 9(10)
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109386
784Somchit M., Changtam C., Kimseng R., Utaipan T., Lertcanawanichakul M., Suksamrarn A. and Chunglok W. (2014). Demethoxycurcumin from curcuma longa rhizome suppresses iNOS induction in an in vitro inflamed human intestinal mucosa model. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(4), 1807-1810.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.4.1807
785Chuarkham K. and Intarasit A. (2014). Derivation of finite-time ruin probability in the discrete-time surplus process with exponential claims and exponential inter-arrival times. Far East Journal of Mathematical Sciences, 90(1), 65-77.
Cited: 0
786Hazanee A. and Lesnic D. (2014). Determination of a time-dependent coefficient in the bioheat equation. International Journal of Mechanical Sciences, 88, 259-266.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2014.05.017
787Rujiralai T., Raekasin N., Cheewasedtham W. and Cheewasedtham C. (2014). Development of an effective extraction process for coenzyme Q10 from Artemia. Chemical Papers, 68(8), 1041-1048.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.2478/s11696-014-0558-2
788Hajisamae S. and Yeesin P. (2014). Do habitat, month and environmental parameters affect shrimp assemblage in a shallow semi-enclosed tropical bay, Thailand?. Raffles Bulletin of Zoology, 62, 107-114.
Cited: 15
789Salaeh S., Boiteux G., Gain O., Cassagnau P. and Nakason C. (2014). Dynamic mechanical and dielectric properties of poly(Vinylidene fluoride) and epoxidized natural rubber blends. Advanced Materials Research, 844, 97-100.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.97
790Hayeemasae N. and Ismail H. (2014). Dynamic mechanical behavior of natural rubber/waste ethylene-propylene- diene rubber blends. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 67(7-8), 33-39.
Cited: 2
791Sasdipan K., Kaesaman A., Vennemann N. and Nakason C. (2014). Dynamically cured co-polyester/epoxidized natural rubber blends: Influence of epoxide contents. Advanced Materials Research, 844, 135-139.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.135
792Wanishsakpong W., Luo K. and Tongkumchum P. (2014). Earth surface temperature changes above latitude 45 degrees north from 1973 to 2008. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 13(3), 247-258.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2014.0034
793Dayang H., Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Effect of ground tyre rubber devulcanisates on the properties of a passenger car tyre tread formulation. Advanced Materials Research, 844, 425-428.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.425
794Lamlaeh S., Kaesaman A. and Nakason C. (2014). Effect of mixing temperature on the mechanical, dynamic and morphological properties of maleated natural rubber/copolyester blends. Advanced Materials Research, 844, 105-108.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.105
795Hayichelaeh C., Wangwon W., Nakason C. and Thitithammawong A. (2014). Effect of N-phenyl-p-phenylenediamine modified vegetable oils on properties of ENR/PP thermoplastic vulcanizates: A comparative study. Advanced Materials Research, 844, 162-165.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.162
796Lopattananon N., Tanglakwaraskul S., Kaesaman A., Seadan M. and Sakai T. (2014). Effect of nanoclay addition on morphology and elastomeric properties of dynamically vulcanized natural rubber/polypropylene nanocomposites. International Polymer Processing, 29(3), 332-341.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.3139/217.2935
797Lopattananon N., Wangpradit N., Nakason C. and Kaesaman A. (2014). Effect of rubber composition on foaming and properties of EVA/NR/PP thermoplastic vulcanisates (TPVs). Journal of Rubber Research, 17(2), 80-95.
Cited: 12
798Chanpon K., Thitithammawong A., Nakason C. and Kaesaman A. (2014). Effect of unmodified and modified epoxidized soyabean oils on properties of black-NBR compounds and black-NBR vulcanizates. Advanced Materials Research, 844, 49-52.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.49
799Chanjula P., Pakdeechanuan P. and Wattanasit S. (2014). Effects of dietary crude glycerin supplementation on nutrient digestibility, ruminal fermentation, blood metabolites, and nitrogen balance of goats. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(3), 365-374.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13494
800Matchawet S., Nakason C. and Kaesaman A. (2014). Electrical and mechanical properties of conductive carbon black filled epoxidized natural rubber. Advanced Materials Research, 844, 255-258.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.255
801Thatribud A. and Pengpan T. (2014). Electronic structure calculations of delafossite Cu-based transparent conducting oxides CuM O2(M= B,Al,Ga,In) by quasiparticle self-consistent GW approximation and Tran-Blaha's modified Becke-Johnson exchange potential. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 90(11)
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.115150
802Panpong K., Srisuwan G. and Kongjan P. (2014). Enhanced biogas production from canned seafood wastewater by CO-digestion with glycerol waste and wolffia arrhiza. Energy Procedia, 52, 337-351.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.07.085
803Hayeemasae N. and Ismail H. (2014). Enhancing the thermal stability of natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene rubber blends by means of introducing pre-vulcanised ethylene-propylene-diene rubber and electron beam irradiation. Materials and Design, 56, 1057-1067.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.12.020
804Tongnuanchan P. and Benjakul S. (2014). Essential Oils: Extraction, Bioactivities, and Their Uses for Food Preservation. Journal of Food Science, 79(7)
Cited: 366 doi: https://doi.org/10.1111/1750-3841.12492
805Klinjun N., Lim A. and Bundhamcharoen K. (2014). Estimating external causes of death in Thailand 1996-2009 based on the 2005 verbal autopsy study. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(6), 711-718.
Cited: 1
806Waeto S., Pipatjaturon N., Tongkumchum P., Choonpradub C., Saelim R. and Makaje N. (2014). Estimating liver cancer deaths in Thailand based on verbal autopsy study. Journal of Research in Health Sciences, 14(1), 18-22.
Cited: 5
807Chutinantakul A., Mayeng M. and Tongkumchum P. (2014). Estimation of mortality with missing data using logistic regression. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(2), 249-254.
Cited: 3
808Hayeemasae N. and Ismail H. (2014). Fatigue life, thermal analysis and morphology of recycled poly(ethylene terephthalate)/commercial fillers hybrid filled natural rubber composites. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 30(2), 115-128.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1177/147776061403000204
809Amornsakun T., Kullai S. and Hassan A. (2014). Feeding behavior of giant gourami, Osphronemus gouramy (lacepede) larvae. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(3), 261-264.
Cited: 7
810Themphachana M., Nakaguchi Y., Nishibuchi M., Seto K., Rattanachuay P., Singkhamanan K. and Sukhumungoon P. (2014). First report in Thailand of a stx-negative Escherichia Coli 0157 strain from a patient with diarrhea. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, 45(4), 881-889.
Cited: 7
811Thatribud A., Tungsurat T. and Pengpan T. (2014). First-principles study on electronic and optical properties of transparent conducting oxide CuBO2. Computational Materials Science, 81, 601-606.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.09.023
812Buatip S., Karntanut W. and Swennen C. (2014). Food habits of little egrets (Egretta garzetta) at a colony in Pattani, Southern Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society, 60(1), 53-59.
Cited: 0
813Boontawee H., Nakason C., Kaesaman A., Thitithammawong A. and Chewchanwuttiwong S. (2014). Influence of benzyl ester oil on processability of silica filled NR compound. Advanced Materials Research, 844, 221-224.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.221
814Sasdipan K., Kaesaman A., Vennemann N. and Nakason C. (2014). Influence of blend ratio on properties of novel thermoplastic vulcanizates based on copolyester/epoxidized natural rubber blends. Iranian Polymer Journal (English Edition), 23(12), 965-977.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-014-0292-1
815Romin R., Nakason C. and Thitithammawong A. (2014). Influence of curing systems on mechanical, dynamic, and morphological properties of dynamically cured epoxidized natural rubber/ copolyamide blends. Advanced Materials Research, 844, 81-84.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.81
816Yokkhun P., Thongnuanchan B. and Nakason C. (2014). Influence of epoxide levels in epoxidized natural rubber (ENR) molecules on cure characteristics, dynamic properties and mechanical properties of ENR/montmorillonite clay nanocomposites. Advanced Materials Research, 844, 247-250.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.247
817Dayang A., Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Influence of ground tyre rubber devulcanisates on morphology and properties of tread tyre formulation. Advanced Materials Research, 1024, 159-162.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1024.159
818Ieadsang S., Thitithammawong A., Nakason C. and Kaesaman A. (2014). Influence of N-phenyl-p-phenylenediamine modified epoxidized palm oil on properties of carbon black filled natural rubber compound and vulcanizate. Advanced Materials Research, 844, 239-242.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.239
819Jarnthong M., Nakason C., Peng Z. and Lopattananon N. (2014). Influence of surface modification and content of nanosilica on dynamic mechanical properties of epoxidized natural rubber nanocomposites. Advanced Materials Research, 844, 289-292.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.289
820Chesoh S. and Lim A. (2014). Investigation of aquatic environment and social aspects of thermal power plant operation in southern of Thailand. Asian Social Science, 10(16), 168-175.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.5539/ass.v10n16p168
821Chuck C., Santomauro F., Sargeant L., Whiffin F., Chantasuban T., Ghaffar N., Wagner J. and Scott R. (2014). Liquid transport fuels from microbial yeasts - Current and future perspectives. Biofuels, 5(3), 293-311.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/17597269.2014.913905
822Hayichelaeh C., Nakason C. and Thitithammawong A. (2014). Mixing methods influencing on properties of epoxidized natural rubber/polypropylene thermoplastic vulcanizates. Advanced Materials Research, 844, 109-112.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.109
823Chuangchang P. and Tongkumchum P. (2014). Modeling land development along highway 4 in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(6), 719-725.
Cited: 5
824McNeil N. and Chooprateep S. (2014). Modeling sea surface temperatures of the North Atlantic Ocean. Theoretical and Applied Climatology, 116(1-2), 11-17.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1007/s00704-013-0930-0
825Issarayungyuen P., Nithi-Uthai N., Pichayakorn W. and Phaechamud T. (2014). Natural Rubber Latex foam loading with metronidazole. Advanced Materials Research, 844, 490-493.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.490
826Nakason C., Sasdipan K. and Kaesaman A. (2014). Novel natural rubber-g-N-(4-hydroxyphenyl)maleimide: Synthesis and its preliminary blending products with polypropylene. Iranian Polymer Journal (English Edition), 23(1), 1-12.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-013-0194-7
827Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2014). Optimisation of accelerators and vulcanising systems on thermal stability of natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene-monomer blends. Materials and Design, 53, 651-661.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.06.078
828Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Optimization of epoxidation degree and silane coupling agent content for silica-filled epoxidized natural rubber tire tread compounds. Advanced Materials Research, 844, 243-246.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.243
829Chesoh S. and Sakset A. (2014). Participatory community assessments for fishing measure establishment around estuarine riverin Southern Thailand. Social Sciences (Pakistan), 9(5), 354-364.
Cited: 0
830Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C. and Prinyawiwatkul W. (2014). Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments. International Journal of Food Science and Technology, 49(9), 2067-2075.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.12515
831Saheem N., Lim A. and Chesoh S. (2014). Predicting standing crop using lagged fingerling density of freshwater fish in the Na Thap River of southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(1), 13-19.
Cited: 4
832Sattar M., Hayeeye F., Chinpa W. and Sirichote O. (2014). Preparation and characterization of polysulfone/activated carbon composite bead form. Applied Mechanics and Materials, 625, 106-109.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.625.106
833Saetung N., Dawkrajai D. and Saetung A. (2014). Preparation and properties of polyurethane adhesive derived from modified rubber seed oil and toluene diisocyanates. Advanced Materials Research, 931-932, 52-56.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.52
834Temna K., Saetung N. and Saetung A. (2014). Preparation and properties of sponge rubber based on natural rubber and cassava starch. Advanced Materials Research, 931-932, 68-72.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.68
835Saramolee P., Lopattananon N. and Sahakaro K. (2014). Preparation and some properties of modified natural rubber bearing grafted poly(methyl methacrylate) and epoxide groups. European Polymer Journal, 56(1), 1-10.
Cited: 38 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.04.008
836Teppinta W., Junhasavasdikul B. and Nithi-Uthai N. (2014). Processing of thermoplastic vulcanizates using high speed intermeshing-typed internal mixer: Influence of mixing patterns. Advanced Materials Research, 844, 117-121.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.117
837Walong A., Kaesaman A., Sakai T. and Lopattananon N. (2014). Properties of fire retardant thermoplastic vulcanizates from NR/PP blends filled with Aluminium trihydrate and magnesium hydroxide with reference to the effect of mixing methods. Advanced Materials Research, 844, 297-300.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.297
838Somboon N., Karrila T., Kaewmanee T. and Karrila S. (2014). Properties of gels from mixed agar and fish gelatin. International Food Research Journal, 21(2), 485-492.
Cited: 18
839Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2014). Properties of natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene rubber blends prepared using various vulcanizing systems. Iranian Polymer Journal (English Edition), 23(1), 37-45.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-013-0197-4
840Manleh C., Nakason C., Lopattananon N. and Kaesaman A. (2014). Properties of thermoplastic natural rubber (TPNR): Influence of polypropylene grades on TPNR properties. Advanced Materials Research, 844, 127-130.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.127
841Saramolee P., Sahakaro K., Lopattananon N., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Property enhancement of silica-filled natural rubber compatibilized with epoxidized low molecular weight rubber by extra sulfur. Advanced Materials Research, 844, 235-238.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.235
842Pewleang T., Rattanachuay P., Themphachana M. and Sukhumungoon P. (2014). Quantification of enterohemorrhagic and Shiga toxin-producing Escherichia coli from retailed meats. Global Veterinaria, 12(2), 244-249.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.5829/idosi.gv.2014.12.02.8219
843Chirtkiatsakul B., Kuning M., McNeil N. and Eso M. (2014). Risk factors for mortality among victims of provincial unrest in Southern Thailand. Kasetsart Journal - Social Sciences, 35(1), 84-91.
Cited: 2
844Lopattananon N., Tanglakwaraskul S., Julyanon J., Masa A. and Sakai T. (2014). Role of nanoclay addition in structural formation of natural rubber based polyblends in MELT-Compounding. Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1(January), 66-71.
Cited: 0
845Thongnuanchan B., Ninjan R., Bunsanong A. and Nakason C. (2014). Room-temperature curing adhesive based on graft copolymers of natural rubber and poly(diacetone acrylamide). Advanced Materials Research, 844, 353-356.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.353
846Sengloyluan K., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2014). Silica-reinforced natural rubber compounds compatibilized through the use of epoxide functional groups and TESPT combination. Advanced Materials Research, 844, 272-275.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.272
847Sengloyluan K., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Silica-reinforced tire tread compounds compatibilized by using epoxidized natural rubber. European Polymer Journal, 51(1), 69-79.
Cited: 144 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.12.010
848Hayeemasae N., Ismail H. and Thevy Ratnam C. (2014). Simultaneous Enhancement of Mechanical and Dynamic Mechanical Properties of Natural Rubber/Recycled Ethylene-Propylene-Diene Rubber Blends by Electron Beam Irradiation. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19(3), 272-285.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1080/1023666X.2014.880023
849Cameron N., Lagrille O., Lovell P. and Thongnuanchan B. (2014). Solution homopolymerizations of n-butyl acrylate and styrene mediated using 2,2,5-trimethyl-4-tert-butyl-3-azahexane-3-oxyl (TITNO). Polymer, 55(3), 772-781.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2013.12.060
850Amornsakun T., Kullai S. and Hassan A. (2014). Some aspects in early life stage of giant gourami, Osphronemus goramy (Lacepede) larvae. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(5), 493-498.
Cited: 12
851Kakchapati S., Choonpradub C. and Lim A. (2014). Spatial and temporal variations in tuberculosis incidence, Nepal. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 45(1), 95-102.
Cited: 9
852Waijarean N., Asavapisit S. and Sombatsompop K. (2014). Strength and microstructure of water treatment residue-based geopolymers containing heavy metals. Construction and Building Materials, 50, 486-491.
Cited: 47 doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.08.047
853Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2014). Structural, morphological and thermal behaviour characterisations of fish gelatin film incorporated with basil and citronella essential oils as affected by surfactants. Food Hydrocolloids, 41, 33-43.
Cited: 91 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.03.015
854Chesoh S. and Sakset A. (2014). Subsistence fisheries and local opinion towards conservation value of peat swamp forest in Thailand. Social Sciences (Pakistan), 9(5), 365-370.
Cited: 0
855Toh-Ae P., Junhasavasdikul B., Lopattananon N. and Sahakaro K. (2014). Surface modification of TiO2 nanoparticles by grafting with silane coupling agent. Advanced Materials Research, 844, 276-279.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.276
856Chooprateep S. and McNeil N. (2014). Temperature changes in Southeast Asia: 1973-2008. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 13(2), 105-116.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2014.0025
857Krisornpornsan B., Sdoodee S. and Nilnond C. (2014). The effect of gypsum application on nutrients and fruit quality of longkong. Acta Horticulturae, 1024, 355-358.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1024.48
858Waijarean N., Asavapisit S. and MacKenzie K. (2014). The effect of the Si/Al ratio on the properties of water treatment residue (WTR)-based geopolymers. Key Engineering Materials, 608, 289-294.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.608.289
859Jantarat S., Khunsook S., Supanuam P., Jeewattana S., Kaewsri S. and Tanomtong A. (2014). The first chromosome analysis and localization of the nucleolar organizer region of Phayre's flying squirrel, Hylopetes phayrei (Rodentia, Sciuridae) in Thailand. Cytologia, 79(1), 3-14.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.79.3
860Naebpetch W., Junhasavasdikul B., Saetung A., Tulyapitak T. and Nithi-Uthai N. (2014). The influence of zinc dimethacrylate on crosslink density, physical properties and heat aging resistance of sulfur vulcanized styrene butadiene rubber. Advanced Materials Research, 844, 45-48.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.45
861Sama-Ae A. (2014). The lower semi-continuity of total curvature for closed curves in CAT(K) spaces. JP Journal of Geometry and Topology, 15(1), 17-33.
Cited: 1
862Hayeemasae N. and Ismail H. (2014). Thermal stability and aging characteristics of (natural rubber)/(waste ethylene-propylene-diene monomer terpolymer) blends. Journal of Vinyl and Additive Technology, 20(2), 99-107.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.21334
863Sripornsawat B., Kaesaman A. and Nakason C. (2014). Thermoplastic natural rubber of co-polyamide: Effect of blend ratios on mechanical, swelling, dynamic and morphological properties. Advanced Materials Research, 844, 89-92.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.844.89
864Pinkaew S., Wegm?ller R., Udomkesmalee E., Winichagoon P., Hurrell R. and Tanumihardjo S. (2014). Triple-fortified rice containing vitamin A reduced marginal vitamin a deficiency and increased vitamin A liver stores in school-aged Thai children. Journal of Nutrition, 144(4), 519-524.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.3945/jn.113.182998
865Kaewsakul W., Dierkes W., Noordermeer J. and Sahakaro K. (2014). Use of disulfide-based silane coupling agents with compensation of sulfur in silica-reinforced natural rubber Compounds. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 67(5), 33-39.
Cited: 1
866Busaman S. (2014). V-transformation of strong varieties of partial algebras. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 90(3), 297-308.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12732/ijpam.v90i3.4
867Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2014). Verification of interactions between silica and epoxidised squalene as a model for epoxidised natural rubber. Journal of Rubber Research, 17(3), 129-142.
Cited: 7
868Havanapan P., Taengchaiyaphum S., Bourchookarn A., Ketterman A. and Krittanai C. (2014). Yellow head virus binding to cell surface proteins from Penaeus monodon hemocytes. Fish and Shellfish Immunology, 41(2), 126-136.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1016/j.fsi.2014.08.014
869Phon-On A. (2013). A cantor p-ary decomposition on the hilbert cube. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 83(2), 261-270.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12732/ijpam.v83i2.5
870Tongkumchum P., Suwanro S. and Tongrong N. (2013). A statistical model for measuring social inequality in three southernmost provinces of Thailand. Far East Journal of Mathematical Sciences, 77(1), 41-54.
Cited: 1
871Wei L., Wendy W., Manan Z., Amin M. and Hajisamae S. (2013). A study of Edwardsiella tarda colonizing live Asian clam, Corbicula fluminea, from Pasir Mas, Kelantan, Malaysia with the emphasis on its antibiogram, heavy metal tolerance and genetic diversity. Veterinarski Arhiv, 83(3), 323-331.
Cited: 5
872Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2013). Alternative secondary accelerator for silica-filled natural rubber formulations. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 66(9), 33-38.
Cited: 1
873Hazanee A., Ismailov M., Lesnic D. and Kerimov N. (2013). An inverse time-dependent source problem for the heat equation. Applied Numerical Mathematics, 69, 13-33.
Cited: 36 doi: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2013.02.004
874Tirawanichakul Y., Tasara J. and Tirawanichakul S. (2013). Artificial neural network approaches for the sorption isotherms, enthalpy and entropy of heat sorption of two types block rubber products. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(1), 69-80.
Cited: 5
875Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2013). Blending of Natural Rubber/Recycled Ethylene-Propylene-Diene Monomer: Cure Behaviors and Mechanical Properties. Polymer - Plastics Technology and Engineering, 52(5), 501-509.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1080/03602559.2012.762020
876Hajisamae S., Ruangchuay R. and Kwanthong N. (2013). Can wave breaking walls in shallow coastal areas serve as habitat for aquatic organisms?. Journal of Coastal Research, 29(2), 339-346.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00009.1
877Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2013). Characteristics and antioxidant activity of leaf essential oil-incorporated fish gelatin films as affected by surfactants. International Journal of Food Science and Technology, 48(10), 2143-2149.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1111/ijfs.12198
878Salaeh S., Nakason C., Boiteux G. and Cassagnau P. (2013). Co-continuous phase structure and properties of poly(vinylidenefluoride)/epoxidized natural rubber blends. Advanced Materials Research, 626, 71-74.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.71
879Boontawee H., Nakason C., Kaesaman A., Thitithammawong A. and Chewchanwuttiwong S. (2013). Comparative properties of vegetable oil-based benzyl esters and vegetable oils as processing oil in natural rubber compounds. Advanced Materials Research, 626, 237-239.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.237
880Toh-Ae P., Pongprayoon T., Lopattananon N. and Sahakaro K. (2013). Comparison of properties of admicellar polymerization surface modified silica- and conventional fillers-reinforced tyre tread compounds. Asian Journal of Chemistry, 25(9), 5226-5232.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.f23
881Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2013). Comparison of thermo-oxidative ageing and thermal analysis of carbon black-filled NR/Virgin EPDM and NR/Recycled EPDM blends. Polymer Testing, 32(4), 631-639.
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2013.03.019
882Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2013). Compounding, mechanical and morphological properties of carbon-black-filled natural rubber/recycled ethylene-propylene-diene-monomer (NR/R-EPDM) blends. Polymer Testing, 32(2), 385-393.
Cited: 73 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2012.11.003
883Chen P., Rassamesard A., Chen H. and Chen S. (2013). Conformation and fluorescence property of poly(3-hexylthiophene) isolated chains studied by single molecule spectroscopy: Effects of solvent quality and regioregularity. Macromolecules, 46(14), 5657-5663.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1021/ma400852q
884Phimphan S., Tanomtong A., Patawang I., Kaewsri S., Jantarat S. and Sanoamuang L. (2013). Cytogenetic study of Northeastern butterfly lizard, Leiolepis reevesii rubritaeniata (Squamata, Agamidae) in Northeast Thailand. Cytologia, 78(2), 133-140.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.78.133
885Tongkumchum P., Saelim R., Makaje N. and Phon-On A. (2013). Democratic confidence intervals for comparing two proportions. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(2), 235-241.
Cited: 0
886Tongkumchum P., Saelim R. and Makaje N. (2013). Democratic confidence intervals, with application to health and environmental studies in southern Thailand. Far East Journal of Mathematical Sciences, SPEC. VOL.(PART V), 527-541.
Cited: 1
887Hazanee A. and Lesnic D. (2013). Determination of a time-dependent heat source from nonlocal boundary conditions. Engineering Analysis with Boundary Elements, 37(6), 936-956.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2013.03.003
888Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2013). Devulcanization of whole passenger car tire material. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 66(7-8), 20-25.
Cited: 37
889Arlee R., Suanphairoch S. and Pakdeechanuan P. (2013). Differences in chemical components and antioxidant-related substances in virgin coconut oil from coconut hybrids and their parents. International Food Research Journal, 20(5), 2103-2109.
Cited: 25
890Kraiprom T., Prasanpanich S., Kongmun P., Sivijchai S. and Tumwasorn S. (2013). Effect of fermented by-product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cows. Kasetsart Journal - Natural Science, 47(2), 217-227.
Cited: 3
891Masniyom P., Benjama O. and Maneesri J. (2013). Effect of modified atmosphere and vacuum packaging on quality changes of refrigerated tilapia (Oreochromis niloticus) fillets. International Food Research Journal, 20(3), 1401-1408.
Cited: 19
892Sripornsawat B., Nakason C. and Kaesaman A. (2013). Effect of modified natural rubber on properties of thermoplastic natural rubber based on Co-polyamide blends. Advanced Materials Research, 626, 233-236.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.233
893Kaewmanee T., Benjakul S., Visessanguan W. and Gamonpilas C. (2013). Effect of Sodium Chloride and Osmotic Dehydration on Viscoelastic Properties and Thermal-Induced Transitions of Duck Egg Yolk. Food and Bioprocess Technology, 6(2), 367-376.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0667-7
894Manleh C., Nakason C., Lopattananon N. and Kaesaman A. (2013). Effect of sulfur donor on properties of thermoplastic vulcanizatesbased on NR/PP. Advanced Materials Research, 626, 54-57.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.54
895Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2013). Effects of virgin Ethylene-Propylene-Diene-Monomer and its preheating time on the properties of natural rubber/recycled Ethylene-Propylene-Diene-Monomer blends. Materials and Design, 50, 27-37.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.02.086
896Pinkaew S., Winichagoon P., Hurrell R. and Wegm?ller R. (2013). Extruded rice grains fortified with zinc, iron, and vitamin A increase zinc status of Thai school children when incorporated into a school lunch program1-3. Journal of Nutrition, 143(3), 362-368.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.3945/jn.112.166058
897Yokkhun P., Thongnuanchan B. and Nakason C. (2013). Fundamental studies on cure characteristics and mechanical properties of nanocomposites based on epoxidized natural rubber (ENR-30) and montmorillonite clay. Advanced Materials Research, 626, 79-84.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.79
898Kongjan P., O&apos, Thong S. and Angelidaki I. (2013). Hydrogen and methane production from desugared molasses using a two-stage thermophilic anaerobic process. Engineering in Life Sciences, 13(2), 118-125.
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1002/elsc.201100191
899Thitithammawong A., Uthaipan N. and Rungvichaniwat A. (2013). Influence of zinc oxide contents on mechanical, rheological and thermal properties of thermoplastic natural rubber. Advanced Materials Research, 626, 75-78.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.75
900Intarasit A. (2013). Markov regime switching of stochastic volatility L?vy model on approximation mode. Journal of Applied Mathematics, 2013
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1155/2013/549304
901Ruamcharoen P. and Ruamcharoen J. (2013). Mathematical modelling of urea-formaldehyde polymerization kinetics using mechanism approach. Advanced Materials Research, 701, 337-341.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.701.337
902Leelakriangsak M. (2013). Molecular approaches for bacterial azoreductases. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(6), 647-657.
Cited: 8
903Buatip S., Karntanut W. and Swennen C. (2013). Nesting period and breeding success of the little egret egretta garzetta in pattani province, Thailand. Forktail(29), 120-123.
Cited: 2
904Krisornpornsan B., Sdoodee S. and Nilnond C. (2013). Nutrient analysis of plant organs to assess the effect of gypsum application in longkong (aglaia dookkoo griff. ). Acta Horticulturae, 984, 307-314.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17660/actahortic.2013.984.36
905Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2013). Optimization of rubber formulation for silica-reinforced natural rubber compounds. Rubber Chemistry and Technology, 86(2), 313-329.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.5254/RCT.13.87970
906Lopattananon N., Tanglakwaraskul S., Kaesaman A., Seadan M. and Sakai T. (2013). Partially dynamically vulcanized thermoplastic elastomer based on natural rubber-polypropylene-clay nanocomposites. Advanced Materials Research, 747, 230-233.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.747.230
907Petchkaew A., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2013). Petroleum-based safe process oils in NR, SBR and their blends: Study on unfilled compounds. Part I. Oil characteristics and solubility aspects. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 66(4), 43-47.
Cited: 10
908Petchkaew A., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2013). Petroleum-based safe process oils in NR, SBR and their blends: Study on unfilled compounds. Part II. Properties. KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 66(5), 21-27.
Cited: 8
909Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2013). Physico-chemical properties, morphology and antioxidant activity of film from fish skin gelatin incorporated with root essential oils. Journal of Food Engineering, 117(3), 350-360.
Cited: 146 doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.03.005
910Chairgulprasert V., Japakeya A. and Samaae H. (2013). Phytoremediation of synthetic wastewater by adsorption of lead and zinc onto Alpinia galanga Willd. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(2), 227-233.
Cited: 4
911Phetphaisit C., Bumee R., Namahoot J., Ruamcharoen J. and Ruamcharoen P. (2013). Polyurethane polyester elastomer: Innovative environmental friendly wood adhesive from modified PETs and hydroxyl liquid natural rubber polyols. International Journal of Adhesion and Adhesives, 41, 127-131.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2012.11.007
912Tongnuanchan P., Benjakul S., Prodpran T. and Songtipya P. (2013). Properties and Stability of Protein-based Films from Red Tilapia (Oreochromis niloticus) Protein Isolate Incorporated with Antioxidant during Storage. Food and Bioprocess Technology, 6(5), 1113-1126.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0584-9
913Phon-On A. (2013). Rational points in cantor p-ary sets. International Journal of Mathematical Analysis, 7(29-32), 1497-1511.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.12988/ijma.2013.3370
914Hazanee A. and Lesnic D. (2013). Reconstruction of an additive space- and time-dependent heat source. European Journal of Computational Mechanics, 22(5-6), 304-329.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1080/17797179.2013.849910
915Intarasit A. (2013). Regime Switching of Stochastic Volatility Model with VG process. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 37(7), 38-55.
Cited: 0
916Intarasit A., Chuarkham K. and Sattayatham P. (2013). Ruin probability-based initial capital of the discrete-time surplus process in insurance under reinsurance as a control parameter. Thai Journal of Mathematics, 11(3), 543-562.
Cited: 1
917Saramolee P., Sahakaro K., Lopattananon N., Dierkes W. and Noordermeer J. (2013). Silica-reinforced natural rubber with epoxidized low molecular weight rubber as a compatibilizer. Advanced Materials Research, 747, 522-525.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.747.522
918Nakason C., Nakaramontri Y., Kaesaman A., Kangwansukpamonkon W. and Kiatkamjornwong S. (2013). Synthesis and characterization of water swellable natural rubber vulcanizates. European Polymer Journal, 49(5), 1098-1110.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.01.003
919Romin R., Nakason C. and Thitithammawong A. (2013). Thermoplastic elastomer based on epoxidized natural rubber/polyamide-12 and co-polyamide-12 blends. Advanced Materials Research, 626, 58-61.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.58
920Sasdipan K., Kaesaman A. and Nakason C. (2013). Thermoplastic natural rubber based on blending of co-polyester: Effectof amount of epoxide groups in epoxidized natural rubber onpreperties. Advanced Materials Research, 626, 50-53.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.50
921Lamlaeh S., Kaesaman A. and Nakason C. (2013). Thermoplastic natural rubber based on blending of maleated natural rubber and copolyester: Effect of blend ratios on mechanical, thermal, dynamic and morphological properties. Advanced Materials Research, 626, 66-70.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.66
922Bagnasco L., Pappalardo V., Meregaglia A., Kaewmanee T., Ubiali D., Speranza G. and Cosulich M. (2013). Use of food-grade proteases to recover umami protein-peptide mixtures from rice middlings. Food Research International, 50(1), 420-427.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.11.007
923Thongnuanchan B., Suwanpetch S. and Nakason C. (2013). Utilization of raw gypsum as hydrated filler in bagasse particleboardbonded with a formaldehyde-free epoxidized natural rubber adhesive. Advanced Materials Research, 626, 44-49.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.626.44
924Thitithammawong A., Kasoe R. and Nakason C. (2012). A comparative study of the effect of crosslink agents and chemical modification on properties of natural rubber vulcanizates. Advanced Materials Research, 415-417, 2334-2337.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2334
925Supiwong W., Tanomtong A., Supanuam P., Jantarat S., Khakhong S. and Sanoamuang L. (2012). A discovery of nucleolar organizer regions (nors) polymorphism and karyological analysis of smith's barb, puntioplites proctozysron (cypriniformes, cyprinidae) in Thailand. Cytologia, 77(1), 35-42.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.77.35
926Chaimontree S., Atkinson K. and Coenen F. (2012). A framework for Multi-Agent Based Clustering. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 25(3), 425-446.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1007/s10458-011-9187-0
927Sama-Ae A., Kharuwannapat W. and Maneesawarng C. (2012). A lower bound for total curvature of a closed curve in a cat(K) space. JP Journal of Geometry and Topology, 12(3), 243-262.
Cited: 2
928Chaimontree S., Atkinson K. and Coenen F. (2012). A multi-agent based approach to clustering: Harnessing the power of agents. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7103 LNAI, 16-29.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-27609-5_3
929Cameron N., Lagrille O., Lovell P. and Thongnuanchan B. (2012). A nitroxide for effecting controlled nitroxide-mediated adical polymerization at temperatures ?90 ?c. ACS Macro Letters, 1(11), 1262-1265.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1021/mz300464c
930Boontawee H., Nakason C., Kaesaman A., Thitithammawong A. and Chewchanwuttiwong S. (2012). Application of benzyl ester of modified vegetable oils as rubber processing oils. Advanced Materials Research, 415-417, 1164-1167.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.1164
931Gu H., Sun E., Cui L., Yang X., Lim A., Xu J., Snellingen T., Liu X., Wang N. and Liu N. (2012). Association of glutathione S-transferase PI isoform single-nucleotide polymorphisms with exudative age-related macular degeneration in a Chinese population. Retina, 32(9), 1967-1972.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e31824dae04
932Benjama O. and Masniyom P. (2012). Biochemical composition and physicochemical properties of two red seaweeds (Gracilaria fisheri and G. tenuistipitata) from the Pattani Bay in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(2), 223-230.
Cited: 52
933Lopattananon N., Thongpin C. and Sombatsompop N. (2012). Bioplastics from blends of cassava and rice flours: The effect of blend composition. International Polymer Processing, 27(3), 334-340.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3139/217.2532
934Rittiboon K., Tongkumchum P. and Karntanut W. (2012). Bird assemblages in the Thale Noi non-hunting area, Southern Thailand. Journal of Sustainability Science and Management, 7(1), 42-48.
Cited: 2
935Leelakriangsak M. and Borisut S. (2012). Characterization of the decolorizing activity of azo dyes by Bacillus subtilis azoreductase AzoR1. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(5), 509-516.
Cited: 42
936Kaewsakul W., Kaesaman A. and Nakason C. (2012). Dual phase continuity and phase inversion phenomena in natural rubber/ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer blends. E-Polymers
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1515/epoly.2012.12.1.47
937Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2012). Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg. Food and Bioprocess Technology, 5(5), 1502-1510.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1007/s11947-011-0510-1
938Masniyom P., Benjama O. and Maneesri J. (2012). Effect of turmeric and lemongrass essential oils and their mixture on quality changes of refrigerated green mussel (Perna viridis). International Journal of Food Science and Technology, 47(5), 1079-1085.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.02944.x
939Ruangchuay R., Dahamat S., Chirapat A. and Notoya M. (2012). Effects of culture conditions on the growth and reproduction of Gut Weed, Ulva intestinalis Linnaeus (Ulvales, Chlorophyta). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(5), 501-507.
Cited: 11
940Ratanachamnong P., Matsathit U., Sanvarinda Y., Piyachuturawat P. and Phivthong-Ngam L. (2012). Effects of Curcurma cotnosa Roxb. On platelet aggregation and atherosclerotic plaque development in hypercholesterolemic rabbits. International Journal of Pharmacology, 8(4), 234-242.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.3923/ijp.2012.234.242
941Majzoobi M., Radi M., Farahnaky A. and Karrila T. (2012). Effects of L-Ascorbic Acid on Physicochemical Characteristics of Wheat Starch. Journal of Food Science, 77(3)
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02586.x
942Komoltri P. and Pakdeechanuan P. (2012). Effects of marinating ingredients on physicochemical, microstructural and sensory properties of golek chicken. International Food Research Journal, 19(4), 1449-1455.
Cited: 23
943Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2012). Effects of oxygen and antioxidants on the lipid oxidation and yellow discolouration of film from red tilapia mince. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(12), 2507-2517.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.5660
944Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2012). Effects of partial replacement of commercial fillers by recycled poly(ethylene terephthalate) powder on the properties of natural rubber composites. Journal of Vinyl and Additive Technology, 18(2), 139-146.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1002/vnl.20291
945Vichaidid T., Limsuwan S. and Limsuwan P. (2012). Electron Spin Resonance study of Tertiary sediments in Mae Moh Basin, Lampang province. American Journal of Applied Sciences, 9(9), 1329-1336.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3844/ajassp.2012.1329.1336
946Fun H., Chantrapromma S., Pakhathirathien C., Karalai C. and Chantrapromma K. (2012). Ent-(15S)-Pimar-8(14)-ene-15,16-diol. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 68(2)
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536812002565
947Koontongkaew S., Amornphimoltham P., Monthanpisut P., Saensuk T. and Leelakriangsak M. (2012). Fibroblasts and extracellular matrix differently modulate MMP activation by primary and metastatic head and neck cancer cells. Medical Oncology, 29(2), 690-703.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1007/s12032-011-9871-6
948Gonz?lez D., Chen Z., Tetteh I., Pansombut T., Semazzi F., Kumarz V., Melechko A. and Samatova N. (2012). Hierarchical classifier-regression ensemble for multi-phase non-linear dynamic system response prediction: Application to climate analysis. Proceedings - 12th IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW 2012, 781-788.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1109/ICDMW.2012.133
949Thitithammawong A., Kaewsare A. and Nakason C. (2012). Improved properties of CENR/PP blends by using compatibilizers for promoting the interfacial adhesion between phases. Advanced Materials Research, 415-417, 2248-2251.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2248
950Narathichat M., Kummerl?we C., Vennemann N., Sahakaro K. and Nakason C. (2012). Influence of epoxide level and reactive blending on properties of epoxidized natural rubber and nylon-12 blends. Advances in Polymer Technology, 31(2), 118-129.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1002/adv.20243
951Wasti D., Lim A. and Pathak R. (2012). Influence of husband domestic support on maternal morbidity in rural Nepal. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 43(4), 1009-1017.
Cited: 2
952Jarnthong M., Nakason C., Lopattananon N. and Peng Z. (2012). Influence of incorporation sequence of silica nanoparticles on morphology, crystallization behavior, mechanical properties, and thermal resistance of melt blended thermoplastic natural rubber. Polymer Composites, 33(11), 1911-1920.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1002/pc.22331
953Salaeh S. and Nakason C. (2012). Influence of modified natural rubber and structure of carbon black on properties of natural rubber compounds. Polymer Composites, 33(4), 489-500.
Cited: 76 doi: https://doi.org/10.1002/pc.22169
954Yu J., Johnson E., Shang F., Lim A., Zhou H., Cui L., Xu J., Snellingen T., Liu X. and Wang N. (2012). Measurement of macular pigment optical density in a healthy Chinese population sample.. Investigative ophthalmology & visual science, 53(4), 2106-2111.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1167/iovs.11-8518
955Chotisuwan S., Sirirak A., Har-Wae P. and Wittayakun J. (2012). Mesoporous alumina prepared from waste aluminum cans and used as catalytic support for toluene oxidation. Materials Letters, 70, 125-127.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2011.11.077
956Johns J., Nakason C., Thitithammawong A. and Klinpituksa P. (2012). Method tovulcanize natural rubber frommedium ammonia latex by using glutaraldehyde. Rubber Chemistry and Technology, 85(4), 565-575.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.5254/rct.12.88920
957Bordeepong S., Bhongsuwan D., Pungrassami T. and Bhongsuwan T. (2012). Mineralogy, chemical composition and ceramic properties of clay deposits in southern Thailand. Kasetsart Journal - Natural Science, 46(3), 485-500.
Cited: 9
958Jarnthong M., Nakason C., Peng Z. and Lopattananon N. (2012). Nano-sized silica reinforcement of epoxidized natural rubber prepared in latex state. Advanced Materials Research, 415-417, 112-115.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.112
959Bottino A., Capannelli G., Comite A., Calvo J. and Saelee R. (2012). Novel PVDF membranes for desalination by membrane distillation. Procedia Engineering, 44, 1213-1215.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.729
960Kaewsakul W., Sahakaro K., Dierkes W. and Noordermeer J. (2012). Optimization of mixing conditions for silica-reinforced natural rubber tire tread compounds. Rubber Chemistry and Technology, 85(2), 277-294.
Cited: 105 doi: https://doi.org/10.5254/rct.12.88935
961Majzoobi M., Sabery B., Farahnaky A. and Karrila T. (2012). Physicochemical properties of cross-linked-annealed wheat starch. Iranian Polymer Journal (English Edition), 21(8), 513-522.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1007/s13726-012-0056-8
962Klinpituksa P., Somkieowan S., Waehamad W. and Lopattananon N. (2012). Polymeric antioxidant based on natural rubber grafted with N-(4-hydroxyphenyl)maleimide. Advanced Materials Research, 488-489, 211-215.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.488-489.211
963Thitithammawong A., Ruttanasupa N. and Nakason C. (2012). Preparation and properties of chlorinated epoxidised natural rubber latex and its latex-based adhesive. Journal of Rubber Research, 15(1), 19-34.
Cited: 11
964Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2012). Properties and antioxidant activity of fish skin gelatin film incorporated with citrus essential oils. Food Chemistry, 134(3), 1571-1579.
Cited: 268 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.094
965Myhre M., Saiwari S., Dierkes W. and Noordermeer J. (2012). Rubber Recycling: Chemistry, processing, and applications. Rubber Chemistry and Technology, 85(3), 408-449.
Cited: 111 doi: https://doi.org/10.5254/rct.12.87973
966Cheewasedtham W., Sirikarn J. and Rujiralai T. (2012). Simple spectrophotometric determination of phosphate in concentrated latex. European Journal of Scientific Research, 81(3), 408-416.
Cited: 0
967Kaenhin L., Klinpituksa P., Rungvichaniwat A., Saetung A., Pilard J., Campistron I. and Laguerre A. (2012). Synthesis and characterisation of waterborne polyurethane adhesives from hydroxyl terminated natural rubber. Journal of Rubber Research, 15(4), 217-229.
Cited: 5
968Saetung A., Kaenhin L., Klinpituksa P., Rungvichaniwat A., Tulyapitak T., Munleh S., Campistron I. and Pilard J. (2012). Synthesis, characteristic, and properties of waterborne polyurethane based on natural rubber. Journal of Applied Polymer Science, 124(4), 2742-2752.
Cited: 41 doi: https://doi.org/10.1002/app.35318
969Ruamcharoen J., Chotisuwan S. and Ruamcharoen P. (2012). Tensile properties and morphology of natural rubber-kaolinite organoclay composites. Advanced Materials Research, 488-489, 701-705.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.488-489.701
970Ruamcharoen P., Phetphaisit C., Bumee R., Ruamcharoen J., Niyomdecha B. and Nillawat S. (2012). The chemical modification of waste PET and its application for a wood-polymer composite binder. Advanced Materials Research, 488-489, 648-653.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.488-489.648
971Thitithammawong A., Uthaipan N. and Rungvichaniwat A. (2012). The effect of the ratios of sulfur to peroxide in mixed vulcanization systems on the properties of dynamic vulcanized natural rubber and polypropylene blends. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(6), 653-662.
Cited: 10
972Thitithammawong A., Uthaipan N. and Rungvichaniwat A. (2012). The influence of mixed conventional sulfur/peroxide vulcanization systems on the mechanical and thermal properties of natural rubber/polypropylene blends. Journal of Elastomers and Plastics, 44(5), 419-432.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1177/0095244311432781
973Cheyoe N., Kuning M. and Lim A. (2012). The prevalence of chronic kidney disease among gout patients in Nongjik hospital, Pattani province. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 36(4), 144-149.
Cited: 1
974Nakason C., Kaewsakul W. and Kaesaman A. (2012). Thermoplastic natural rubbers based on blending of ethylene-vinyl acetate copolymer with different types of natural rubber. Journal of Elastomers and Plastics, 44(1), 89-111.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/0095244311413441
975Kakchapati S., Gyawali B., Jha R. and Choonpradub C. (2012). Treatment outcome of multidrug-resistant mycobacterium tuberculosis in Nepal. Asia-Pacific Journal of Public Health, 24(4), 631-640.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/1010539511408067
976Pinkaew S., Wegm?ller R. and Hurrell R. (2012). Vitamin A stability in triple fortified extruded, artificial rice grains containing iron, zinc and vitamin A. International Journal of Food Science and Technology, 47(10), 2212-2220.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.03091.x
977Kaenhin L., Klinpituksa P., Rungvichaniwat A. and Pilard J. (2012). Waterborne polyurethane: Effect of functional groups in aromatic isocyanate and the chain length of hydroxyl terminated natural rubber. Advanced Materials Research, 415-417, 2032-2035.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.415-417.2032
978Chesoh S. and Choonpradub C. (2011). A model for clustering fish community structure with application to Songkhla lake Bi-monthly catches 2003-2006. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11(2), 177-184.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4194/trjfas.2011.0201
979Khongkraphan K. and Kaewtrakulpong P. (2011). A novel reconstruction and tracking of 3D-Articulated human body from 2D point correspondences of a monocular image sequence. IEICE Transactions on Information and Systems, E94-D(5), 1090-1098.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1587/transinf.E94.D.1090
980Sattayatham P. and Intarasit A. (2011). An approximate formula of European option for fractional stochastic volatility jump-diffusion model. Journal of Mathematics and Statistics, 7(3), 230-238.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.3844/jmssp.2011.230.238
981Rujiralai T. and Cheewasedtham W. (2011). An effective extraction method for estimation of total antioxidant and mercaptobenzothiazole residues in baby nipples. European Journal of Scientific Research, 64(2), 277-284.
Cited: 1
982Rattanachuay P., Kantachote D., Tantirungkij M., Nitoda T. and Kanzaki H. (2011). Antivibrio compounds produced by Pseudomonas sp. W3: Characterisation and assessment of their safety to shrimps. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(4), 869-880.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1007/s11274-010-0529-x
983Sun E., Lim A., Liu X., Snellingen T., Wang N. and Liu N. (2011). Apolipoprotein E gene and age-related macular degeneration in a Chinese population. Molecular Vision, 17, 997-1002.
Cited: 18
984Pansombut T., Hendrix W., Gao Z., Harrison B. and Samatova N. (2011). Biclustering-driven ensemble of bayesian belief network classifiers for underdetermined problems. IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1439-1445.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.5591/978-1-57735-516-8/IJCAI11-243
985Kongjan P., O&apos, Thong S. and Angelidaki I. (2011). Biohydrogen production from desugared molasses (DM) using thermophilic mixed cultures immobilized on heat treated anaerobic sludge granules. International Journal of Hydrogen Energy, 36(21), 14261-14269.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.06.130
986Salaeh S., Muensit N., Bomlai P. and Nakason C. (2011). Ceramic/natural rubber composites: Influence types of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological, and dielectric properties. Journal of Materials Science, 46(6), 1723-1731.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.1007/s10853-010-4990-6
987Tongnuanchan P., Benjakul S., Prodpran T. and Songtipya P. (2011). Characteristics of film based on protein isolate from red tilapia muscle with negligible yellow discoloration. International Journal of Biological Macromolecules, 48(5), 758-767.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2011.02.017
988Bordeepong S., Bhongsuwan D., Pungrassami T. and Bhongsuwan T. (2011). Characterization of halloysite from thung yai district, Nakhon Si Thammarat Province, in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(5), 599-607.
Cited: 90
989Sencan H., Chen Z., Hendrix W., Pansombut T., Semazzi F., Choudhary A., Kumar V., Melechko A. and Samatova N. (2011). Classification of emerging extreme event tracks in multivariate spatio-temporal physical systems using dynamic network structures: Application to hurricane track prediction. IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1478-1484.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.5591/978-1-57735-516-8/IJCAI11-249
990Karrila T. (2011). Cracker "Keropok": A review on factors influencing expansion. International Food Research Journal, 18(3)
Cited: 26
991Masniyom P. (2011). Deterioration and shelf-life extension of fish and fishery products by modified atmosphere packaging. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(2), 181-192.
Cited: 67
992Sirinupong P., Suwanjarat J. and Van-Minnen J. (2011). Distribution of APGWamide-immunoreactivity in the brain and reproductive organs of adult Pygmy squid, Idiosepius pygmaeus. Invertebrate Neuroscience, 11(2), 97-102.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s10158-011-0122-5
993Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2011). Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg. Food Chemistry, 125(2), 706-712.
Cited: 65 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.09.072
994Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2011). Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg. Journal of Food Science, 76(2)
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01975.x
995Khongkraphan K. and Kaewtrakulpong P. (2011). Efficient human body tracking by quick shift belief propagation. IEICE Transactions on Information and Systems, E94-D(4), 905-912.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1587/transinf.E94.D.905
996Chesoh S. (2011). Environmental impact assessment of power development project: Lessons from Thailand experiences. Asian Social Science, 7(9), 119-123.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.5539/ass.v7n9p119
997Sahakaro K. and Beraheng A. (2011). Epoxidized natural oils as the alternative safe process oils in rubber compounds. Rubber Chemistry and Technology, 84(2), 200-214.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.5254/1.3577518
998Limsuwan S., Vichaidid T. and Limsuwan P. (2011). ESR dating of laterite from Ban Tha Ta Suea, Kanchanaburi, Thailand. Applied Radiation and Isotopes, 69(2), 545-549.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2010.11.008
999Masniyom P., Benjama O. and Maneesri J. (2011). Extending the shelf-life of refrigerated green mussel (Perna viridis) under modified atmosphere packaging. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(2), 171-179.
Cited: 15
1000Chedoloh R., Karrila T. and Pakdeechanuan P. (2011). Fatty acid composition of important aquatic animals in Southern Thailand. International Food Research Journal, 18(2), 783-790.
Cited: 22
1001Amornsakun T., Sriwatana W. and Promkaew P. (2011). Feeding behaviour of snake head fish, Channa striatus larvae. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(6), 665-670.
Cited: 7
1002Khongmark S., Kuning M. and Ueranantasun A. (2011). Graphing incidence rates over regions using R and Google Earth. Journal of Map and Geography Libraries, 7(2), 211-219.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1080/15420353.2011.566843
1003Lopattananon N., Jitkalong D. and Seadan M. (2011). Hybridized reinforcement of natural rubber with silane-modified short cellulose fibers and silica. Journal of Applied Polymer Science, 120(6), 3242-3254.
Cited: 41 doi: https://doi.org/10.1002/app.33374
1004Pripdeevech P., Khummueng W. and Park S. (2011). Identification of odor-active components of agarwood essential oils from thailand by solid phase microextraction-GC/MS and GC-O. Journal of Essential Oil Research, 23(4), 46-53.
Cited: 65 doi: https://doi.org/10.1080/10412905.2011.9700468
1005Faurby S., Nielsen K., Bussarawit S., Intanai I., van Cong N., Pertoldi C. and Funch P. (2011). Intraspecific shape variation in horseshoe crabs: The importance of sexual and natural selection for local adaptation. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 407(2), 131-138.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1016/j.jembe.2011.05.025
1006Suwanvijit W., Lumley T., Choonpradub C. and McNeil N. (2011). Long-term sales forecasting using Lee-Carter and Holt-Winters methods. Journal of Applied Business Research, 27(1), 87-102.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.19030/jabr.v27i1.913
1007Kakchapati S. and Ardkaew J. (2011). Modeling of malaria incidence in nepal. Journal of Research in Health Sciences, 1(1), 7-13.
Cited: 9
1008Ardkaew J. and Tongkumchum P. (2011). Modeling the hospital burden of common infectious diseases with application to Northeastern Thailand. Asia-Pacific Journal of Public Health, 23(5), 703-711.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/1010539509354572
1009Bordeepong S., Bhongsuwan D., Pungrassami T. and Bhongsuwan T. (2011). Natural radionuclide contents in ceramic clays in southern thailand and their radiation hazard indices. Kasetsart Journal - Natural Science, 45(1), 28-39.
Cited: 0
1010Benjama O. and Masniyom P. (2011). Nutritional composition and physicochemical properties of two green seaweeds (Ulva pertusa and U. intestinalis) from the Pattani Bay in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(5), 575-583.
Cited: 55
1011Kaewsakul W., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2011). Optimization of mixing conditions for silica-reinforced natural rubber compounds. Chemicke Listy, 105(15 SPEC. ISSUE)
Cited: 0
1012Kongjan P., O&apos, Thong S. and Angelidaki I. (2011). Performance and microbial community analysis of two-stage process with extreme thermophilic hydrogen and thermophilic methane production from hydrolysate in UASB reactors. Bioresource Technology, 102(5), 4028-4035.
Cited: 102 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.12.009
1013Chaimongkol L., Pinkaew S., Furr H., Estes J., Craft N., Udomkesmalee E. and Winichagoon P. (2011). Performance of the CRAFTi portable fluorometer comparing with the HPLC method for determining serum retinol. Clinical Biochemistry, 44(12), 1030-1032.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2011.05.023
1014Yodmanee S., Karrila T. and Pakdeechanuan P. (2011). Physical, chemical and antioxidant properties of pigmented rice grown in Southern Thailand. International Food Research Journal, 18(3)
Cited: 71
1015Majzoobi M., Radi M., Farahnaky A., Jamalian J., Karrila T. and Mesbahi G. (2011). Physicochemical properties of pre-gelatinized wheat starch produced by a twin drum drier. Journal of Agricultural Science and Technology, 13(2), 193-202.
Cited: 65
1016Yang X., Deng Y., Gu H., Lim A., Altankhuyag A., Jia W., Ma K., Xu J., Zou Y. and Snellingen T. (2011). Polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and the risk of diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes. Molecular Vision, 17, 3088-3096.
Cited: 39
1017Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2011). Recycled polyethylene terephthalate filled natural rubber compounds: Effects of filler loading and types of matrix. Journal of Elastomers and Plastics, 43(5), 429-449.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1177/0095244311405503
1018Tongnuanchan P., Benjakul S. and Prodpran T. (2011). Roles of lipid oxidation and pH on properties and yellow discolouration during storage of film from red tilapia (Oreochromis niloticus) muscle protein. Food Hydrocolloids, 25(3), 426-433.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2010.07.013
1019Zhou H., Zhao X., Johnson E., Lim A., Sun E., Yu J., Zhang Y., Liu X., Snellingen T. and Shang F. (2011). Serum carotenoids and risk of age-related macular degeneration in a Chinese population sample. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 52(7), 4338-4344.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1167/iovs.10-6519
1020Amornsakun T., Sriwatana W. and Promkaew P. (2011). Some aspects in early life stage of snake head fish, Channa striatus larvae. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(6), 671-677.
Cited: 9
1021McNeil N., Odton P. and Ueranantasun A. (2011). Spline interpolation of demographic data revisited. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 33(1), 117-120.
Cited: 8
1022Zhang Y., Olias L., Kongjan P. and Angelidaki I. (2011). Submersible microbial fuel cell for electricity production from sewage sludge. Water Science and Technology, 64(1), 50-55.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.2166/wst.2011.678
1023Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2011). The influence of recycled poly(ethylene terephthalate) powder on fatigue life, thermal stability, and morphology of Halloysite Nanotubes (HNTs) and precipitated silica filled natural rubber composites. Key Engineering Materials, 471-472, 628-633.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.471-472.628
1024Hayeemasae N., Ismail H. and Rashid A. (2011). The partial replacement of Halloysite Nanotubes (HNTs) and precipitated silica by recycled poly(ethylene terephthalate) powder on cure behavior tensile properties and morphology of natural rubber composites. Key Engineering Materials, 471-472, 622-627.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.471-472.622
1025Tasara J., Tirawanichakul S. and Tirawanichakul Y. (2011). Thermodynamic properties and moisture sorption isotherms four types of natural rubber. 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 49-53.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1109/CHUSER.2011.6163781
1026Tirawanichakul Y., Tasara J. and Tirawanichakul S. (2011). Two-stage optimal fixed-bed drying for natural rubber producing STR20 block rubber. 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 43-48.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1109/CHUSER.2011.6163768
1027Tasara J., Tirawanichakul S. and Tirawanichakul Y. (2011). Water sorption isotherm and thermo-physical properties for the analysis of natural rubber drying. Thai Journal of Agricultural Science, 44(5), 447-458.
Cited: 1
1028Khongkraphan K. and Kaewtrakulpong P. (2010). A novel method of 2D articulated body tracking under self-occlusion and ambiguity. IEICE Electronics Express, 7(15), 1106-1111.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1587/elex.7.1106
1029Narathichat M., Sahakaro K. and Nakason C. (2010). Assessment degradation of natural rubber by moving die processability test and FTIR spectroscopy. Journal of Applied Polymer Science, 115(3), 1702-1709.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1002/app.31194
1030Chaimontree S., Atkinson K. and Coenen F. (2010). Best clustering configuration metrics: Towards multiagent based clustering. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6440 LNAI(PART 1), 48-59.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-17316-5_5
1031Kongjan P., Kotay S., Min B. and Angelidaki I. (2010). Biohydrogen production from wheat straw hydrolysate by dark fermentation using extreme thermophilic mixed culture. Biotechnology and Bioengineering, 105(5), 899-908.
Cited: 114 doi: https://doi.org/10.1002/bit.22616
1032Chaimontree S., Atkinson K. and Coenen F. (2010). Clustering in a multi-agent data mining environment. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5980 LNAI, 103-114.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-15420-1_9
1033Saetung A., Rungvichaniwat A., Campistron I., Klinpituksa P., Laguerre A., Phinyocheep P. and Pilard J. (2010). Controlled degradation of natural rubber and modification of the obtained telechelic oligoisoprenes: Preliminary study of their potentiality as polyurethane foam precursors. Journal of Applied Polymer Science, 117(3), 1279-1289.
Cited: 39 doi: https://doi.org/10.1002/app.31907
1034Hokjindee U., Chongsuvivatwong V., Lim A. and Pruphetkaew N. (2010). Denver developmental screening test (DDST) survey and degree of malnutrition among children born to hiv infected mothers under the prevention of mother to-child-transmission (PMTCT) program. Journal of the Medical Association of Thailand, 93(12), 1458-1462.
Cited: 2
1035Odton P., Bundhamcharoen K. and Ueranantasun A. (2010). District-level variations in the quality of mortality data in Thailand. Asia-Pacific Population Journal, 25(1), 79-91.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.18356/9bcba439-en
1036Songsaeng S., Sophanodora P., Kaewsrithong J. and Ohshima T. (2010). Effect of different storage conditions on quality of White-Scar oyster (Crassostrea belcheri). International Food Research Journal, 17(2), 491-500.
Cited: 4
1037Majzoobi M., Radi M., Farahnaky A., Jamalian J. and Karrila T. (2010). Effects of L-ascorbic acid and L-cysteine on the physicochemical characteristics of wheat starch. Gums and Stabilisers for the Food Industry 15, 61-68.
Cited: 0
1038Kongjan P. and Angelidaki I. (2010). Extreme thermophilic biohydrogen production from wheat straw hydrolysate using mixed culture fermentation: Effect of reactor configuration. Bioresource Technology, 101(20), 7789-7796.
Cited: 119 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.05.024
1039Kalkornsurapranee E., Sahakaro K., Kaesaman A. and Nakason C. (2010). Influence of reaction volume on the properties of natural rubber-g-methyl methacrylate. Journal of Elastomers and Plastics, 42(1), 17-34.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1177/0095244309345410
1040Rattanachuay P., Kantachote D., Tantirungkij M., Nitoda T. and Kanzaki H. (2010). Inhibition of shrimp pathogenic vibrios by extracellular compounds from a proteolytic bacterium Pseudomonas sp. W3. Electronic Journal of Biotechnology, 13(1)
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.2225/vol13-issue1-fulltext-2
1041Thepparit C., Bourchookarn A., Petchampai N., Barker S. and MacAluso K. (2010). Interaction of Rickettsia felis with histone H2B facilitates the infection of a tick cell line. Microbiology, 156(9), 2855-2863.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1099/mic.0.041400-0
1042Chongsuvivatwong V., Bachtiar H., Chowdhury M., Fernando S., Suwanrath C., Kor-anantakul O., Tuan L., Lim A., Lumbiganon P. and Manandhar B. (2010). Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 36(1), 45-51.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01100.x
1043Sahakaro K., Sengloyluan K. and Noordermeer J. (2010). Mechanical, dynamic and swelling properties of NR/EPDM blends. Gummi, Fasern, Kunststoffe, 63(12), 775-781.
Cited: 0
1044Kongchouy N., Kakchapati S. and Choonpradub C. (2010). Modeling the incidence of tuberculosis in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 41(3), 574-582.
Cited: 4
1045Kakchapati S., Yotthanoo S. and Choonpradup C. (2010). Modeling tuberculosis incidence in Nepal. Asian Biomedicine, 4(2), 355-360.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.2478/abm-2010-0044
1046Chaimontree S., Atkinson K. and Coenen F. (2010). Multi-agent based clustering: Towards generic multi-agent data mining. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6171 LNAI, 115-127.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-14400-4_9
1047Cui L., Zhou H., Yu J., Sun E., Zhang Y., Jia W., Jiao Y., Snellingen T., Liu X. and Lim A. (2010). Noncoding variant in the complement factor H Gene and risk of exudative age-related macular degeneration in a Chinese population. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 51(2), 1116-1120.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1167/iovs.09-4265
1048Yumae N., Kaesaman A., Rungvichaniwat A., Thepchalerm C. and Nakason C. (2010). Novel creaming agent for preparation of creamed concentrated natural rubber latex. Journal of Elastomers and Plastics, 42(5), 453-470.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1177/0095244310374227
1049Hajisamae S. and Yeesin P. (2010). Patterns in community structure of trawl catches along coastal area of the South China Sea. Raffles Bulletin of Zoology, 58(2), 357-368.
Cited: 6
1050Saetung A., Rungvichaniwat A., Campistron I., Klinpituksa P., Laguerre A., Phinyocheep P., Doutres O. and Pilard J. (2010). Preparation and physico-mechanical, thermal and acoustic properties of flexible polyurethane foams basedon hydroxytelechelic natural rubber. Journal of Applied Polymer Science, 117(2), 828-837.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.1002/app.31601
1051Nakason C., Wohmang T., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2010). Preparation of cassava starch-graft-polyacrylamide superabsorbents and associated composites by reactive blending. Carbohydrate Polymers, 81(2), 348-357.
Cited: 70 doi: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.02.030
1052Songsaeng S., Sophanodora P., Kaewsrithong J. and Ohshima T. (2010). Quality changes in oyster (Crassostrea belcheri) during frozen storage as affected by freezing and antioxidant. Food Chemistry, 123(2), 286-290.
Cited: 41 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.033
1053Jarnthong M., Peng Z., Nakason C. and Lopattananon N. (2010). Surface modification of silica nanoparticles for reinforcement of epoxidized natural rubber. Advanced Materials Research, 93-94, 370-376.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.93-94.370
1054Saelee J. and Boonjing V. (2009). A metadata search approach with branch and bound algorithm to keyword query in relational databases. ICCIT 2009 - 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, 653-658.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1109/ICCIT.2009.145
1055Payae Y. and Lopattananon N. (2009). Adhesion of pineapple-leaf fiber to epoxy matrix: The role of surface treatments. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(2), 189-194.
Cited: 14
1056Swennen C. and Buatip S. (2009). Aiteng ater, new genus, new species, an amphibious and insectivorous sea slug that is difficult to classify [Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia: Sacoglossa(?): aitengidae, new family]. Raffles Bulletin of Zoology, 57(2), 495-500.
Cited: 12
1057Damchoom K. and Butler M. (2009). Applying event and machine decomposition to a flash-based filestore in event-b. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5902 LNCS, 134-152.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-10452-7_10
1058Kaparaju P., Serrano M., Thomsen A., Kongjan P. and Angelidaki I. (2009). Bioethanol, biohydrogen and biogas production from wheat straw in a biorefinery concept. Bioresource Technology, 100(9), 2562-2568.
Cited: 550 doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.011
1059Kongjan P., Min B. and Angelidaki I. (2009). Biohydrogen production from xylose at extreme thermophilic temperatures (70 ?C) by mixed culture fermentation. Water Research, 43(5), 1414-1424.
Cited: 116 doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.12.016
1060Laeheem K., Kuning M., McNeil N. and Besag V. (2009). Bullying in Pattani primary schools in southern Thailand. Child: Care, Health and Development, 35(2), 178-183.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00890.x
1061Havanapan P., Kanlaya R., Bourchookarn A., Krittanai C. and Thongboonkerd V. (2009). C-terminal hemocyanin from hemocytes of penaeus vannamei interacts with ERK1/2 and undergoes serine phosphorylation. Journal of Proteome Research, 8(5), 2476-2483.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1021/pr801067e
1062Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2009). Changes in chemical composition, physical properties and microstructure of duck egg as influenced by salting. Food Chemistry, 112(3), 560-569.
Cited: 102 doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.06.011
1063Vichaidid T., Soodprasert T., Sastri N. and Moungsrijun S. (2009). Comparative study on U, Th and K concentrations in sediments at the Mae Moh mine and Lam Phra Phloeng Dam. Kasetsart Journal - Natural Science, 43(5 SUPPL.), 379-384.
Cited: 0
1064Tongkumchum P. and McNeil D. (2009). Confidence intervals using contrasts for regression model. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(2), 151-156.
Cited: 50
1065Jintapakorn W., Lim A., Yipintsoi T., Moleerergpoom W., Srimahachota S. and Sriyadthasak O. (2009). Consequence and Factors Related to Not Offering Reperfusion Therapy in STEMI. Angiology, 60(6), 689-697.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1177/0003319709332900
1066Rachatapantanakorn O. and Tongkumchum P. (2009). Demographic determinants for cesarean delivery in Pattani Hospital. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 40(3), 602-611.
Cited: 10
1067Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2009). Effect of salting processes on chemical composition, textural properties and microstructure of duck egg. Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(4), 625-633.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.3492
1068Intanai I., Taylor E. and Whiteley N. (2009). Effects of salinity on rates of protein synthesis and oxygen uptake in the post-larvae and juveniles of the tropical prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man). Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology, 152(3), 372-378.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2008.11.006
1069Rassamesard A., Huang Y., Lee H., Lim T., Li M., David White J., Hodak J., Osotchan T., Peng K. and Chen S. (2009). Environmental effect on the fluorescence lifetime and quantum yield of single extended luminescent conjugated polymers. Journal of Physical Chemistry C, 113(43), 18681-18688.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1021/jp905996p
1070Nithi-Uthai N. (2009). Extending fatigue life of McKibben artificial muscle actuators. The Minerals, Metals and Materials Society - 3rd International Conference on Processing Materials for Properties 2008, PMP III, 1, 453-456.
Cited: 4
1071Permsirivanich W., Tipchatyotin S., Piravej K., Juntawises U., Kuptniratsaikul V. and Ma.-A-Lee A. (2009). Factors influencing home modification of stroke patients. Journal of the Medical Association of Thailand, 92(1), 101-107.
Cited: 2
1072Kalkornsurapranee E., Sahakaro K., Kaesaman A. and Nakason C. (2009). From a laboratory to a pilot scale production of natural rubber grafted with PMMA. Journal of Applied Polymer Science, 114(1), 587-597.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1002/app.30529
1073Promdum Y., Klinpituksa P. and Ruamcharoen J. (2009). Grafting copolymerization of natural rubber with 2-hydroxyethyl methacrylate for plywood adhesion improvement. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(4), 453-457.
Cited: 11
1074Sahakaro K., Pongpaiboon C. and Nakason C. (2009). Improved mechanical properties of NR/EPDM blends by controlling the migration of curative and filler via reactive processing technique. Journal of Applied Polymer Science, 111(4), 2035-2043.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/app.29193
1075Pechurai W., Sahakaro K. and Nakason C. (2009). Influence of phenolic curative on crosslink density and other related properties of Dynamically cured NR/HDPE blends. Journal of Applied Polymer Science, 113(2), 1232-1240.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1002/app.30036
1076Nakason C., Jarnthong M., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2009). Influences of blend proportions and curing systems on dynamic, mechanical, and morphological properties of dynamically cured epoxidized natural rubber/high-density polyethylene blends. Polymer Engineering and Science, 49(2), 281-292.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1002/pen.21256
1077Shrinivas P., Kasapis S. and Karrila T. (2009). Morphology and mechanical properties of bicontinuous gels of agarose and gelatin and the effect of added lipid phase. Langmuir, 25(15), 8763-8773.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1021/la9002127
1078Thitithammawong A., Nakason C., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2009). Multifunctional peroxide as alternative crosslink agents for dynamically vulcanized epoxidized natural rubber/polypropylene blends. Journal of Applied Polymer Science, 111(2), 819-825.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1002/app.29129
1079Majzoobi M., Radi M., Farahnaky A., Jamalian J. and Karrila T. (2009). Physico-chemical properties of phosphoryl chloride cross-linked wheat starch. Iranian Polymer Journal (English Edition), 18(6), 491-499.
Cited: 27
1080Kaewmanee T., Benjakul S. and Visessanguan W. (2009). Protein hydrolysate of salted duck egg white as a substitute of phosphate and its effect on quality of pacific white shrimp (litopenaeus vannamei). Journal of Food Science, 74(8)
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2009.01305.x
1081Pornwiroon W., Bourchookarn A., Paddock C. and MacAluso K. (2009). Proteomic analysis of rickettsia parkeri strain portsmouth. Infection and Immunity, 77(12), 5262-5271.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1128/IAI.00911-09
1082Saelee R., Chungsiriporn J., Intamanee J. and Bunyakan C. (2009). Removal of H2S in biogas from concentrated latex industry with iron(III)chelate in packed column. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(2), 195-203.
Cited: 11
1083Ardkaew J. and Tongkumchum P. (2009). Statistical modelling of childhood diarrhea in northeastern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 40(4), 807-815.
Cited: 5
1084Lopattananon N., Songkaew S., Thongruang W. and Seadan M. (2009). Sustainable biocomposites fromrice flour and sisal fiber: Effect of fiber loading, length and alkali treatment. International Polymer Processing, 24(3), 272-279.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.3139/217.2258
1085Marriott P. and Khummueng W. (2009). The nomenclature of comprehensive two-dimensional gas chromatography: Defining the modulation ratio (MR). LC GC Europe, 22(1)
Cited: 11
1086Bhurayanontachai P., Ratanasukon M. and Ma.-A-Lee A. (2009). The response pattern of intravitreal triamcinolone injection for non-AMD macular edema. Journal of the Medical Association of Thailand, 92(1), 58-63.
Cited: 1
1087Viriyachaiyo V. and Lim A. (2009). Tourists' attitudes towards ban on smoking in air-conditioned hotel lobbies in Thailand. Tobacco Control, 18(3), 238-240.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1136/tc.2009.029686
1088Hajisamae S. (2009). Trophic ecology of bottom fishes assemblage along coastal areas of Thailand. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 82(3), 503-514.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2009.02.010
1089Pruphetkaew N., Tongkumchum P. and Choonpradub C. (2009). Using Logistic regression to model life tables for southern Thailand. Journal of Applied Sciences Research, 5(2), 190-196.
Cited: 0
1090Saijun D., Nakason C., Kaesaman A. and Klinpituksa P. (2009). Water absorption and mechanical properties of water-swellable natural rubber. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(5), 561-565.
Cited: 32
1091Saelee J. and Boonjing V. (2008). A metadata search approach to keyword search in relational databases. Proceedings - 3rd International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, ICCIT 2008, 1, 571-576.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1109/ICCIT.2008.70
1092Vachvanichsanong P., Dissaneewate P. and Lim A. (2008). Characteristics of primary vesico-ureteral reflux in Thai children. Pediatrics International, 50(3), 363-366.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2008.02594.x
1093Sunyakumthorn P., Bourchookarn A., Pornwiroon W., David C., Barker S. and MacAluso K. (2008). Characterization and growth of polymorphic Rickettsia felis in a tick cell line. Applied and Environmental Microbiology, 74(10), 3151-3158.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.1128/AEM.00025-08
1094Zanetti A., Pornwiroon W., Kearney M. and MacAluso K. (2008). Characterization of Rickettsial infection in Amblyomma americanum (Acari: Ixodidae) by quantitative real-time polymerase chain reaction. Journal of Medical Entomology, 45(2), 267-288.
Cited: 28 doi: https://doi.org/10.1603/0022-2585(2008)45[267:CORIIA]2.0.CO;2
1095Chairgulprasert V., Prasertsongskun S., Junpra-Ob S. and Sangjun M. (2008). Chemical constituents of the essential oil, antioxidant and antibacterial activities from Elettariopsis curtisii Baker. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30(5), 591-596.
Cited: 8
1096Kor-anantakul O., Suwanrath C., Lim A. and Chongsuviwatwong V. (2008). Comparing complications in intended vaginal and caesarean deliveries. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 28(1), 64-68.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1080/01443610701812207
1097Boonsong K., Seadan M. and Lopattananon N. (2008). Compatibilization of natural rubber (NR) and chlorosulfonated polyethylene (CSM) blends with zinc salts of sulfonated natural rubber. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30(4), 491-499.
Cited: 9
1098Khummueng W., Morrison P. and Marriott P. (2008). Dual NPD/ECD detection in comprehensive two-dimensional gas chromatography for multiclass pesticide analysis. Journal of Separation Science, 31(19), 3404-3415.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.200800222
1099Nakason C. and Saiwari S. (2008). Effect of grafted maleic anhydride content and recyclability of dynamically cured maleated natural rubber/polypropylene blends. Journal of Applied Polymer Science, 110(6), 4071-4078.
Cited: 15 doi: https://doi.org/10.1002/app.29070
1100Nakason C., Worlee A. and Salaeh S. (2008). Effect of vulcanization systems on properties and recyclability of dynamically cured epoxidized natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 27(7), 858-869.
Cited: 56 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.06.011
1101?hrn A., Blomgren J., Andersson P., Ata? A., Gustavsson C., Klug J., Mermod P., Pomp S., Wolniewicz P., Os?terlund M., Nilsson L., Bergenwall B., Elmgren K., Olsson N., Tippawan U., Dangtip S., Phansuke P., Nadel-Turo?ski P., Jonsson O. and Prokofiev A. (2008). Elastic scattering of 96 MeV neutrons from iron, yttrium, and lead. Physical Review C - Nuclear Physics, 77(2)
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.77.024605
1102Anuntaseree W., Mo-Suwan L., Ovatlarnporn C., Tantana C. and Ma.-A-Lee A. (2008). Exposure to environmental tobacco smoke among infants in southern thailand: A study of urinary cotinine. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 80(1), 34-37.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1007/s00128-007-9303-7
1103Anuntaseree W., Mo-Suwan L., Vasiknanonte P., Kuasirikul S., Ma.-A-Lee A. and Choprapawon C. (2008). Factors associated with bed sharing and sleep position in Thai neonates. Child: Care, Health and Development, 34(4), 482-490.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00832.x
1104Chesoh S. and Lim A. (2008). Forecasting fish catches in the Songkhla Lake basin. ScienceAsia, 34(3), 335-340.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2008.34.335
1105MacAluso K., Pornwiroon W., Popov V. and Foil L. (2008). Identification of Rickettsia felis in the salivary glands of cat fleas. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 8(3), 391-396.
Cited: 33 doi: https://doi.org/10.1089/vbz.2007.0218
1106Sahakaro K. and Pantupon N. (2008). Improving the mechanical properties of ENR/NBR blends via masterbatches with initial accelerator concentration gradients. International Polymer Processing, 23(2), 141-145.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.3139/217.2020
1107Thitithammawong A., Noordermeer J., Kaesaman A. and Nakason C. (2008). Influence of compatibilizers on the rheological, mechanical, and morphological properties of epoxidized natural rubber/polypropylene thermoplastic vulcanizates. Journal of Applied Polymer Science, 107(4), 2436-2443.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1002/app.27233
1108Lopattananon N., Payae Y. and Seadan M. (2008). Influence of fiber modification on interfacial adhesion and mechanical properties of pineapple leaf fiber-epoxy composites. Journal of Applied Polymer Science, 110(1), 433-443.
Cited: 51 doi: https://doi.org/10.1002/app.28496
1109Pichaiyut S., Nakason C., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2008). Influences of blend compatibilizers on dynamic, mechanical, and morphological properties of dynamically cured maleated natural rubber and high-density polyethylene blends. Polymer Testing, 27(5), 566-580.
Cited: 35 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.03.004
1110Damchoom K., Butler M. and Abrial J. (2008). Modelling and proof of a tree-structured file system in event-B and rodin. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5256 LNCS, 25-44.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-88194-0_5
1111Anuntaseree W., Mo-Suwan L., Vasiknanonte P., Kuasirikul S., Ma.-A-Lee A. and Choprapawan C. (2008). Night waking in Thai infants at 3 months of age: Association between parental practices and infant sleep. Sleep Medicine, 9(5), 564-571.
Cited: 27 doi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2007.07.009
1112Garibaldi J., Jaroszewski M. and Musikasuwan S. (2008). Nonstationary fuzzy sets. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 16(4), 1072-1086.
Cited: 70 doi: https://doi.org/10.1109/TFUZZ.2008.917308
1113Nakwan N., Dissaneewate P., Lim A. and Vachvanichsanong P. (2008). Peritoneal dialysis-related peritonitis in southern Thailand. International Journal of Artificial Organs, 31(1), 49-54.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1177/039139880803100107
1114Anuntaseree W., Mo-Suwan L., Ma.-A-Lee A. and Choprapawon C. (2008). Prevalence and associated factors of passive smoking in Thai infants. Preventive Medicine, 47(4), 443-446.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2008.06.006
1115Vachvanichsanong P., Dissaneewate P., Thongmak S. and Lim A. (2008). Primary vesicoureteral reflux mediated renal scarring after urinary tract infection in Thai children. Nephrology, 13(1), 38-42.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1111/j.1440-1797.2007.00906.x
1116Bourchookarn A., Havanapan P., Thongboonkerd V. and Krittanai C. (2008). Proteomic analysis of altered proteins in lymphoid organ of yellow head virus infected Penaeus monodon. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, 1784(3), 504-511.
Cited: 47 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2007.12.006
1117Sahakaro K., Naskar N., Datta R. and Noordermeer J. (2008). Reactive blending, reinforcement and curing of NR/BR/EPDM compounds for tyre sidewall applications. Gummi, Fasern, Kunststoffe, 61(3), 163-176.
Cited: 0
1118Leelakriangsak M., Huyen N., Schulz S., Van Duy N., Becher D., Hecker M., Antelmann H. and Zuber P. (2008). Regulation of quinone detoxification by the thiol stress sensing DUF24/MarR-like repressor, YodB in Bacillus subtilis. Molecular Microbiology, 67(5), 1108-1124.
Cited: 63 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2008.06110.x
1119Sahakaro K. and Beraheng S. (2008). Reinforcement of maleated natural rubber by precipitated silica. Journal of Applied Polymer Science, 109(6), 3839-3848.
Cited: 49 doi: https://doi.org/10.1002/app.28483
1120Hajisamae S. and Ibrahim S. (2008). Seasonal and spatial variations of fish trophic guilds in a shallow, semi-enclosed tropical estuarine bay. Environmental Biology of Fishes, 82(3), 251-264.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-007-9278-6
1121Karrila T. (2008). Some properties of starch extracted from three thai aromatic fruit seeds. Starch/Staerke, 60(3-4), 199-207.
Cited: 58 doi: https://doi.org/10.1002/star.200800641
1122McNeil N., McNeil D. and Kordzakhia N. (2008). Stochastic autoregressive volatility model for exchange rates. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 30(6), 799-804.
Cited: 0
1123Shrinivas P., Karrila T. and Kasapis S. (2008). Structural properties and phase model interpretation of the tertiary system comprising gelatin, agarose and a lipid phase. Gums and Stabilisers for the Food Industry 14, 419-426.
Cited: 0
1124Jantarat S., Tanomtong A., Supanuam P., Kaewsri S. and Aengwanich W. (2008). The discovery of chromosome trisomy 22: A novel chromosomal feature of Siamang (Symphalangus syndactylus). Cytologia, 73(2), 145-149.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1508/cytologia.73.145
1125Nakason C., Jamjinno S., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2008). Thermoplastic elastomer based on high-density polyethylene/natural rubber blends: Rheological, thermal, and morphological properties. Polymers for Advanced Technologies, 19(2), 85-98.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1002/pat.972
1126Nakason C., Jarnthong M., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2008). Thermoplastic elastomers based on epoxidized natural rubber and high-density polyethylene blends: Effect of blend compatibilizers on the mechanical and morphological properties. Journal of Applied Polymer Science, 109(4), 2694-2702.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.1002/app.28265
1127Pechurai W., Nakason C. and Sahakaro K. (2008). Thermoplastic natural rubber based on oil extended NR and HDPE blends: Blend compatibilizer, phase inversion composition and mechanical properties. Polymer Testing, 27(5), 621-631.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2008.04.001
1128Chantrapromma S., Fun H., Pakhathirathien C., Karalai C. and Chantrapromma K. (2007). 7-Glycoloyl-2-hydroxy-1,4b,7,10a-tetramethyl-4a,4b,5,6,7,8,8a,9,10, 10a-decahydrophenanthren-3(4H)-one. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 63(2)
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806054717
1129Lim A. and Choonpradub C. (2007). A statistical method for forecasting demographic time series counts, with application to HIV/AIDS and other infectious disease mortality in southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 38(6), 1029-1040.
Cited: 5
1130Ruangchuay R., Lueangthuwapranit C. and Pianthumdee N. (2007). Apparent characteristics and taxonomic study of macroalgae in Pattani Bay. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(4), 893-905.
Cited: 6
1131Sahakaro K., Naskar N., Datta R. and Noordermeer J. (2007). Blending of NR/BR/EPDM by reactive processing for tire sidewall applications. I. Preparation, cure characteristics and mechanical properties. Journal of Applied Polymer Science, 103(4), 2538-2546.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.25088
1132Sahakaro K., Talma A., Datta R. and Noordermeer J. (2007). Blending of NR/BR/EPDM by reactive processing for tire sidewall applications. II. Characterization. Journal of Applied Polymer Science, 103(4), 2547-2554.
Cited: 11 doi: https://doi.org/10.1002/app.25113
1133Sahakaro K., Datta R., Baaij J. and Noordermeer J. (2007). Blending of NR/BR/EPDM by reactive processing for tire sidewall applications. III. Assessment of the blend ozone- And fatigue-resistance in comparison with a conventional NR/BR compound. Journal of Applied Polymer Science, 103(4), 2555-2563.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1002/app.25101
1134Pornwiroon W., Kearney M., Husseneder C., Foil L. and MacAluso K. (2007). Comparative microbiota of Rickettsia felis-uninfected and -infected colonized cat fleas, Ctenocephalides felis. ISME Journal, 1(5), 394-402.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1038/ismej.2007.38
1135Vichaidid T., Youngchuay U. and Limsuwan P. (2007). Dating of aragonite fossil shell by ESR for paramagnetic species assignment of Mae Moh basin. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 262(2), 323-328.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.05.021
1136Thongroy P., Liao L. and Prathep A. (2007). Diversity, abundance and distribution of macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province, Thailand. Botanica Marina, 50(2), 88-96.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1515/BOT.2007.010
1137Leelakriangsak M., Kobayashi K. and Zuber P. (2007). Dual negative control of spx transcription initiation from the P 3 promoter by repressors PerR and YodB in Bacillus subtilis. Journal of Bacteriology, 189(5), 1736-1744.
Cited: 45 doi: https://doi.org/10.1128/JB.01520-06
1138Thitithammawong A., Nakason C., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2007). Effect of different types of peroxides on rheological, mechanical, and morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 26(4), 537-546.
Cited: 69 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2007.02.002
1139Pakdeechanuan P., Intarapichet K. and Tongta S. (2007). Effect of extrusion parameters on conjugated linoleic acids of corn extrudates. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(4), 1463-1468.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1021/jf0618426
1140Masniyom P. and Benjama O. (2007). Effect of lactic, acetic and citric acids on quality changes of refrigerated green mussel, Perna viridis (Linnaeus, 1758). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(4), 1123-1134.
Cited: 10
1141Chanjula P. and Sornnok S. (2007). Effects of varieties and timing of subsequent cutting on yield, chemical composition and ruminai degradability of cassava Hay in Southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(1), 49-60.
Cited: 2
1142Lopattananon N., Boonsong K. and Seadan M. (2007). Effects of zinc salts of sulfonated natural rubber on mechanical properties, morphology and compatibility of natural rubber/chlorosulfonated polyethylene blends. International Polymer Processing, 22(4), 359-367.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.3139/217.2011
1143Thongnuanchan B., Nokkaew K., Kaesaman A. and Nakason C. (2007). Epoxidized natural rubber-bonded para rubber wood particleboard. Polymer Engineering and Science, 47(4), 421-428.
Cited: 22 doi: https://doi.org/10.1002/pen.20668
1144Luangthuvapranit C. and Srichai N. (2007). Evaluation of self-prepared test kit for outdoor dissolved oxygen determination. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(1), 101-108.
Cited: 0
1145Leesoh N., McNeil N., Kooburat P. and Thummarpon A. (2007). Factors affecting graduates satisfaction about the learning process at Prince of Songkla University. Kasetsart Journal - Social Sciences, 28(1), 117-126.
Cited: 0
1146Kaewapichai W., Kaewtrakulpong P., Prateepasen A. and Khongkraphan K. (2007). Fitting a pineapple model for automatic maturity grading. Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, 1
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1109/ICIP.2007.4378940
1147Maneesri J. and Masniyom P. (2007). Induction and inhibition of film yeast from fermented bamboo shoot by seasoning plants. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(4), 1135-1143.
Cited: 3
1148Lopattananon N., Kraibut A., Sangjan R. and Seadan M. (2007). Ionic elastomer blends of zinc salts of maleated natural rubber and carboxylated nitrile rubber: Effect of grafted maleic anhydride. Journal of Applied Polymer Science, 105(3), 1444-1455.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1002/app.26312
1149Chotisuwan S., Wittayakun J., Lobo-Lapidus R. and Gates B. (2007). MgO-supported cluster catalysts with Pt-Ru interactions prepared from Pt3Ru6(CO)21(?3-H)(?-H) 3. Catalysis Letters, 115(3-4), 99-107.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1007/s10562-007-9119-4
1150Garibaldi J., Jaroszewski M. and Musikasuwan S. (2007). New concepts related to non-stationary fuzzy sets. IEEE International Conference on Fuzzy Systems
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1109/FUZZY.2007.4295619
1151Thitithammawong A., Nakason C., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2007). NR/PP thermoplastic vulcanizates: Selection of optimal peroxide type and concentration in relation to mixing conditions. Journal of Applied Polymer Science, 106(4), 2204-2209.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1002/app.25935
1152Chongsatja P., Bourchookarn A., Lo C., Thongboonkerd V. and Krittanai C. (2007). Proteomic analysis of differentially expressed proteins in Penaeus vannamei hemocytes upon Taura syndrome virus infection. Proteomics, 7(19), 3592-3601.
Cited: 94 doi: https://doi.org/10.1002/pmic.200700281
1153Sahakaro K., Naskar N., Datta R. and Noordermeer J. (2007). Reactive blending, reinforcement and curing of NR/BR/EPDM compounds for tire sidewall applications. Rubber Chemistry and Technology, 80(1), 115-138.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.5254/1.3548160
1154Ruangchuay R. and Notoya M. (2007). Reproductive strategy and occurence of gametophytes of Thai laver Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham-Hoang Ho (Bangiales, Rhodophyta) from Songkhla province. Kasetsart Journal - Natural Science, 41(1), 143-152.
Cited: 3
1155Lohakul A., Kaesaman A., Rungvichaniwat A. and Nakason C. (2007). Rheological properties of calcium carbonate-epoxidized natural rubber composites prepared in latex state. E-Polymers, 1-11.
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1515/epoly.2007.7.1.78
1156Rattanachuay P., Kantachote D. and Suntinanalert P. (2007). Selection of proteolytic bacteria with ability to inhibit Vibrio harveyi during white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultivation. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(2), 235-243.
Cited: 10
1157Chuai-Aree S. and Kanbua W. (2007). SiTProS: Fast and Real-Time Simulation of Tsunami Propagation. Proceedings - 1st Asia International Conference on Modelling and Simulation: Asia Modelling Symposium 2007, AMS 2007, 490-495.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1109/AMS.2007.95
1158Prathep A., Wichachucherd B. and Thongroy P. (2007). Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand. Aquatic Botany, 86(2), 132-138.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2006.09.011
1159Kaewtubtim P., Chittrakarn T., Bhongsuwan T., Aiyarak P. and Kongsaeng S. (2007). Spectral reflectance analysis of longkong (Lansium domesticum Corr.) bunches as an indicator for optimal harvesting. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(5), 1427-1438.
Cited: 0
1160Schulz S., Leelakriangsak M., Kobayashi K., Van Duy N., Hecker M., Zuber P. and Antelmann H. (2007). The MarR-type repressor MhqR (YkvE) regulates multiple dioxygenases/ glyoxalases and an azoreductase which confer resistance to 2-methylhydroquinone and catechol in Bacillus subtilis. Molecular Microbiology, 66(1), 40-54.
Cited: 51 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2007.05891.x
1161Tirawanichakul S., Tasara J. and Tirawanicahkul Y. (2007). Thermo-physical properties and effect of electrical field on drying process of paddy. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29(SUPPL. 2), 325-333.
Cited: 2
1162Thitithammawong A., Nakason C., Sahakaro K. and Noordermeer J. (2007). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Selection of optimal peroxide type and concentration in relation to mixing conditions. European Polymer Journal, 43(9), 4008-4018.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2007.06.035
1163Leelakriangsak M. and Zuber P. (2007). Transcription from the P3 promoter of the Bacillus subtilis spx gene is induced in response to bisulfide stress. Journal of Bacteriology, 189(5), 1727-1735.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1128/JB.01519-06
1164Kanjana-Opas A., Panphon S., Fun H. and Chantrapromma S. (2006). 4-Methyl-3H-pyrrolo[2,3-c]quinoline. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 62(7)
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806021088
1165Fun H., Pakhathirathien C., Chantrapromma S., Karalai C. and Chantrapromma K. (2006). 7-Ethenyl-1 -[(Z)-hydroxymethylidene]-4b,7,10a- trimethylperhydrophenanthren-2-one. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 62(12)
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536806046277
1166Chaoha P. and Phon-On A. (2006). A note on fixed point sets in CAT(0) spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 320(2), 983-987.
Cited: 103 doi: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2005.08.006
1167Wootipoom V., Dechsukhum C., Hanprasertpong J. and Lim A. (2006). Accuracy of intraoperative frozen section in diagnosis of ovarian tumors. Journal of the Medical Association of Thailand, 89(5), 577-582.
Cited: 29
1168Khummueng W., Trenerry C., Rose G. and Marriott P. (2006). Application of comprehensive two-dimensional gas chromatography with nitrogen-selective detection for the analysis of fungicide residues in vegetable samples. Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 203-214.
Cited: 46 doi: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.07.035
1169Chairgulprasert V., Krisornpornsan B. and Hamad A. (2006). Chemical constituents of the essential oil and organic acids from longkong (Aglaia dookkoo Griff.) fruits. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 28(2), 321-326.
Cited: 9
1170Vachvanichsanong P., Dissaneewate P., Lim A. and McNeil E. (2006). Childhood acute renal failure: 22-Year experience in a University Hospital in southern Thailand. Pediatrics, 118(3)
Cited: 110 doi: https://doi.org/10.1542/peds.2006-0557
1171von M?hlen C., Khummueng W., Alcaraz Zini C., Caram?o E. and Marriott P. (2006). Detector technologies for comprehensive two-dimensional gas chromatography. Journal of Separation Science, 29(12), 1909-1921.
Cited: 44 doi: https://doi.org/10.1002/jssc.200500443
1172Nakason C., Nuansomsri K., Kaesaman A. and Kiatkamjornwong S. (2006). Dynamic vulcanization of natural rubber/high-density polyethylene blends: Effect of compatibilization, blend ratio and curing system. Polymer Testing, 25(6), 782-796.
Cited: 73 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.05.001
1173Nakason C., Wannavilai P. and Kaesaman A. (2006). Effect of vulcanization system on properties of thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing, 25(1), 34-41.
Cited: 103 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2005.09.007
1174Chotisuwan S., Wittayakun J. and Gates B. (2006). EXAFS characterization of supported PtRu/MgO prepared from a molecular precursor and organometallic mixture. Studies in Surface Science and Catalysis, 159, 209-212.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1016/s0167-2991(06)81570-3
1175Chadarat M., Tongkumchum P. and Tongsinoot S. (2006). Factors affecting high school overweight students in Pattani Province of Thailand. Pakistan Journal of Nutrition, 5(2), 125-129.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.3923/pjn.2006.125.129
1176Hajisamae S., Yeesin P. and Ibrahim S. (2006). Feeding ecology of two sillaginid fishes and trophic interrelations with other co-existing species in the southern part of South China Sea. Environmental Biology of Fishes, 76(2-4), 167-176.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1007/s10641-006-9018-3
1177Hajisamae S., Yeesin P. and Chaimongkol S. (2006). Habitat utilization by fishes in a shallow, semi-enclosed estuarine bay in southern Gulf of Thailand. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 68(3-4), 647-655.
Cited: 32 doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2006.03.020
1178Permsirivanich W., Lim A. and Promrat T. (2006). Long stick exercise to improve muscular strength and flexibility in sedentary individuals. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 37(3), 595-600.
Cited: 3
1179Khummueng W., Harynuk J. and Marriott P. (2006). Modulation ratio in comprehensive two-dimensional gas chromatography. Analytical Chemistry, 78(13), 4578-4587.
Cited: 139 doi: https://doi.org/10.1021/ac052270b
1180Suwanmala J., von Byern J. and Nabhitabhata J. (2006). Observation of Idiosepius pygmaeus (Cephalopoda, Idiosepius pygmaeus (Cephalopoda, Idiosepiidae) at Bangrong river Phuket Island, Thailand. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 49(1-4), 165-168.
Cited: 0
1181Musikasuwan S. and Garibaldi J. (2006). On relationships between primary membership functions and output uncertainties in interval type-2 and non-stationary fuzzy sets. IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 1433-1440.
Cited: 7 doi: https://doi.org/10.1109/FUZZY.2006.1681897
1182Vachvanichsanong P., Dissaneewate P., Lim A. and Geater A. (2006). Outcome of conservative treatment of primary vesicoureteral reflux in 87 Thai children in a single center. International Journal of Urology, 13(11), 1393-1397.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1111/j.1442-2042.2006.01588.x
1183Lopattananon N., Panawarangkul K., Sahakaro K. and Ellis B. (2006). Performance of pineapple leaf fiber-natural rubber composites: The effect of fiber surface treatments. Journal of Applied Polymer Science, 102(2), 1974-1984.
Cited: 147 doi: https://doi.org/10.1002/app.24584
1184Chotisuwan S., Wittayakun J. and Gates B. (2006). Pt3Ru6 clusters supported on ?-Al 2O3: Synthesis from Pt3Ru6(CO) 21(?3-H)(?-H)3, structural characterization, and catalysis of ethylene hydrogenation and n-butane hydrogenolysis. Journal of Physical Chemistry B, 110(25), 12459-12469.
Cited: 14 doi: https://doi.org/10.1021/jp057550+
1185Nakason C., Saiwari S. and Kaesaman A. (2006). Rheological properties of maleated natural rubber/polypropylene blends with phenolic modified polypropylene and polypropylene-g-maleic anhydride compatibilizers. Polymer Testing, 25(3), 413-423.
Cited: 60 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2005.11.006
1186Nakason C., Saiwaree S., Tatun S. and Kaesaman A. (2006). Rheological, thermal and morphological properties of maleated natural rubber and its reactive blending with poly(methyl methacrylate). Polymer Testing, 25(5), 656-667.
Cited: 72 doi: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.03.011
1187Nakason C., Pechurai W., Sahakaro K. and Kaesaman A. (2006). Rheological, thermal, and curing properties of natural rubber-g-poly(methyl methacrylate). Journal of Applied Polymer Science, 99(4), 1600-1614.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1002/app.22518
1188Pornwiroon W., Pourciau S., Foil L. and MacAluso K. (2006). Rickettsia felis from cat fleas: Isolation and culture in a tick-derived cell line. Applied and Environmental Microbiology, 72(8), 5589-5595.
Cited: 66 doi: https://doi.org/10.1128/AEM.00532-06
1189Masniyom P., Benjakul S. and Visessanguan W. (2006). Synergistic antimicrobial effect of pyrophosphate on Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157 in modified atmosphere packaged and refrigerated seabass slices. LWT, 39(3), 302-307.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2005.01.007
1190Choi S., Reyes D., Leelakriangsak M. and Zuber P. (2006). The global regulator Spx functions in the control of organosulfur metabolism in Bacillus subtilis. Journal of Bacteriology, 188(16), 5741-5751.
Cited: 38 doi: https://doi.org/10.1128/JB.00443-06
1191Nakason C., Wannavilai P. and Kaesaman A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Effect of compatibilizers and reactive blending. Journal of Applied Polymer Science, 100(6), 4729-4740.
Cited: 45 doi: https://doi.org/10.1002/app.23260
1192Nakason C., Wannavilai P. and Kaesaman A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on epoxidized natural rubber/polypropylene blends: Effect of epoxide levels in ENR molecules. Journal of Applied Polymer Science, 101(5), 3046-3052.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1002/app.23926
1193Nakason C., Saiwari S. and Kaesaman A. (2006). Thermoplastic vulcanizates based on maleated natural rubber/polypropylene blends: Effect of blend ratios on rheological, mechanical, and morphological properties. Polymer Engineering and Science, 46(5), 594-600.
Cited: 31 doi: https://doi.org/10.1002/pen.20498
1194Komontree P., Tongkumchum P. and Karntanut W. (2006). Trends in marine fish catches at Pattani Fishery Port (1999-2003). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 28(4), 887-895.
Cited: 5
1195Riyapan P., Laohakosol V. and Chaichana T. (2006). Two types of explicit continued fractions. Periodica Mathematica Hungarica, 52(2), 51-72.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1007/s10998-006-0012-5
1196Busaman S. and Denecke K. (2006). Unsolid and fluid strong varieties of partial algebras. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2006
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1155/IJMMS/2006/68534
1197Vongvatcharanon U., Imsonpang S., Promwikorn W. and Vongvatcharanon S. (2006). Up-regulation of parvalbumin expression in newborn and adult rat heart. Acta Histochemica, 108(6), 447-454.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/j.acthis.2006.07.004
1198Pakhathirathien C., Chantrapromma S., Fun H., Anjum S., Atta-Ur-Rahman and Karalai C. (2005). 1-isopropenyl-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-icosahydro-1H-cyclopenta[a] chrysen-9-yl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 61(9)
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1107/S1600536805025584
1199Masniyom P., Benjakul S. and Visessanguan W. (2005). Collagen changes in refrigerated sea bass muscle treated with pyrophosphate and stored in modified- atmosphere packaging. European Food Research and Technology, 220(3-4), 322-325.
Cited: 18 doi: https://doi.org/10.1007/s00217-004-1093-0
1200Masniyom P., Benjakul S. and Visessanguan W. (2005). Combination effect of phosphate and modified atmosphere on quality and shelf-life extension of refrigerated seabass slices. LWT, 38(7), 745-756.
Cited: 78 doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2004.09.006
1201Nakason C., Kaesaman A. and Eardrod K. (2005). Cure and mechanical properties of natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)-cassava starch compounds. Materials Letters, 59(29-30), 4020-4025.
Cited: 64 doi: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.07.057
1202Pakhathirathien C., Karalai C., Ponglimanont C., Subhadhirasakul S. and Chantrapromma K. (2005). Dammarane triterpenes from the hypocotyls and fruits of Ceriops tagal. Journal of Natural Products, 68(12), 1787-1789.
Cited: 48 doi: https://doi.org/10.1021/np0502793
1203Maneesri J., Azuma M., Sakai Y., Igarashi K., Matsumoto T., Fukuda H., Kondo A. and Ooshima H. (2005). Deletion of MCD4 involved in glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor synthesis leads to an increase in ?-1,6-glucan level and a decrease in GPI-anchored protein and mannan levels in the cell wall of saccharomyces cerevisiae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 99(4), 354-360.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1263/jbb.99.354
1204Pakdeechanuan P., Intarapichet K., Fernando L. and Gr?n I. (2005). Effects of rhodium heterogeneous catalyst and isomerization conditions on linoleic acid conjugation of soybean oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(4), 923-927.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1021/jf048957z
1205Hildebrand A., Blomgren J., Ata? A., Bergenwall B., Gustavsson C., Klug J., Mermod P., Nilsson L., Pomp S., ?sterlund M., Dangtip S., Tippawan U., Phansuke P., Jonsson O., Renberg P., Prokofiev A., Nadel-Turo?ski P., Elmgren K., Olsson N. and Blideanu V (2005). Elastic neutron scattering at 96 MeV. AIP Conference Proceedings, 769, 853-856.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1063/1.1945140
1206Maneesri J., Azuma M., Igarashi K., Sugihara A. and Ooshima H. (2005). Manipulation of morphological transition in Saccharomyces cerevisiae mutant J19. Biochemical Engineering Journal, 27(1), 72-76.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2005.07.001
1207Yipintsoi T., Lim A. and Jintapakorn W. (2005). Prevalence of cardiovascular risk factors in a rural area in Southern Thailand: Potential ethnic differences. Journal of the Medical Association of Thailand, 88(2), 196-204.
Cited: 7
1208Nakason C., Pechurai W., Sahakaro K. and Kaesaman A. (2005). Rheological, mechanical and morphological properties of thermoplastic vulcanizates based on NR-g-PMMA/PMMA blends. Polymers for Advanced Technologies, 16(8), 592-599.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1002/pat.634
1209Thammapalo S., Chongsuwiwatwong V., Geater A., Lim A. and Choomalee K. (2005). Socio-demographic and environmental factors associated with Aedes breeding places in Phuket, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 36(2), 426-433.
Cited: 17
1210Tapaneeyakorn S., Pornwiroon W., Katzenmeier G. and Angsuthanasombat C. (2005). Structural requirements of the unique disulphide bond and the proline-rich motif within the ?4-?5 loop for larvicidal activity of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa ?-endotoxin. Biochemical and Biophysical Research Communications, 330(2), 519-525.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.03.006
1211Garibaldi J., Musikasuwan S. and Ozen T. (2005). The association between non-stationary and interval type-2 fuzzy sets: A case study. IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 224-229.
Cited: 20
1212Nakason C., Tobprakhon A. and Kaesaman A. (2005). Thermoplastic vulcanizates based on poly(methyl methacrylate)/epoxidized natural rubber blends: Mechanical, thermal, and morphological properties. Journal of Applied Polymer Science, 98(3), 1251-1261.
Cited: 25 doi: https://doi.org/10.1002/app.21908
1213Garibaldi J., Musikasuwan S., Ozen T. and John R. (2004). A case study to illustrate the use of non-convex membership functions for linguistic terms. IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 3, 1403-1408.
Cited: 12 doi: https://doi.org/10.1109/FUZZY.2004.1375377
1214Rodkaew Y., Chuai-Aree S., Siripant S., Lursinsap C. and Chongstitvatana P. (2004). Animating plant growth in L-system by parametric functional symbols. International Journal of Intelligent Systems, 19(1-2), 9-23.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1002/int.10147
1215Pornwiroon W., Katzenmeier G., Panyim S. and Angsuthanasombat C. (2004). Aromaticity of tyr-202 in the ?4-?5 loop is essential for toxicity of the Bacillus thuringiensis Cry4A toxin. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 37(3), 292-297.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.5483/bmbrep.2004.37.3.292
1216Vijaykadga S., Rojanawatsirivej C., Congpoung K., Wilairatana P., Satimai W., Uaekowitchai C., Pumborplub B., Sittimongkol S., Pinyorattanachote A. and Prigchoo P. (2004). Assessment of therapeutic efficacy of chloroquine for vivax malaria in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 35(3), 566-569.
Cited: 18
1217Masniyom P., Benjakul S. and Visessanguan W. (2004). ATPase activity, surface hydrophobicity, sulfhydryl content and protein degradation in refrigerated seabass muscle in modified atmosphere packaging. Journal of Food Biochemistry, 28(1), 43-60.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2004.tb00054.x
1218Angsuthanasombat C., Uawithya P., Leetachewa S., Pornwiroon W., Ounjai P., Kerdcharoen T., Katzenmeier G. and Panyim S. (2004). Bacillus thuringiensis Cry4A and Cry4B mosquito-larvicidal proteins: Homology-based 3D model and implications for toxin activity. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 37(3), 304-313.
Cited: 29 doi: https://doi.org/10.5483/bmbrep.2004.37.3.304
1219Jaafar Z., Hajisamae S., Chou L. and Yatiman Y. (2004). Community structure of coastal fishes in relation to heavily impacted human modified habitats. Hydrobiologia, 511, 113-123.
Cited: 26 doi: https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000014034.27109.20
1220Hajisamae S., Chou L. and Ibrahim S. (2004). Feeding habits and trophic relationships of fishes utilizing an impacted coastal habitat, Singapore. Hydrobiologia, 520(1-3), 61-71.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000027727.90956.a9
1221Ozen T., Garibaldi J. and Musikasuwan S. (2004). Modelling the variation in human decision making. Annual Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society - NAFIPS, 2, 617-622.
Cited: 19 doi: https://doi.org/10.1109/nafips.2004.1337372
1222Boonserm P., Pornwiroon W., Katzenmeier G., Panyim S. and Angsuthanasombat C. (2004). Optimised expression in Escherichia coli and purification of the functional form of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa ?-endotoxin. Protein Expression and Purification, 35(2), 397-403.
Cited: 21 doi: https://doi.org/10.1016/j.pep.2004.02.016
1223Kovuttikulrangsie S., Sahakaro K., Intarakong C. and Klinpituksa P. (2004). PMMA blended and DPNR-g-PMMA coated DPNR and NR-LA for dipping applications. Journal of Applied Polymer Science, 93(2), 833-844.
Cited: 8 doi: https://doi.org/10.1002/app.20535
1224Nakason C., Panklieng Y. and Kaesaman A. (2004). Rheological and thermal properties of thermoplastic natural rubbers based on poly(methyl methacrylate)/epoxidized-natural-rubber blends. Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3561-3572.
Cited: 37 doi: https://doi.org/10.1002/app.20384
1225Nakason C., Kaesaman A., Sainamsai W. and Kiatkamjonwong S. (2004). Rheological behavior of reactive blending of epoxidized natural rubber with cassava starch and epoxidized natural rubber with natural rubber and cassava starch. Journal of Applied Polymer Science, 91(3), 1752-1762.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1002/app.13248
1226Nakason C., Kaesaman A. and Supasanthitikul P. (2004). The grafting of maleic anhydride onto natural rubber. Polymer Testing, 23(1), 35-41.
Cited: 164 doi: https://doi.org/10.1016/S0142-9418(03)00059-X
1227Nakano S., Nakano M., Zhang Y., Leelakriangsak M. and Zuber P. (2003). A regulatory protein that interferes with activator-stimulated transcription in bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(7), 4233-4238.
Cited: 116 doi: https://doi.org/10.1073/pnas.0637648100
1228Leelawattana R., Rattarasarn C., Lim A., Soonthornpun S. and Setasuban W. (2003). Causes of death, incidence and risk factors of cardiovascular diseases in Thai type 2 diabetic patients: A 5-year follow-up study. Diabetes Research and Clinical Practice, 60(3), 183-189.
Cited: 13 doi: https://doi.org/10.1016/S0168-8227(03)00035-4
1229Maneesri J., Azuma M., Torii S., Igarashi K. and Ooshima H. (2003). Characterization of a saccharomyces cerevisiae mutant with pseudohyphae and cloning of a gene complementing the mutation. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 67(3), 517-524.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1271/bbb.67.517
1230Buranapanitkit B., Tautakul K., Lim A., Geater A. and Chomchan U. (2003). Clinical predictors for outcome of treatment of lumbar herniated nucleus palposus. Journal of Musculoskeletal Research, 7(1), 61-69.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1142/S0218957703000971
1231Hajisamae S. and Chou L. (2003). Do shallow water habitats of an impacted coastal strait serve as nursery grounds for fish?. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 56(2), 281-290.
Cited: 39 doi: https://doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00162-2
1232Klug J., Blomgren J., Ata? A., Bergenwall B., Hildebrand A., Gustavsson C., Mermod P., Nilsson L., Pomp S., Tippawan U., Elmgren K., Olsson N., Jonsson O., Prokofiev A., Renberg P., Nadel-Turo?ski P., Dangtip S., Phansuke P., Os?terlund M. and Le-Brun C (2003). Elastic neutron scattering at 96 MeV from 12C and 208Pb. Physical Review C - Nuclear Physics, 67(3), 316011-316014.
Cited: 22
1233Klug J., Blomgren J., Ata? A., Bergenwall B., Hildebrand A., Gustavsson C., Mermod P., Nilsson L., Pomp S., Tippawan U., Elmgren K., Olsson N., Jonsson O., Prokofiev A., Renberg P., Nadel-Turo?ski P., Dangtip S., Phansuke P., Os?terlund M. and Le-Brun C (2003). Elastic neutron scattering at 96 MeV from 12C and 208Pb. Physical Review C - Nuclear Physics, 68(6), 646051-6460517.
Cited: 50
1234Klug J., Blomgren J., Ata? A., Bergenwall B., Hildebrand A., Johansson C., Mermod P., Nilsson L., Pomp S., Tippawan U., Elmgren K., Olsson N., Jonsson O., Prokofiev A., Renberg P., Nadel-Turo?ski P., Dangtip S., Phansuke P., Os?terlund M., Brun C. and L (2003). Elastic neutron scattering at 96 MeV from [Formula Presented] and [Formula Presented]. Physical Review C - Nuclear Physics, 67(3)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.67.031601
1235Klug J., Blomgren J., Ata? A., Bergenwall B., Hildebrand A., Johansson C., Mermod P., Nilsson L., Pomp S., Tippawan U., Elmgren K., Olsson N., Jonsson O., Prokofiev A., Renberg P., Nadel-Turo?ski P., Dangtip S., Phansuke P., Os?terlund M., Brun C. and L (2003). Elastic neutron scattering at [Formula Presented] from [Formula presented] and [Formula presented]. Physical Review C - Nuclear Physics, 68(6)
Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.68.064605
1236Hajisamae S., Chou L. and Ibrahim S. (2003). Feeding habits and trophic organization of the fish community in shallow waters of an impacted tropical habitat. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 58(1), 89-98.
Cited: 91 doi: https://doi.org/10.1016/S0272-7714(03)00062-3
1237Krittanai C., Bourchookarn A., Pathaichindachote W. and Panyim S. (2003). Mutation of the hydrophobic residue on helix ?5 of the Bacillus thuringiensis Cry4B affects structural stability. Protein and Peptide Letters, 10(4), 361-368.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.2174/0929866033478834
1238Nithi-Uthai N. and Manas-Zloczower I. (2003). Numerical simulation of sharkskin phenomena in polymer melts. Applied Rheology, 13(2), 79-86.
Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1515/arh-2003-0006
1239Nakason C., Kaesaman A. and Yimwan N. (2003). Preparation of graft copolymers from deproteinized and high ammonia concentrated natural rubber latices with methyl methacrylate. Journal of Applied Polymer Science, 87(1 SPEC.), 68-75.
Cited: 43 doi: https://doi.org/10.1002/app.11671
1240Rattarasarn C., Leelawattana R., Soonthornpun S., Setasuban W., Thamprasit A., Lim A., Chayanunnukul W., Thamkumpee N. and Daendumrongsub T. (2003). Regional abdominal fat distribution in lean and obese Thai type 2 diabetic women: Relationships with insulin sensitivity and cardiovascular risk factors. Metabolism: Clinical and Experimental, 52(11), 1444-1447.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1016/S0026-0495(03)00257-9
1241Rattarasarn C., Leelawattana R., Soonthornpun S., Setasuban W., Thamprasit A., Lim A., Chayanunnukul W. and Thamkumpee N. (2003). Relationships of body fat distribution, insulin sensitivity and cardiovascular risk factors in lean, healthy non-diabetic Thai men and women. Diabetes Research and Clinical Practice, 60(2), 87-94.
Cited: 23 doi: https://doi.org/10.1016/S0168-8227(03)00017-2
1242Nakason C., Kaesaman A., Rungvichaniwat A., Eardrod K. and Kiatkamjonwong S. (2003). Rheological and curing behavior of reactive blending. II. Natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)-cassava starch. Journal of Applied Polymer Science, 89(6), 1453-1463.
Cited: 24 doi: https://doi.org/10.1002/app.12191
1243Ueranantasun A., Richards B., Honsberg C. and Cotter J. (2003). Tittanium dioxide film as a phosphorus diffusion barrier in silicon solar cells. Proceedings of the 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, B, 1411-1414.
Cited: 2
1244Lim A., Chongsuvivatwong V., Geater A., Chayaphum N. and Thammasuwan U. (2002). Influence of work type on sickness absence among personnel in a teaching hospital. Journal of Occupational Health, 44(4), 254-263.
Cited: 9 doi: https://doi.org/10.1539/joh.44.254
1245Nithi-Uthai N. and Manas-Zloczower I. (2002). Numerical studies of the effect of constitutive model parameters as reflecting polymer molecular structure on extrudate swell. Applied Rheology, 12(5), 252-259.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1515/arh-2002-0014
1246Nakason C., Kaesaman A., Samoh Z., Homsin S. and Kiatkamjornwong S. (2002). Rheological properties of maleated natural rubber and natural rubber blends. Polymer Testing, 21(4), 449-455.
Cited: 58 doi: https://doi.org/10.1016/S0142-9418(01)00109-X
1247Masniyom P., Benjakul S. and Visessanguan W. (2002). Shelf-life extension of refrigerated seabass slices under modified atmosphere packaging. Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(8), 873-880.
Cited: 163 doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.1108
1248Lopattananon N., Hayes S. and Jones F. (2002). Stress transfer function for interface assessment in composites with plasma copolymer functionalized carbon fibres. Journal of Adhesion, 78(4), 313-350.
Cited: 20 doi: https://doi.org/10.1080/00218460210935
1249Chairgulprasert V., Drew M., Jahans A. and Harwood L. (2002). Synthesis of (2S, 3R)-2-allyl-3-furyl cyclopentanone. An enantioselectivestrategy towards the synthesis of phorbol. Arkivoc, 2002(9), 37-45.
Cited: 7
1250Heath R. and Rungvichaniwat A. (2002). The examination of the structure property relationships of some water-dispersed polyurethane elastomers. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 18(1), 1-47.
Cited: 2 doi: https://doi.org/10.1177/147776060201800101
1251Buranapanitkit B., Lim A. and Kiriratnikom T. (2001). Clinical manifestation of tuberculous and pyogenic spine infection. Journal of the Medical Association of Thailand, 84(11), 1522-1526.
Cited: 9
1252Kaewsrithong J., Ushio H. and Ohshima T. (2001). Compositions of fatty acid hydroperoxide positional isomers in sweet smelt, yellowtail and rainbow trout livers phosphatidylcholine. Fisheries Science, 67(5), 975-982.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00349.x
1253Kaewsrithong J., Ohshima T., Ushio H., Nagasaka R., Maita M. and Sawada M. (2001). Effects of an excess dose of dietary ?-tocopherol on hydroperoxide accumulation and erythrocyte osmotic fragility of sweet smelt Plecoglossus altivelis (Temminck et Schlegel). Aquaculture Research, 32, 191-198.
Cited: 17 doi: https://doi.org/10.1046/j.1355-557x.2001.00056.x
1254Chuai-Aree S., Lursinsap C., Sophasathit P. and Siripant S. (2001). Fuzzy C-Mean: A statistical feature classification of text and image segmentation method. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowlege-Based Systems, 9(6), 661-671.
Cited: 38 doi: https://doi.org/10.1142/S0218488501001137
1255Ohshima T., Kaewsrithong J., Utsunomiya H., Ushio H. and Koizumi C. (2001). Highly unsaturated fatty acids as precursors of fish aroma. ACS Symposium Series, 788, 208-220.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1021/bk-2001-0788.ch016
1256Gosden R., Sahakaro K., Johnson A., Chen J., Li R., Wang X. and Mesz?na Z. (2001). Living polymerisation reactors: Molecular weight distribution control using inverse neural network models. Polymer Reaction Engineering, 9(4), 249-270.
Cited: 10 doi: https://doi.org/10.1081/PRE-100107509
1257Buranapanitkit B., Lim A. and Geater A. (2001). Misdiagnosis in vertebral osteomyelitis: Problems and factors. Journal of the Medical Association of Thailand, 84(12), 1743-1750.
Cited: 16
1258Nakason C., Kaesaman A., Wongkul T. and Kiatkamjornwong S. (2001). Rheological and curing properties of reactive blending products of epoxidised natural rubber and cassava starch. Plastics, Rubber and Composites Processing and Applications, 30(4), 154-161.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1179/146580101101541570
1259Kaewsrithong J., Ushio H. and Ohshima T. (2001). Seasonal variation of phosphatidylcholine hydroperoxides in blood of sweet smelt Plecoglossus altivelis. Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology, 130(1), 33-42.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1016/S1096-4959(01)00401-8
1260Syme V., Lamb D., Lopattananon N., Ellis B. and Jones F. (2001). The effect of powder/liquid mixing ratio on the stiffness and impact strength of autopolymerising dental acrylic resins.. The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 9(2), 87-91.
Cited: 3
1261Koontongkaew S., Chareonkitkajorn L., Chanvitan A., Leelakriangsak M. and Amornphimoltham P. (2000). Alterations of p53, pRb, cyclin D1 and cdk4 in human oral and pharyngeal squamous cell carcinomas. Oral Oncology, 36(4), 334-339.
Cited: 52 doi: https://doi.org/10.1016/S1368-8375(99)00093-7
1262Sahakaro K., Chaibundit C., Kaligradaki Z., Mai S., Heatley F., Booth C., Padget J. and Shirley I. (2000). Clouding of aqueous solutions of difunctional tapered-statistical copolymers of ethylene oxide and 1,2-butylene oxide. European Polymer Journal, 36(9), 1835-1842.
Cited: 16 doi: https://doi.org/10.1016/S0014-3057(99)00254-2
1263Mo-Suwan L., Tongkumchum P. and Puetpaiboon A. (2000). Determinants of overweight tracking from childhood to adolescence: A 5 y follow-up study of Hat Yai schoolchildren. International Journal of Obesity, 24(12), 1642-1647.
Cited: 42 doi: https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801432
1264Bolliet V., Cheewasedtham C., Houlihan D., G?lineau A. and Boujard T. (2000). Effect of feeding time on digestibility, growth performance and protein metabolism in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss: Interactions with dietary fat levels. Aquatic Living Resources, 13(2), 107-113.
Cited: 30 doi: https://doi.org/10.1016/S0990-7440(00)00147-9
1265Chongsuvivatwong V., Lim A., Dueravee M., Geater A., Ritsamitchai S. and Oshikawa S. (2000). Follow up of water use in a tin mining area affected with arsenic poisoning. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 31(4), 769-774.
Cited: 3
1266Buranapanitkit B., Ingviya N., Lim A., Geater A., Prasongsub T. and Kalnauwakul S. (2000). In vitro elution of gentamicin from locally implantable beads. Journal of Musculoskeletal Research, 4(3), 169-176.
Cited: 5 doi: https://doi.org/10.1016/S0218-9577(00)00023-9
1267Kaewsrithong J. (2000). Unusual levels of phosphatidylcholine hydroperoxide in plasma, red blood cell, and livers of aromatic fish. Fisheries Science, 66(4), 768-775.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2000.00125.x
1268Lopattananon N., Kettle A., Tripathi D., Beck A., Duval E., France R., Short R. and Jones F. (1999). Interface molecular engineering of carbon-fiber composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 30(1), 49-57.
Cited: 53 doi: https://doi.org/10.1016/S1359-835X(98)00109-2
1269Tripathi D., Lopattananon N. and Jones F. (1998). A technological solution to the testing and data reduction of single fibre fragmentation tests. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 29(9-10), 1099-1109.
Cited: 34 doi: https://doi.org/10.1016/S1359-835X(98)00076-1
1270Prasertsan P., H-Kittikul A., Kunghae A., Maneesri J. and Oi S. (1997). Optimization for xylanase and cellulase production from Aspergillus niger ATTC 6275 in palm oil mill wastes and its application. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 13(5), 555-559.
Cited: 38 doi: https://doi.org/10.1023/A:1018569426594
1271Chayarpham S., Stuart J., Chongsuvivatwong V., Chinpairoj S. and Lim A. (1996). A study of the prevalence of and risk factors for ear diseases and hearing loss in primary school children in Hat Yai, Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand, 79(7)
Cited: 12
1272Murray V. and Monchawin C. (1994). A polymerase chain reaction on human alphoid DNA produces a characteristic ladder of bands. Biochemistry and Molecular Biology International, 34(2), 323-327.
Cited: 1
1273MacIntosh D., Thongkum C., Swamy K., Cheewasedtham C. and Paphavisit N. (1993). Broodstock management and the potential to improve the exploitation of mangrove crabs, Scylla serrata (Forsk?l), through pond fattening in Ranong, Thailand. Aquaculture Research, 24(2), 261-269.
Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.1993.tb00549.x
1274MacIntosh D., Thongkum C., Swamy K., Cheewasedtham C. and Paphavisit N. (1993). Broodstock management and the potential to improve the exploitation of mangrove crabs, Scylla serrata (Forskal), through pond fattening in Ranong, Thailand. Aquaculture & Fisheries Management, 24(2), 261-269.
Cited: 12
1275Murray V., Monchawin C., Cairns M., England P., Leigh D. and McDonald B. (1993). Detection of polymorphisms using thermal cycling with a single oligonucleotide on a DNA sequencing gel. Human Mutation, 2(2), 118-122.
Cited: 3 doi: https://doi.org/10.1002/humu.1380020210
1276Murray V., Monchawin C. and England P. (1993). The determination of the sequences present in the shadow bands of a dinucleotide repeat PCR. Nucleic Acids Research, 21(10), 2395-2398.
Cited: 66 doi: https://doi.org/10.1093/nar/21.10.2395
1277Murray V., Monchawin C., England P., Neilan B., Leigh D. and McDonald B. (1992). Direct PCR Sequencing of Dystrophin Polymorphic CACA Alleles after Purification to Remove Shadow Bands. DNA and Cell Biology, 11(8), 637-640.
Cited: 6 doi: https://doi.org/10.1089/dna.1992.11.637
รวม Scopus 1277 รายการ cited: 16,379
ตาราง ผลงานตีพิมพ์ TCI
ลำดับรายละเอียดผลงาน
1อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน, เมมุน ซัตตาร์ และฟารีดา หะยีเย๊ะ. (2565). จลนศาสตร์การดูดซับสารละลายสีย้อมโรดามีนบีบนถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยที่ปรับปรุง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 7(1), 48-56.
Cited: 0
2อารยา เจียรมาศ, แขม ล่องนภา, สมนึก สอนนอก และอภิชัย บัวชูก้าน. (2565). ผลของการเสริมใบบัวบกผงในอาหารต่อผลผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาในนกกระทาญี่ปุ่น. แก่นเกษตร, 50(4), 1194-1203.
Cited: 0
3ปฐมาวดี ทองแก้ว, นาเดีย สาและ และอัคลีมา แวฮามะ. (2565). ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 7(1), 38-47.
Cited: 0
4ฮาซัน ดอปอ, ซีตีไซยีดะห์ สายวารี, สุกรี เส็มหมาด และอัชมาน อาแด. (2565). ศึกษาสมบัติและการบำบัดส้นเท้าแตกของแผ่นโฟมรองฝ่าเท้าจากน้ำยางธรรมชาติที่มียูเรียเป็นสารตัวเติม. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 21(1), 244287.
Cited: 0
5Wichayaporn Thongpeth, Sunee Kraonual, Akemat Wongpairin, Thaworn Thongpeth and Apiradee Lim. (2021). Determinants of hospital costs for management of chronic-disease patients in southern thailand. Journal of Health Science and Medical Research, 39(4), 313-320.
Cited: 1
6Kwankamon Dittakan, Tassanee Hattiya and Salang Musikasuwan. (2021). Diabetic Retinopathy Detection Using Convolutional Neural Network: A Comparative Study on Different Architectures. Engineering Access, 7(1), 50-60.
Cited: 0
7Boonmee Lee, Sung Keuk Ahn, Apiradee Lim and Suhartono Suhartono. (2021). Forecasting world tuna catches with arima-spline and arima-neural networks models. Walailak Journal of Science and Technology, 18(17), 9726.
Cited: 0
8นิโรซานา นิโซ๊ะ, พวงทิพย์ แก้วทับทิม และปิยะ ผ่านศึก. (2564). การกำหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง (Lansium domesticum Corr.) โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟเซ็นเซอร์. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 42-48.
Cited: 0
9ลักษณา ไชยมงคล, อิมรอน กาแบ และนูรูดิง ดารี. (2564). การงดอาหารเช้าของเด็กนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารโภชนาการ, 56(2), 36-49.
Cited: 0
10นูริน ดือเร๊ะ (2564). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับพัฒนาการการเรียนรู้ ในรายวิชาตัวแบบสถิติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 44(1), 65-76.
Cited: 0
11มูบารัค เล็กเกลี้ยง, สุนารี บดีพงศ์ และปิยะ ผ่านศึก. (2564). การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณเทือกเขาหินแกรนิต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 14-22.
Cited: 0
12เมมุน ซัตตาร์, ฟารีดา หะยีเย๊ะ และนิรันดร์ บุญยิ่ง. (2564). การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณความกระด้างของน้ำในสระว่ายน้ำ. PBRU Science Journal, 18(1), 52-61.
Cited: 0
13อามีล มาหามะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ และแววฤดี แววทองรักษ์. (2564). การศึกษาเปรียบเทียบและการสร้างเกณฑ์ปกติการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(3), 287-296.
Cited: 0
14ชัญญานุช อุดมทรัพย์, จรัสศรี นวลศรี, เสาวภา ด้วงปาน, ณัฏฐากร วรอัฐสิน และกรกช นาคคนอง. (2564). การเปรียบเทียบวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนจากลำต้นยางพารา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 8(2), 66-72.
Cited: 0
15สมศกัดิ์ บัวทิพย์ และธนากร จันทสุบรรณ. (2564). ชนิดและการกระจายของนกชายเลน ในอ่าวปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 117-135.
Cited: 1
16พวงทิพย์ แก้วทับทิม, อุดร ยังช่วย และมูบารัค เล็กเกลี้ยง. (2564). นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพร และพืชอาหารสัตว์ บริเวณภูเขาหินแกรนิต เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(2), 31-37.
Cited: 0
17พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และอาทิตา สาหัดสะตำ. (2564). ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาว ที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 13(1), 1-11.
Cited: 0
18นูริน ดือเร๊ะ, โซฟียะห์ เกะรา และรัชนี เทียมแก้ว. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 4(3), 80-95.
Cited: 0
19ปิยาณี ศรียา, ลักษณา ไชยมงคล, อนิรุต เกปัน และอุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์. (2564). ผลการใช้ชุดกิจกรรมอาหารทางการแพทย์ต่อความรู้ความเข้าใจเเละการประยุกต์ใช้อาหารทางการแพทย์ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร. เวชสารแพทย์ทหารบก, 74(2), 85-95.
Cited: 0
20สมศักดิ์ บัวทิพย์ และพัน ยี่สิ้น. (2564). พฤติกรรมการกินของปูแสม Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853) (Decapoda; Sesarmidae) ในป่าชายเลนของอ่าวปัตตานี, ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 49(2), 212-219.
Cited: 0
21พวงทิพย์ แก้วทับทิม, มูบารัค เล็กเกลี้ยง, สถาพร เรืองรุ่ง และปิยะ ผ่านศึก. (2564). วิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในตะกอนดิน จากแม่น้ำ และลำคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1762-1776.
Cited: 0
22สมศักดิ์ บัวทิพย์, สมศักดิ์ บัวทิพย์, ชุติมา มัญชวินทร์ และกันทิมา เหาะเจริญ. (2564). สัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้สกุลมะเมื่อย (Gnetum) ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 49(3), 254-264.
Cited: 0
23สมศักดิ์ บัวทิพย์, เกื้อ ฤทธิบูรณ์, สุภาพร แสงแก้ว, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, เชาวพจน์ ชววงศา, เดะมะ กะนิแร, พัน ยี่สิ้น และพิมลรัตน์ ทองโรย. (2564). สัตว์น้ำพลอยจับได้จากประมงอวนจมปู ในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 572-592.
Cited: 0
24Boonmee Lee, Boonmee Lee, Mayuening Eso, Don McNeil, Apiradee Lim and Mayuening Eso. (2020). Can crude oil prices predict world tuna prices?. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226.
Cited: 0
25ชุมพร หนูเมือง (2563). การจำลองการถ่ายเทความร้อนในไส้กรอกอีสานย่าง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 48(4), 542-553.
Cited: 0
26พลชัย ขาวนวล, สุนารี บดีพงศ์ และสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์. (2563). การพัฒนาสมรรถนะเตาชีวมวลชนิด TLUD ระดับครัวเรือน. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 14(1), 52-62.
Cited: 1
27ปฐมาวดี ทองแก้ว, ยุวดี บุญผล และพจนา พัฒสุข. (2563). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังและผู้ดูแลในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. วารสารโภชนาการ, 55(1), 1-16.
Cited: 0
28พนม สุขจันทร์, มนัสนันท์ สันติภราดร, กรกนก พิบูลย์ผล, สุดารัตน์ รองปาน และอภิรดี แซ่ลิ่ม. (2563). การศึกษาทางระบาดวิทยาของการสูบบุหรี่และการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปอดในผู้สูบ บุหรี่ชายในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 103(3), 262-269.
Cited: 0
29ลักษณา ไชยมงคล, สอลีฮะห์ บังคม และเศวต ไชยมงคล. (2563). การใช้ถั่วเหลืองงอกในการพัฒนาขนมหม้อแกงลดไขมันจากกะทิ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 48(4), 483-491.
Cited: 1
30เทียนทิพย์ ไกรพรม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, แขม ล่องนภา และฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง. (2563). การใช้เศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารข้นส าหรับแพะลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 5(2), 112-121.
Cited: 0
31อมมี เบญจมะ, สุธา เกลาฉีด และพายัพ มาศนิยม. (2563). ผลของอุณหภูมิลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกุ้งกะต่อม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 14(1), 82-91.
Cited: 0
32แววฤดี แววทองรักษ์ และนูรฮายาตี สาและ. (2563). ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศสีดาในระยะวัฒนภาค. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 23(3), 1-9.
Cited: 0
33วีรยา คุ้มเมือง, เซลลี อาร์วินด รักห์มาน, ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์, เจริญ ภคธีรเธีรยร, ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ และวรางคณา จุ้งลก. (2563). พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดหญ้าพันงูเขียว. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 23(2), 45-54.
Cited: 0
34ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม, อลงกลด แทนออมทอง, ศรัณย์ จำรัสธนสาร, อิสสระ ปะทะวัง, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และสราวุธ แก้วศรี. (2563). รายงานพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ครั้งแรกของงูสายม่านพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus, Colubrinae) ด้วยการย้อมสีโครโมโซมแบบจิมซ่า. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 48(3), 326-332.
Cited: 0
35Sunee Kraonual, Sampurna Kakchapati, Sampurna Kakchapati, Attachai Ueranantasun, Apiradee Lim, Sunee Kraonual and Apiradee Lim. (2019). Patient and injury characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in Southern Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77.
Cited: 0
36ธัญลักษณ์ รอดสาย และศิวพร ปิ่นแก้ว. (2562). การติดตามรูปแบบการบริโภคและภาวะโภชนาการของหญิงให้นมบุตรและทารกระหว่างเดือนแรก และ 5 เดือนหลังคลอดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารโภชนาการ, 54(2), 80-93.
Cited: 0
37นภารัตน์ ไวยเจริญ และรอกิ มะแซ. (2562). การนำมูลฝอยบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในรูปสารปรับปรุงคุณภาพดิน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 11(22), 65-77.
Cited: 0
38Thaintip Kraiprom, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และซารีนา สือแม. (2562). การศึกษาการใช้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ได้ในแพะ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(2), 271-280.
Cited: 0
39อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, อารีนา ฮะซานี, ครรชิต เชื้อขำ และภาขวัญ ริยาพันธ์. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 91-108.
Cited: 0
40สุนารี บดีพงศ์, อภิญญา ศุกลรัตน์ และปิยะ ผ่านศึก. (2562). การศึกษาสมบัติทางแร่วิทยา องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติกายภาพของดินเหนียว จากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนโรงอ่าง จังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 13(1), 17-29.
Cited: 0
41นภารัตน์ ไวยเจริญ และสุวิมล อัศวพิศิษฐ. (2562). การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมัน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 15(2), 70-86.
Cited: 1
42ภัทราวดี ศรีมีเทียน และจิติมา สุวรรณมาลา. (2562). การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla spp.) หลังการลอกคราบ. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 13(2), 25-36.
Cited: 0
43พรรณฑิภา เล่าสัม, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และปิ่น จันจุฬา. (2562). การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลซ์ที่ผลิตจากน้ำนมแพะสด และน้ำนมแพะแช่แข็งและผลของสารเพิ่มความคงตัว. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(1), 18-29.
Cited: 0
44ทิพวรรณ คงภักดี, พวงทิพย์ แก้วทับทิม และพชิรารัฐ โสลา. (2562). ความเข้มข้นและอัตราการปลดปล่อยแก๊สเรดอนจากตัวอย่างหินที่ใช้ในการก่อสร้าง บริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 13(2), 187-197.
Cited: 2
45อับดุลยามีน หะยีขาเดร์, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, แววฤดี แววทองรักษ์ และณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2562). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1), 170-180.
Cited: 1
46นูรอีน ยีแสม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และพัน ยี่สิ้น. (2562). พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวทอง Rasbora einthovenii บริเวณป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 13(2), 58-68.
Cited: 0
47สุวดี โพธิ์วิจิตร, อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์, วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ และปิยานี รัตนชำนอง. (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยพื้นบ้านสะค้านและมะแขว่นในเขตท้องถิ่นภาคเหนือ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 18(1), 25-39.
Cited: 2
48นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอนิรุทธ ผลอ่อน. (2562). ส่วนขยายของกระบวนการทำซ้ำแบบ MSP . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(2), 622-630.
Cited: 0
49Truong Kim Tai, Papadchaya Kornthattalim, Thammarat Kaaewmanee, Jittima Thongklay and Pisipong Meunprasertdee. (2018). A Comparison of Three Extraction Methods for Phenolic Compounds and Antioxidant Activities from Moringa oleifera Leaves. Chiang Mai Journal of Science, 45(7), 2779-2789.
Cited: 0
50Benjamin Atta Owusu, Nifatamah Makaje Apiradee Limi, Nifatamah Makaje, Nasriyah Arbu, Bright Emmanuel Owusu and อารียุทธ สมาแอ. (2561). Age-Specific Fertility Rate Projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies, 26(2), 119-127.
Cited: 1
51มนตรี วัฒนาประดิษฐ์ และภัทราวรรณ ทองคำชุม. (2561). Impeding Factors in Completing a Doctoral Degree : Analysis of a Survey. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(2), 86-95.
Cited: 0
52ทิ ทุ้ย เจียง เหงียน, มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์, ทิ ชิน เหงียน, ทู ทุ้ย ฟาม, ก๊วก ฮุง ฟาม, โชคชัย เหลืองธุวปราณีต และVan Duy Nguyen. (2561). Lactobacillus plantarumส่งเสริมการเติบโตและการรอดตายจากการติดเชื้อก่อโรค AHPND ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). เวชชสารสัตวแพทย์, 48(1), 19-28.
Cited: 0
53Nirmal Gautam, Apiradee Lim and Attachai Ueranantasun. (2018). The Models of Agespecific Mortality Rates and Their Patterns from Female Total Population Counts. Journal of Population and Social Studies, 26(3), 235-247.
Cited: 0
54วราภรณ์ ทนงศักดิ์, Jawanit Kittitornkool, สมพร ช่วยอารีย์ และสมพร คุณวิชิต. (2561). การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลชุมชน จัดการอุทกภัยในพื้นที่ 2 ชุมชน ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. อินทนิลทักษิณสาร, 13(2), 119-137.
Cited: 0
55พวงทิพย์ แก้วทับทิม และสุปราณี วุ่นศรี. (2561). การพัฒนาเตาประหยัดพลังงานสำหรับชุมชน. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 12(2), 8-16.
Cited: 2
56Somsak Buatip, ซาการียา สมาแอ และพัน ยี่สิ้น. (2561). ชีววิทยาบางประการของปูน้ำจืด 5 ชนิด ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 431-447.
Cited: 1
57เทียนทิพย์ ไกรพรม (2561). ผลการใช้เศษเหลือทิ้งจากปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารผสมสำเร็จในแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะปริมาณกรดไขมันที่ระเหยง่าย และเมแทบอไลซ์ในเลือด. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 10(2), 171-183.
Cited: 1
58ปาฮามี อาแว, อารียุทธ สมาแอ และอลิสรา ชมชื่น. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารเกษมบัณฑิต, 19(2), 108-124.
Cited: 0
59เทียนทิพย์ ไกรพรม (2561). ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 10(2), 140-149.
Cited: 1
60อารีนา ฮะซานี (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จำกัดที่สร้างจากกฎสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับการแก้ปัญหาผกผันของสมการความร้อนและเงื่อนไขค่าขอบไม่เฉพาะที่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(3), 1345-1358.
Cited: 0
61อารีนา ฮะซานี (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จำกัดสำหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 288-303.
Cited: 1
62ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(2), 393-403.
Cited: 0
63ภัทราวดี ศรีมีเทียน, จิติมา สุวรรณมาลา และสุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ. (2560). การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปูทะเล (Scylla sp.). สัตวแพทย์มหานครสาร, 12(1), 19-27.
Cited: 0
64สุรีรัตน์ รงเรือง, อารินดา มะอาลี และขวัญชัย วัฒนศักดิ์. (2560). การศึกษาปัญหา อุปสรรค เเละความต้องการในการออกกำลังกายของสตรีที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 9(1), 167-180.
Cited: 0
65Laksana Chaimongkol and ศิวพร ปิ่นแก้ว. (2560). การสํารวจสถานการณ์และทัศนคติของผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ ขับเคลื่อนโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 8(1), 67-84.
Cited: 0
66สมศักดิ์ บัวทิพย์, พัน ยี่สิ้น และศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ. (2560). ชีววิทยาบางประการของปูแสม Episesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในอ่าวปัตตานี. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 11(2), 70-82.
Cited: 0
67นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(3), 589-601.
Cited: 0
68ฮุสนา สาและ, ณัฐินี โมพันธุ์ และธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 27-41.
Cited: 0
69พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ใบศรี สร้อยสน, ประกายแก้ว ศุภอักษร และชุมพร หนูเมือง. (2560). ผลของเทคนิค Sous Vide และไนไตรท์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไก่กอและ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 45(4), 914-923.
Cited: 0
70สุณีย์ บุญกำเหนิด, ซุลไบดะห์ มะเด็ง, ยูไวรียะฮ์ อับดุลดานิง และเทวี ทองแดง คาร์ริลา. (2560). ผลของเมล็ดแมงลักและอินนูลินต่อคุณภาพเค้กชิฟฟอน. วารสารคหเศรษฐศาสตร์, 60(3), 53-70.
Cited: 0
71ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, เจษฏ์ เกษตระทัต, ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์ และPisit Poolprasert. (2560). มิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตรอินเทสทีนปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 45(2), 369-378.
Cited: 0
72Arinda Ma-A-Lee, ภัทราวรรณ ทองคำชุม และนัฒกิจ พิพัฒน์จาตุรนต์. (2560). วิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบอัตราการตายจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ของจังหวัดสุพรรณบุรีกับกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2548. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 12(23), 51-65.
Cited: 0
73เนรัญชรา ศรีคะรัน, สมบัติ พุทธจักร และธรณิศ นาวารัตน์. (2559). การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกแทรกแผ่นยางธรรมชาติผสมหยวกกล้วย. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 19(1), 75-83.
Cited: 0
74สุเฟียนี แวดอเลาะ, พายัพ มาศนิยม และอมมี เบญจมะ. (2559). คุณภาพผลิตภัณฑ์หมึกสอดไส้ข้าวเหนียวที่ปรุงเสร็จ ระหว่างเก็บรักษาในสภาวะเย็น. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 10(2), 98-106.
Cited: 0
75ดีลา เถาะ, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และปิ่น จันจุฬา. (2559). ผลของกลีเซอรีนดิบในอาหารต่อองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลส์ระหว่างการเก็บ. แก่นเกษตร, 44(1), 117-126.
Cited: 0
76อาซิ ดราแม, ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ และณัฐินี โมพันธุ์. (2559). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการ แก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 6(11), 25-33.
Cited: 0
77เทียนทิพย์ ไกรพรม และอับดุลเลาะ สาแม. (2558). การสำรวจสถานภาพการเลี้ยงแกะและศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชที่ใช้เลี้ยงแกะในจังหวัดปัตตานี. วารสารเกษตร, 31(3), 339-347.
Cited: 1
78ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, สิวพร จิตต์งามกุศล, กัลย์ธิรา ธราพร, พัตธนี วินิจจะกูล และลักษณา ไชยมงคล. (2558). การส่งเสริมภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร: การประเมินแบบเร่งด่วนจากมุมมองของผู้ให้และผู้รับบริการ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(1), 166-174.
Cited: 1
79นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2558). ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 25(3), 505-516.
Cited: 1
80ลาวัณย์ รัตนจันทร์, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ และเล็ก แซ่จิว. (2558). ปัญหาคลาสสิกภาคขยายปัญหาหนึ่งในวิชาเรขาคณิต. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 43(4), 609-619.
Cited: 0
81ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และสุธา วัฒนสิทธิ์. (2558). ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของแพะขุน. วารสารเกษตร, 31(2), 121-134.
Cited: 2
82ธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง, นุชนาถ แช่มช้อย และประวิทย์ คงจันทร์. (2558). ผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของสาหร่ายสไปรูลินา TISTR 8222. วารสาร มฉก.วิชาการ, 19(37), 55-70.
Cited: 0
83จรัญ บุญกาญจน์, สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ, พรพิมล แสนสุข และรัตนา จริยาบูรณ์. (2557). การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากภาพแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งานในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายคีเลทไอรอน. วิศวสารลาดกระบัง, 31(4), 37-42.
Cited: 0
84อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ (2557). การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในคณิตศาสตร์การเงิน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 37(2), 271-290.
Cited: 0
85อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, นวรัตน์ เอกก้านตรง และครรชิต เชื้อขำ. (2557). การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24(1), 146-157.
Cited: 0
86เทียนทิพย์ ไกรพรม, อารีฟัน มะทา, หมะโซเร่ หมะโสะ และสารีมาน ซือนา. (2557). การสำรวจสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 20(3), 141-160.
Cited: 1
87อนุวัติ แซ่ตั้ง, นิธินาถ พงษ์ศิริ และอดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์. (2557). การเตรียมและสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทน: การประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบถุงมือยางธรรมชาติ. วารสารวิจัย มข., 19(4), 560-570.
Cited: 0
88ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และสุธา วัฒนสิทธิ์. (2557). ผลของการทดแทนข้าวโพดด้วยกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก ในกระเพาะรูเมน และเมแทบอไลท์ในกระแสเลือดของแพะ. แก่นเกษตร, 42(3), 397-408.
Cited: 1
89ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และสุธา วัฒนสิทธิ์. (2557). ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมดุลไนโตรเจนในแพะ. วารสารเกษตร, 30(3), 291-304.
Cited: 2
90ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ และสมพงษ์ เทศประสิทธิ์. (2557). ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ในกระแสเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม. วารสารเกษตร, 30(2), 191-200.
Cited: 4
91ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และสุธา วัฒนสิทธิ์. (2557). สมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางซากของแพะขุนที่ได้รับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จ. แก่นเกษตร, 42(4), 509-520.
Cited: 1
92V. Wongvarodom and บุญส่ง ไกรศรพรสรร. (2556). ผลของการแห้งต่อคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ยางพารา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 21(3), 233-242.
Cited: 1
93วรรณิณี จันทร์แก้ว, ระพีพร เรืองช่วย และสุริยะ จันทร์แก้ว. (2555). การเจริญเติบโตของสาหร่ายสายใบบริเวณแนวกันคลื่นชายฝั่งนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 6(2), 87-96.
Cited: 1
94นญาดา ขวัญทอง, ระพีพร เรืองช่วย และซุกรี หะยีสาแม. (2555). ประชาคมสัตว์น้ำบริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับการป้องกันตลิ่ง ในจังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 15(3), 55-64.
Cited: 0
95V. Wongvarodom, บุญส่ง ไกรศรพรสรร และสุจรรยา พงศ์สวรรค์. (2555). ผลของอุณหภูมิและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราที่เก็บรักษาในสภาพชื้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 20(1), 49-56.
Cited: 0
96Nutchanet Tayeh, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา. (2555). องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะผง และผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของนมแพะผง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 40(3), 937-950.
Cited: 0
97อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ (2555). อิโต้สโตแคสติกอินทิกรัลและการประยุกต์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 22(2), 460-469.
Cited: 0
98วราภรณ์ คีรีพัฒน์ (2554). 10 อันดับกับวิธี - วิถีไทย. วารสารรูสมิแล, 32(1), 61-68.
Cited: 0
99สุปราณี วุ่นศรี, ธวัช ชิตตระการ, ภัทร อัยรักษ์, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, สมศักดิ์ คงแสง และไตรภพ ผ่องสุวรรณ. (2554). การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ด้วยเทคนิคทางฟิสิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 39(3), 515-524.
Cited: 0
100อัมรินา แวมง, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และสุธีรา เสาวภาคย์. (2554). การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมันชนิดต่างๆ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 29(2), 18-26.
Cited: 0
101วาริชัย พิมพ์บุตร, สมศักดิ์ นวลแก้ว, สุจริต ส่วนไพโรจน์, มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย และวรัญญู แก้วดวงตา. (2554). ปริมาณคลอโรฟิลล์ และแคโรทีนอยด์ ในใบอ่อนของผักพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 30(3), 284-289.
Cited: 1
102บุญส่ง ไกรศรพรสรร, สายัณห์ สดุดี และชัยรัตน์ นิลนนท์. (2554). ผลของการใช้ยิปซัมต่อปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของลองกอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 42(3), 413-424.
Cited: 0
103วรรณชไม การถนัด, บุญส่ง ไกรศรพรสรร, ยุพดีชัย สุขสันต์ และสุรกาญจน์ ไพชำนาญ. (2554). พิษเฉียบพลันของสังกะสีออกไซด์ต่อปลานิลแดง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 19(1), 19-26.
Cited: 0
104อุไรวรรณ มณีโชติ, เสาวภา โชติสุวรรณ และยุพดี ชัยสุขสันต์. (2553). การดูดซับสารประกอบฟีนอลจากสารละลายโดยชีวมวลสาหร่ายผักกาด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18(1), 40-50.
Cited: 0
105อุษา ฮกยินดี, อภิรดี แซ่ลิ่ม, นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว และวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์. (2553). การสำรวจโดย Denver Developmental Screening Test (DDST) และระดับทุโภชนาการระหว่างเด็กเกิดจากมารดา ติดเชื้อเอสไอวีในโครงการป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่เด็ก. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 93(12), 1458-1462.
Cited: 0
106พวงทิพย์ แก้วทับทิม (2553). ศึกษาอัตราการตกตะกอนของชั้นตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานีโดยใช้เทคนิคการวัด ซีเซียม-137. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 38(3), 386-395.
Cited: 0
107พวงทิพย์ แก้วทับทิม, ไตรภพ ผ่องสุวรรณ, ภัทร อัยรักษ์ และธวัช ชิตตระการ. (2552). การหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลองกองโดยการวัดสีผิวผลลองกองด้วยลองกองคัลเลอร์มิเตอร์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 37(2), 202-212.
Cited: 0
108บุญส่ง ไกรศรพรสรร, ชัยรัตน์ นิลนนท์ และสายัณห์ สดุดี. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารกับคุณภาพผลผลิตลองกอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 40(3), 381-390.
Cited: 0
109ปฐมา ภูรยานนทชัย, แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ และอารินดา มะอาลี. (2552). ผลการรักษาภาวะจอตาบวมที่ไม่ได้เกิดจากจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยการฉีด triamcinolone เข้าในน้ำวุ้นตา. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 92(1), 58-63.
Cited: 0
110สุไฮลา แซละ, Metta Kuning และอภิรดี แซ่ลิ่ม. (2551). Twins born in Pattani Hospittal: 1996-2005. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(4), 305-312.
Cited: 0
111สมบัติ พุทธจักร, ดาริกา จาเอาะ และธรณิศ นาวารัตน์. (2551). การดูดซับเสียงในยางธรรมชาติผสมดินขาว. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 36(4), 338-347.
Cited: 0
112บุญส่ง ไกรศรพรสรร, ชัยรัตน์ นิลนนท์ และสายัณห์ สดุดี. (2551). การประเมินธาตุอาหารที่ติดไปกับช่อผลลองกอง